НО­ВИ­НИ

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга -

Хер­сон­ський «Кри­стал» ви­йшов із від­пус­тки. Про це ін­фор­мує офі­цій­ний сайт «ко­ра­бе­лів». За по­ві­дом­ле­н­ням го­лов­но­го тре­не­ра Сер­гія Шев­цо­ва, з п’ятнад­ця­то­го гру­дня ко­ман­да роз­по­ча­ла за­ня­т­тя на сві­жо­му по­ві­трі. Та­кож він уто­чнив, що до цьо­го про­во­ди­ла­ся су­то фі­зи­чна під­го­тов­ка у спорт­за­лі. Ці­ка­вий ню­анс: те­пер фут­бо­лі­сти, ко­трі пе­ре­бу­ва­ють у ко­ман­ді на кон­тра­ктах, зо­се­ре­дже­ні на бі­го­вій ро­бо­ті, від­так бу­дуть надалі від­нов­лю­ва­ти свої фі­зи­чні кон­ди­ції. Що­до ро­бо­ти з м’ячем, то з ним ни­ні пра­цю­ють ли­ше ті ви­ко­нав­ці, які ви­сло­ви­ли ба­жа­н­ня прой­ти в ко­ман­ді пе­ре­гляд у зи­мо­вий пе­рі­од. Як за­зна­чив на­став­ник хер­сон­ців, у основ­но­му це пред­став­ни­ки ама­тор­ських ліг. Окрім цьо­го, пан Шев­цов до­дав, що під час першого ета­пу під­го­тов­ки (впро­довж ми­ну­ло­го ти­жня) основ­на ува­га при­ді­ля­ла­ся то­ва­ри­ським ма­тчам із ама­то­ра­ми. Цьо­го ж ти­жня, як на­го­ло­сив керманич, уже бу­дуть зро­бле­ні пев­ні ви­снов­ки що­до но­ва­чків.

Те­пер тро­хи де­таль­ні­ше про то­ва­ри­ські ма­тчі хер­сон­сько­го «Кри­ста­лу» . Ми­ну­ло­го ти­жня ко­ле­ктив Сер­гія Шев­цо­ва про­вів низ­ку то­ва­ри­ських ігор, се­ред яких ви­окре­ми­мо на­сту­пні: «Кри­стал» (Хер­сон) — «Еліт Та­ксі» (Хер­сон) — 2:1. У скла­ді дру­го­лі­го­вої ко­ман­ди го­ла­ми ві­дзна­чи­ли­ся «пе­ре­ві­ре­ні бій­ці» Шев­цо­ва — Бар­ла­дим і ка­пі­тан клу­бу Цой. У но­мі­наль­них го­стей єди­ний влу­чний удар на ра­хун­ку Кі­рі­ка.

На­сту­пним су­пер­ни­ком хер­сон­ців був та­кож пред­став­ник ама­тор­сько­го фут­бо­лу — «Аван­гард» із мі­ста Ка­хов­ки. Цьо­го опо­нен­та «кри­ста­лів­ці» та­кож здо­ла­ли з мі­ні­маль­ним ра­хун­ком — 2:1. При­кме­тно, що у скла­ді «ко­ра­бе­лів» дво­ма го­ла­ми від­зна­чив­ся фут­бо­ліст, який ни­ні пе­ре­бу­ває на пе­ре­гля­ді. Мо­жли­во, са­ме ці два влу­чні уда­ри пе­ре­ко­на­ють на­став­ни­ка «Кри­ста­лу» за­ли­ши­ти в ко­ле­кти­ві цьо­го грав­ця. На­сту­пним су­пер­ни­ком хер­сон­ців за пла­ном мав бу­ти СДЮШОР «Кри­стал», однак про ре­зуль­тат цьо­го ма­тчу та ін­ші но­ви­ни з та­бо­ру «ко­ра­бе­лів» чи­тай­те вже в на­сту­пно­му на­шо­му номері.

За по­ві­дом­ле­н­ням одно­го з укра­їн­ських ЗМІ, «Чер­ка­ський Дні­про» не­вдов­зі мо­же по­пов­ни­ти­ся цен­траль­ним пів­за­хи­сни­ком — кан­ди­да­том до мо­ло­ді­жної збір­ної Укра­ї­ни Ар­те­мом Стор­чо­усом. Ни­ні фут­бо­ліст ви­сту­пає у скла­ді бі­ло­зір­ської «Зо­рі». До сло­ва, двад­ця­ти­рі­чний гра­вець є ви­хо­ван­цем мі­сце­во­го фут­бо­лу й встиг до­во­лі не­по­га­но за­ре­ко­мен­ду­ва­ти се­бе у чем­піо­на­ті Укра­ї­ни се­ред ама­то­рів. Цьо­го се­зо­ну він про­вів два­над­цять ма­тчів, від­зна­чив­шись п’ятьма го­ла­ми. Від­зна­чив­ся одно­го ра­зу ви­ко­на­вець і у Кубку ама­то­рів. При­кме­тно, що Артема уже ви­кли­кав до лав сво­єї збір­ної го­лов­ний на­став­ник мо­ло­діж­ки Сер­гій Ковалець. Ми­ну­ло­го лі­та Стор­чо­ус був за­лу­че­ний до тренувального збо­ру й ви­йшов у то­ва­ри­сько­му ма­тчі про­ти «Чер­ка­сько­го Дні­пра». Во­се­ни Ар­тем та­кож за­про­шу­вав­ся й на дру­гий збір ко­ман­ди Ко­валь­ця, зі­грав­ши про­ти «Ди­на­мо-2».

Ін­фор­ма­цію що­до мо­жли­во­го пе­ре­хо­ду грав­ця до скла­ду чер­ка­щан під­твер­див і го­лов­ний на­став­ник «дні­прян» Ігор Столовицький, за­зна­чив­ши, що гра­вець пра­цю­ва­ти­ме з го­лов­ною ко­ман­дою на зи­мо­вих збо­рах. Надалі ж усе за­ле­жа­ти­ме від са­мо­го фут­бо­лі­ста: як він се­бе про­я­вить упро­довж тре­ну­вань і то­ва­ри­ських ма­тчів.

До ре­чі, що­до кон­троль­них зу­стрі­чей «Чер­ка­сько­го Дні­пра» . Офі­цій­ний сайт чер­ка­щан ци­тує першого за­сту­пни­ка ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра-на­чаль­ни­ка ко­ман­ди Юрія Ко­ле­сні­ка, який по­ві­до­мив, що вже існує по­пе­ре­дня до­мов­ле­ність про про­ве­де­н­ня «бі­ло-си­ні­ми» трьох то­ва­ри­ських ма­тчів у сі­чні на­сту­пно­го ро­ку. 25 сі­чня за­пла­но­ва­но про­ве­сти дво­бій між «Чер­ка­ським Дні­пром» і «Зір­кою» (Кі­ро­во­град). Матч має від­бу­ти­ся в Бі­ло­зір’ї. А вже 28 сі­чня чер­ка­ща­ни ви­про­бу­ють си­ли ще з одним пред­став­ни­ком пер­шої лі­ги — «Гір­ни­ком-Спор­том» із мі­ста Ком­со­мольськ. На­ра­зі мі­сце про­ве­де­н­ня ці­єї зу­стрі­чі по­ки ще не ви­зна­че­не. Та­кож за­зна­ча­є­ться, що пер­ший тре­ну­валь­ний збір «Чер­ка­ський Дні­про» має за­кін­чи­ти зу­стріч­чю з ко­ман­дою «Зо­ря-Чер­ка­ський Дні­про-2» (Бі­ло­зір’я). На­га­да­є­мо, зараз фут­бо­лі­сти «бі­ло-си­ніх» за­йма­ю­ться за ін­ди­ві­ду­аль­ни­ми пла­на­ми під­го­тов­ки. Тре­ну­валь­ні збо­ри ко­ман­да пла­нує роз­по­ча­ти 19 сі­чня. За сло­ва­ми Іго­ря Сто­ло­ви­цько­го, до першого бе­ре­зня в клу­бі за­пла­но­ва­ні три ета­пи збо­рів. Пер­ший — у Чер­ка­сах. Дру­гий — ближ­че до по­ча­тку дру­гої ча­сти­ни — в Ту­реч­чи­ні. Тре­тій — із 18 по 25 лю­то­го в Бі­ло­зір’ї, де має прой­ти тур­нір пам’яті В’яче­сла­ва Пер­ши­на. Пла­ну­є­ться за­про­си­ти ко­ман­ди пер­шої та дру­гої ліг, але кон­кре­тний склад уча­сни­ків тур­ні­ру до­сі не ві­до­мий.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.