ПО­КИ «ОЛІМ­ПІК» ГРАЄ, «ЕНЕР­ГІЯ» РОЗ­МОВ­ЛЯЄ…

ПРО СКАНДАЛЬНИЙ ЕПІ­ЗОД І РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТИ ТРЕ­ТЬО­ГО ТА ЧЕ­ТВЕР­ТО­ГО ТУ­РІВ МЕ­МО­РІ­А­ЛУ МАКАРОВА — В ОГЛЯДІ «УФ»

Ukrainskiy Futbol - - Меморіал макарова - Во­ло­ди­мир БОБИР.

За ми­ну­лі дні бу­ло зі­гра­но по два ту­ри в ко­жній із груп. Але роз­по­чне­мо з «топ-по­дії», яка тра­пи­лась у гру­пі «А» ми­ну­ло­го вів­тор­ка. У ма­тчі «Енер­гія» — «Олім­пік» один із грав­ців, який про­хо­див пе­ре­гляд у но­во­ка­хов­ській ко­ман­ді, до­зво­лив со­бі по­го­во­ри­ти по мо­біль­но­му те­ле­фо­ну пря­мо під час гри на фут­боль­но­му по­лі. На­слід­ки цьо­го ін­ци­ден­ту по­слі­ду­ва­ли вже на­сту­пно­го дня — ки­їв­ська фе­де­ра­ція фут­бо­лу дис­ква­лі­фі­ку­ва­ла грав­ця «Енер­гії» від подаль­шої уча­сті в зма­га­н­нях. Окрім цьо­го, КФФ від­сто­ро­ни­ла від тур­ні­ру го­лов­но­го ре­фе­рі того ма­тчу — Оле­ксія Дра­чо­ва. Це ж рі­ше­н­ня сто­су­є­ться й аси­стен­тів го­лов­но­го суд­ді та де­ле­га­та КФФ — Ма­кси­ма Ве­ли­чка, Оле­ксан­дра Ко­ро­сти­шев­ця та На­та­лії Ма­зу­рен­ко.

Зро­зумі­ло, що ця по­дія за­тьма­ри­ла на­віть ре­зуль­тат са­мо­го дво­бою, в яко­му мі­ні­маль­ну пе­ре­мо­гу здо­бу­ли пі­до­пі­чні Ро­ма­на Сан­жа­ра. Ми­ну­ло­го ж ту­ру до­неч­ча­нам уда­ло­ся без про­блем пе­ре­гра­ти сто­ли­чний ЦСКА. Окре­мо слід від­зна­чи­ти хо­ро­шу ре­зуль­та­тив­ність грав­ця «Олім­пі­ка» Во­ло­ди­ми­ра Ли­сен­ка — фор­вард із трьо­ма го­ла­ми ни­ні є одним із най­кра­щих бом­бар­ди­рів зма­гань, а до­не­цький ко­ле­ктив по­ки що де­мон­струє ма­кси­маль­ний ре­зуль­тат на тур­ні­рі — чо­ти­ри пе­ре­мо­ги у чо­ти­рьох ма­тчах. Що­до «Енер­гії», то во­на про­дов­жить пе­ре­гляд по­тен­цій­них но­ва­чків.

Ре­а­бі­лі­ту­ва­ло­ся за по­раз­ку в дру­го­му ту­рі «Ди­на­мо-2». Ко­ман­да Ва­ди­ма Єв­ту­шен­ка в двох по­спіль ма­тчах здо­бу­ла ва­жли­ві пе­ре­мо­ги над ті­єю ж «Енер­гі­єю» та одним із від­крит­тів зма­гань — «Ко­ло­сом». Та­ким чи­ном, у цьо­му квар­те­ті є один яскра­во ви­ра­же­ний лі­дер — «Олім­пік». На­то­мість, на дру­гу схо­дин­ку пре­тен­ду­ють одра­зу два ко­ле­кти­ви — «Ди­на­мо-2» та «Ко­лос», які ма­ють рів­ну кіль­кість очок — по 9. Остан­ній тур має від­по­ві­сти на низ­ку за­пи­тань, зокре­ма, чи про­дов­жить подаль­шу бо­роть­бу «Де­сна», яка всього на три ба­ли від­стає від гру­пи лі­де­рів.

Має інтригу і си­ту­а­ція в гру­пі «В» . Сто­ли­чна «Ле­гія», пе­ре­міг­ши ми­ну­ло­го ту­ру ПФК «Ка­ли­нів­ка», за­бро­ню­ва­ла мі­сце у на­сту­пно­му ра­ун­ді зма­гань. Дру­гу пе­ре­пус­тку до чвер­тьфі­на­лу в остан­ньо­му ту­рі в очно­му про­ти­сто­ян­ні ро­зі­гра­ють «Ре­тро» та ФК «Чер­ні­гів». На­ра­зі між ко­ман­да­ми всього два очки рі­зни­ці, а то­му ва­ту­тін­ців вла­штує тіль­ки пе­ре­мо­га. До­да­мо, що гру­зин­ський «Ло­ко­мо­тив», який є єди­ним за­кор­дон­ним клу­бом на цьо­му тур­ні­рі, на­брав по­ки що чо­ти­ри за­лі­ко­вих ба­ли.

У гру­пі «С» при­єм­но ди­вує збір­на сту­дент­ської лі­ги Укра­ї­ни, яка вже три гри по­спіль пе­ре­ма­гає. При­чо­му, тор­же­ствує аб­со­лю­тно по ді­лу. При­кла­дом цьо­го ста­ла пе­ре­мо­га над Асо­ці­а­ці­єю фут­бо­лі­стів-про­фе­сіо­на­лів Укра­ї­ни, за яку ви­сту­па­ють ві­до­мі грав­ці — Ко­за­чен­ко, Ро­ман­чук, Фа­бун­мі, Пі­щур… Отож сту­ден­ти за­слу­же­но по­сі­да­ють пер­ше мі­сце в гру­пі, де­мон­стру­ю­чи при­ва­бли­вий футбол. Із дев’ятьма на­бра­ни­ми ба­ла­ми во­ни, на­пев­не, вже ні­ко­му не від­да­дуть лі­дер­ство. Дру­гою, ско­рі­ше за все, бу­де ко­ман­да Асо­ці­а­ції фут­бо­лі­стів-про­фе­сіо­на­лів Укра­ї­ни, яка зумі­ла пе­ре­мог­ти в до­сить ва­жли­во­му для се­бе ма­тчі сто­ли­чний «Ло­ко­мо­тив» — 2:0. Ця ві­кто­рія до­зво­ли­ла про­фе­сіо­на­лам по­вер­ну­ти­ся до бо­роть­би за ви­хід до на­сту­пно­го ра­ун­ду. Осо­бли­во ви­окре­ми­мо вда­лу гру Оле­ксан­дра Пі­щу­ра, який був справ­жнім лі­де­ром ко­ман­ди, від­да­ю­чи чу­до­ві пе­ре­да­чі на пар­тне­рів і бе­ру­чи участь у аб­со­лю­тно всіх ата­ках ко­ле­кти­ву. Се­ред ре­шти ре­зуль­та­тів за­ува­жи­мо пер­шу пе­ре­мо­гу на тур­ні­рі «Хілд-Лю­бо­ми­ру», який із хо­кей­ним ре­зуль­та­том пе­ре­грав юні­о­рів «Ша­хта­ря» — 5:4. До­неч­ча­нам за­ли­ша­є­ться тіль­ки на­бу­ва­ти до­сві­ду че­рез та­кі тур­ні­ри.

За тур до за­вер­ше­н­ня ви­зна­чив­ся один уча­сник чвер­тьфі­на­лу й від гру­пи «D» . Ним ста­ла «Чай­ка», яка зумі­ла здобути вже че­твер­ту пе­ре­мо­гу по­спіль. За дру­гу схо­дин­ку в остан­ній ігро­вий день групового ра­ун­ду по­спе­ре­ча­ю­ться між со­бою «Ру­бін» і «Ар­се­нал».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.