ПЕР­ША ПІ­ДО­ЗРА В ГРІ НА ТОТАЛІЗАТОРІ

Ukrainskiy Futbol - - Підсумки року -

Гра ко­манд на тоталізаторі — про­бле­ма, з якою на­ма­га­ю­ться бо­ро­ти­ся у сві­то­во­му фут­бо­лі не пер­ше де­ся­ти­лі­т­тя. Але ще рік то­му ні­хто й по­ду­ма­ти не міг, що во­на ді­йде аж до дру­гої лі­ги ві­тчи­зня­но­го фут­бо­лу. При­найм­ні ра­ні­ше осе­ні ни­ні­шньо­го ро­ку пу­блі­чно про це не го­во­ри­ли, по­ки в ма­тчі «Обо­лонь-Бро­вар» — «Енер­гія» (5:1) го­сті від­вер­то не зі­гра­ли в під­дав­ки сво­є­му опо­нен­ту, який про це на­віть ні­чо­го й не знав. Си­ту­а­ція зра­зу на­бу­ла роз­го­ло­су й, у під­сум­ку, спра­ву пе­ре­да­но на роз­гляд Ко­мі­те­ту з ети­ки й че­сної гри.

Рі­ше­н­ня до­сі не ухва­ле­но, й не­ві­до­мо, чи ухва­лять най­ближ­чим ча­сом. А бе­ру­чи до ува­ги гло­баль­ність про­бле­ми, з вер­ди­ктом ма­ли би по­спі­ши­ти, й вин­ний має за­зна­ти су­во­ро­го по­ка­ра­н­ня, яке для ін­ших слу­гу­ва­ти­ме по­ка­зо­вим при­кла­дом. Іна­кше ри­зи­ку­є­мо по ву­ха за­гру­зну­ти в бру­дних іграх ко­манд, які нам уже то­чно не по­да­ру­ють но­вих шев­чен­ків та яр­мо­лен­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.