ЧЕМ­ПІОН СКЛАВ ПОВ­НО­ВА­ЖЕ­Н­НЯ

НА КУБКУ АЗІЇ ВИЗНАЧИЛИСЯ ВСІ ПІВФІНАЛІСТИ

Ukrainskiy Futbol - - Меморіал макарова - Ро­ман КИРІЄНКО.

Пів­ден­на Ко­рея тан — 0:0 (2:0, у д.ч.) Го­ли: Сон Хин Мін (104, 120). Ки­тай — Ав­стра­лія — 0:2 Го­ли: Ке­хілл (48, 55) Іран — Ірак — 1:1 (2:2, у д.ч.; 6:7, по пен.)

Го­ли: Азмун (24), Пур­лі­ган­джи (103), Гу­чан­не­джад 119) — Ясін (56), Ма­хмуд (93), Дур­хам (116, пен.).

Япо­нія — по пен.).

Го­ли: Сі­ба­са­кі (81) — Маб­хут (7).

ОАЕ

— Узбе­кис-

1:1

(4:5,

Пів­ден­на Ко­рея — Ірак Ав­стра­лія — ОАЕ Усі чвертьфінальні ма­тчі на Кубку Азії бу­ли на­про­чуд ці­ка­ви­ми та рів­ни­ми. Ли­ше го­спо­да­рям тур­ні­ру — ав­стра­лій­цям — уда­ло­ся в основ­ний час офор­ми­ти пу­тів­ку до пів­фі­на­лу. У трьох ін­ших па­рах пе­ре­мо­жець ви­зна­чав­ся або в овер­тай­мі, або у се­рії оди­над­ця­ти­ме­тро­вих.

Пев­не, най­біль­ша ува­га укра­їн­ських уболівальників бу­ла при­ку­та до про­ти­сто­я­н­ня Пів­ден­ної Ко­реї та Узбе­ки­ста­ну, за який, як ві­до­мо, ви­сту­пає вор­скля­нин Сан­жар Тур­су­нов. На жаль, для пред­став­ни­ка укра­їн­ської прем’єр-лі­ги цей матч став за­клю­чним на тур­ні­рі, бо йо­го ко­ман­да не змо­гла про­би­ти­ся до пів­фі­на­лу. Пред­став­ник УПЛ ві­ді­грав 105 хви­лин, пі­сля чо­го був за­мі­не­ний. Що­до са­мо­го по­єдин­ку, то «ти­гри» ма­ли без­за­пе­ре­чну як ігро­ву, так і те­ри­то­рі­аль­ну пе­ре­ва­гу, однак у основ­ний час уті­ли­ти її в за­би­ті м’ячі не змо­гли. Розв’яз­ка на­ста­ла в овер­тай­мі, ко­ли ко­рей­ці все ж до­ся­гли ба­жа­но­го, а пів­за­хи­сник ле­вер­ку­зен­сько­го «Байє­ра» Сон Хин Мін офор­мив дубль. Ко­жен із м’ячів Сон за­би­вав ви­ня­тко­во на остан­ніх хви­ли­нах ко­жно­го з пе­рі­о­дів. Осо­бли­во ефе­ктним ви­йшов дру­гий гол, ко­ли йо­го пар­тнер по збір­ній Ча Ду Рі на 120-й хви­ли­ні ви­дав фан­та­сти­чний рейд од сво­єї по­ло­ви­ни по­ля до кар­но­го май­дан­чи­ка узбе­ків і ви­ко­нав ре­зуль­та­тив­ну пе­ре­да­чу. Вар­то та­кож ви­окре­ми­ти чу­до­ву гру гол­кі­пе­ра «бі­ло-зе­ле­них» — Не­сте­ро­ва, зав­дя­ки зу­си­л­лям яко­го Узбе­ки­стан дов­гий час збе­рі­гав свої во­ро­та не­до­тор­кан­ни­ми. Не­по­га­но ві­ді­грав та­кож екс­дні­пря­нин Де­ни­сов, однак, про­грав­ши швид­кі­сний за­біг Ча Ду Рі, де­що зі­псу­вав за­галь­не вра­же­н­ня про свою гру.

Ма­буть, най­дра­ма­ти­чні­ший по­єди­нок на тур­ні­рі від­був­ся між Іра­ном та Іра­ком. Пі­до­пі­чні Кей­ру­ша вже в пер­шо­му тай­мі по­ве­ли в ра­хун­ку, однак на від­по­чи­нок пі­шли в мен­шо­сті. Пе­ред са­мим свис­тком на пе­ре­р­ву дру­гу жов­ту отри­мав Пу­ла­ді. Пев­на річ, та­ким по­да­рун­ком до­лі Ірак ско­ри­став­ся спов­на, вста­но­вив­ши ста­тус-кво. У до­да­тко­вий час ко­ман­ди ще дві­чі роз­пи­са­ли­ся у во­ро­тах одна одної, при­чо­му іран­ці пі­шли від по­раз­ки на 118 хви­ли­ні — зу­си­л­ля­ми фор­вар­да «Аль-Ку­вей­ту» Гу­чан­не­джа­да. Про­те всі по­ту­ги іран­ців зі­йшли на­ні­вець у се­рії оди­над­ця­ти­ме­тро­вих. У під­сум­ку — 7:6: Ірак кро­кує до че­твір­ки най­кра­щих.

Одну з най­біль­ших сен­са­цій здій­сни­ла ко­ман­да ОАЕ, за­ли­шив­ши за бор­том тур­ні­ру чин­но­го чем­піо­на — Япо­нію. Із по­ча­тку ма­тчу по­дії роз­гор­та­ли­ся не за сце­на­рі­єм «самураїв», які пропу­сти­ли гол уже на сьо­мій хви­ли­ні. Надалі на по­лі до­мі­ну­ва­ла одна ко­ман­да, ко­тра во­ло­ді­ла без­за­пе­ре­чною пе­ре­ва­гою в усіх ком­по­нен­тах. Що й го­во­ри­ти, якщо ста­ти­сти­ка уда­рів 35–3 на ко­ристь япон­ців. Змар­ну­вав­ши ку­пу мо­мен­тів, підопічним Агір­ре вда­ло­ся зрів­ня­ти ра­ху­нок у за­клю­чній де­ся­ти­хви­лин­ці. Ро­зі­грав­ши сті­но­чку із Хон­дою, силь­ним, а го­лов­не то­чним уда­ром Са­ба­са­кі пе­ре­вів гру в до­да­тко­вий час. Як у пер­шій, так і в дру­гій п’ятнад­ця­ти­хви­лин­ці «самураї» будь-що на­ма­га­ли­ся за­вер­ши­ти матч на свою ко­ристь (не­мов від­чу­ва­ли бі­ду), про­те їхнім по­ту­гам увін­ча­ти­ся успі­хом не су­ди­ло­ся. У се­рії оди­над­ця­ти­ме­тро­вих про­ма­хи Хон­ди та Ка­га­ви до­зво­ли­ли Араб­ським Емі­ра­там ви­йти до пів­фі­на­лу.

Су­пер­ни­ком ОАЕ ста­нуть ав­стра­лій­ці, ко­трі й за грою, й за ре­зуль­та­том упев­не­но ро­зі­бра­ли­ся з Ки­та­єм — 2:0. Дві­чі го­ла­ми-кра­се­ня­ми від­зна­чив­ся екс-пів­за­хи­сник «Евер­то­на» Тім Ке­хілл. Пер­ший м’яч ав­стра­лі­єць за­бив бі­сі­кле­тою, а по пе­ре­р­ві уда­ром го­ло­вою ме­трів із оди­над­ця­ти по­дво­їв пе­ре­ва­гу сво­єї ко­ман­ди. Фут­бо­лі­сти Пі­дне­бе­сної зда­ва­ли­ся від­вер­то гір­ши­ми за опо­нен­та, від­так їхня по­раз­ка ціл­ком за­слу­же­на.

У ін­шій пів­фі­наль­ній па­рі зу­стрі­ну­ться Пів­ден­на Ко­рея та Ірак. У трі­ум­фаль­но­му для «Ле­вів Ме­со­по­та­мії» Кубку Азії 2007 ро­ку ці ко­ман­ди вже зу­стрі­ча­ли­ся, й та­кож у пів­фі­на­лі. То­ді силь­ні­ши­ми бу­ли іра­кці, ко­трі у се­рії пе­наль­ті влу­ча­ли у во­ро­та ча­сті­ше за «ти­грів». Су­дя­чи з ни­ні­шньої фор­ми ко­ман­ди Улі Шті­лі­ке, йо­го підопічним ціл­ком до сна­ги ре­а­бі­лі­ту­ва­ти­ся за при­кру по­раз­ку чо­ти­ри­рі­чної дав­ни­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.