НЕ­О­Б­ҐРУН­ТО­ВА­НЕ ОБ­ҐРУН­ТУ­ВА­Н­НЯ

Ukrainskiy Futbol - - Молодіжна збірна - Сер­гій БОНДАРЕНКО.

У п’ятни­цю до ре­да­кції за­те­ле­фо­ну­вав наш чи­тач із Іва­но-Фран­ків­ська, пан Ми­хай­ло. Ви­ма­гав го­лов­но­го редактора. Зре­штою, йо­го на­ма­га­н­ня увін­ча­ли­ся успі­хом. Ми по­го­во­ри­ли. Пан Ми­хай­ло був обу­ре­ний дво­ма ре­ча­ми: на­ши­ми за­над­то три - ва­ли­ми «ка­ні­ку­ла­ми» й не­своє­ча­сною до­став­кою «Укра­їн­сько­го фут­бо­лу» в йо­го по­што­ву скринь­ку . Із при­во­ду ка­ні­кул. Т аких дзвін­ків (ін­ко­ли на­ба­га­то емо­цій­ні­ших) у нас із по­ча­тку ро­ку бу­ло вже кіль­ка. Па­у­за справ­ді за­тя­гну­ла­ся, й я маю це ви­зна­ти. Але, дру­зі, ми не від­по­чи­ва­ли. Рад­ше — пе­ре­бу - ва­ли у ви­му­ше­ній від­пус­тці за вла­сний ра­ху­нок. Чо­му? Т а то­му , що ба­наль­но еко­но­ми­мо. Т ак, ви за­пла­ти­ли ко­шти й, якщо по­мі­ти­ли, то пра­кти­чно та­кі ж, як і ми­ну­ло­го ро­ку . Ми сві­до­мо не під­ні­ма­ли ці­ну на пе­ред­пла­ту , бо ро­зумі­ли, що зви­чай­но­му пен­сіо­не­ру, ро­бі­тни­ку чи слу­жбов­цю тяж­ко бу­де ви­кла­сти, як зараз мо­дно го­во­ри­ти, «об­ґрун­то­ва ну» су­му за га­зе­ту . У вас, ша­нов­ні чи­та­чі, із цьо­го при­во­ду ба­га­то за­пи­тань до ме­не, а в ме­не (як і в усі­єї Укра­ї­ни, до ре­чі) ба­га­то за­пи­тань до Пе­тра Оле­ксі­йо­ви­ча й Ар­се­нія Пе­тро­ви­ча. Т ак і хо­че­ться гу­пну­ти по сто­лу ку­ла­ком: де, та­кої-то ма­те­рі, ваш, па­но­ве, до­лар по 10 гри­вень — «об­ґрун­то­ва­ний і про­ра­хо­ва­ний сві­тли­ми еко­но­мі­чни­ми ума­ми»? А? Або: чо­му в Укра­ї­ні бен­зин до­рож­чає у той час, ко­ли сві­то­ві ці­ни на нафту стрім­ко па­да­ють? Або… Цих за­пи­тань до на­ших не­бо­жи­те­лів у ко­жно­го укра­їн­ця на­ко­пи­чи­ло­ся на сто ро­ків упе­ред, однак на них ні­хто не від­по­від­ає, со­ром’язли­во хо­ва­ю­чи очі. А ме­ні до­во­ди­ться вам, ша­нов­ні чи­та­чі, від­по­від­а­ти. Очі хо­ва­ти ні­ку­ди. Сьо­го­дні об­ґрун­то­ва­на ці­на на річ - ну пе­ред­пла­ту «Укра­їн­сько­го фут­бо­лу» май­же 700 гри­вень. Ми не під­ні­ма­ли зар­пла­тню пра­ців­ни­кам уже три ро­ки, по­да­тки, дя­ку­ва­ти Бо­гу , теж не зрос - ли, але ці­на на па­пір і ло­гі­сти­ку під­ня­ли­ся від­по­від­но в 2,5 і 1,5 ра­за. Ну, не пра­цює Жи­да­чів­ський па­пе­ро­вий ком­бі­нат! Не­має в Укра­ї­ні ві­тчи­зня­но­го га­зе­тно­го па­пе­ру!!! До­во­ди­ться йо­го за­ку­па­ти в Поль­щі, Бі­ло­ру­сі та Ро­сії. Ку­пу­є­ться цей «аксе­су­ар» ви­ня­тко­во за ва­лю­ту. А курс сьо­го­дні який? По­ра­ху­ва­ли? Ось то­му й ма­є­мо еко­но­ми­ти. Але еко­но­мія ця ефе­мер­на, бо при­йде по­ча­ток се­зо­ну єв­ро­куб­ків і ми вас зно­ву по­ра­ду­є­мо спе­цви­пу­ском, ко­льо­ро­вим і тов - стим, як ро­би­ли це то­рік і по­за­ми­ну­ло­го ро­ку. І на­ша еко­но­мія зра­зу ку­дись ви­па­ру­є­ться… Ви пра­кти­чно ні­чо­го не втра­ти­те, ми від­пра­цю­є­мо за­пла­че­ні ва­ми ко­шти, про­те хо­чу, що­би ви зро­зумі­ли й не апе­лю - ва­ли цим що­ра­зу: ПЕРЕДПЛА ТНА ЦІ­НА НА Г АЗЕТУ СЬО­ГО­ДНІ НЕОБҐРУНТОВАНА! А осо­бли­во, якщо взя­ти до ува­ги, що 80 від­со­тків чи­та­чів пе­ред­пла­чує «УФ» за піль­го­вим та­ри­фом, який за сво­єю су­т­тю є ЗБИ­ТКО­ВИМ для са­мої га­зе­ти.

На­ра­зі ми не під­ні­ма­є­мо ці­ну . При­найм­ні до черв­ня. Ра­но чи пі­зно зму­ше­ні бу­де­мо це зро­би­ти, що­би га­зе­та не «ги­гну­ла­ся», за при­кла­дом ба­га­тьох пе­рі­о­ди­чних па­пе­ро­вих ви­дань.

Що­до до­став­ки, на яку на­рі­кав усе той же пан Ми­хай­ло. Є та­ка шту­ка. Не всю­ди, але є. При­найм­ні пан Ан­дрій Довгаль із За­по­різь­кої обла­сті 16 сі­чня на­пи­сав у со­цме­ре­жі, що га­зе­ту він уже отри­мав, вча­сно «Укра­їн­ський футбол» зна­йшов сво­їх адре­са­тів у Хо­ро­лі та Чор­ну­хах (Пол­тав­ська область), Кі­ро­во­гра­ді, Чер­ка­сах, Жи­то­ми­рі, Ми­ко­ла­є­ві… Що ко­ї­ться із За­хі­дною Укра­ї­ною, не ро­зу­мію… «Укр­по­шта» — ве­ли­ка й за­гад­ко­ва дер­жав­на стру­кту­ра, яка ду­же опе­ра­тив­но під­ви­щує ці­ни на свої по­слу­ги, однак чо­мусь якість тих по­слуг за­ли­ша­є­ться десь там, у ми­ну­ло­му сто­літ­ті…

І, на­сам­кі­нець, про роз­дріб. На про­ха­н­ня на­шо­го ди­ре­кто­ра. Десь-хтось ме­не не­пра­виль­но зро­зу­мів або якось не так ін­тер­пре­ту­вав мої сло­ва про ско­ро­че­н­ня роз­дрі­бної тор­гів­лі. Роз­дріб за­ли­ши­ться, па­но­ве, в тих ме­ре­жах, де він був. Не­о­дмін­но з’яви­ться в но­вих мі­стах і мі­сцях. Ми ско­ро­чу­є­мо ли­ше на­клад у ті ме­ре­жі, де га­зе­ту «ма­со­во» спи­су­ють на вто­рин­ну си­ро­ви­ну . Якщо спи­са­н­ня «на­ду­ма­не, не­спра­ве­дли­ве, не­че­сне», чи­тач від­чує де­фі­цит в «УФ».

Вла­сне, це все. Хо­ті­ло­ся б, зви­чай­но, по­го­во­ри­ти про футбол, про­те до­во­ди­ться про еко­но­мі­ку. Ну , дасть Бог , і про футбол на­пи­шу . Ві­рю в най­кра­ще. У сіх по­ва­жаю. У сім дя­кую. Сла­ва Укра­ї­ні!

-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.