НО­ВИ­НИ

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга - 23 лю­то­го: 24 лю­то­го: 25 лю­то­го: 26 лю­то­го: 27 лю­то­го:

Адмі­ні­стра­ція ПФЛ затвердила гра­фік ре­є­стра­ції фут­бо­лі­стів і за­яв­ки для уча­сті у ве­сня­ній ча­сти­ні се­зо­ну-2014/2015 у дру­гій лі­зі:

«Макіїввугілля»,

«Енер­гія»

«Ша­хтар-3»

«Кре­мінь»

«Ар­се­нал-Ки­їв­щи­на»,

«Ска­ла», «Кри­стал»

«Ре­ал Фар­ма»

«Чер­ка­ський Дні­про», «Обо­лонь-Бро­вар»

У дру­гій ча­сти­ні се­зо­ну «Макіїввугілля» по­ста­не зов­сім ін­шим клу­бом. Про це в одно­му з ін­терв’ю за­явив ге­не­раль­ний ди­ре­ктор клу­бу Оле­ксій Неснов. За сло­ва­ми очіль­ни­ка, те­пер йо­го клуб на­зи­ва­ти­ме­ться «НПГУ-Макіїввугілля» й оста­то­чно змі­нить про­пи­ску, пе­ре­їхав­ши до Нікополя: «На дру­гу ча­сти­ну чем­піо­на­ту на­ша ко­ман­да ви­йде під на­звою «НПГУ-Макіїввугілля». Пов’яза­но це з тим, що з лі­та ми­ну­ло­го ро­ку під­при­єм­ство «Макіїввугілля» не ви­ді­ля­ло ко­штів на жит­тє­ді­яль­ність клу­бу, а до за­кін­че­н­ня поточного чем­піо­на­ту всі ви­тра­ти по за­без­пе­чен­ню ко­ман­ди ві­зьме на се­бе Не­за­ле­жна проф­спіл­ка гір­ни­ків Укра­ї­ни. Са­ме ця ор­га­ні­за­ція юри­ди­чно й є за­снов­ни­ком клу­бу. Ко­ман­да про­хо­дить ате­ста­цію на на­сту­пний се­зон, але це бу­де вже зов­сім ін­ший клуб: з но­вою на­звою, й ба­зу­ва­ти­ме­ться він у Ні­ко­по­лі. Ця ко­ман­да ви­сту­па­ти­ме за­мість «Макіїввугілля». Ви­ко­ну­ю­чий обов’яз­ки мі­сько­го го­ло­ви Нікополя Ан­дрій Фі­сак під­три­мав іні­ці­а­ти­ву збе­ре­же­н­ня про­фе­сій­ної ко­ман­ди в мі­сті, й ра­зом із пер­ши­ми осо­ба­ми мі­ста за­ці­кав­ле­ний у збе­ре­жен­ні ко­ле­кти­ву. Від­по­від­но, клуб, змі­нив­ши бренд і про­пи­ску , вли­ва­є­ться в но­ве жи­т­тя». Окрім того, зва­жа­ю­чи на не­га­тив­ні ре­зуль та­ти в пер­шій ча­сти­ні чем­піо­на­ту, в клу­бі змі­ни­ли й го­лов­но­го тре­не­ра. Т ак, на змі­ну Спар­та­ку Жи­гу­лі­ну тим­ча­со­во ви­ко­ну­ва­ти обов’яз­ки го­лов­но­го за­про­си­ли Сер­гія Жи­цько­го: «У зв’яз­ку з низь­ки­ми по­ка­зни­ка­ми в тур­нір­ній та­бли­ці й зни­же­н­ням рів­ня май­стер­но­сті клу­бу у ці­ло­му , ке­рів­ни­цтвом бу­ло ухва­ле­не рі­ше­н­ня від­пра­ви­ти у від­став­ку го­лов­но­го тре­не­ра Спар­та­ка Жи­гу­лі­на. До кін­ця чем­піо­на­ту ви­ко­ну­ва­ти обов’яз­ки го­лов­но­го тре­не­ра бу­де Жи­цький Сер­гій Г еор­гі­йо­вич». Та­кож Оле­ксій Неснов роз­по­вів про пла­ни ма­кі­їв­ців на зимове міжсезоння: «Що сто­су­є­ться пла­нів на по­то­чне міжсезоння, то в кін­ці сі­чня ко­ман­да збе­ре­ться в Ні­ко­по­лі, де від­бу­де­ться пе­ре­гляд но­ва­чків. А надалі ми пла­ну­є­мо взя­ти участь у Кубку При­дні­пров’я з уже ви­зна­че­ним скла­дом на ве­сну».

Су­дя­чи з усьо­го, на­сту­пно­го се­зо­ну дру­гий ди­ві­зіон отри­має зна­чне по­пов­не­н­ня. У слід за ки­їв­ськи­ми «Ар­се­на­лом», ЦСКА та «Чай­кою», кр­ама­тор­ським «Аван­гар­дом», ко­ва­лів­ським «Ко­ло­сом», сум­ською «Бар­сою», виш­го­род­ським «Ди­на­зом», гор­но­ста­єв­ським «Ми­ром», хмель­ни­цьким «По­ді­л­лям» і «Агро­бі­зне­сом» із Ром­нів своє ба­жа­н­ня пе­ре­йти в про­фе­сіо­на­ли ви­явив во­ло­дар К уб­ка Укра­ї­ни се­ред ама­то­рів і срі­бний при­зер ама­тор­сько­го чем­піо­на­ту Укра­ї­ни — ФК «АФ П’яти­хат­ська» з Во­ло­ди­ми­рів­ки. Про це за­явив чин­ний пре­зи­дент фут­боль­но­го клу­бу з Кі­ро­во­град­щи­ни — Оле­ксандр По­во­ро­знюк. Та­кож фун­кціо­нер від­зна­чив, що з на­сту­пно­го ро­ку йо­го ді­ти­ще іме­ну­ва­ти­ме­ться ФК «Ін­гу­лець», а ось фарм-клуб во­ло­ди­мир­ців за­ли­шить по­пе­ре­дню на­зву «АФ П’яти­хат­ська» й гра­ти­ме в ама­тор­ських зма­га­н­нях. Окрім того, Оле­ксандр Г ри­го­ро­вич опри­лю­днив де­що при­го­лом­шли­ву ін­фор­ма­цію сто­сов­но ка­дро­во­го під­си­ле­н­ня, за­зна­чив­ши, що вже в най­ближ­че май­бу­тнє «АФ П’яти­хат­ську» мо­жуть по­пов­ни­ти ві­тчи­зня­ні ви­ко­нав­ці та ле­гіо­не­ри з Бра­зи­лії: «Ни­ні в нас три­ває га­ря­ча трансфер­на по­ра. На пе­рег ля­ді пе­ре­бу­ває ба­га­то мо­ло­дих фут­бо­лі­стів, є во­ро­тар із до­не­цько­го «Ме­та­лур­га». Ставку ро­би­ти­ме­мо на мо­лодь, у якої па­ла­ють очі. Т ак зва­ні «зір­ки», що зга­са­ють, нам не по­трі­бні. Не­дав­но був у Бра­зи­лії, де приг ле­дів двох там­те­шніх фут­бо­лі­стів. Не­за­ба­ром во­ни ма­ють при­їха­ти до Укра­ї­ни».

У те­ле­фон­ній роз­мо­ві з «УФ» на­став­ник «Ска­ли» Ва­силь Ма­лик по­ві­до­мив, що двоє йо­го грав­ців на­ра­зі пе­ре­бу­ва­ють на ог ля­ди­нах у на­пів­про­фе­сій­но­му клу­бі Ка­на­ди. Мо­ва йде про Ка­та­ну та Риль­сько­го, яких до се­бе за­про­сив екс-на­став­ник тер­но­піль­ської «Ни­ви» Ігор Явор­ський: «Ка­та­ну та Риль­сько­го за­про­сив до се­бе Ігор Явор­ський, який від­не­дав­на очо­лює один із там­те­шніх на­пів­про­фе­сій­них клу­бів. На­ра­зі хло­пці го­ту­ють до­ку­мен­ти і, ско­рі­ше за все, пе­ре­їдуть у Ка­на­ду». Се­ред мо­жли­вих утрат ко­уч стри­ян за­зна­чив, що Цюцюра, По­до­ляк і Ска­кун, які ра­ні­ше їзди­ли на пе­рег ляд до Іра­ну, мо­жуть про­дов­жи­ти кар’єру на Близь­ко­му Схо­ді: «Як ві­до­мо, хло­пці їзди­ли ту­ди на пе­рег ляд і не­по­га­но за­ре­ко­мен­ду­ва­ли се­бе. Зараз во­ни по­вер­ну­ли­ся до­до­му й роз­по­чнуть під­го­тов­ку до се­зо­ну у скла­ді на­шої ко­ман­ди. Однак ска­за­ти на­пев­не, чи за­ли­ша­ться во­ни у «Ска­лі», чи ні, не мо­жу , адже оста­то­чно­го рі­ше­н­ня що­до них іще не прийня­то». Та­кож керманич по­ві­до­мив, що пер­ший етап під­го­тов­ки йо­го ко­ман­да про­ве­де з 26 сі­чня по 7 лю­то­го, де, на­сам­пе­ред, акцен­ту­ва­ти­ме­ться ува­га на фі­зи­чній ви­три­ва­ло­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.