Є ПЕР­ША ПЕ­РЕ­МО­ГА СЕ­ЗО­НУ

ВІТЧИЗНЯНА «МОЛОДІЖКА» З ВІ­КТО­РІЇ РОЗ­ПО­ЧА­ЛА «ANTALYA CUP»

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Ро­ман КИРІЄНКО.

На на­вчаль­но-тре­ну­валь­них збо­рах у Ту­реч­чи­ні укра­їн­ська «молодіжка» про­ве­ла два кон­троль­ні по­єдин­ки. У пер­шо­му ма­тчі пі­до­пі­чні Сер­гія Ко­валь­ця ро­зі­йшли­ся ми­ро­вою з ко­ман­дою Узбе­ки­ста­ну — 1:1. На­при­кін­ці першого та­йму узбе­ки ви­йшли на­пе­ред, уда­ло ре­а­лі­зу­вав­ши кон­тра­та­ку. У дру­гій со­ро­кап’яти­хви­лин­ці пів­за­хи­сник до­не­цько­го «Ша­хта­ря-3» Бе­збо­родь­ко за­ро­бив пе­наль­ті та сам йо­го ре­а­лі­зу­вав.

Дру­гу кон­троль­ну зу­стріч «си­ньо­жов­ті» зі­гра­ли вже в рам­ках тур­ні­ру «Antalya Cup». Су­пер­ни­ком на­шої ко­ман­ди ста­ли одно­лі­тки з Ал­ба­нії. Матч про­хо­див за рів­ної бо­роть­би, однак у дру­го­му тай­мі на­шим хло­пцям уда­ло­ся дві­чі за­сму­ти­ти опо­нен­та. Ві­дзна­чи­ли­ся Бе­збо­родь­ко та Фа­во­ров. За сло­ва­ми ав­то­ра дру­го­го за­би­то­го м’яча, «су­пер­ник був ду­же скла­дним, і до­ве­ло­ся до­кла­сти чи­ма­ло зу­силь, аби здобути три пун­кти».

На­сту­пним су­пер­ни­ком укра­їн­ців ста­не ко­ман­да Іра­ну, яка в пер­шо­му ту­рі здо­ла­ла ал­бан­ців із ра­хун­ком 2:1.

Укра­ї­на U-21 — Узбе­ки­стан U-20–1:1 Укра­ї­на, 1-й тайм: Бу­щан (Гри­цен­ко, 30), Фа­тє­єв, Бол­ден­ков, Аза­цький, За­де­ре­цький, Фа­во­ров, Ге­ме­га, Ан­дрі­єв­ський, Дан­чен­ко, Хо­блен­ко, Ба­рил­ко, 2-й тайм: Гри­цен­ко (Ше­ре­ме­та, 60), Ши­шка, Дуць, Сва­ток, Мі­гу­нов, Фі­лі­мо­нов, Ко­злов­ський, Гор­бу­нов, Бли­зни­чен­ко, Бе­збо­родь­ко, Гре­бе­нюк.

Гол в Укра­ї­ни: Бе­збо­родь­ко (63, пен.).

Укра­ї­на U-21 — Ал­ба­нія U-21–2:0 Укра­ї­на: Бу­щан (Гри­цен­ко, 46), Фа­тє­єв (Бол­ден­ков, 46), Сва­ток (Аза­цький,46), Дуць, Мі­гу­нов (Гре­бе­нюк, 85), Фа­во­ров (Ко­злов­ський, 87), Ан­дрі­єв­ський (Фі­лі­мо­нов, 46), Ши­шка (Ге­ме­га, 46), Бли­зни­чен­ко (Ба­рил­ко, 58), Дан­чен­ко (За­де­ре­цький, 46), Хо­блен­ко (Бе­збо­родь­ко, 46).

Го­ли: Бе­збо­родь­ко (63), Фа­во­ров (86).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.