ОЛЕ­КСІЙ БЄЛІК — НА ЧО­ЛІ АСО­ЦІ­А­ЦІЇ ФУТБОЛІСТІВПРОФЕСІОНАЛІВ УКРА­Ї­НИ

«УФ» ЗНА­ЙО­МИТЬ ЧИ­ТА­ЧІВ ІЗ УЧА­СНИ­КА­МИ ТРА­ДИ­ЦІЙ­НО­ГО ЗИ­МО­ВО­ГО ТУР­НІ­РУ

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга - Во­ло­ди­мир БОБИР. Ма­тчі першого ту­ру в усіх групах роз­по­чну­ться вже сьо­го­дні, 16 сі­чня.

16 сі­чня роз­по­чи­на­є­ться 20-й за лі­ком тур­нір пам’яті ле­ген­дар­но­го гол­кі­пе­ра ки­їв­сько­го «Ди­на­мо», чем­піо­на СРСР Оле­га Макарова. Цьо­го­рі­чні зма­га­н­ня зі­бра­ли ре­кор­дну кіль­кість уча­сни­ків — 23 клуби з рі­зних міст Укра­ї­ни та одно­го пред­став­ни­ка Гру­зії. Усі ко­ле­кти­ви бу­ло по­пе­ре­дньо роз­по­ді­ле­но на чо­ти­ри гру­пи по шість ко­манд, окрім гру­пи «С», де при­су­тні п’ять ко­манд. Згі­дно з календарем тур­ні­ру, гру­по­вий ра­унд від­бу­де­ться в п’ять ту­рів, пі­сля чо­го по дві най­кра­щі ко­ман­ди з ко­жної гру­пи ви­йдуть до чвер­тьфі­на­лу тур­ні­ру, які за­пла­но­ва­ні на 24 сі­чня. Пів­фі­наль­ні дво­бої від­бу­ду­ться вже 26 сі­чня, то­ді як фі­наль­ний матч прой­де 28 сі­чня. При­кме­тно, що ко­жна з груп про­во­ди­ти­ме свої ма­тчі па­ра­лель­но з ін­ши­ми на рі­зних ста­діо­нах сто­ли­ці та Ки­їв­ської обла­сті. Від­так ниж­че на­во­ди­мо спи­сок груп і місць про­ве­де­н­ня по­єдин­ків. За­зна­чи­мо та­кож, що в остан­ній мо­мент із зма­гань зня­ла­ся дру­га ко­ман­да до­не­цько­го «Олім­пі­ка», яку за­мі­нить ки­їв­ський «Пе­ре­мо­жець». Окрім цьо­го, осо­бли­во ці­ка­во бу­де по­спо­сте­рі­га­ти за ко­ле­кти­вом Асо­ці­а­ції футболістівпрофесіоналів Укра­ї­ни — своє­рі­дної збір­ної віль­них аген­тів, се­ред яких є та­кі іме­на, як Оле­ксій Бєлік — ко­ли­шній гра­вець до­не­цько­го «Ша­хта­ря», «Дні­пра» та ні­ме­цько­го «Бо­ху­ма».

Гру­па «А» (мі­сце про­ве­де­н­ня — Кон­ча-За­спа)

1. «Ди­на­мо-2» (Ки­їв) 2. «Де­сна» (Чер­ні­гів) 3. «Олім­пік» (До­нецьк) 4. «Енер­гія» (Но­ва Ка­хов­ка) 5. «Ко­лос» (Ко­ва­лів­ка) 6. ЦСКА (Ки­їв) Гру­па «В» (мі­сце про­ве­де­н­ня — стадіон КДЮСШ-15, Те­рем­ки). 1. КДЮСШ-15 (Ки­їв) 2. «Ре­тро» (Ва­ту­ті­не, Чер­ка­ська обл.) 3. «Ло­ко­мо­тив» (Гру­зія) 4. ФК «Чер­ні­гів» (Чер­ні­гів) 5. «Ле­гія» (Ки­їв) 6. ПФК «Ка­ли­нів­ка» (Бро­вар­ський ра­йон)

Гру­па «C» (мі­сце про­ве­де­н­ня — стадіон «Ло­ко­мо­тив», с. Ща­сли­ве, Бо­ри­спіль­ський ра­йон). 1. «Ло­ко­мо­тив» (Ки­їв) 2. «Ша­хтар» (До­нецьк) 3. «Хілд-Лю­бо­мир» (Ста­ви­ще) 4. Асо­ці­а­ція фут­бо­лі­стів-про­фе­сіо­на­лів Укра­ї­ни 5. Збір­на сту­дент­ської лі­ги Укра­ї­ни Гру­па «D» (мі­сце про­ве­де­н­ня — стадіон «Ко­зак-Арена», Пе­тро­пав­лів­ська Бор­ща­гів­ка, Ки­є­во-Свя­то­шин­ський ра­йон; Лю­тіж, Виш­го­род­ський ра­йон; с. Ща­сли­ве, Бо­ри­спіль­ський ра­йон).

1. «Чай­ка» (Пе­тро­пав­лів­ська Бор­ща­гів­ка) 2. «Ді­наз» (Виш­го­род) 3. «Ар­се­нал» (Ки­їв) 4. «Пе­ре­мо­жець» (Ки­їв) 5. «Ру­бін» (Пі­сків­ка) 6. «Мо­но­літ» (Ки­їв)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.