НО­ВИ­НИ

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга -

Юрій Бров­чен­ко, в яко­го то­рік у кін­ці ли­сто­па­да за­кін­чив­ся кон­тракт із «Обо­лон­ню-Бро­ва­рем», пе­ре­бу­ває на пе­ре­гля­ді у скла­ді прем’єр-лі­го­во­го «Олім­пі­ка». Як ві­до­мо, пі­сля Ме­мо­рі­а­лу Макарова ко­ман­да Ро­ма­на Сан­жа­ра ви­ру­шає на дру­гий збір до ОАЕ. За по­ві­дом­ле­н­ням одно­го з ві­тчи­зня­них те­ле­ка­на­лів, до со­ня­чних Емі­ра­тів ви­ру­шить і ко­ли­шній сто­ли­чний «пи­во­вар» Бров­чен­ко, який за­ре­ко­мен­ду­вав се­бе з най­кра­що­го бо­ку за ми­ну­лі дні. Во­че­видь, са­ме пі­сля дру­го­го збо­ру ко­ман­ди ке­рів­ни­цтво до­неч­чан і ухва­лить рі­ше­н­ня, чи під­пи­су­ва­ти кон­тракт із пів­за­хи­сни­ком.

За ін­фор­ма­ці­єю одно­го із ЗМІ, стрийська «Ска­ла» за­про­си­ла до се­бе на пе­ре­гляд пред­став­ни­ка на­шої ді­а­спо­ри в Ка­на­ді — дев’ятнад­ця­ти­рі­чно­го Ми­ко­лу Ча­чу­ла, який за­хи­щає ко­льо­ри там­те­шньо­го клу­бу «Ато­мік Се­ле­ктс» із То­рон­то. До­да­мо, що це вже не впер­ше пів­за­хи­сник при­бу­ває до Європи. 2012 ро­ку він про­хо­див рі­чне ста­жу­ва­н­ня у скла­ді хор­ват­сько­го «Ди­на­мо» (За­греб), а по­за­ми­ну­ло­го се­зо­ну Ча­чул був на­зва­ний най­кра­щим де­бю­тан­том і грав­цем Ка­над­ської фут­боль­ної лі­ги.

Іще про «Ска­лу» . За по­ві­дом­ле­н­ням офі­цій­но­го сай­ту клу­бу, фут­бо­лі­сти вже ви­йшли з від­пус­тки. Про­йшов­ши по­гли­бле­ний ме­до­гляд із подаль­шим скла­да­н­ням спеціальних те­стів для ви­зна­че­н­ня рів­ня фун­кціо­наль­ної го­тов­но­сті, грав­ці пра­цю­ва­ли без м’ячів, зо­се­ре­див­шись ли­ше на кро­со­вій, за­галь­но­фі­зи­чній під­го­тов­ці.

Пер­ший етап під­го­тов­ки три­ва­ти­ме з 26 сі­чня по 7 лю­то­го. У цей час «Ска­ла» ві­зьме участь у тра­ди­цій­но­му зи­мо­во­му тур­ні­рі — Ме­мо­рі­а­лі Ер­не­ста Юста, який про­во­ди­ти­ме Львів­ська обла­сна фе­де­ра­ція фут­бо­лу. До по­ча­тку са­мо­го тур­ні­ру стри­я­ни пла­ну­ють про­ве­сти й пер­ший кон­троль­ний матч, який за­пла­но­ва­ний на 31 сі­чня. Су­пер­ни­ком «Ска­ли бу­де мо­ло­ді­жний склад львів­ських «Кар­пат». За сло­ва­ми го­лов­но­го тре­не­ра ко­ман­ди Ва­си­ля Ма­ли­ка, ни­ні ве­ду­ться пе­ре­мо­ви­ни з ін­ши­ми по­тен­цій­ни­ми су­пер­ни­ка­ми. Існує ймо­вір­ність, що від­бу­де­ться то­ва­ри­ський по­єди­нок про­ти мо­ло­ді­жно­го скла­ду до­не­цько­го «Ме­та­лур­га».

«Чер­ка­ський Дні­про» роз­по­чав пер­ший на­вчаль­но-тре­ну­валь­ний збір — про це по­ві­дом­ляє офі­цій­ний сайт ко­ман­ди. Пі­до­пі­чні Іго­ря Сто­ло­ви­цько­го про­во­дять йо­го у се­бе вдо­ма — на мі­сце­во­му ста­діо­ні «Цен­траль­ний». Із 20 сі­чня фут­бо­лі­сти про­хо­ди­ли по­гли­бле­не ме­ди­чне об­сте­же­н­ня. Однак одними тре­ну­ва­н­ня­ми чер­ка­ща­ни не обме­жи­лись. Уже 25 сі­чня від­був­ся пер­ший кон­троль­ний по­єди­нок цьо­го ро­ку про­ти пред­став­ни­ка пер­шої лі­ги — кі­ро­во­град­ської «Зір­ки», який за­кін­чив­ся ні­чи­єю — 1:1. У скла­ді «дні­прян» го­лом від­зна­чив­ся про­від­ний на­па­дник Ба­таль­ський.

За­зна­чи­мо, що в на­сту­пні кіль­ка днів «си­ньо-бі­лі» та­кож за­пла­ну­ва­ли ще низ­ку то­ва­ри­ських зу­стрі­чей. Від­так 28 сі­чня від­бу­де­ться матч із чер­го­вим пред­став­ни­ком пер­шої лі­ги — «Гір­ни­ком-Спор­том». Тре­тій же дво­бій, який за­вер­шить пер­ший на­вчаль­но-тре­ну­валь­ний збір чер­ка­щан, від­бу­де­ться з ко­ман­дою «Зо­ря/Чер­ка­ський Дні­про-2».

Окрім цьо­го, вже ста­ли ві­до­мі су­пер­ни­ки «дні­прян» у пе­рі­од про­ве­де­н­ня дру­го­го на­вчаль­но-тренувального збо­ру. 5 лю­то­го ко­ман­да Іго­ря Сто­ло­ви­цько­го в Бі­ло­зір’ї по­мі­ря­є­ться си­ла­ми з ама­то­ра­ми — ко­ман­дою «АФ-П’яти­хат­ська». 9 та 12 лю­то­го на ви­їзді за­пла­но­ва­ні ще дві зу­стрі­чі — з пер­шо­лі­го­вим «Гір­ни­ком» і кон­ку­рен­том у бо­роть­бі за пер­ше мі­сце в дру­гій лі­зі — «Обо­лон­ню-Бро­ва­рем».

Кіль­ка слів що­до ймо­вір­них но­ва­чків у скла­ді «Чер­ка­сько­го Дні­пра». За не­о­фі­цій­ною ін­фор­ма­ці­єю, ни­ні із «си­ньо-бі­ли­ми» про­хо­дить збір Сер­гій Дє­дов, який пред­став­ляє клуб «Паль­мі­ра» із Зо­ло­то­ні­сько­го ра­йо­ну. Мо­ло­дий лі­вий пів­за­хи­сник до цьо­го чо­ти­ри ро­ки ви­сту­пав за ака­де­мію до­не­цько­го «Ша­хта­ря». Та­кож Сер­гій був за­гра­ний за бі­ло­зір­ську «Зо­рю».

Як ін­фор­мує один із фан-сай­тів бі­ло­цер­ків­сько­го «Ар­се­на­лу-Ки­їв­щи­ни» , клуб упро­довж зи­мо­вої па­у­зи мо­же не­до­ра­ху­ва­ти­ся ще ші­стьох сво­їх ви­ко­нав­ців. За не­о­фі­цій­ною ін­фор­ма­ці­єю, троє грав­ців пе­ре­бу­ва­ють на пе­ре­гля­ді в ін­ших ко­ман­дах дру­гої лі­ги, ще троє мо­жуть отри­ма­ти ста­ту­си віль­них аген­тів. Мо­ви­ться про во­ро­та­ря Яро­сла­ва Бур­дей­но­го та до­свід­че­но­го на­па­дни­ка Оле­ксан­дра Оме­лья­но­ва, які проходять пе­ре­вір­ку у скла­ді но­во­ка­хов­ської «Енер­гії». На­сту­пним кан­ди­да­том на те, що­би за­ли­ши­ти склад «ка­но­ні­рів», є захисник Сер­гій Ан­дре­єв, який ни­ні пе­ре­бу­ває на пе­ре­гля­ді в «Гір­ни­ку». Віль­ни­ми аген­та­ми мо­жуть ста­ти обо­ро­нець Ста­ні­слав Ку­зне­цов і ще двоє фор­вар­дів — Ва­силь Щер­би­на та Ро­ман За­по­ро­жець.

Ста­ли ві­до­мі всі су­пер­ни­ки «Ша­хта­ря-3» на «Кубку Ві­кто­ра По­же­чев­сько­го» — тур­ні­рі се­ред ко­манд прем’єр-лі­ги, пер­шої та дру­гої ліг, який від­бу­де­ться із 4 по 16 лю­то­го на за­мі­ській ба­зі пол­тав­ців у Ко­пи­лах (Пол­тав­ський ра­йон). Се­ред опо­нен­тів «гір­ни­ків» — ФК «Пол­та­ва», ФК «Су­ми», кі­ро­во­град­ська «Зір­ка», мо­ло­ді­жний склад ма­рі­у­поль­сько­го «Іл­лі­чів­ця», охтир­ський «На­фто­вик».

Про­дов­жує під­го­тов­ку до ве­сня­ної ча­сти­ни чем­піо­на­ту дру­гої лі­ги «Ре­ал Фар­ма» . «Фар­ма­цев­ти», як ві­до­мо, бе­руть участь у від­кри­тій зи­мо­вій пер­шо­сті Оде­си. Дня­ми пі­до­пі­чні Вла­ди­сла­ва Зуб­ко­ва про­ве­ли зу­стріч 7-го ту­ру із ФК «Зо­ря», із се­ла Са­рат­сько­го ра­йо­ну. По­єди­нок за­вер­шив­ся пе­ре­мо­гою овід­іо­поль­ців із мі­ні­маль­ним ра­хун­ком — 1:0.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.