РІ­ЗНІ ПОЛЮСИ ЄВ­РО­КУБ­КІВ

Ukrainskiy Futbol - - Підсумки року -

Цьо­го се­зо­ну на­ша кра­ї­на де­ле­гу­ва­ла на між­на­ро­дну аре­ну шість ко­ле­кти­вів. Два з них — «Чор­но­мо­рець» і «Зо­ря» — при­пи­ни­ли ви­сту­пи ще до групового тур­ні­ру. Хо­ча лу­ган­ці за­ли­ши­ли по со­бі по­мі­тний слід. Але най­біль­шим роз­ча­ру­ва­н­ням став ви­ступ «Ме­та­лі­ста». Ко­ман­да, яка про­я­ви­ла ха­ра­ктер у плей-оф, ви­рвав­ши пе­ре­мо­гу в поль­сько­го «Ру­ха», пов­ні­стю про­ва­ли­ла гру­по­вий тур­нір і не взя­ла жо­дно­го очка. Зві­сно, тре­ба вра­хо­ву­ва­ти, що склад хар­ків’ян за­ли­шив­ся без ве­ли­кої кіль­ко­сті ква­лі­фі­ко­ва­них ви­ко­нав­ців, але так гань­би­ти­ся в Єв­ро­пі все одно не мо­жна! Тим біль­ше, в «Ме­та­лі­ста» є до­свід успі­шно­го по­до­ла­н­ня групового ра­ун­ду, у се­зо­ні-2008/09 на­віть спро­міг­ся у ше­сти ма­тчах не пропу­сти­ти жо­дно­го м’яча! А цьо­го ра­зу все ви­йшло нав­па­ки. Із ін­шо­го бо­ку, з по­зи­тив­ної то­чки зо­ру ві­дзна­чи­ли­ся «Ша­хтар», «Дні­про» та «Ди­на­мо». Ки­я­ни ви­йшли в на­сту­пний ра­унд із першого мі­сця, дні­пря­ни — з дру­го­го, але це мо­жна ра­ху­ва­ти за ща­стя, зва­жа­ю­чи, як роз­ви­ва­ли­ся по­дії в гру­пі й як за­вер­шу­вав­ся матч «Ка­ра­ба­ха» з «Ін­те­ром». А най­біль­шо­го по­ки успі­ху до­ся­гли до­неч­ча­ни, які втре­тє у сво­їй істо­рії про­би­ли­ся в плей-оф Лі­ги чем­піо­нів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.