Оле­ксандр ТЮ­ТЮН: «МЕ­МО­РІ­АЛ МАКАРОВА МІГ БИ МА­ТИ БІЛЬ­ШИЙ МІ­ЖНА­РО­ДНИЙ СТА­ТУС, ЯК­БИ НЕ ОБ­СТА­НОВ­КА В УКРА­Ї­НІ…»

ПЕР­ШИЙ ЗА­СТУ­ПНИК ГО­ЛО­ВИ КИ­ЇВ­СЬКОЇ ОБЛА­СНОЇ ФЕ­ДЕ­РА­ЦІЇ ФУТ­БО­ЛУ РОЗ­ПО­ВІВ «УФ» ПРО СТАРТОВІ МА­ТЧІ ТУР­НІ­РУ, СТВО­РЕ­НІ УМО­ВИ ДЛЯ УЧА­СНИ­КІВ І ПЕР­ШІ ВІД­КРИ­Т­ТЯ ЗМА­ГАНЬ

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга - Во­ло­ди­мир БОБИР.

— Оле­ксан­дре Яко­ви­чу, про­ко­мен­туй­те пер­ші два дні тур­ні­ру. Що запам’ята­ло­ся най­біль­ше?

— Най­біль­ше, що запам’ята­ло­ся, — від­нов­ле­ний сто­ли­чний ЦСКА. При­кме­тно, що матч-від­кри­т­тя тур­ні­ру між «Ди­на­мо-2» та «ар­мій­ця­ми» від­ві­да­ло 200 лю­дей (мо­жли­во, й біль­ше) — і це все при­хиль­ни­ки са­ме ЦСКА. Бу­ла не­ймо­вір­на атмо­сфе­ра, яку ство­ри­ли без­по­се­ре­дньо вбо­лі­валь­ни­ки. Т ому са­ме цей матч ме­ні по­ки що запам’ятав­ся най­біль­ше. Т акож запам’ята­ли­ся ще два ко­ле­кти­ви — «Олім­пік» і «Ко­лос». Сто­сов­но остан­ніх — клуб із Ко­ва­лів­ки вза­га­лі при­єм­но вра­зив, за­бив­ши в двох стар­то­вих ма­тчах аж оди­над­цять м’ячів. Ви­дно, що в них є зба­лан­со­ва­ний склад, ко­ман­да гра­мо­тно грає, усі фут­бо­лі­сти до­свід­че­ні. Во­ни гра­ють пра­кти­чно одним скла­дом, фа­кти­чно в них сім­над­цять рів­но­цін­них фут­бо­лі­стів. Се­ред ін­ших ко­манд мо­жу та­кож ви­окре­ми­ти збір­ні сту­дент­ської лі­ги та віль­них аген­тів. Т акож би хо­ті­лось акцен­ту­ва­ти ува­гу на ду­же ви­со­ко­му рів­ні зма­гань, адже по­стій­но те­ле­фо­ну­ють пред­став­ни­ки ко­манд і ви­слов­лю­ють за­до­во­ле­н­ня ти­ми умо­ва­ми, які є на цьо­му тур­ні­рі. До того ж, іще й по­го­да нам у цьо­му спри­яє. Сто­сов­но ре­зуль­та­тів, то ве­ли­ка кон­ку­рен­ція очі­ку­є­ться са­ме в гру­пі «А». Ду­маю, що дві пу­тів­ки до на­сту­пно­го ра­ун­ду бу­дуть ро­зі­гра­ні між «Ди­на­мо-2», «Ко­ло­сом» і «Олім­пі­ком».

— Чим ви­кли­ка­на та­ка ве­ли­ка ці­ка­вість до тур­ні­ру цьо­го ро­ку? 23 ко­ман­ди-уча­сни­ці — ре­кор­дний по­ка­зник.

— Від­по­вім без зай­вої скром­но­сті — вже впро­довж ба­га­тьох ро­ків цей тур­нір є най­кра­щим в Укра­ї­ні в пла­ні ор­га­ні­за­ції та уча­сни­ків. Вар­то ли­ше по­ди­ви­ти­ся, на яких ста­діо­нах про­во­дя­ться ма­тчі. Зга­дую, як ще двад­цять ро­ків то­му ко­ман­ди гра­ли на одно­му з по­лів ЦСКА в Ки­є­ві. «Ди­на­мо» при­їжджа­ло в бі­лих фут­бол­ках, а їха­ли пі­сля ма­тчу всі чор­ні, ні­би по­бу­ва­ли у ша­хті. Т ому ті умо­ви на­віть близь­ко не мо­жна по­рів­ня­ти з сьо­го­дні­шні­ми. Лю­ди справ­ді із за­до­во­ле­н­ням бе­руть участь у тур­ні­рі. До того ж, у Ки­є­ві ни­ні ба­зу­ю­ться «Ша­хтар», «Олім­пік», до­не­цький «Ме­та­лург». До ре­чі, остан­ні ма­ли та­кож бра­ти участь у тур­ні­рі, але все ж ви­ру­ши­ли на збо­ри за кор­дон. При­єм­но, що тур­нір має та­кий ста­тус і ко­ман­ди їдуть до нас. Зви­чай­но, їх мог ло бу­ти й біль­ше, як­би бу­ла в кра­ї­ні кра­ща по­лі­ти­чна си­ту­а­ція. Тур­нір міг би ма­ти й біль­ший мі­жна­ро­дний ста­тус — ко­ман­ди з Ро­сії, Бі­ло­ру­сі, але ж ви са­мі ба­чи­те, яка зараз об­ста­нов­ка в Укра­ї­ні…

— Окрім гру­зин­сько­го «Ло­ко­мо­ти­ва», бу­ли ще якість ва­рі­ан­ти із за­кор­дон­ни­ми клу­ба­ми?

— Пра­кти­чно ні. Хо­ча ще за пів­ро­ку до по­ча­тку тур­ні­ру ми на­ма­га­ли­ся зв’яза­тись із по­ля­ка­ми… У Бі­ло­ру­сі зараз свої тур­ні­ри про­во­дя­ться…

— Із цьо­го ро­ку гео­гра­фія про­ве­де­н­ня ма­тчів до­во­лі рі­зно­ма­ні­тна. Зу­стрі­чі від­бу­ва­ю­ться зра­зу в п’яти мі­сцях. Чи за­до­во­ле­ні та­ким «роз­ши­ре­н­ням» са­мі ко­ман­ди?

— Аб­со­лю­тно за­до­во­ле­ні, все у цьо­му пла­ні нор­маль­но. Пов­то­рю­ся, що ство­ре­ні всі по­трі­бні для цьо­го умо­ви — на­віть та­ке ба­наль­не пи­та­н­ня: хло­пцям є де по­ми­ти­ся, від­по­від­ні роз­дя­галь­ні. Во­ни всім за­без­пе­че­ні, тож, ду­маю, за­до­во­ле­ні. По­вір­те ме­ні, це ду­же ве­ли­кий шма­ток ро­бо­ти — ор­га­ні­зу­ва­ти все на на­ле­жно­му рів­ні взим­ку за та­кої ве­ли­кої кіль­ко­сті ко­манд. Май­же 50 ма­тчів бу­де про­ве­де­но на тур­ні­рі.

— Ме­мо­рі­ал Макарова, пев­не, мо­же ста­ти своє­рі­дною зна­хід­кою для тих клу­бів, які ба­жа­ють ни­ні по­си­ли­тись, але не мо­жуть за­про­си­ти ле­гіо­не­рів до Укра­ї­ни?

— Ду­маю, так. Во­дно­час, у Кон­чі-За­спі спо­сте­рі­га­є­ться ни­ні не так ба­га­то аген­тів. Однак був той же Алі­ба­єв, ін­ші. На­прав­ду , в ми­ну­лі ро­ки аген­тів бу­ло біль­ше. У се­ре­дньо­му, зараз їх 2–3 чо­ло­ві­ки. При­мі­ром, пред­став­ни­ки «Енер­гії» з Но­вої Ка­хов­ки при­їха­ли по­ди­ви­ти­ся по­тен­цій­них но­ва­чків.

«Уже впро­довж ба­га­тьох ро­ків цей тур­нір є най­кра­щим в Укра­ї­ні в пла­ні ор­га­ні­за­ції та уча­сни­ків».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.