Сер­гій СВИСТУН: «ДО НАС НА ОГЛЯДИНИ ПРИЇДУТЬ ЯК ВІЛЬ­НІ АГЕН­ТИ, ТАК І ФУТ­БО­ЛІ­СТИ, КО­ТРІ ПО­ВЕР­НУ­ЛИ­СЯ ІЗ ЗАРУБІЖНИХ ЧЕМ­ПІО­НА­ТІВ»

КЕРМАНИЧ «КРЕМЕНЯ» РОЗ­ПО­ВІВ ПРО ПЛА­НИ КО­МАН­ДИ НА ЗИМОВЕ МІЖСЕЗОННЯ, КОМПЛЕКТАЦІЮ ТА ВІД­КРИ­Т­ТЯ ПАМ’ЯТНИ­КА ОЛЕ­ГУ БА­БА­Є­ВУ

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга - Ро­ман КИРІЄНКО.

— Сер­гію Во­ло­ди­ми­ро­ви­чу, роз­ка­жіть, ко­ли са­ме ва­ша ко­ман­да зби­ра­є­ться ви­хо­ди­ти з від­пус­тки та як го­ту­ва­ти­ме­ться до се­зо­ну?

— Ко­ман­да ви­хо­дить із від­пус­тки 27 сі­чня, а 28-го фут­бо­лі­сти прой­дуть ме­до­гляд. Мо­жу ска­за­ти, що увесь підготовчий цикл ми про­ве­де­мо вдо­ма, тож ні­ку­ди ви­їжджа­ти не пла­ну­є­мо. Із 29 чи­сла роз­по­чне­мо пра­цю­ва­ти в ре­жи­мі дво­ра­зо­вих тре­ну­вань. Себ­то тре­ну­ва­н­ня про­хо­ди­ти­муть зран­ку та вве­че­рі, за­кла­да­ти­ме­мо хло­пцям фундамент для фі­зи­чної ви­три­ва­ло­сті. Та­кож на шо­сте лю­то­го в нас за­пла­но­ва­ний спа­ринг із «Оле­ксан­дрі­єю», а 14-го зі­гра­є­мо з ду­блем «Ме­та­лі­ста».

— Окрім спа­рин­гів із ци­ми ко­ман­да­ми, мо­жли­во, пла­ну­є­те взя­ти участь у яко­мусь тур­ні­рі?

— По­ки що го­ту­ва­ти­ме­мо­ся на мі­сці, та нас за­про­си­ли й на тур­нір до Чер­кас, який стар­тує з 18 сі­чня. Якщо із фі­нан­су­ва­н­ням про­блем не ви­ни­кне, ско­рі­ше за все, ми зі­гра­є­мо на тур­ні­рі пам’яті Пер­ши­на.

— А що­до Куб­ка При­дні­пров’я, який цьо­го­річ стар­тує 9 лю­то­го й зби­рає сер­йо­зний склад уча­сни­ків, се­ред яких дні­про­дзер­жин­ська «Сталь» і кри­во­різь­кий «Гір­ник». Ту­ди за­яв­ля­ти­ся не бу­де­те?

— Склад уча­сни­ків там справ­ді со­лі­дний, але ми ли­ше зби­ра­є­мо­ся ви­хо­ди­ти з від­пус­тки, від­так ко­ри­гу­ва­ти­ме­мо пла­ни під час під­го­тов­ки. Пер­ші де­сять днів у нас бу­де та­кий со­бі втя­гу­валь­ний цикл, під­го­то­ви­мо хло­пців фі­зи­чно, що­би в них і сер­де­чко мо­гло ви­три­ма­ти на­ван­та­же­н­ня. Отож з мі­сця в кар’єр стри­ба­ти не ста­не­мо, фор­су­ва­н­ня під­го­тов­ки нам ні до чо­го.

— Із при­во­ду ком­пле­кта­ції скла­ду. Уже ві­до­мо, що Сте­пан­чук пе­ре­йшов до пер­шо­лі­го­во­го «Гір­ни­ка-Спор­ту». Мо­жли­во, хтось іще за­ли­шив ваш ко­ле­ктив?

— Що­до скла­ду, мо­жу ска­за­ти, що пра­кти­чно всі за­ли­ши­ли­ся. Пі­шов ли­ше Сте­пан­чук, який переїхав до ком­со­моль­сько­го клу­бу. На­ра­зі Вов­ко­дав про­хо­дить оглядини в «Іл­лі­чів­ці». Біль­ше ні­яких утрат у нас не­має.

— А як сто­сов­но Фа­тія та Ци­га­ню­ка, які, за по­ві­дом­ле­н­ням де­яких спор­тив­них ін­тер­нет-ре­сур­сів, за­ли­ши­ли роз­та­шу­ва­н­ня «Кременя»? Що ска­же­те з при­во­ду цих хло­пців?

— Ми з ни­ми при­пи­ни­ли спів­пра­цю за обо­піль­ною зго­дою. Отож у ве­сня­ній ча­сти­ні пер­шо­сті ці фут­бо­лі­сти в на­шій ко­ман­ді не гра­ти­муть. Во­ни отри­ма­ли ста­тус віль­них аген­тів і те­пер мо­жуть спо­кій­но пра­це­вла­шту­ва­ти­ся в будь-яко­му ін­шо­му клу­бі.

— Ви­хо­дить, що з «Кременя» пі­шло троє фут­бо­лі­стів, іще один пе­ре­бу­ває на пе­ре­гля­ді. Ким зби­ра­є­те­ся по­пов­ню­ва­ти втра­ти, чи вже є хтось на олів­ці?

— Так, є. На пер­ший збір до нас при­їжджає п’ять-шість чо­ло­вік. Пі­сля гри з «Оле­ксан­дрі­єю» ми по­ба­чи­мо, хто за­ли­ши­ться, а хто ні. Окрім того, є ще гру­па грав­ців, нам по­стій­но те­ле­фо­ну­ють аген­ти, про­по­ну­ють фут­бо­лі­стів. Пла­ну­є­мо на всіх по­ди­ви­ти­ся, оці­ни­ти їхні зді­бно­сті.

— А прі­зви­ща по­тен­цій­них но­ва­чків на­зва­ти мо­же­те?

— Ні, по­ки що це та­єм­ни­ця. Зро­зу­мій­те пра­виль­но, з ни­ми ні­хто ні­чо­го не під­пи­су­вав, отож за­зда­ле­гідь щось ого­ло­шу­ва­ти не ста­ну. Зай­вий ажі­о­таж нам ні до чо­го. Якщо грав­ці нам пі­ді­йдуть, про це зра­зу ста­не ві­до­мо. А на­ра­зі на­зи­ва­ти якісь прі­зви­ща не­має жо­дно­го сен­су.

— То­ді бо­дай ска­жіть, звід­кі­ля ці фут­бо­лі­сти: во­ни ви­сту­па­ють у пер­шій чи дру­гій лі­зі? Чи це вза­га­лі віль­ні аген­ти?

— Є як віль­ні аген­ти, так і грав­ці, ко­трі по­вер­ну­ли­ся в Україну із зарубіжних чем­піо­на­тів. Тоб­то ви­би­ра­ти є з ко­го, та прі­зви­ща на­зи­ва­ти не ста­ну.

— 19 сі­чня в Кре­мен­чу­ці від­кри­ли пам’ятник за­ги­бло­му по­че­сно­му пре­зи­ден­ту ва­шо­го клу­бу Оле­гу Мей­да­но­ви­чу Ба­ба­є­ву. Ви бу­ли при­су­тні на це­ре­мо­нії від­кри­т­тя?

— Ні, на від­кри­т­тя я не зміг при­йти. А у скве­рі, який та­кож на­зва­ний на йо­го честь і де, вла­сне, від­кри­ли мо­ну­мент, я був. Хо­чу ска­за­ти, що пам’ятник ви­йшов хо­ро­ший, зро­бле­но ду­же які­сно. На­ма­га­ти­ме­мо­ся ви­ко­на­ти по­став­ле­не Оле­гом Мей­да­но­ви­чем пе­ред клу­бом зав­да­н­ня, й ви­йти до пер­шої лі­ги. Над­то хо­че­ться ви­ко­на­ти йо­го ба­жа­н­ня.

— Якщо не се­крет, хто був іні­ці­а­то­ром того, що­би вша­ну­ва­ти пам’ять Оле­га Мей­да­но­ви­ча са­ме та­ким чи­ном і зро­би­ти мо­ну­мент? — Це бу­ла іні­ці­а­ти­ва йо­го дру­зів. — А як на­ра­зі в «Кременя» йдуть спра­ви в пла­ні фі­нан­со­во­го бла­го­по­луч­чя? Зва­жа­ю­чи на не­про­сті ча­си, ко­трі пе­ре­жи­ває на­ша кра­ї­на, пев­не, для кре­мен­чу­цько­го ко­ле­кти­ву це пи­та­н­ня та­кож є акту­аль­ним?

— Пи­та­н­ня фі­нан­со­во­го бла­го­по­луч­чя в усі ча­си бу­де акту­аль­ним для ФК. На­віть у най­за­мо­жні­ших клу­бів не ви­ста­чає на все гро­шей. На сьо­го­дні зар­пла­тня в нас ста­біль­на, по пре­мі­аль­них із грав­ця­ми пов­ні­стю роз­ра­ху­ва­ли­ся. Спо­ді­ва­юсь, і надалі у цьо­му пла­ні все бу­де до­бре.

— На­скіль­ки зро­зумі­ло, ці­лі на се­зон за­ли­ша­ю­ться не- змін­ни­ми — ви­хід до пер­шої лі­ги?

— Усе пра­виль­но. Я ж ка­жу, що для нас під­ви­ще­н­ня в кла­сі є прі­о­ри­те­тним зав­да­н­ням. Як во­но бу­де в подаль­шо­му, по­ка­же ли­ше час, однак на­ра­зі ми сер­йо­зно на­ла­што­ва­ні вже за під­сум­ка­ми цьо­го се­зо­ну пе­ре­йти до пер­шої лі­ги.

— Осо­би­сто ви, як тре­нер, ві­ри­те, що ва­ша ко­ман­да по­тра­пить до пер­шої лі­ги, на­віть якщо доведеться по­до­ла­ти си­то плей-оф?

— Я вва­жаю, що склад у нас є: він на­гра­ний, не­по­га­ний, зба­лан­со­ва­ний. По­ди­ви­мо­ся, зві­сно, бу­де­мо до­уком­пле­кто­ву­ва­ти­ся, але зав­дань не змі­ню­є­мо.

«На сьо­го­дні зар­пла­тня в нас ста­біль­на, по пре­мі­аль­них із грав­ця­ми пов­ні­стю роз­ра­ху­ва­ли­ся».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.