ЯКЩО БИ­ТИ, ТО ЗУ­СІ­БІЧ!

УКРА­Ї­НА, НА­РЕ­ШТІ, ОФІ­ЦІЙ­НО ВИ­МА­ГАЄ ЗА­БРА­ТИ В РО­СІЇ МУН­ДІ­АЛЬ-2018

Ukrainskiy Futbol - - Головна сторінка - Во­ло­ди­мир БАНЯС.

По­су­тньо, це го­лов­на но­ви­на ти­жня, мо­жли­во — мі­ся­ця. Якщо де­таль­ні­ше: Ко­стян­тин Єли­се­єв, пред­став­ник на­шої дер­жа­ви в Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі, на­дав цій ор­га­ні­за­ції пе­ре­лік най­тер­мі­но­ві­ших за­хо­дів, що ста­ли би про­ти­ді­єю зро­слій агре­сії Крем­ля про­ти Укра­ї­ни. У цьо­му спи­ску є ви­мо­га пе­ре­да­ти пра­во про­ве­де­н­ня чем­піо­на­ту сві­ту з фут­бо­лу 2018 ро­ку ін­шій дер­жа­ві. Ми­ну­ло­го по­не­діл­ка п. Єли­се­єв ви­сту­пив із від­по­від­ною за­явою на екс­тре­но­му за­сі­дан­ні Ко­мі­те­ту Єв­ро­пар­ла­мен­ту з між­на­ро­дних справ, при­свя­че­но­му тра­ге­дії в Ма­рі­у­по­лі.

Та­ким чи­ном на­ша вла­да юри­ди­чно да­ла старт про­це­су, ко­трий, ві­ри­мо, увін­ча­є­ться трі­ум­фом.

 Від­так до 6000 тру­пів із ро­сій­ськи­ми па­спор­та­ми, що їм уко­ро­ти­ло вік Укра­їн­ське вій­сько (та­ку ци­фру, що до­рів­нює втра­там ра­дян­ських військ у Аф­га­ні­ста­ні за ці­ле де­ся­ти­лі­т­тя, на­дав ме­ні один із кі­бор­гів До­не­цько­го ае­ро­пор­ту), мо­же не­вдов­зі до­да­ти­ся ще один — вір­ту­аль­ний, у ви­гля­ді по­хо­ва­ної на­дії прийня­ти най­по­пу­ляр­ні­шу по­дію сві­ту спор­ту.

На­скіль­ки ре­аль­но, по­ці­ка­ви­те­ся, до­сяг­ти ме­ти? Якщо все за­ле­жа­ти­ме від кер­ма­ни­чів сві­то­во­го сок­ке­ра, сли­ве — од пп. Блат­те­ра й Пла­ті­ні, ні­чо­го не ви­йде: над­то ба­га­то на цьо­му ґрун­ті зро­бив «Газ­пром», ін­ші крем­лів­ські держ­кор­по­ра­ції. Утім, якщо в спра­ву по­справ­жньо­му (!) втру­тя­ться ЄС чи Дер­ждеп США, все мо­же бу­ти.

У цьо­му мі­сці ви­ни­кає, ймо­вір­но, клю­чо­ве за­пи­та­н­ня: яка си­сте­ма рів­но­ваг / про­ти­ваг існує у вза­є­ми­нах по­між ФІФА й УЄФА (з одно­го бо­ку) та по­лі­ти­чни­ми утво­ре­н­ня­ми на кшталт зга­да­них у по­пе­ре­дньо­му абза­ці (з дру­го­го)? «Ве­ли­кі ма­хі­на­то­ри гри» (за ви­зна­че­н­ням ві­до­мо­го бри­тан­сько­го жур­на­лі­ста) пп. Аве­ланж і той же Блат­тер упро­довж ба­га­тьох ро­ків до­кла­да­ли зу­силь, аби ви­бу­ду­ва­ти очо­лю­ва­ні стру­кту­ри у ви­гля­ді не­під­кон­троль­них ні­ко­му ін­сти­ту­цій (звід­си — ша­ле­не ха­бар­ни­цтво). Одна­че де­я­кі фа­кти — зокре­ма, 10­лі­тньої дав­ни­ни суд, ви­гра­ний ЄС про­ти фут­боль­ної вла­ди Ста­ро­го Сві­ту з пи­тань тру­до­во­го за­ко­но­дав­ства — да­ють не­без­під­став­ну на­дію, що на­віть най­біль­ших, най­без­со­ром­ні­ших, най­ко­рум­по­ва­ні­ших на­хаб ре­аль­но по­ста­ви­ти на мі­сце.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.