НО­ВИ­НИ

Ukrainskiy Futbol - - Перша ліга - 18 лю­то­го: 19 лю­то­го: 20 лю­то­го: 23 лю­то­го: 24 лю­то­го: 25 лю­то­го: 26 лю­то­го: 27 лю­то­го:

«Бу­ко­ви­на» та «Ни­ва» лі­кві­ду­ва­ли гро­шо­ву за­бор­го­ва­ність пе­ред ПФЛ за пер­шу ча­сти­ну се­зо­ну. Роз­ра­ху­ва­ти­ся ці ко­ман­ди ма­ли ще в кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку. Утім, вча­сно во­ни цьо­го зро­би­ти не змо­гли. Але про­пла­ти про­во­ди­ли­ся ча­сти­на­ми. Отож, вра­ху­вав­ши по­зи­тив­ну тен­ден­цію, з клу­бів не ста­ли зні­ма­ти очки й де­що від­тер­мі­ну­ва­ли да­ту спла­ти. Ми­ну­ло­го ти­жня чер­ні­ве­цький і тер­но­піль­ський ФК ви­пла­ти­ли бор­ги. Те­пер, до кін­ця за­яво­чної кам­па­нії, «Бу­ко­ви­на», «Ни­ва» та ще кіль­ка клу­бів ма­ють роз­ра­ху­ва­ти­ся й за дру­гу ча­сти­ну вне­ску, іна­кше не змо­жуть за­яви­ти грав­ців на дру­гу ча­сти­ну се­зо­ну.

Адмі­ні­стра­ція ПФЛ затвердила гра­фік ре­є­стра­ції фут­бо­лі­стів і за­яв­ки для уча­сті у ве­сня­ній ча­сти­ні се­зо­ну-2014/2015. «Бу­ко­ви­на», «Зір­ка». «Ни­ва», «Ми­ко­ла­їв». «Гір­ник», «Су­ми».

«Г елі­ос», «На­фто­вик-

Укр­на­фта».

«Пол­та­ва», «Де­сна». «Ди­на­мо-2», «Тер­но­піль». «Гір­ник-Спорт», «Сталь» Д. «Оле­ксан­дрія».

Захисник «Ди­на­мо-2» В’яче­слав Лу­хта­нов і грав­ці ду­блю­ю­чо­го скла­ду Єв­ген Чу­мак та Ар­тем Бе­сє­дін орен­до­ва­ні «Г овер­лою». Окрім того, ко­ман­да В’яче­сла­ва Гро­зно­го про­дов­жи­ла орен­ду Ві­та­лій­са Яго­дин­скі­са, який про­вів 12 ма­тчів поточного се­зо­ну УПЛ. Т аким чи­ном, кіль­кість орен­до­ва­них «Говерлою» ди­на­мів­ців зро­сла до во­сьми ви­ко­нав­ців.

Ди­ре­ктор «Зір­ки» Сер­гій Оль­шев­ський пред­ста­вив по­пов­не­н­ня тре­нер­сько­го шта­бу. Те­пер по­мі­чни­ка­ми в. о. го­лов­но­го тре­не­ра Сер­гія Лав­ри­нен­ка бу­дуть Ва­ле­рій Ша­по­ва­лов і Ва­дим Да­рен­ко.

Та­кож ста­ли ві­до­мі пла­ни зи­мо­вої під­го­тов­ки кі­ро­во­град­ців. 15 сі­чня роз­по­чав­ся пер­ший на­вчаль­но-тре­ну­валь­ний збір, який три­ва­ти­ме до 28 сі­чня. За цей час тре­нер­ський штаб пла­нує про­ве­сти дві кон­троль­ні гри: 25 сі­чня із «Чер­ка­ським Дні­пром» у Бі­ло­зір’ї, а 28-го — в Кри­во­му Ро­зі з мі­сце­вим «Гір­ни­ком» на йо­го но­вій ба­зі. На збо­рі пла­ну­є­ться пе­рег ля­ну­ти кіль­кох по­тен­цій­них но­ва­чків. 3 лю­то­го ко­ман­да ви­ру­шить на на­вчаль­но-тре­ну­валь­ний збір до Пол­та­ви, який три­ва­ти­ме до 16 чи­сла, де ві­зьме участь у К уб­ку По­жи­чев­сько­го. Пла­ну­є­ться участь пер­шо­лі­го­вих «Пол­та­ви», «На­фто­ви­ка-Укр­на­фти», «Сум», ду­бля ма­рі­у­поль­сько­го «Іл­лі­чів­ця» та дру­го­лі­го­во­го до­не­цько­го «Ша­хта­ря-3». Т ре­тій збір по­ки що на ста­дії по­го­дже­н­ня з пре­зи­ден­том клу­бу. Цей етап прой­де або в Ужго­ро­ді на ба­зі «Ка­ме­лот», або в Ту­реч­чи­ні. Орі­єн­тов­но остан­ній етап під­го­тов­ки прой­де з 26 лю­то­го по 11 бе­ре­зня.

«Бу­ко­ви­на» роз­по­чне під­го­тов­ку до офі­цій­них ма­тчів 20 сі­чня. Про це по­ві­до­мив го­лов­ний тре­нер чер­ні­ве­цько­го клу­бу Юрій Гій. А мі­сце­ві фут­бо­лі­сти не­за­ба­ром прой­дуть ме­до­гляд.

Ке­рів­ни­цтво «Ге­лі­о­са» на чо­лі з пре­зи­ден­том Оле­ксан­дром Г ель­штей­ном і тре­нер­ський штаб ко­ле­кти­ву під ке­рів­ни­цтвом Сер­гія Єсі­на по­го­ди­ли тер­мі­ни по­ча­тку зи­мо­вої ро­бо­ти ко­ман­ди. «Со­ня­чні» під­го­тов­ку роз­по­чнуть 20 сі­чня. Утім, тре­ну­валь­на ро­бо­та в грав­ців «Г елі­о­са» без­по­се­ре­дньо роз­по­чне­ться ли­ше 22-го чи­сла. До цьо­го фут­бо­лі­сти впро­довж двох днів бу­дуть про­хо­ди­ти медичний ог ляд на ба­зі Хар­ків­сько­го обла­сно­го лі­кар­сько-фіз­куль­тур­но­го ди­спан­се­ру.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.