ПО­ВЕР­НЕ­Н­НЯ «МИ­РУ»?

ГОРНОСТАЇВСЬКИЙ КЛУБ МО­ЖЕ ПО­НО­ВИ­ТИСЬ У ДРУ­ГІЙ ЛІ­ЗІ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Во­ло­ди­мир БОБИР.

Се­ред де­ся­ти ама­тор­ських клу­бів — «Аван­гард» (Кр­ама­торськ, До­не­цька обл.), «Агро­бі­знес TSK» (Ром­ни, Сум­ська обл.), «Ар­се­нал-Ки­їв» (Ки­їв), «Бар­са» (Су­ми), «Ді­наз» (Виш­го­род, Ки­їв­ська обл.), «Ко­лос» (Ко­ва­лів­ка, Ва­силь­ків­ський ра­йон Ки­їв­скої обл.), «Мир» (Гор­но­ста­їв­ка, Но­во­тро­ї­цький ра­йон Хер­сон­ської обл.), «По­ді­л­ля» (Хмель­ни­цький), «АФ П’яти­хат­ська» (Пе­тро­во, Кі­ро­во­град­ська обл.), «Чай­ка» (Ки­є­во-Свя­то­шин­ський ра­йон Ки­їв­ської обл.), які ви­яви­ли ба­жа­н­ня ви­сту­па­ти з на­сту­пно­го се­зо­ну в дру­гій про­фе­сіо­наль­ній лі­зі укра­їн­сько­го фут­бо­лу, є й одна до­во­лі зна­йо­ма на­зва. Йде­ться про ко­ман­ду «Мир», яка ще ми­ну­ло­го се­зо­ну ви­сту­па­ла в тре­тьо­му за ран­гом чем­піо­на­ті Укра­ї­ни.

На­га­да­є­мо, то­ді по­ста­но­вою Цен­траль­ної Ра­ди № 5 від 21 бе­ре­зня 2014 ро­ку ПФЛ за­до­воль­ни­ла кло­по­та­н­ня ГО «Фут­боль­ний клуб «Мир» Гор­но­ста­їв­ка про ви­хід із скла­ду Лі­ги та при­пи­не­н­ня уча­сті ко­ман­ди клу­бу в зма­га­н­нях се­ред ко­манд дру­гої лі­ги. Про­вів­ши рік у чем­піо­на­ті Укра­ї­ни се­ред ама­то­рів, а та­кож став­ши срі­бним при­зе­ром чем­піо­на­ту Хер­сон­ської обла­сті, схо­же, «Мир» ви­рі­шив по­вер­ну­ти­ся до про­фе­сіо­на­лів. Хер­сон­ська обла­сна фе­де­ра­ція фут­бо­лу від­пра­ви­ла пре­зи­ден­ту ФФУ Ана­то­лію Конь­ко­ву ре­ко­мен­да­цій­но­го ли­ста що­до до­пу­ску ФК «Мир» (Гор­но­ста­їв­ка) до про­хо­дже­н­ня ате­ста­ції на пра­во уча­сті в дру­гій лі­зі Укра­ї­ни. Що ж, за­ли­ши­ло­ся ли­ше за­че­ка­ти…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.