Оле­ксій НЕСНОВ: «МЕ­РІЯ НІКОПОЛЯ ТА КРУПНИЙ БІ­ЗНЕС ЗА­ПРО­ПО­НУ­ВА­ЛИ СТВО­РИ­ТИ НО­ВИЙ ПРО­ЕКТ»

ГЕ­НЕ­РАЛЬ­НИЙ ДИ­РЕ­КТОР «МАКІЇВВУГІЛЛЯ» РОЗ­ПО­ВІВ ПРО РЕ­ОР­ГА­НІ­ЗА­ЦІЮ КЛУ­БУ, ЗМІ­НУ ГО­ЛОВ­НО­ГО ТРЕ­НЕ­РА ТА ПЛА­НИ НА МІЖСЕЗОННЯ

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга - Ро­ман КИРІЄНКО.

Ми­ну­ло­го номера «УФ» по­ві­дом­ляв, що ке­рів­ни­цтво ма­кі­їв­сько­го клу­бу ви­рі­ши­ло кар­ди­наль­но пе­ре­бу­ду­ва­ти ФК. Змі­ни сто­су­ва­ти­му­ться не ли­ше спор­тив­ної скла­до­вої, а й юри­ди­чної. Із на­сту­пно­го се­зо­ну ма­кі­їв­ці не тіль­ки змі­нять на­зву, а й оста­то­чно пе­ре­їдуть до Нікополя. У зв’яз­ку із цим «УФ» звер­нув­ся до ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра «си­ньо-чор­них» Оле­ксія Не­сно­ва, який і роз­по­вів про де­та­лі ре­фор­му­ва­н­ня «Макіїввугілля».

— Оле­ксію Оле­ксан­дро­ви­чу, не­дав­но в ЗМІ з’яви­ла­ся ін­фор­ма­ція, що «Макіїввугілля» — на­пе­ре­до­дні зна­чних стру­ктур­них змін. Чи роз­кри­є­те де­та­лі цьо­го по­ві­дом­ле­н­ня?

— Так, наш клуб справ­ді зна­чно ви­до­змі­ни­ться. На­ра­зі про­хо­ди­мо ате­ста­цію на пре­дмет того, що вже із ці­єї ве­сни клуб змі­нить про­пи­ску з Ма­кі­їв­ки на Ні­ко­поль. Змі­ни­ться та­кож і на­зва клу­бу, яку бу­де офі­цій­но ого­ло­ше­но пі­сля про­хо­дже­н­ня всіх не­об­хі­дних про­це­дур. На сьо­го­дні з упев­не­ні­стю мо­жу ска­за­ти, що на­сту­пно­го чем­піо­на­ту це вже бу­де зов­сім ін­ша ко­ман­да.

— На­пе­ре­до­дні Но­во­го ро­ку до­ве­ло­ся по­спіл­ку­ва­ти­ся з пре­зи­ден­том «Макіїввугілля» Ана­то­лі­єм Акі­мо­чкі­ним, який ні­чо­го про та­кі змі­ни не го­во­рив, ли­ше за­пев­нив, що ве­сною йо­го ко­ман­да гра­ти­ме в дру­гій лі­зі. Звід­ки ж ви­ни­кла ідея про пе­ре­їзд клу­бу на по­стій­ній осно­ві до Нікополя?

— Спра­ва в то­му, що на по­то­чний се­зон ми справ­ді за­яви­ли­ся як «Макіїввугілля», однак, зва­жа­ю­чи на си­ту­а­цію в кра­ї­ні й не­про­сту фі­нан­со­ву скла­до­ву, бу­ло ухва­ле­но рі­ше­н­ня про ре­стру­кту­ри­за­цію ФК. Ра­ні­ше наш ко­ле­ктив фі­нан­су­вав­ся об’єд­на­н­ням «Макіїввугілля», про­те за остан­ні пів­ро­ку ми від них не отри­ма­ли жо­дної ко­пій­ки. Фа­кти­чно клуб існу­вав зав­дя­ки ко­штам проф­спіл­ки «гір­ни­ків», ко­тру очо­лює Ана­то­лій Ві­кто­ро­вич. Пев­на річ, за та­ких об­ста­вин ре­фор­му­ва­н­ня «Макіїввугілля» ста­ло ви­му­ше­ним за­хо­дом, іна­кше клуб уза­га­лі міг при­пи­ни­ти своє існу­ва­н­ня. За п’ять ро­ків ми здо­бу­ли пев­ний до­свід, у нас бу­ла ста­біль­ність, си­стем­ність, хо­ча при цьо­му наш ко­ле­ктив і не де­мон­стру­вав яки­хось зна­чних спор­тив­них до­ся­гнень. Зва­жа­ю­чи на це, ме­рія Нікополя та крупний бі­знес пі­шли нам на­зу­стріч і за­про­по­ну­ва­ли до­по­мо­гу. Звід­си, вла­сне, й ви­ни­кла ідея пе­ре­вті­ле­н­ня ко­ман­ди: за­по­ча­тку­ва­ти спіль­ний фут­боль­ний про­ект. У Ні­ко­по­лі ство­ре­ні всі умо­ви для фун­кціо­ну­ва­н­ня клу­бу, а з на­шої сто­ро­ни за­ли­ша­є­ться спор­тив­на під­трим­ка. У пер­спе­кти­ві за умов по­вер­не­н­ня мир­но­го жи­т­тя на Дон­ба­сі не ви­клю­чаю мо­жли­во­сті ство­ре­н­ня но­во­го «Макіїввугілля». Але це тра­пи­ться тіль­ки то­ді, ко­ли ми по­вер­не­мо­ся до­до­му. За­га­лом, на сьо­го­дні ми єди­на ко­ман­да з ниж­чих ди­ві­зіо­нів, ко­тра зумі­ла збе­рег­ти про­пи­ску в про­фе­сій­но­му фут­бо­лі. Не хо­че­ться ки­да­ти про­ект, отож намагаємося якось ви­жи­ти.

— Чо­му ви­рі­ши­ли від­пра­ви­ти у від­став­ку го­лов­но­го тре­не­ра ко­ман­ди Спар­та­ка Жи­гу­лі­на, при­зна­чив­ши на йо­го мі­сце тим­ча­со­во ви­ко­ну­ю­чим обов’яз­ки Сер­гія Жи­цько­го?

— Спра­ва в то­му, що Сер­гій Жи­цький пра­цю­ва­ти­ме з до­то­чкою «в.о.» до мо­мен­ту отри­ма­н­ня тре­нер­сько­го ди­пло­му від­по­від­ної ка­те­го­рії. Без цьо­го до­ку­мен­та за­твер­ди­ти йо­го на по­са­ді го­лов­но­го ми не мо­же­мо. Ни­ні­шню пер­шість до­гра­є­мо під на­звою «НПГУ Макіїввугілля», а но­вий керманич отри­має мо­жли­вість про­я­ви­ти се­бе, по­бу­ду­ва­ти фа­кти­чно но­ву ко­ман­ду. А чо­му по­про­ща­ли­ся зі Спар­та­ком Во­ло­ди­ми­ро­ви­чем, із лю­ди­ною, з якою ра­зом роз­по­чи­на­ли й ба­га­то ро­ків попрацювали, то тут про­бле­ма ле­жить у спор­тив­ній скла­до­вій. Пе­ред ко­ман­дою сто­я­ло кон­кре­тне зав­да­н­ня — по­сі­сти мі­сце в тур­нір­ній та­бли­ці не ниж­че того, яке ми зайня­ли в по­пе­ре­дній пер­шо­сті. Як ба­чи­мо, «Макіїввугілля» на­ра­зі пе­ре­бу­ває на остан­ній схо­дин­ці, ма­ю­чи у сво­є­му акти­ві всього 10 очок. Окрім того, по­се­ред се­зо­ну в ко­ман­ді став­ся кон­флікт, че­рез який «Макіїввугілля» за­ли­ши­ло від­ра­зу п’яте­ро клю­чо­вих грав­ців. Ціл­ком і пов­ні­стю ви­на за цей ін­ци­дент ле­жить на тре­нер­сько­му шта­бі. Спро­во­ку­вав­ши кон­флікт усе­ре­ди­ні ко­ман­ди, Спар­так Жи­гу­лін зро­бив край­ні­ми грав­ців, че­рез що й ви­гнав їх. Фут­бо­лі­сти, у свою чер­гу, вин­ні в то­му, що не звер­ну­ли­ся до ке­рів­ни­цтва для уре­гу­лю­ва­н­ня да­но­го пи­та­н­ня, а всту­пи­ли в по­ле­мі­ку з тре­не­ра­ми. У під­сум­ку, ми отри­ма­ли не­га­тив­ний ре­зуль­тат. У всіх цих грав­ців бу­ли дов­го­стро­ко­ві кон­тра­кти, ми на них роз­ра­хо­ву­ва­ли. Отож, вра­хо­ву­ю­чи всі ці ню­ан­си, які для на­шо­го клу­бу ма­ли не­га­тив­ний ха­ра­ктер, бу­ло ухва­ле­но рі­ше­н­ня змі­ни­ти го­лов­но­го тре­не­ра.

— Як ба­га­то но­ва­чків пла­ну­є­те під­пи­са­ти взим­ку?

— На сьо­го­дні зав­да­н­ня на­бра­ти ве­ли­кий штат не сто­їть. 25 сі­чня ко­ман­да роз­по­чне пер­ший збір у Ні­ко­по­лі. На цьо­му збо­рі пла­ну­є­мо пе­ре­гля­ну­ти пев­ну гру­пу грав­ців, зі­гра­є­мо кіль­ка то­ва­ри­ських по­єдин­ків. 1 лю­то­го зу­стрі­не­мо­ся з дні­про­дзер­жин­ською «Ста­л­лю», по­тім із ду­блем дні­про­пе­тров­сько­го «Дні­пра». Та­кож ві­зьме­мо участь у Кубку При­дні­пров’я, де за­яви­мо­ся як ФК «Ні­ко­поль».

«На­сту­пно­го чем­піо­на­ту це вже бу­де зов­сім ін­ша ко­ман­да».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.