Ві­та­лій ДА­НИ­ЛОВ: «РЕГІОНАЛЬНОМУ ФУТ­БО­ЛУ НЕ­ОБ­ХІ­ДНЕ СТА­БІЛЬ­НЕ ФІ­НАН­СУ­ВА­Н­НЯ»

ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ ПРЕМ’ЄР-ЛІ­ГИ ВІД­ПО­ВІВ НА ЗА­ПИ­ТА­Н­НЯ САЙ­ТУ «ОГЛЯ­ДАЧ»

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга -

— Ві­та­лію Бо­г­да­но­ви­чу, на про­по­зи­цію да­ти на­шо­му пор­та­лу роз­гор­ну­те ін­терв’ю, ви ска­за­ли, що по­ки не на­став час. А ко­ли він на­ста­не? — Ду­маю, не­за­ба­ром. — Мо­же­мо про­ве­сти ін­терв’ю? — Будь ла­ска. — Як роз­гля­да­є­те ми­ну­лий Кон­грес ФФУ?

— Як за­хід, який за­вер­шує етап ро­бо­ти.

— У чо­му основ­на по­мил­ка Конь­ко­ва?

— Усі пи­та­н­ня він за­мкнув на со­бі та сво­є­му най­ближ­чо­му ото­чен­ні. — Ви вхо­ди­те до їхньо­го чи­сла? — Ні. — У чо­му основ­не до­ся­гне­н­ня Конь­ко­ва?

— Про­по­зи­ція при­зна­чи­ти Фо­мен­ка го­лов­ним тре­не­ром на­ціо­наль­ної збір­ної.

— Яку мо­жна да­ти оцін­ку дво­рі­чної ро­бо­ти Конь­ко­ва?

— При­зна­че­н­ня по­за­чер­го­во­го Кон­гре­су ФФУ — це й є оцінка.

бліц-

— Як про­ко­мен­ту­є­те зви­ну­ва­че­н­ня, яке сво­го ча­су Конь­ков ви­су­нув про­ти вас і першого ві­це-пре­зи­ден­та ФФУ По­по­ва у спро­бі, як він го­во­рив, узя­ти касу Фе­де­ра­ції?

— Вра­хо­ву­ю­чи, що чер­го­ву кри­мі­наль­ну спра­ву в на­шо­му фут­бо­лі не від­кри­то, мо­жна при­пу­сти­ти, що спро­ба не вда­ла­ся.

— Ви ви­рі­ши­ли ба­ло­ту­ва­ти­ся на пост пре­зи­ден­та ФФУ? — По­трі­бно по­ду­ма­ти. — По­ду­ма­ти над від­по­від­дю? — По­ду­ма­ти над рі­ше­н­ням. — І як дов­го ви мо­же­те ду­ма­ти? — Як за­зви­чай у по­ді­бних ви­пад­ках. — Аби ухва­ли­ти оста­то­чне рі­ше­н­ня, що вам по­трі­бно зро­би­ти, в пер­шу чер­гу?

— Пе­ре­го­во­ри­ти з вла­сни­ка­ми клу­бів прем’єр-лі­ги та ке­рів­ни­ка­ми ре­гіо­наль­них фе­де­ра­цій.

— Го­во­ря­чи про вла­сни­ків, ви ма­є­те на ува­зі, як зав­жди, Ахме­то­ва?

— … І Ко­ло­мой­сько­го, і Сур­кі­са, й Жеваго, й ін­ших, ко­трі у цей тяж­кий час ін­ве­сту­ють ко­шти в укра­їн­ський футбол че­рез свої клуби.

— Який прин­цип по­ви­нен ле­жа­ти в осно­ві від­по­віді на за­пи­та­н­ня — бу­ти чи не бу­ти? — Сім ра­зів від­мі­ряй, один — від­ріж. — Які основ­ні фа­кто­ри впли­ва­ють на вас під час прийня­т­тя сер­йо­зних рі­шень?

— На­яв­ність ідей і мо­жли­во­стей їх ре­а­лі­за­ції.

— Го­лов­ний фа­ктор, за яко­го ви від­мов­ля­є­те­ся від яко­го-не­будь про­е­кту?

— Від­су­тність упев­не­но­сті в йо­го успі­ху.

— По­вер­не­мо­ся до си­ту­а­ції в на­шо­му фут­бо­лі. Про що мо­же свід­чи­ти при­зна­че­н­ня кан­ди­да­та в пре­зи­ден­ти ФФУ ке­рів­ни­ком ро­бо­чої гру­пи з під­го­тов­ки ви­бо­рів?

— Про жи­ву­чість де­яких тра­ди­цій на пост­ра­дян­сько­му про­сто­рі. — У кон­текс­ті? — … при­зна­че­н­ня ви­щих по­са­до­вих осіб дер­жа­ви в один істо­ри­чний пе­рі­од, ко­ли ча­сто мі­ня­ли­ся ке­рів­ни­ки кра­ї­ни.

— Ви ма­є­те на ува­зі при­зна­че­н­ня май­бу­тньо­го ге­не­раль­но­го се­кре­та­ря ЦК КПРС го­ло­вою ко­мі­сії з ор­га­ні­за­ції похо­ро­ну сво­го по­пе­ре­дни­ка? — А ви про що по­ду­ма­ли? — Ну так… Чи спра­цює до кін­ця цей прин­цип у на­шо­му ви­пад­ку? — Шо­сто­го бе­ре­зня ді­зна­є­мо­ся. — Гу­чне святкування кан­ди­да­том у пре­зи­ден­ти ФФУ сво­го юві­лею в «Ін­тер­кон­ти­нен­та­лі», що пі­дір­ва­ло весь Ін­тер­нет, як йо­го ха­ра­кте­ри­зує? — Без ко­мен­та­рів. — Про­по­зи­ція про прийня­т­тя в ко­ле­ктив­ні чле­ни ФФУ й до Ви­кон­ко­му пред­став­ни­ків уболівальників і мас-ме­діа — це ре­аль­ність чи швид­ше по­пу­лізм? — Швид­ше дру­ге. — Чо­му? — Для ко­ле­ктив­них чле­нів і чле­нів Ви­кон­ко­му існу­ють пев­ні ви­мо­ги Ста­ту­ту ФФУ.

— А якщо у цьо­му пла­ні від­ко­ри­гу­ва­ти Ста­тут ФФУ?

— То­ді він не бу­де від­по­від­а­ти Ста­ту­там ФІФА та УЄФА.

— Як же ор­га­ні­зу­ва­ти ро­бо­ту Фе­де­ра­ції про­зо­рі­шою?

— Роз­ши­ри­ти спів­пра­цю за при­кла­дом про­від­них єв­ро­пей­ських фе­де­ра­цій. — На­при­клад, яких? — При­мі­ром, Ан­глії. — Яким чи­ном? — Це окре­ма сер­йо­зна тема. — Зараз го­во­рять про де­цен­тра­лі­за­цію вла­ди у фут­бо­лі. Як ви до цьо­го ста­ви­те­ся?

— Не всі під­хо­ди до дер­жав­но­го управ­лі­н­ня мо­жна під ко­пір­ку пе­ре­но­си­ти на футбол.

— Але, ка­жуть, що це по­кра­щить си­сте­му управ­лі­н­ня фут­бо­лом.

— Але й ка­жуть, що кра­ще — во­рог хо­ро­шо­го.

— Ви хо­че­те ска­за­ти, що в нас у фут­бо­лі все до­бре?

— Аж ні­як. У на­шо­му фут­бо­лі є без­ліч про­блем, але ви­рі­шу­ва­ти їх не мо­жна кон’юн­ктур­но.

— Що би ви мо­гли за­про­по­ну­ва­ти?

— Ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ві­до­мий ви­слів: не вчіть жи­ти — до­по­мо­жіть ма­те­рі­аль­но. Сьо­го­дні у фут­бо­лі на мі­сцях вла­ди ви­ста­чає, але не­має мо­жли­во­сті її ре­а­лі­за­ції.

— І що ж по­трі­бно зро­би­ти, що­би ця мо­жли­вість з’яви­ла­ся?

— Не­об­хі­дно пе­ре­йти від ра­зо­вої ма­те­рі­аль­ної до­по­мо­ги до по­стій­но­го фі­нан­су­ва­н­ня ре­гіо­наль­них фе­де­ра­цій.

— Значить, по­трі­бно під­клю­чи­ти дер­жа­ву?

— У дер­жа­ви сьо­го­дні сво­їх про­блем ви­ста­чає. — Який же ви­хід? — Не­об­хі­дно роз­ро­би­ти спе­ці­аль­ні бі­знес-про­е­кти. За­ру­бі­жні при­кла­ди є.

— Ви зно­ву по­си­ла­є­те­ся на за­ру­бі­жний до­свід. Звід­ки у вас ін­фор­ма­ція? — Як ка­жуть, із пер­ших вуст. — Тоб­то? — Од ке­рів­ни­ків окре­мих на­ціо­наль­них асо­ці­а­цій і про­фе­сіо­наль­них фут­боль­них ліг Європи. — Де ви з ни­ми пе­ре­ти­на­ли­ся? — На за­хо­дах Асо­ці­а­ції єв­ро­пей­ських про­фе­сіо­наль­них фут­боль­них ліг (ЄПФЛ. — Ред.). — У якій іпо­ста­сі ви бу­ли там? — Укра­їн­ська прем’єр-ліга є чле­ном ці­єї Асо­ці­а­ції.

— Яки­ми іно­зем­ни­ми мо­ва­ми во­ло­ді­є­те?

— Мо­жу спіл­ку­ва­ти­ся іта­лій­ською та ан­глій­ською.

— По­вер­ні­мо­ся до на­шо­го фут­бо­лу. Які на­прям­ки ро­бо­ти ФФУ вар­то бу­ло би про­дов­жи­ти?

— Це пи­та­н­ня, пов’яза­ні з під­го­тов­кою ка­дрів. Фе­де­ра­ція не­дав­но від­ря­ди­ла до Хор­ва­тії гру­пу мо­ло­дих тре­не­рів. Сво­го ча­су я про­по­ну­вав Конь­ко­ву, ма­ю­чи по­пе­ре­дню до­мов­ле­ність із Фут­боль­ною асо­ці­а­ці­єю Ан­глії, на­пра­ви­ти до них на ста­жу­ва­н­ня гру­пу з тре­не­рів і пред­став­ни­ків ре­гіо­наль­них фе­де­ра­цій. Окрім цьо­го, не­об­хі­дно про­дов­жи­ти со­ці­аль­ні за­хо­ди та швид­ше по­ча­ти ре­а­лі­за­цію на­ре­шті-та­ки ухва­ле­но­го рі­ше­н­ня з бу­дів­ни­цтва мі­ні-ста­діо­нів для ди­тя­чо-юна­цько­го фут­бо­лу в ко­жно­му ре­гіо­ні кра­ї­ни. — Що ще по­трі­бно зро­би­ти? — Від­по­від­дю я за­йму ба­га­то ва­шо­го ча­су.

— То­ді ма­кси­маль­но коротко, бу­кваль­но в кіль­кох сло­вах.

— У пер­шу чер­гу: зга­да­не мною впро­ва­дже­н­ня си­сте­ми фі­нан­су­ва­н­ня ре­гіо­наль­но­го фут­бо­лу; збіль­ше­н­ня пред­став­ни­цтва ре­гіо­наль­них фе­де­ра­цій у Ви­кон­ко­мі; більш ті­сна спів­пра­ця зі спор­тив­ни­ми то­ва­ри­ства­ми та при­су­тність їх у Ви­кон­ко­мі; без­по­се­ре­днє пред­став­ни­цтво фут­боль­них клу­бів на Кон­гре­сі та у Ви­кон­ко­мі.

Для цьо­го по­трі­бно вне­сти змі­ни та до­пов­не­н­ня до Ста­ту­ту ФФУ. І вза­га­лі, не­об­хі­дно при­ве­сти всі до­ку­мен­ти Фе­де­ра­ції до стан­дар­тів ФІФА та УЄФА. — Іще кіль­ка ко­ро­тких за­пи­тань. — Щось наше бліц-ін­терв’ю за­тя­гну­ло­ся. Да­вай­те про­дов­жи­мо на­сту­пно­го ра­зу.

— Що ж, дя­кую вам, Ві­та­лію Бо­г­да­но­ви­чу.

«Сьо­го­дні у фут­бо­лі на мі­сцях вла­ди ви­ста­чає, але не­має мо­жли­во­сті її ре­а­лі­за­ції».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.