Ігор УШАРУК: «ТРЬО­МА НА­ШИ­МИ ГРАВ­ЦЯ­МИ ЦІ­КАВ­ЛЯ­ТЬСЯ ЯК УКРА­ЇН­СЬКІ, ТАК І КЛУБИ З-ЗА КОР­ДО­НУ»

ВИ­КО­НАВ­ЧИЙ ДИ­РЕ­КТОР «ДЕ­СНИ» ПІД­СУ­МУ­ВАВ ПЕР­ШУ ЧА­СТИ­НУ СЕ­ЗО­НУ, ПО­ДІ­ЛИВ­СЯ ПОДАЛЬ­ШИ­МИ ПЕР­СПЕ­КТИ­ВА­МИ ДІ­ЯЛЬ­НО­СТІ КЛУ­БУ

Ukrainskiy Futbol - - Перша ліга - Оле­ксандр ТРАВЯНКА.

— Па­не Іго­ре, на тлі за­галь­ної кри­зи не ли­ше в кра­ї­ні, а й у фут­бо­лі, шо­сте мі­сце «Де­сни» — ре­зуль­тат спра­ве­дли­вий?

— Моя дум­ка — ре­зуль­тат не зов­сім спра­ве­дли­вий. Бу­ли ма­тчі, в яких ко­ман­да не­спо­ді­ва­но втра­ти­ла очки, що, в під­сум­ку, й впли­ну­ло на мі­сце в тур­нір­ній та­бли­ці. Які при­чи­ни? Та на­віть ота ж кри­за, про яку ви зга­да­ли. На­га­даю, в нас зір­ва­ною бу­ла під­го­тов­ка до се­зо­ну, бо дов­го не мо­гли ви­рі­ши­ти, як бу­ти да­лі. У під­сум­ку, це й впли­ну­ло де­якою мі­рою на ста­но­ви­ще ко­ман­ди на про­мі­жно­му фі­ні­ші.

— Біль­шість ко­манд скар­жа­ться на про­бле­ми із фі­нан­су­ва­н­ням. Не оми­ну­ли ці не­га­ра­зди й ваш клуб. Чи за­ли­ша­є­ться на сьо­го­дні за­бор­го­ва­ність пе­ред грав­ця­ми та ПФЛ?

— Не­ве­ли­ка за­бор­го­ва­ність за­ли­ша­є­ться. Так скла­ло­ся, що зар­пла­тню ви­да­є­мо вча­сно, але при цьо­му по­пе­ре­дня за­бор­го­ва­ність за мі­сяць за­ли­ша­є­ться. Тро­хи за­бор­гу­ва­ли й ПФЛ по дру­гій ча­сти­ні гро­шо­во­го вне­ску…

— На­скіль­ки ві­до­мо, бор­жни­кам да­ли час до кін­ця ро­ку, пі­сля чо­го до клу­бів мо­жуть за­сто­су­ва­ти жорс­ткі сан­кції, на­віть йшло­ся про зня­т­тя очок…

— Ці­ка­ва в них по­зи­ція. Де­які клуби не роз­ра­ху­ва­ли­ся ще за пер­шу ча­сти­ну гро­шо­во­го вне­ску, й з них ні­хто очки по­ки ще не зні­мав.

— Зараз ко­ман­да у від­пус­тці. Ко­ли роз­по­чне­ться під­го­тов­ка? Чи визначилися з мі­сцем про­ве­де­н­ня збо­рів?

— Із від­пус­тки ко­ман­да ви­йде 12-13 сі­чня. Під час першого ета­пу під­го­тов­ки пла­ну­є­мо взя­ти участь у Ме­мо­рі­а­лі Макарова. Та­кож роз­гля­да­є­мо ва­рі­ан­ти з про­ве­де­н­ням збо­рів у Пол­та­ві, де мі­сце­вий клуб та­кож ор­га­ні­зо­вує тур­нір. Ва­рі­ант із Кри­мом не роз­гля­да­є­мо, бо й ін­ші клуби на пів­острів не пла­ну­ють ви­ру­ша­ти, від­по­від­но там не бу­де з ким і гра­ти. Мо­жли­во, по­їде­мо на За­кар­па­т­тя, де хо­ро­ші умо­ви. Але оста­то­чне рі­ше­н­ня ухва­лю­ва­ти­ме­мо пі­сля того, ко­ли знатимемо, чи ма­ти­ме­мо там спа­ринг-су­пер­ни­ків.

— Ві­до­мо, що влі­тку клуб за­ли­ши­ли кіль­ка клю­чо­вих грав­ців, а сут­тє­во­го ка­дро­во­го по­пов­не­н­ня не бу­ло. Чо­го че­ка­ти від зи­мо­во­го ан­тра­кту?

— На­ра­зі ві­до­мо, що клуби пер­шої лі­ги, які став­лять сер­йо­зні зав­да­н­ня на цей се­зон, ці­кав­ля­ться кіль­ко­ма на­ши­ми грав­ця­ми. Ін­те­рес про­яв­ля­ли й клуби з-за кор­до­ну. А ось хто по­пов­нить ко­ман­ду, про це бу­де ві­до­мо зго­дом, ко­ли й про­хо­ди­ти­ме від­бір.

— Прі­зви­ща грав­ців, які мо­жуть пі­ти на під­ви­ще­н­ня, озву­чи­те?

— Єгор Кар­ту­шов, Ми­хай­ло Ко­зак, Сер­гій Си­та­ло. Однак зараз ска­за­ти з упев­не­ні­стю, чи за­ли­шать ці грав­ці ко­ман­ду, я не мо­жу. Це за­ле­жа­ти­ме від того, які зав­да­н­ня сто­я­ти­муть пе­ред «Де­сною».

— Ко­ли ж бу­дуть озву­че­ні зав­да­н­ня? — Най­імо­вір­ні­ше, до 15 сі­чня. — Упро­довж пер­шої ча­сти­ни се­зо­ну не­о­дно­ра­зо­во з’яв­ля­ла­ся ін­фор­ма­ція що­до мо­жли­во­го пе­ре­хо­ду Оле­ксан­дра Ря­бо­ко­ня в один із клу­бів пер­шої лі­ги. Чи є на сьо­го­дні га­ран­тії, що під ке­рів­ни­цтвом цьо­го фа­хів­ця ко­ман­да роз­по­чне ве­сня­ну ча­сти­ну зма­гань?

— Із Ря­бо­ко­нем я по­стій­но на зв’яз­ку, від­так по­ки з упев­не­ні­стю мо­жу го­во­ри­ти, що «Де­сна» го­ту­ва­ти­ме­ться під ке­рів­ни­цтвом цьо­го фа­хів­ця. Пла­нів за­ли­ши­ти ко­ман­ду від ньо­го та­кож не чув.

— Іго­ре Ми­ко­ла­йо­ви­чу, на­о­ста­нок хо­ті­ло­ся би по­ці­ка­ви­ти­ся си­ту­а­ці­єю

ці що­до ста­діо­ну. Чи є бо­дай обі­цян­ки, що ре­монт та­ки роз­по­чне­ться?

— Обі­цян­ки є, й ди­ре­ктор там но­вий. Але, на­скіль­ки ме­ні ві­до­мо, змін до­сі ні­яких. Арена на­ле­жить Мі­ні­стер­ству мо­ло­ді та спор­ту, яке або не має ба­жа­н­ня, або не­має ко­штів, аби роз­по­ча­ти ро­бо­ти з ре­кон­стру­кції. Ма­є­мо на­сту­пну си­ту­а­цію: во­ни хо­чуть і стадіон со­бі за­ли­ши­ти, і че­ка­ють, мо­же, хтось гро­шей дасть. По­ки — одні ба­ла­чки, а ро­бо­та сто­їть!

«Пла­нів за­ли­ши­ти ко­ман­ду від Ря­бо­ко­ня не чув».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.