НО­ВИ­НИ

Ukrainskiy Futbol - - Перша ліга -

Цен­траль­ний захисник Оле­ксандр Аксьо­нов за­ли­шив «Іл­лі­чі­вець». Ни­ні фут­бо­ліст пе­ре­бу­ває на огля­ди­нах у пер­шо­лі­го­вій «Оле­ксан­дрії» . За осін­ню ча­сти­ну се­зо­ну Аксьо­нов про­вів у скла­ді «Іл­лі­чів­ця» три ма­тчі в рам­ках чем­піо­на­ту Укра­ї­ни та три — в Кубку кра­ї­ни.

Ор­га­ні­за­то­ри узго­ди­ли ка­лен­дар ма­тчів «Куб­ка Ві­кто­ра По­же­чев­сько­го». Тур­нір від­бу­де­ться 4–16 лю­то­го на за­мі­ській ба­зі пол­тав­ців у Ко­пи­лах (Пол­тав­ський ра­йон).

«Пол­та­ва» — «Ша­хтар-3», «Зір­ка»—«Іл­лі­чі­вець-мол.»,«На­фто­вик-Укр­на­фта»—«Су­ми».

«Пол­та­ва» — «Зір­ка», «На­фто­ви­кУкр­на­фта» — «Іл­лі­чі­вець-мол.», «Су­ми» — «Ша­хтар-3».

«Ша­хтар-3» — «Іл­лі­чі­вець-мол.», «Су­ми» — «Пол­та­ва», «На­фто­вик-Укр­на­фта» — «Зір­ка».

«Пол­та­ва» — «Іл­лі­чі­вець-мол.», «Ша­хтар-3» — «На­фто­вик-Укр­на­фта», «Су­ми» — «Зір­ка».

«Ша­хтар-3» — «Зір­ка», «Су­ми» — «Іл­лі­чі­вець-мол.», «На­фто­вик-Укр­на­фта» — «Пол­та­ва».

Ра­зом із «Тер­но­по­лем» тре­ну­ю­ться двоє по­тен­цій­них но­ва­чків: най­кра­щий бом­бар­дир чем­піо­на­ту Тер­но­піль­ської обла­сті — Іван Ба­чин­ський із ФК «Бор­щів» та Ру­слан Лу­цик із те­ре­бов­лян­ської «Ни­ви», ко­трий у пе­ре­мо­жно­му для йо­го ко­ман­ди се­зо­ні зі­грав 14 ма­тчів і за­бив 7 м’ячів у чем­піо­на­ті. Іще 5 ма­тчів і 4 то­чних уда­ри в йо­го акти­ві в кубку обла­сті. За­зна­чи­мо, що Ба­чин­ський діє на ві­стрі ата­ки, а Лу­цик — на лі­во­му краї пів­за­хи­сту. Як за­зна­чив у ко­мен­та­рі прес-слу­жбі го­ро­дян го­лов­ний тре­нер Ва­силь Іве­геш, про май­бу­тнє цих фут­бо­лі­стів у му­ні­ци­паль­ній ко­ман­ді го­во­ри­ти ще ра­но.

Пі­сля май­же дво­мі­ся­чної від­пус­тки «Гір­ни­кСпорт» на клу­бній ба­зі в Ком­со­моль­ську роз­по­чав під­го­тов­ку до дру­гої ча­сти­ни се­зо­ну. У пер­шо­му тре­ну­ван­ні взя­ли участь 26 фут­бо­лі­стів, у то­му чи­слі й кіль­ка по­тен­цій­них но­ва­чків. За ін­ди­ві­ду­аль­ною про­гра­мою по­ки за­йма­ти­ме­ться ка­пі­тан Ігор Кирієнко, який від­нов­лю­є­ться пі­сля опе­ра­ції на зв’яз­ках ко­лі­на. Пер­ший збір бу­де тра­ди­цій­но на­си­че­ним, три­ва­ти­ме два ти­жні, впро­довж яких ко­ман­да зі­грає три кон­троль­них ма­тчі.

Кри­во­різь­кий «Гір­ник» за­знав пер­ших утрат під час зи­мо­во­го ан­тра­кту. Клуб за обо­піль­ною зго­дою ро­зі­рвав кон­тра­кти з дво­ма фут­бо­лі­ста­ми. Мо­ва про 26-рі­чно­го во­ро­та­ря Іва­на Фель­де (8 ма­тчів у скла­ді «Гір­ни­ка», пропу­стив 13 м’ячів) і 26-рі­чно­го на­па­дни­ка Ва­ди­ма Ан­ти­по­ва (5 ма­тчів, 1 гол).

24 сі­чня на по­лі фут­боль­но­го цен­тру «Бар­са» «Су­ми» зі­гра­ли то­ва­ри­ський матч із ко­ман­до­ю­у­ча­сни­ком чем­піо­на­ту Сум­щи­ни «Спар­та­ком-Сум­буд». У по­єдин­ку взя­ли участь пе­ре­ва­жно фут­бо­лі­сти, які пе­ре­бу­ва­ють на огля­ди­нах. Під­су­мок зу­стрі­чі — пе­ре­мо­га підопічних Юрія Яро­шен­ка з ра­хун­ком 4:1.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.