Во­ло­ди­мир ШАРАН: «НА ДА­НИЙ МО­МЕНТ СУТ­ТЄ­ВИХ УТРАТ НЕ­МАЄ»

ГО­ЛОВ­НИЙ ТРЕ­НЕР «ОЛЕ­КСАН­ДРІЇ» ЗНА­ЙШОВ НЕ­ТРИ­ВА­ЛИЙ ПРОСВІТОК ВІЛЬ­НО­ГО ЧА­СУ В НА­ПРУ­ЖЕ­НО­МУ ГРА­ФІ­КУ ПІД­ГО­ТОВ­КИ КО­МАН­ДИ, ЩО­БИ РОЗ­ПО­ВІ­СТИ «УФ» ПРО РО­БО­ЧІ БУ­ДНІ ЛІ­ДЕ­РА ПЕР­ШО­СТІ

Ukrainskiy Futbol - - Перша ліга - Єв­ген ДЕМЯН.

— Во­ло­ди­ми­ре Бо­г­да­но­ви­чу, най­біль­ше ці­кав­лять об­ста­ви­ни що­до збо­рів. Ві­до­мо, що по­пе­ре­дні пла­ни за­зна­ли змін…

— Змі­ни? Та про­сто ви­рі­ши­ли на по­ча­тко­во­му ета­пі за­йма­ти­ся в Оле­ксан­дрії: з 15 сі­чня по 8 лю­то­го. Від­так ви­лі­та­є­мо на за­мор­ське зі­бра­н­ня до Ту­реч­чи­ни, де про­ве­де­мо 21 день під­го­тов­ки та ви­шко­лу.

— Роз­клад кон­троль­них ма­тчів уже звер­ста­ний?

— Так. 23 сі­чня від­бу­де­ться зу­стріч із «Гір­ни­ком» (Кри­вий Ріг), 27 чи­сла — з ама­то­ра­ми АФ «П’яти­хат­ська» (с. Во­ло­ди­ми­рів­ка, Кі­ро­во­град­ська обл.), 31 чи­сла — з «Гір­ни­ком-Спор­том» (Ком­со­мольськ), а вже 6 лю­то­го — з «Кре­ме­нем» (Кре­мен­чук). За­зна­чу, що за кор­до­ном уже ор­га­ні­зо­ву­є­мо ві­сім спа­рин­гів, однак іме­на су­пер­ни­ків по­ки не­ві­до­мі.

— Яка ка­дро­ва си­ту­а­ція на да­ний мо­мент?

— Із но­ва­чків на пе­ре­гля­ді чо­ти­ри ви­ко­нав­ці: Оле­ксандр Аксьо­нов (екс-гра­вець «Тав­рії» та «Іл­лі­чів­ця»), Пав­ло Мяг­ков («Зо­ря»), Вла­ди­слав Пав­лен­ко та Ру­слан Сте­па­нюк (оби­два — «Го­вер­ла»). По­тен­цій­но во­ни мо­жуть під­си­ли­ти наш склад.

— Бу­ла ще ін­фор­ма­ція про Ми­хай­ла Ко­за­ка з «Де­сни». Чу­тки?

— Спра­ва в то­му, що в ньо­го чин­ний до­го­вір із чер­ні­гів­ця­ми. Ду­маю, нам бу­де скла­дно до­мо­ви­ти­ся. Зараз не ті ча­си, що­би ви­ку­пля­ти пра­ва на фут­бо­лі­стів. Отож по­ки все у ста­дії пе­ре­мо­вин, а йо­го подаль­ша до­ля — під пи­та­н­ням.

— Окрім Кі­чи, ко­трий про­хо­дить пе­ре­гляд у «Олім­пі­ку», втра­ти ще є?

— Ні. Ли­ше Ан­тон по­їхав до роз­та­шу­ва­н­ня ін­шої ко­ман­ди. У цьо­му кон­текс­ті та­кож мо­жу зга­да­ти про на­шо­го мо­ло­до­го за­хи­сни­ка Єв­ге­на Пі­ску­на, ко­трий за­знав ушко­дже­н­ня та не мо­же пра­цю­ва­ти в за­галь­ній гру­пі. Та й все. На да­ний мо­мент сут­тє­вих утрат не­має.

— Якщо Ан­тон не пе­ре­ко­нає тре­не­ра до­неч­чан Ро­ма­на Сан­жа­ра, він по­вер­та­є­ться на­зад?

— Ав­жеж! У ньо­го чин­ний кон­тракт із «Оле­ксан­дрі­єю». Однак усе мо­же змі­ни­ти­ся, зго­дом по­трі­бно бу­де де­таль­но пі­ді­йти до цьо­го пи­та­н­ня. По­ки що я не го­то­вий від­по­ві­сти, про­дов­жить Кі­ча ви­сту­пи в на­шо­му ко­ле­кти­ві чи ні.

— Чи бу­ла зу­стріч пі­сля від­пус­тки з очіль­ни­ком ФК па­ном Ку­зьмен­ком?

— Ми рад­ше спіл­ку­є­мо­ся в те­ле­фон­но­му ре­жи­мі, по­за­як Сер­гій Ана­то­лі­йо­вич за­кло­по­та­ний сво­ї­ми чи­нов­ни­цьки­ми спра­ва­ми (на­га­да­є­мо, із 16 ве­ре­сня Сер­гій Ку­зьмен­ко — го­ло­ва Кі­ро­во­град­ської обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції. — Є.Д.). Отож із сво­ї­ми пов­сяк­ден­ни­ми пи­та­н­ня­ми звер­та­ю­ся до ві­це-пре­зи­ден­та клу­бу Юрія Оле­ксан­дро­ви­ча Гу­рен­ка. Хо­ча пре­зи­дент актив­но підтримує зі мною зв’язок. У цьо­му аспе­кті, по­вір­те, все га­разд.

— Якщо мо­ви­ться про зав­да­н­ня, чи мо­жна зараз чі­тко ска­за­ти, що оле­ксан­дрій­ці бо­рю­ться за під­ви­ще­н­ня в кла­сі?

— Зви­чай­но. Наше го­лов­не зав­да­н­ня — ви­хід до прем’єр­лі­ги — ні­хто не ска­со­ву­вав. Сер­гій Ана­то­лі­йо­вич ме­ні ска­зав на свя­тку­ва­н­нях Но­во­го ро­ку та Рі­здва, що «Оле­ксан­дрія» на­сту­пний се­зон по­вин­на роз­по­ча­ти се­ред

«Ви­хо­дом до прем’єр-лі­ги змо­же­мо зро­би­ти чу­до­вий по­да­ру­нок на­шо­му пре­зи­ден­ту».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.