УЖЕ ПО­ЧА­ЛО­СЯ?..

СБУ ПРО­ВЕ­ЛА ОБ­ШУК ТА ВИ­ЇМ­КУ ДО­КУ­МЕН­ТІВ У ОФІ­СІ НА ЧЕРЕПАНОВІЙ ГО­РІ

Ukrainskiy Futbol - - Головна сторінка - Во­ло­ди­мир БАНЯС.

Про це ста­ло ві­до­мо у се­ре­ду по обі­ді. Резонанс од по­дії був на­стіль­ки зна­чний, що один із кер­ма­ни­чів Слу­жби без­пе­ки Мар­кі­ян Луб­ків­ський на­віть про­ко­мен­ту­вав її че­рез Фейс­бук: «У зв’яз­ку з ва­ши­ми чи­слен­ни­ми за­пи­та­ми та звер­не­н­ня­ми ЗМІ, хо­чу під­твер­ди­ти, що спів­ро­бі­тни­ки Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни (Го­лов­не управ­лі­н­ня «К») спіль­но з ко­ле­га­ми по Ге­не­раль­ній про­ку­ра­ту­рі про­во­дять про­це­су­аль­но-слід­чі дії, зокре­ма об­шу­ки, у Фе­де­ра­ції фут­бо­лу Укра­ї­ни. Ро­би­ться це в рам­ках від­кри­то­го кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня за ста­т­тя­ми 191 і 209 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (при­вла­сне­н­ня, роз­тра­та май­на або за­во­ло­ді­н­ня ним шля­хом зло­вжи­ва­н­ня слу­жбо­вим ста­но­ви­щем, а та­кож ле­га­лі­за­ція (від­ми­ва­н­ня) до­хо­дів, одер­жа­них зло­чин­ним шля­хом)». Зва­жив­ши на те, що на­стіль­ки зна­чи­мий по­са­до­вець не цу­ра­є­ться пря­мих озна­чень, мо­же­мо пе­ред­ба­чи­ти подаль­ші ре­зо­нан­сні спра­ви й, мо­жли­во, чи­єсь від­бу­т­тя до «місць не­від­да­ле­них». Або, в зво­ро­тно­му ви­пад­ку, чи­є­їсь до­бро­віль­ної за­яви про від­став­ку — «за вла­сним ба­жа­н­ням» (як ва­рі­ант: «за ста­ном здо­ров’я»).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.