ФА­ВО­РИ­ТИ ПІД­ТВЕР­ДЖУ­ЮТЬ СВІЙ СТА­ТУС

У АВ­СТРА­ЛІЇ НА 16-му ЗА ЛІ­КОМ КУБКУ АЗІЇ ВИЗНАЧИЛИСЯ ВСІ ЧВЕРТЬФІНАЛІСТИ

Ukrainskiy Futbol - - Меморіал макарова - Ро­ман КИРІЄНКО.

ЧВЕРТЬФІНАЛЬНІ ПА­РИ

Ре­спу­блі­ка Ко­рея — Узбе­ки­стан

Іран — Ірак КНР — Ав­стра­лія

Япо­нія — ОАЕ Як не па­ра­до­ксаль­но, та цьо­го­рі­чний Ку­бок Азії про­хо­дить не на Азій­сько­му кон­ти­нен­ті, а в Ав­стра­лії. Спра­ва в тім, що ба­тьків­щи­на ко­ал і кен­гу­ру ста­ла єди­ною кра­ї­ною, що по­да­ла за­яв­ку на про­ве­де­н­ня азій­ської пер­шо­сті. Отож за від­су­тно­сті кон­ку­рен­ції ор­га­ні­за­то­рам зма­гань не за­ли­ша­ло­ся ні­чо­го ін­шо­го, як від­да­ти тур­нір кра­ї­ні з ти­хо­оке­ан­сько­го ре­гіо­ну. Що­прав­да, ав­стра­лій­ці вже дав­но пе­ре­йшли під юрис­ди­кцію АФК, від­так про­блем із ухва­лою та­ко­го рі­ше­н­ня не ви­ни­кло. Усьо­го ж до ав­стра­лій­сько­го чем­піо­на­ту, крім го­спо­да­рів, ква­лі­фі­ку­ва­ло­ся ще 15 збір­них, се­ред яких уча­сни­ки бра­зиль­сько­го мун­ді­а­лю — Япо­нія, Ре­спу­блі­ка Ко­рея та Іран.

У квар­те­ті «А» слі­пий же­реб звів одра­зу двох при­зе­рів по­пе­ре­дньої пер­шо­сті — го­спо­да­рів зма­гань ав­стра­лій­ців і пів­ден­но­ко­рей­ців. Одра­зу ста­ло зро­зумі­ло, що Ома­ну та Ку­вей­ту в та­кій ком­па­нії ло­ви­ти ні­чо­го. Отож, здо­був­ши по дві зви­тя­ги в пер­ших двох ту­рах, фа­во­ри­ти ви­рі­шу­ва­ли до­лю пер­шої схо­дин­ки в очно­му про­ти­сто­ян­ні. По­при те, що пред­став­ни­ки Зе­ле­но­го Кон­ти­нен­ту во­ло­ді­ли ігро­вою та те­ри­то­рі­аль­но пе­ре­ва­гою, пра­гма­ти­чні ко­рей­ці змо­гли пе­ре­гра­ти сво­го опо­нен­та за ра­ху­нок єди­но­го за­би­то­го м’яча на­при­кін­ці першого та­йму. Ге­ро­єм зу­стрі­чі став пів­за­хи­сник ка­тар­ської «Ле­хвії» Нам Тхе Хі, ко­трий вда­ло за­вер­шив про­стріл із лі­во­го флан­гу.

У гру­пі «В» уся ін­три­га то­чи­ла­ся нав­ко­ло дру­гої схо­дин­ки, на яку до остан­ньо­го ту­ру пре­тен­ду­ва­ли Узбе­ки­стан і Са­у­дів­ська Ара­вія. У ви­рі­шаль­но­му ма­тчі трі­ум­фу­ва­ли узбе­ки, при­чо­му зро­би­ли це більш ніж упев­не­но, від­пра­вив­ши у во­ро­та са­у­дів три м’ячі. Ара­вій­ці ж від­по­ві­ли одним. Гра­вець «Ворскли» Сан­жар Тур­су­нов та­кож узяв участь у по­бит­ті «зе­ле­них», за­мі­нив­ши на 89-й хви­ли­ні ав­то­ра ду­бля — Ра­ши­до­ва. За­га­лом, на гру­по­во­му ра­ун­ді Сан­жар зі­грав у всіх трьох ма­тчах, два з яких роз­по­чи­нав у стар­то­во­му скла­ді. Екс-дні­пря­нин Ві­та­лій Де­ни­сов у всіх ма­тчах від­пра­цю­вав «од дзвін­ка до дзвін­ка», й має у сво­є­му па­си­ві одне по­пе­ре­дже­н­ня. На пер­шій схо­дин­ці з ма­кси­маль­ною кіль­кі­стю ба­лів фі­ні­шу­вав Ки­тай, а го­лов­ним нев­да­хою квар­те­ту ста­ли пів­ні­чно­ко­рей­ці.

Чу­до­во роз­по­ча­ли тур­нір іран­ці. Ко­ман­да Кей­ру­ша не­по­га­но про­я­ви­ла се­бе й на сві­то­вій пер­шо­сті, а те­пер упев­не­но кро­кує тур­нір­ним шля­хом на Кубку Азії. У гру­пі «C» у всіх трьох ма­тчах іран­ці здо­бу­ли три пе­ре­мо­ги, при­чо­му за­би­ва­ли не біль­ше двох м’ячів і жо­дно­го не пропу­сти­ли. У прин­ци­по­вій зу­стрі­чі з Об’єд­на­ни­ми Араб­ськи­ми Емі­ра­та­ми хло­пці Кей­ру­ша змо­гли пе­ре­хи­три­ти опо­нен­та, ви­рвав­ши пе­ре­мо­гу на до­да­них хви­ли­нах. По­при при­кру по­раз­ку, Емі­ра­ти за­ли­ши­ли­ся на дру­гій схо­дин­ці й ви­йшли до чвер­тьфі­на­лу. Окрім того, на­па­дник ОАЕ Алі Маб­ко­ут від­зна­чив­ся най­швид­шим м’ячем у істо­рії Куб­ка Азії. Для того, що­би за­би­ти Ба­хрей­ну, фор­вар­ду «Аль-Джа­зі­ри» зна­до­би­ло­ся всього 12 се­кунд.

Схо­жа си­ту­а­ція й у гру­пі «D», де ба­лом пра­ви­ли япон­ці. Чин­ний чем­піон і один із го­лов­них претендентів на ти­тул на одно­му по­ди­ху про­йшов гру­по­вий етап. Ко­ман­да ме­кси­кан­сько­го на­став­ни­ка Хав’єра Агір­ре у стар­то­во­му ту­рі пе­ре­гра­ла Па­ле­сти­ну — 4:0, по­тім Ірак — 2:1 і, зре­штою, ро­зім’яла­ся на Йор­да­нії — 2:0. Го­лов­ною зір­кою та най­кра­щим бом­бар­ди­ром япон­ців на ни­ні­шньо­му Кубку Азії є пів­за­хи­сник «Мі­ла­на» Кей­су­ке Хон­да. На ра­хун­ку мі­ла­ні­ста 3 за­би­тих м’ячі, що на один мен­ше, ніж у най­кра­що­го бом­бар­ди­ра тур­ні­ру йор­дан­ця Аль-Дар­ду­ра. До ре­чі, всі свої м’ячі Аль-Дар­дур за­бив у во­ро­та Па­ле­сти­ни, офор­мив­ши та­ким чи­ном по­кер. Дру­гим у гру­пі фі­ні­шу­вав Ірак, ко­трий у за­клю­чно­му ту­рі пе­ре­грав па­ле­стин­ців — 2:0. Вар­то за­зна­чи­ти, що Па­ле­сти­на ста­ла най­гір­шою ко­ман­дою за під­сум­ка­ми групового ра­ун­ду. За три по­єдин­ки ці хло­пці не тіль­ки не спро­мо­гли­ся на­бра­ти жо­дно­го пун­кту, а й за­кін­чи­ли тур­нір із рі­зни­цею за­би­тих і пропу­ще­них м’ячів мі­нус 10.

У чвер­тьфі­на­лі найін­три­гу­ю­чим є про­ти­сто­я­н­ня між КНР та Ав­стра­лі­єю. Фут­бо­лі­сти Пі­дне­бе­сної на­ра­зі ма­ють ду­же при­стой­ний ви­гляд, тож ціл­ком мо­жуть за­ли­ши­ти го­спо­да­рів за бор­том тур­ні­ру. Ці­ка­вим обі­цяє бу­ти й матч між пів­ден­но­ко­рей­ця­ми та узбе­ка­ми, які ми­ну­ло­го тур­ні­ру ро­зі­гру­ва­ли між со­бою брон­зо­ві на­го­ро­ди. Пер­ші вже дав­но ні­чо­го не ви­гра­ва­ли, тож для них пе­ре­мо­га в ни­ні­шньо­му Кубку Азії є зав­да­н­ням пер­шо­чер­го­вим. Узбе­ки­стан мо­же по­вто­ри­ти успіх 2011 ро­ку, й зно­ву увійти до че­твір­ки най­кра­щих.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.