НО­ВІ ФОРМАТИ ЗМА­ГАНЬ

Ukrainskiy Futbol - - Підсумки року -

Упро­довж лі­тньо­го міжсезоння бу­ло ухва­ле­но ре­фор­му­ва­н­ня всіх ві­тчи­зня­них пер­шо­стей, по­чи­на­ю­чи від дру­гої лі­ги й за­вер­шу­ю­чи Куб­ком Укра­ї­ни.

Та­ким чи­ном, остан­ній про­фе­сіо­наль­ний ди­ві­зіон по­рів­ня­но з то­рі­шнім зраз­ком сут­тє­во ско­ро­тив­ся — з 19 до 10 ко­манд, які ві­дни­ні ви­сту­па­ють у чо­ти­ри ко­ла. За­пла­но­ва­не роз­ши­ре­н­ня пер­шої лі­ги за ра­ху­нок чо­ти­рьох дебютантів (за­мість зви­чних двох) про­ва­ли­ло­ся, однак цьо­го ви­ста­чи­ло, що­би збе­рег­ти по­пе­ре­дню кіль­кість ко­манд — 16. Прем’єр-ліга та­кож ви­му­ше­но ско­ро­ти­ла­ся до 14 ко­ле­кти­вів. Окрім цьо­го, від­те­пер бу­фер обмі­ну змен­шив­ся, тож під­ви­щи­ти­ся в кла­сі зго­дом змо­же ли­ше один ФК.

Зва­жа­ю­чи на змен­ше­н­ня чи­сель­но­сті ту­рів, фун­кціо­не­ри ви­рі­ши­ли збіль­ши­ти кіль­кість ма­тчів у на­ціо­наль­но­му Кубку. По­чи­на­ю­чи з 1/8 фі­на­лу, ко­ман­ди по­вин­ні зі­гра­ти в дво­ма­тче­во­му про­ти­сто­ян­ні. То­ді як ра­ні­ше пе­ре­мо­жець пар ви­зна­чав­ся за під­сум­ком одно­го по­єдин­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.