Сер­гій МА­КА­РОВ: «ВІ­РИ­МО, ЩО НА­ШІ КЛУБИ НЕ ЛИ­ШЕ ПЕ­РЕ­ЖИ­ВУТЬ ЗИ­МУ, А СТА­НУТЬ СИЛЬ­НІ­ШИ­МИ ТА ЗАГАРТОВАНІШИМИ»

ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ ПФЛ ПІД­СУ­МУ­ВАВ ПЕР­ШІ КРО­КИ СВО­ЄЇ ДІ­ЯЛЬ­НО­СТІ НА ПО­СА­ДІ ОЧІЛЬ­НИ­КА ЛІ­ГИ ТА ПО­ДІ­ЛИВ­СЯ СПОДІВАННЯМИ ВІД НО­ВО­ГО РО­КУ

Ukrainskiy Futbol - - Пфл - Оле­ксандр ТРАВЯНКА.

«УСІ КЛУБИ ОТРИ­МА­ЛИ РІВ­НІ ПРА­ВА Й МО­ЖЛИ­ВО­СТІ В УПРАВ­ЛІН­НІ ПФЛ»

— Сер­гію Дми­тро­ви­чу, до ке­рів­ни­цтва ПФЛ ви при­йшли не в кра­щі як для кра­ї­ни, так і для фут­бо­лу ча­си. Уряд не­о­дно­ра­зо­во на­зи­вав се­бе ка­мі­ка­дзе, що, в прин­ци­пі, мо­жна ска­за­ти й про вас та­кож. Улі­тку на пе­ре­ви­бо­рах очіль­ни­ка лі­ги усві­дом­лю­ва­ли, яка від­по­від­аль­ність ля­гає на ва­ші пле­чі, адже під пи­та­н­ням був на­віть старт чем­піо­на­ту?

— Рі­вень від­по­від­аль­но­сті усві­дом­лю­вав. Був на­віть пе­рі­од, ко­ли дов­го роз­ду­му­вав над рі­ше­н­ням — ви­став­ля­ти свою кан­ди­да­ту­ру чи ні. Але, по­спіл­ку­вав­шись із клу­ба­ми, отри­мав під­трим­ку й упев­не­ність. І що ва­жли­во, схваль­но бу­ли сприйня­ті мої ідеї що­до подаль­шо­го роз­ви­тку лі­ги.

У пер­ші ж дні ро­бо­ти до­ве­ло­ся зі­ткну­ти­ся з ком­пле­ксом рі­зно­пла­но­вих зав­дань, пов’яза­них зі стар­том се­зо­ну, які по­тре­бу­ва­ли опе­ра­тив­но­го ви­рі­ше­н­ня — йде­ться, на­сам­пе­ред, про оста­то­чне за­твер­дже­н­ня ка­лен­да­ря і ре­гла­мен­ту зма­гань, а та­кож фор­му­ва­н­ня бю­дже­ту. Зви­чай­но, по­ста­ло й пи­та­н­ня що­до фор­ма­ту но­во­го чем­піо­на­ту. На той час роз­гля­да­ли­ся два ва­рі­ан­ти. Пер­ший — збе­рег­ти фор­мат із дво­ма лі­га­ми. Згі­дно з дру­гим, ко­ман­ди, які під­твер­ди­ли свою участь у зма­га­н­нях, ми би роз­ді­ли­ли на дві гру­пи в одній лі­зі, за те­ри­то­рі­аль­ним прин­ци­пом. Аби не по­ми­ли­ти­ся, зі­бра­ли роз­ши­ре­не за­сі­да­н­ня Цен­траль­ної ра­ди, де й ухва­ли­ли оста­то­чне рі­ше­н­ня. Уже зараз упев­не­но мо­же­мо го­во­ри­ти, що то­ді вчи­ни­ли пра­виль­но.

— Що мо­же­те за­пи­са­ти со­бі до акти­ву за пів­ро­ку ро­бо­ти на по­са­ді очіль­ни­ка лі­ги?

— У пер­шу чер­гу, від­зна­чив би змі­ну стру­кту­ри управ­лі­н­ня. У сер­пні бу­ла за­твер­дже­на но­ва ре­да­кція ста­ту­ту ПФЛ, згі­дно з якою сер­йо­зно пе­ре­фор­ма­ту­ва­ли си­сте­му управ­лі­н­ня. Усі клуби отри­ма­ли рів­ні пра­ва й мо­жли­во­сті в управ­лін­ні ПФЛ. Те­пер не­має Цен­траль­ної ра­ди, за­мість якої пра­цює Ра­да ліг. Дру­гий здо­бу­ток — змо­гли сер­йо­зно зеко­но­ми­ти. Не ста­ли про­дов­жу­ва­ти орен­ду офі­су й пе­ре­їха­ли в Бу­ди­нок фут­бо­лу. Та­кож зна­чно за­оща­ди­ли зав­дя­ки опти­мі­за­ції шта­ту Адмі­ні­стра­ції ПФЛ. Та­кі за­хо­ди до­по­мо­гли втри­ма­ти­ся від під­ви­ще­н­ня за­яв­ко­вих вне­сків клу­бів, на­віть тро­хи їх по­ни­зи­ли. І тре­тій здо­бу­ток — по­при си­ту­а­цію в кра­ї­ні, ко­ли йде АТО на схо­ді, ми все ж роз­по­ча­ли чем­піо­нат і успі­шно про­ве­ли йо­го осін­ню ча­сти­ну.

Що­до не­га­тив­них мо­мен­тів… По­ки так і не вда­ло­ся зна­йти до­да­тко­вих дже­рел фі­нан­су­ва­н­ня, тож зму­ше­ні існу­ва­ти ли­ше за ко­шти клу­бів. Утім, пра­цю­є­мо над цим пи­та­н­ням. Є пер­спе­кти­ви, роз­гля­да­є­мо ці­ка­ві про­е­кти. Змі­ни­ли ке­рів­ни­цтво на­шо­го мар­ке­тин­го­во­го пар­тне­ра ТОВ «Ліга Футбол». У но­во­го ди­ре­кто­ра ком­па­нії Юрія Ман­жо­са є своє ба­че­н­ня роз­ви­тку цьо­го під­роз­ді­лу, яке від­рі­зня­є­ться від ро­бо­ти по­пе­ре­дни­ків. Отож, уже зараз йдуть пе­ре­го­во­ри, щоб уже з но­во­го се­зо­ну ми бу­ли з пар­тне­ра­ми й отри­му­ва­ли при­бу­ток од ко­мер­цій­ної та мар­ке­тин­го­вої ді­яль­но­сті. Що­до кон­кре­тні­ших про­е­ктів, то хо­тів би від­зна­чи­ти спів­пра­цю з ТМ Mitre. Уже зараз мо­жу ска­за­ти, що цей за­дум бу­де ре­а­лі­зо­ва­ний. Ком­па­нія вже за­мо­ви­ла пар­тію м’ячів, які бу­дуть ви­го­тов­ле­ні спе­ці­аль­но для ПФЛ. Клуби, які під­пи­шуть уго­ду, з по­ча­тку се­зо­ну-2015/2016 вже гра­ти­муть до­ма­шні ма­тчі офі­цій­ним м’ячем Mitre.

«АЛ­ЧЕВ­СЬКУ «СТАЛЬ» МО­ЖЕ­МО ВТРА­ТИ­ТИ»

— Пер­ша ча­сти­на чем­піо­на­ту про­йшла успі­шно, із чим на­вряд чи хтось бу­де спе­ре­ча­ти­ся. Ма­є­мо ли­ше один не­ви­їзд, що не псує за­галь­ної кар­ти­ни. Чи є на сьо­го­дні бо­дай якісь га­ран­тії, що всі клуби бла­го­по­лу­чно пе­ре­зи­му­ють?

— За ни­ні­шньої си­ту­а­ції, ма­буть, ні я, ні хтось ін­ший жо­дних га­ран­тій да­ти не змо­же. Зи­ма для на­шо­го фут­бо­лу це вза­га­лі спе­ци­фі­чний пе­рі­од. Ба­га­то клу­бів за три­ва­лу пе­ре­р­ву пе­ре­гля­да­ють свої мо­жли­во­сті. Отож, не мо­жна ви­клю­ча­ти ва­рі­ант, ко­ли якийсь ко­ле­ктив від­мо­ви­ться від зма­гань. Са­мі ж ба­чи­те, що ко­ї­ться ни­ні в кра­ї­ні. Ста­но­ви­ще на­справ­ді ду­же скла­дне. Га­даю, за весь пе­рі­од не­за­ле­жно­сті на­шої кра­ї­ни та­ко­го не бу­ло. Наш футбол, як і весь спорт, одра­зу ре­а­гує на будь-які еко­но­мі­чні пе­ре­па­ди. То­му, як це не при­кро кон­ста­ту­ва­ти, не­при­єм­ні сюр­при­зи нас усе ж очі­ку­ють.

— Із яких клу­бів над­хо­дять най­три­во­жні­ші звіс­тки?

— Мо­ва, в пер­шу чер­гу, про клуби із зо­ни АТО. Біль­шість пред­став­ни­ків цьо­го ре­гіо­ну, за­явив­шись на но­вий се­зон, на­пев­но не че­ка­ли, що вій­сько­ві дії на схо­ді так за­тя­гну­ться, тож і пі­шли на ва­рі­ант: ча­сти­ну се­зо­ну про­ве­сти на ней­траль­них по­лях. Зараз ро­зу­мі­є­мо, що швид­ко вга­му­ва­ти цю бі­ду не вда­сться. То­му те­пе­рі­шня зи­ма для клу­бів з Дон­ба­су бу­де ча­сом пе­ре­гля­ду сво­їх стра­те­гі­чних ці­лей. І в ме­не є по­бо­ю­ва­н­ня, що та­кий пе­ре­гляд мо­же за­кін­чи­ти­ся для де­яких ФК при­пи­не­н­ням уча­сті у Все­укра­їн­ських зма­га­н­нях. Не­об­хі­дність гра­ти весь се­зон у го­стях без сво­їх гля­да­чів за та­ких умов зво­ди­ться до втра­ти сен­су існу­ва­н­ня про­фе­сіо­наль­но­го клу­бу.

Хо­чу по­ві­до­ми­ти, над­хо­дять не­при­єм­ні но­ви­ни від ал­чев­ської «Ста­лі». При­кро, але ал­чев­ці мо­жуть не про­дов­жи­ти ви­сту­пи в дру­гій ча­сти­ні зма­гань. На­дії не втра­ча­є­мо, ве­де­мо пе­ре­го­во­ри, три­ма­є­мо під кон­тро­лем си­ту­а­цію, але не все в на­ших си­лах. У цій си­ту­а­ції мо­жна зро­зу­мі­ти й ке­рів­ни­цтво клу­бу. Ін­фор­ма­ція, якою я во­ло­дію: про­бле­ма не тіль­ки у фут­боль­но­го клу­бу, а й у ме­та­лур­гій­но­го ком­бі­на­ту, який є го­лов­ним спон­со­ром «Ста­лі». Якщо до­да­ти, що ФК іще й не має змо­ги про­во­ди­ти ма­тчі на сво­є­му по­лі, й не­ві­до­мо ко­ли змо­же по­вер­ну­ти­ся до рі­дних пе­на­тів, то, мо­жли­во, це при­зве­де до не­га­тив­них рі­шень.

У схо­жій си­ту­а­ції опи­ни­лось і дру­го­лі­го­ве «Макіїввугілля». Але… Осін­ню ча­сти­ну зма­гань ко­ман­да ві­ді­гра­ла в Ні­ко­по­лі. Під час чем­піо­на­ту три­ва­ли пе­ре­мо­ви­ни з мі­сце­вою вла­дою та ве­ли­ки­ми під­при­єм­ства­ми, яким ці­ка­во від­ро­ди­ти про­фе­сіо­наль­ний футбол у ре­гіо­ні. У під­сум­ку, ма­кі­їв­ча­ни отри­ма­ли під­трим­ку з їхньо­го бо­ку. Отож не ви­клю­че­но, що впро­довж лі­тньо­го міжсезоння клуб пов­ні­стю пе­ре­ба­зу­є­ться до Нікополя.

Остан­нім ча­сом ба­га­то го­во­ри­ли про про­блем­ні клуби з за­хо­ду Укра­ї­ни. Але хо­тів би від­зна­чи­ти по­зи­тив­ну тен­ден­цію. Як із «Буковини», так і з «Ни­ви» отри­му­є­мо хо­ро­ші звіс­тки, адже по­сту­по­во спра­ви цих ФК йдуть на кра­ще. Очі­ку­є­мо, що дру­гу ча­сти­ну зма­гань во­ни роз­по­чнуть уже без бор­гів і про­блем.

— Бор­жни­кам да­ли час до кін­ця ро­ку, що­би роз­пла­ти­ти­ся по гро­шо­вих вне­сках, іна­кше — штра­фи й зня­т­тя очок. Хто на сьо­го­дні ри­зи­кує втра­ти­ти за­лі­ко­ві пун­кти?

— Не всі бор­жни­ки роз­ра­ху­ва­ли­ся. Най­скла­дні­ша си­ту­а­ція в уже зга­да­них «Буковини» та «Ни­ви», які ще ма­ють бор­ги за пер­шу ча­сти­ну гро­шо­во­го вне­ску. Цим пи­та­н­ням за­йма­є­ться КДК ФФУ, який три­ва­лий час ло­яль­но ста­вив­ся до цих клу­бів, ура­хо­ву­ю­чи си­ту­а­цію в кра­ї­ні та фут­бо­лі зокре­ма. Їм від­тер­мі­но­ву­ва­ли спла­ту, йшли на по­сту­пки. Але ві­чно так три­ва­ти не мо­гло. Ни­ні ма­є­мо то­чну да­ту — 26 гру­дня. Якщо ці клуби не пе­ре­ра­ху­ють за­ли­шки пер­шої ча­сти­ни гро­шо­во­го вне­ску («Ни­ва» — 79 тис., «Бу­ко­ви­на» — 70 тис. грн — бу­дуть по­збав­ле­ні трьох очок. Із ци­ми ФК ми по­стій­но на зв’яз­ку, й но­ви­ни, які від них над­хо­дять, все­ля­ють опти­мізм. Нас за­пев­ни­ли, що до ці­єї да­ти бор­ги бу­дуть спла­че­ні й до зня­т­тя очок спра­ва не ді­йде.

Що­до ре­шти клу­бів, во­ни ма­ють час до кін­ця ро­ку. Лі­кві­да­ція за­бор­го­ва­но­сті про­хо­дить не так актив­но, як ми того очі­ку­ва­ли. Єди­ний ва­жіль впли­ву на ці ко­ле­кти­ви з бо­ку ПФЛ — не­до­пуск до за­яв­ки на дру­гу ча­сти­ну зма­гань. Зокре­ма, ці клуби не змо­жуть ре­є­стру­ва­ти но­вих грав­ців про­тя­гом дру­го­го трансфер­но­го ві­кна — із 31 сі­чня по 2 бе­ре­зня. Звер­та­ти­ся до КДК, аби до них за­сто­су­ва­ли сан­кції у ви­гля­ді зня­т­тя очок, на­ра­зі не пла­ну­є­мо, до того ча­су, по­ки си­ту­а­ція справ­ді не ста­не кри­ти­чною.

«ГРУ КО­МАНД НА ТОТАЛІЗАТОРІ ПО­ТРІ­БНО РОЗ­ГЛЯ­ДА­ТИ В РОЗ­РІ­ЗІ ЕКО­НО­МІ­ЧНОЇ СИ­ТУ­А­ЦІЇ»

— У цьо­му чем­піо­на­ті ми пу­блі­чно впер­ше зі­штов­хну­ли­ся з та­кою про­бле­мою в на­шо­му фут­бо­лі, як гра ко­манд на тоталізаторі. У цен­трі ува­ги опи­нив­ся матч «Обо­лонь-Бро­вар» — «Енер­гія» — 5:1, де ко­ман­ду з Но­вої Ка­хов­ки за­пі­до­зри­ли в не­че­сній грі. Як про­су­ва­є­ться роз­слі­ду­ва­н­ня ці­єї спра­ви?

— Ма­те­рі­а­ли по цій спра­ві ми пе­ре­да­ли в Ко­мі­тет із ети­ки й че­сної гри, до яко­го звер­ну­ли­ся з про­ха­н­ням да­ти оцін­ку дій грав­ців «Енер­гії». На­го­ло­шую, що до ФК «Обо­лонь-Бро­вар» пре­тен­зій не­має! На жаль, на гру­дне­во­му за­сі­дан­ні Ко­мі­те­ту це пи­та­н­ня так і не вклю­чи­ли до по­ряд­ку ден­но­го че­рез роз­гляд спра­ви по львів­ських «Кар­па­тах». Від­по­від­но ми кло­по­та­ли, що­би при­найм­ні на на­сту­пно­му за­сі­дан­ні йо­го все ж роз­гля­ну­ли. Утім, пі­сля Кон­гре­су ФФУ, де бу­ло ухва­ле­не рі­ше­н­ня про до­стро­ко­ві ви­бо­ри пре­зи­ден­та Фе­де­ра­ції, є по­бо­ю­ва­н­ня, що Ко­мі­тет ра­ні­ше бе­ре­зня не збе­ре­ться. На­ші мо­жли­во­сті да­лі обме­же­ні, тож усе, що за­ли­ша­є­ться, три­ма­ти си­ту­а­цію під кон­тро­лем й пе­ре­ко­ну­ва­ти Ко­мі­тет яко­мо­га швид­ше ро­зі­бра­ти­ся у си­ту­а­ції.

— А які вза­га­лі шля­хи бо­роть­би з то­та­лі­за­то­ром ви ба­чи­те?

— Зі­зна­ю­ся, для нас це но­вий ви­клик. Не так дав­но й по­ду­ма­ти не мо­гли, що бу­кме­ке­ри при­йма­ти­муть став­ки на ма­тчі дру­гої лі­ги. Як із цим яви­щем бо­ро­ти­ся? У пер­шу чер­гу, по­трі­бно роз­гля­да­ти цю про­бле­му в роз­рі­зі еко­но­мі­чної си­ту­а­ції. Одна з при­чин, яка під­штов­хує ко­ман­ди до бру­дних ігор — низь­кі зар­пла­ти фут­бо­лі­стів чи вза­га­лі від­су­тність своє­ча­сної опла­ти пра­ці грав­ців. Це ма­ють зро­зу­мі­ти й ке­рів­ни­ки клу­бів, якщо во­ни пі­клу­ю­ться про імідж сво­їх ФК.

Іще одним ва­же­лем є спів­пра­ця із са­ми­ми бу­кме­ке­ра­ми. Во­ни, як ні­хто ін­ший, опе­ра­тив­но мо­жуть від­слід­ко­ву­ва­ти та­кі ма­тчі. Від­по­від­но, ко­ли спо­сте­рі­га­ти­ме­ться сплеск ста­вок на якийсь пев­ний ре­зуль­тат ма­тчу, во­ни нас ін­фор­му­ва­ти­муть, а ми, зі сво­го бо­ку, вже по­ві­дом­ля­ти­ме­мо ін­спе­кто­ра зу­стрі­чі та вжи­ва­ти­ме­мо від­по­від­них за­хо­дів, що­би до цьо­го по­єдин­ку бу­ло при­ку­то під­ви­ще­ну ува­гу. Окрім всього ви­ще­ска­за­но­го, пла­ну­є­мо та­кож ті­сно спів­пра­цю­ва­ти із Фе­де­ра­ці­єю фут­бо­лу. Мо­ва йде про спіль­ний про­ект ФІФА й Ін­тер­по­лу з бо­роть­би з на­пе­ред фі­ксо­ва­ни­ми ре­зуль­та­та­ми, ре­а­лі­за­ці­єю яко­го на те­ри­то­рії Укра­ї­ни опі­ку­є­ться ФФУ.

Під­су­мо­ву­ю­чи, мо­жна за­зна­чи­ти, що про­бле­ма справ­ді сер­йо­зна, й до­ве­сти гру ко­ман­ди на тоталізаторі ду­же скла­дно. Від­по­від­но, що­би зна­йти вин­них і по­ка­ра­ти, по­трі­бно пра­цю­ва­ти спіль­но, за­сто­со­ву­ю­чи всі мо­жли­ві ва­же­лі впли­ву на си­ту­а­цію.

«НА­ША МЕТА — В КО­ЖНІЙ ЛІ­ЗІ ПО 16 КЛУ­БІВ»

— По­при кри­ти­чну си­ту­а­цію в кра­ї­ні, кіль­ка ко­манд пер­шої лі­ги не при­хо­ву­ють сво­їх ам­бі­цій уже цьо­го се­зо­ну по­бо­ро­ти­ся за під­ви­ще­н­ня в кла­сі. Як вва­жа­є­те, чи до­ре­чно зараз го­во­ри­ти про роз­ши­ре­н­ня кіль­ко­сті уча­сни­ків прем’єр-лі­ги до 16-ти, як це бу­ло ми­ну­ло­го се­зо­ну, від­по­від­но збіль­шив­ши кіль­кість уча­сни­ків, які з першого ди­ві­зіо­ну під­ви­ща­ться в кла­сі?

— У ре­гла­мен­ті зма­гань на цей се­зон за­зна­че­но обмін ли­ше одні­єю ко­ман­дою. Та­ким чи­ном, пи­та­н­ня що­до мо­жли­во­го роз­ши­ре­н­ня кіль­ко­сті уча­сни­ків не ста­ви­ться са­мою прем’єр-лі­гою. Хо­ча в роз­мо­вах ке­рів­ни­цтво ПЛ від­зна­ча­ло, що за не­об­хі­дно­сті та за умо­ви го­тов­но­сті на­ших клу­бів во­ни змо­жуть ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті уча­сни­ків ви­що­го ди­ві­зіо­ну сво­їм спе­ці­аль­ним рі­ше­н­ням. На сьо­го­дні ж у пер­шій лі­зі мо­жна від­зна­чи­ти одно­го ре­аль­но­го пре­тен­ден­та на ви­хід до елі­ти — це «Оле­ксан­дрія». Клуб пов­ні­стю го­то­вий до цьо­го кро­ку й від­по­від­ає всім не­об­хі­дним ви­мо­гам. Пе­ред по­ча­тком се­зо­ну у цьо­му кон­текс­ті ми роз­ра­хо­ву­ва­ли та­кож на «Зір­ку» та «Пол­та­ву», вра­хо­ву­ю­чи роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри та мі­цний фі­нан­со­вий фундамент цих ФК. Та пі­сля пер­шої ча­сти­ни се­зо­ну му­си­мо за­зна­чи­ти, що спор­тив­ний прин­цип по­ки підводить ко­ле­кти­ви, осо­бли­во це сто­су­є­ться кі­ро­во­град­ців. Гло­баль­них ви­снов­ків все ж не ро­би­ти­ме­мо, до­че­ка­є­мось ве­сни. До того ж, ви­щий ди­ві­зіон на­ра­зі теж від­чу­ває вплив остан­ніх по­лі­ти­чних та еко­но­мі­чних по­дій в кра­ї­ні. Отже, го­во­ри­ти про роз­ши­ре­н­ня прем’єр-лі­ги на мій по­гляд не­до­ре­чно, при­найм­ні зараз.

— На­ра­зі три­ває ате­ста­ція клу­бів пер­шої лі­ги — мо­жли­вих претендентів на під­ви­ще­н­ня в кла­сі. Які ФК по­тра­пи­ли до ці­єї гру­пи?

— На се­мі­нар з ате­ста­ції клу­бів прем’єр-лі­ги бу­ли за­про­ше­ні п’ять пред­став­ни­ків пер­шої лі­ги — «Оле­ксан­дрія», «Пол­та­ва», «Де­сна», дні­про­дзер­жин­ська «Сталь» і «На­фто­вик-Укр­на­фта».

— Не­дав­но в пре­сі актив­но обго­во­рю­ва­ли де­ся­тку клу­бів — ймо­вір­них претендентів на участь із но­во­го се­зо­ну в дру­гій лі­зі. Чи не змен­ши­ла­ся кіль­кість охо­чих?

— Усі де­сять клу­бів під­твер­джу­ють своє ба­жа­н­ня ста­ти про­фе­сіо­на­ла­ми. Зараз во­ни ра­зом з уча­сни­ка­ми ПФЛ роз­по­ча­ли про­це­ду­ру ате­ста­ції на на­сту­пний се­зон. Отож спо­ді­ва­є­мо­ся на дебют у на­ших зма­га­н­нях, а в де­яких ви­пад­ках — по­вер­не­н­ня до ПФЛ та­ких ко­ле­кти­вів: «Аван­гард» (Кр­ама­торськ), «Мир» (Гор­но­ста­їв­ка), «Ар­се­нал» (Ки­їв), «Ко­лос» (Ко­ва­лів­ка), «Бар­са» (Су­ми), «Еле­ктрон» (Ром­ни), АФ «П’яти­хат­ська» (Во­ло­ди­ми­рів­ка), «Ді­наз» (Виш­го­род), «Чай­ка» (Ки­їв­ська область), «По­ді­л­ля» (Хмель­ни­цький). Клуби пе­ре­бу­ва­ють на рі­зній ста­дії го­тов­но­сті, але всіх об’єд­нує ба­жа­н­ня роз­по­ча­ти се­зон-2015/2016 у сім’ї про­фе­сіо­на­лів.

— До ре­чі, з якої ста­дії зма­гань роз­по­чне ви­сту­пи «Аван­гард»? Із чем­піо­на­ту кр­ама­тор­ці не зні­ма­ли­ся, а в зв’яз­ку з по­ді­я­ми на схо­ді зму­ше­ні бу­ли при­зу­пи­ни­ти ви­сту­пи в пер­шій лі­зі.

— Є рі­ше­н­ня, згі­дно з яким клуб мо­же по­вер­ну­ти­ся до пер­шої лі­ги.

— У одно­му з ін­терв’ю ви ска­за­ли, що опти­маль­ним бу­ло би 16 клу­бів у ко­жній із ліг. Якщо взя­ти до ува­ги кіль­кість по­тен­цій­них но­ва­чків, які го­рять ба­жа­н­ням ста­ти про­фе­сіо­на­ла­ми, то ймовірний фор­мат зма­гань ста­не ре­аль­ні­стю?

— Спо­ді­ва­є­мо­ся, що нам це вда­сться. Та­кий фор­мат є до­сить вда­лим з то­чки зо­ру фор­му­ва­н­ня ка­лен­да­ря, та й са­мі клуби від­вер­то го­во­рять, що трид­цять ма­тчів за се­зон — це до­ста­тня ци­фра для пов­но­цін­но­го чем­піо­на­ту. Це на­ша мета. Хо­ча зно­ву та­ки, не хо­ті­ло­ся би ро­би­ти по­спі­шних ви­снов­ків, да­вай­те до­че­ка­є­мо­ся бо­дай ве­сни.

— Сер­гію Дми­тро­ви­чу, якщо під­су­му­ва­ти все ви­ще ска­за­не, які ва­ші очі­ку­ва­н­ня від но­во­го ро­ку?

— Очі­ку­ва­н­ня три­во­жні, про­гно­зи теж невтішні. Це ми ба­чи­мо і по ста­ну на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки, і по на­ро­ста­ю­чій енер­ге­ти­чній кри­зі, й по тру­дно­щам із фор­му­ва­н­ням дер­жав­но­го бю­дже­ту. Всі ни­ні на­ла­што­ва­ні на еко­но­мію ко­штів. Та, во­дно­час, вда­ле про­ве­де­н­ня осін­ньої ча­сти­ни зма­гань і ре­кор­дна кіль­кість ба­жа­ю­чих із но­во­го се­зо­ну по­пов­ни­ти про­фе­сіо­наль­ну лі­гу все­ля­ють в нас опти­мізм. Отож спо­ді­ва­ти­ме­мо­ся, що ФК учи­ти­му­ться ве­сти своє го­спо­дар­ство еко­ном­но, шу­ка­ти­муть до­да­тко­ві дже­ре­ла фі­нан­су­ва­н­ня, актив­ні­ше пра­цю­ва­ти­муть із спон­со­ра­ми. Ми всі­ля­ко на­ма­га­ти­ме­мо­ся їм у цьо­му до­по­ма­га­ти та спри­я­ти. Ві­ри­мо, що на­ші клуби не ли­ше пе­ре­жи­вуть цю зи­му, а й ви­йдуть на дру­гу ча­сти­ну чем­піо­на­ту силь­ні­ши­ми та загартованішими.

«По­при си­ту­а­цію в кра­ї­ні, ми все ж роз­по­ча­ли чем­піо­нат і успі­шно про­ве­ли йо­го осін­ню ча­сти­ну».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.