КОНЬ­КОВ ЗА­ЛИ­ША­Є­ТЬСЯ ДО 6.03.2015-го?

ЯК АНА­ТО­ЛІЙ КОНЬ­КОВ ЛЕДЬ НЕ ПЕРЕХИТРУВАВ УСІХ

Ukrainskiy Futbol - - Актуально - Во­ло­ди­мир БАНЯС.

По су­ті, не­має про що пи­са­ти. Утім, слу­жбо­ві обов’яз­ки зму­шу­ють усе-та­ки спро­бу­ва­ти си­сте­ма­ти­зу­ва­ти по­ба­че­не у че­твер, 18 гру­дня. То­му…

На те, що XVI чер­го­вий Кон­грес На­ціо­наль­ної фе­де­ра­ції бу­де не­зви­чним, свід­чив бо­дай йо­го «зов­ні­шній ан­ту­раж»: дов­ко­ла Бу­дин­ку фут­бо­лу сто­я­ла до­во­лі зна­чна юр­ба осіб, де мен­шу ча­сти­ну утво­рю­ва­ли су­во­рі хло­пці в ба­ла­кла­вах, на­то­мість біль­шу — т.зв. уль­трас. Чо­му «т.зв.»? Уже пі­сля за­вер­ше­н­ня за­хо­ду пе­ред жур­на­лі­ста­ми ви­сту­пив хло­пчи­на, ко­трий є ку­ра­то­ром усьо­го фут­боль­но­го фан­ру­ху в Укра­ї­ні, й по­ві­до­мив, що «ці кло­у­ни на дво­рі» ні­яко­го сто­сун­ку до йо­го ор­га­ні­за­ції не ма­ють.

По то­му зди­ву­вав один фа­ктор уже у ве­сти­бю­лі: та­кої кіль­ко­сті жур­на­лі­стів я не ба­чив од ве­ре­сня 2012 ро­ку, від Ви­кон­ко­му, на яко­му кер­ма­ни­чем ФФУ обра­ли чин­но­го пре­зи­ден­та. Про­сто факт — «для істо­рії»…

Й са­ме тут ста­ло­ся най­ці­ка­ві­ше того дня: бу­кваль­но за пів­го­ди­ни до по­ча­тку за­хо­ду ве­сти­бю­лем роз­по­всю­ди­ла­ся но­ви­на, ні­би­то п. Конь­ков уже на­пи­сав за­яву на звіль­не­н­ня. Втім… Зна­є­те, до не­дав­ньо­го ча­су в Укра­ї­ні — й у на­шо­му фут­бо­лі зокре­ма — бу­ло за­ве­де­но ба­га­то го­во­ри­ти про «дон­ба­ський ха­ра­ктер». Ось він, су­дя­чи з усьо­го, й про­я­вив­ся ми­ну­ло­го че­твер­га.

Цирк — да­руй­те ме­ні та­ку від­вер­тість — стартував при­бли­зно о 12.00: п. Конь­ков роз­по­чав ви­ступ (ва­жли­вий мо­мент: офі­цій­но він від­крив за­хід зго­дом, на ви­мо­гу де­яких де­ле­га­тів), ска­зав­ши, мов­ляв, у су­спіль­стві ве­ли­ка на­пру­га, тож аби всіх по­ми­ри­ти, він при­зна­чає на 6 бе­ре­зня на­сту­пно­го ро­ку про­ве­де­н­ня XVII по­за­чер­го­во­го зві­тно-ви­бор­чо­го Кон­гре­су. Цьо­го мо­мен­ту всі очі­ку­ва­ли, що Ана­то­лій Дми­тро­вич про­дов­жить, ска­зав­ши: «Я по­даю у від­став­ку», про­те та­ко­го не ста­ло­ся.

На­сту­пні при­бли­зно півтори го­ди­ни у за­лі, де про­хо­ди­ло за­сі­да­н­ня, сто­яв га­мір і з’ясу­ва­н­ня сто­сун­ків — на­сам­пе­ред юри­ди­чних: уся сіль по­ля­га­ла в за­кон­но­сті мо­жли­во­го обра­н­ня но­во­го кер­ма­ни­ча ві­тчи­зня­но­го фут­бо­лу (плюс усіх йо­го за­сту­пни­ків). Зре­штою, пі­сля кри­ків, га­ла­су, вза­єм­них обви­ну­ва­чень, по­ста­но­ви­ли ство­ри­ти ро­бо­чу гру­пу з під­го­тов­ки до Кон­гре­су, яку очо­лив п. Павелко та й… ро­зі­йшли­ся. XVI Кон­грес до­біг кін­ця без жо­дно­го рі­ше­н­ня.

На за­вер­ше­н­ня по­ді­лю­ся з чи­та­чем дво­ма ці­ка­вин­ка­ми.

Пер­ша: на пря­ме за­пи­та­н­ня п. Ко­че­то­ва — «Чи пи­са­ли ви за­яву про від­став­ку?» — пре­зи­дент ФФУ від­по­вів, що не пи­сав. Від­так ди­ле­ма: хто роз­по­всю­див від­по­від­ну чу­тку? В ку­лу­а­рах одра­зу ви­ни­кла та­ка вер­сія: Ана­то­лій Дми­тро­вич по­обі­цяв до­бро­віль­но пі­ти, а по­тім пе­ре­ду­мав.

Аби опи­са­ти дру­гу ці­ка­вин­ку, ме­ні доведеться зма­лю­ва­ти для чи­та­ча мі­ні-сцен­ку — май­же за ка­но­на­ми те­а­тру. Отже, сто­ять по­бли­зу одно­го з лі­фтів Бу­дин­ку фут­бо­лу двоє. «Пер­со­наж 1» — укра­їн­ський фун­кціо­нер, який ни­ні пра­цює в УЄФА, та «пер­со­наж 2» — жін­ко­по­ді­бний по­мі­чник пре­зи­ден­та на­ціо­наль­ної Фе­де­ра­ції, від­так від­бу­ва­є­ться між ни­ми діа­лог: «А ти яко­го… тут ро­биш? — Я ж ра­дник Конь­ко­ва! — Ну, за­до­во­ле­ний тим, що ти йо­му на­ра­див?..»

На цім від­кла­ня­ю­ся. 06.03.2015.

До

XVI Кон­грес до­біг кін­ця без жо­дно­го рі­ше­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.