Сер­гій КУ­ЗНЕ­ЦОВ: «У «ДЕБРЕЦЕНІ» Я НЕ ЗАЛИШУСЯ»

ФОР­ВАРД «ГОВЕРЛИ» ПРО­КО­МЕН­ТУ­ВАВ ІН­ФОР­МА­ЦІЮ ЩО­ДО ЗА­ПРО­ШЕ­Н­НЯ УГОРСЬКОГО «ДЕБРЕЦЕНА»

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Ро­ман КИРІЄНКО.

— Сер­гію, не­дав­но В’яче­слав Гро­зний в ін­терв’ю за­зна­чив, що ва­ми всер­йоз за­ці­ка­вив­ся «Де­бре­цен», за­про­сив­ши до се­бе на пе­ре­мо­ви­ни. «Го­вер­ла», у свою чер­гу, ні­яких пе­ре­пон не чи­ни­ла й від­пу­сти­ла вас до Угор­щи­ни. Де ви на­ра­зі пе­ре­бу­ва­є­те?

— Усе, що ска­зав В’яче­слав Ві­кто­ро­вич, ціл­ко­ви­та прав­да. Справ­ді, пред­став­ни­ки «Дебрецена» ви­йшли на «Го­вер­лу» для отри­ма­н­ня до­зво­лу ве­сти зі мною пе­ре­го­во­ри. Ке­рів­ни­цтво ужго­род­ців не за­пе­ре­чу­ва­ло, тож я по­їхав до Дебрецена.

— Уже про щось із «Де­бре­це­ном» до­мо­ви­ли­ся? Чи гра­ти­ме­те у скла­ді «чер­во­но-бі­лих»?

— Уже є ре­зуль­тат пе­ре­мо­вин, і, ско­рі­ше за все, в «Дебрецені» я не залишуся. Не змо­гли ді­йти зго­ди в де­яких пи­та­н­нях.

— Що ро­би­ти­ме­те на­ра­зі — по­вер­не­те­ся до «Говерли» чи шу­ка­ти­ме­те но­вий клуб?

— Че­сно зі­зна­ю­ся, зараз роз­гля­даю ще один ва­рі­ант. Якщо з ним та­кож не зро­сте­ться, то­ді по­їду до Ту­реч­чи­ни в роз­та­шу­ва­н­ня «Говерли».

— Якщо не се­крет, що це за клуб?

— Це ко­ман­да з Угор­щи­ни. На­ра­зі ми ве­де­мо пе­ре­мо­ви­ни, і є ве­ли­ка ймо­вір­ність того, що я під­пи­шу з ни­ми кон­тракт.

— Сер­гію, остан­ні пів­ро­ку ви пе­ре­бу­ва­ли в ла­за­ре­ті, за­лі­ко­ву­ю­чи скла­дну трав­му — роз­рив хре­сто­по­ді­бніх зв’язок. Як по­чу­ва­є­те­ся, ко­лі­но біль­ше не тур­бує?

— Спа­си­бі, по­чу­ва­ю­ся до­бре. Лі­ку­вав­ся чо­ти­ри мі­ся­ці, й для та­кої скла­дної трав­ми це до­во­лі ко­ро­ткий тер­мін. Ре­а­бі­лі­та­ція про­йшла успі­шно, тож на­ра­зі ні­яко­го дис­ком­фор­ту в ко­лі­ні не від­чу­ваю.

— Ко­ли лі­ку­ва­ли­ся, пе­ре­бу­ва­ли вдо­ма?

— Так, в Оде­сі. Ледь ме­ні до­зво­ли­ли за­йма­ти­ся фут­бо­лом, одра­зу по­чав тре­ну­ва­н­ня. Під­три­му­вав фор­му в ама­тор­сько­му ко­ле­кти­ві. Що­прав­да, під час зи­мо­вих свят по­руч гра­ли Во­ло­ди­мир При­йо­мов, Ва­лен­тин Пол­та­вець. Тоб­то що­дня тре­ну­вав­ся, по­сту­по­во на­би­рав фор­му. Зараз, сла­ва Бо­гу, вже все до­бре, і хо­че­ться вже ско­рі­ше при­сту­пи­ти до пов­но­цін­них тре­ну­вань, що­би до­бре під­го­ту­ва­ти­ся до се­зо­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.