УТРА­ТИ…

Ukrainskiy Futbol - - Підсумки року -

На жаль, бу­ли цьо­го ро­ку й бо­лі­сні втра­ти для укра­їн­сько­го фут­бо­лу. Пев­не, 2014-й мо­жна на­зва­ти «чор­ним» для на­шо­го фут­бо­лу в пла­ні кіль­ко­сті смер­тей ві­до­мих грав­ців. 1 сер­пня пе­ре­ста­ло би­ти­ся сер­це сла­ве­тно­го ди­на­мів­ця Ва­лен­ти­на Бель­ке­ви­ча, яко­му був усьо­го 41 рік. Пів­за­хи­сник, від­дав­ши най­кра­щі ро­ки і гро­вої кар’єри сто­ли­чно­му «Ди­на­мо», про­дов­жу­вав і надалі тру­ди­ти­ся на бла­го ки­їв­сько­го клу­бу. До остан­ніх днів Ва­лен­тин Ми­ко­ла­йо­вич пра­цю­вав на­став­ни­ком мо­ло­ді­жно­го скла­ду ки­ян. При­чи­ною смер­ті лі­ка­рі на­зва­ли тромб…

Не всти­гли вбо­лі­валь­ни­ки «ві­ді­йти» від ці­єї тра­ге­дії, як їх «на­кри­ла» ін­ша. 9 сер­пня, на 57-му ро­ці жи­т­тя, пі­шов у за­сві­ти ін­ший ле­ген­дар­ний ди­на­мі­вець, тре­нер-се­ле­кціо­нер — Ан­дрій Баль. По­мер Ан­дрій Ми­хай­ло­вич, гра­ю­чи на фут­боль­но­му по­лі ста­діо­ну ім. Бан­ни­ко­ва…

Се­рія тра­гі­чних утрат про­дов­жи­лась 17 ве­ре­сня, ко­ли на ав­то­дро­мі «Чай­ка», що під Ки­є­вом, роз­бив­ся зна­ме­ни­тий пів­за­хи­сник «Ди­на­мо» Ан­дрій Гу­сін. На той мо­мент Ан­дрію Ле­о­ні­до­ви­чу був ли­ше 41 рік…

Іще за мі­сяць, 6 жов­тня, в ав­то­мо­біль­ній ава­рії під Пол­та­вою за­ги­нув 38-рі­чний Сер­гій За­кар­лю­ка. За свою кар’єру пів­за­хи­сник устиг зі­гра­ти у скла­ді збір­ної Укра­ї­ни, ЦСКА, «Дні­пра», «Ша­хта­ря», «Ворскли», до­не­цько­го «Ме­та­лур­га», «Іл­лі­чів­ця»…

12 ли­сто­па­да на 75-му ро­ці жи­т­тя по­мер ле­ген­дар­ний ди­на­мі­вець, чем­піон СРСР, во­ло­дар Куб­ка СРСР та уча­сник трьох чем­піо­на­тів сві­ту Ві­ктор Се­ре­бря­ни­ков…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.