КО­МАН­ДИ-ПЕ­РЕ­СЕ­ЛЕН­ЦІ

Ukrainskiy Futbol - - Підсумки року -

Че­рез вій­сько­вий кон­флікт на схо­ді Укра­ї­ни зра­зу п’ять ко­ле­кти­вів (біль­ше тре­ти­ни всіх уча­сни­ків!) зму­ше­ні бу­ли шу­ка­ти но­ву до­мів­ку, де мо­жна без­пе­чно при­йма­ти го­стей. Мо­ви­ться про до­не­цькі «Ша­хтар», «Ме­та­лург», «Олім­пік», ма­рі­у­поль­ський «Іл­лі­чі­вець» і лу­ган­ську «Зо­рю».

Най­кра­ще у цьо­му пла­ні обла­шту­вав­ся чин­ний чем­піон: «гір­ни­ки» ба­зу­ю­ться в Ки­є­ві, про­те свої до­ма­шні по­єдин­ки про­во­дять у Льво­ві. До сло­ва, на підопічних Мір­чі Лу­че­ску при­хо­дить біль­ше вбо­лі­валь­ни­ків, ніж на рі­дні для га­ли­чан «Кар­па­ти».

«Олім­пік» і «Ме­та­лург» та­кож пе­ре­бра­ли­ся до сто­ли­ці, оку­пу­вав­ши стадіон ім. Бан­ни­ко­ва та «Обо­ло­ньАре­ну» від­по­від­но. Лу­ган­ці ж зна­йшли при­ту­лок у За­по­ріж­жі, де ді­лять «Сла­ву­тич-Аре­ну» ра­зом із мі­сце­ви­ми «ме­та­лур­га­ми».

Най­мен­ше по­ща­сти­ло при­а­зов­цям, які че­рез фі­нан­со­ву обме­же­ність не змі­ни­ли мі­сце дис­ло­ка­ції, про­те що­ра­зу ви­ру­ша­ють до Дні­про­пе­тров­ська, що­би ві­ді­гра­ти в «рі­дних» пе­на­тах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.