Сер­гій ЖИЦЬКИЙ: «НА­РА­ЗІ НА КОН­ТРА­КТІ ЗА­ЛИ­ШИ­ЛО­СЯ ВСЬО­ГО П’ЯТЕ­РО ГРАВ­ЦІВ»

НО­ВО­СПЕ­ЧЕ­НИЙ ТРЕ­НЕР «МА­КІ­ЇВ­ВУ­ГІ­Л­ЛЯ» РОЗ­ПО­ВІВ ПРО СВОЄ ПРИ­ЗНА­ЧЕ­Н­НЯ, ПІД­ГО­ТОВ­КУ КО­МАН­ДИ ТА КА­ДРО­ВУ ПО­ЛІ­ТИ­КУ

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга - Ро­ман КИ­РІ­ЄН­КО.

— Сер­гію Ге­ор­гі­йо­ви­чу, роз­ка­жіть, як від­бу­ло­ся ва­ше при­зна­че­н­ня, хто був іні­ці­а­то­ром то­го, що­би са­ме ви очо­ли­ли «Ма­кі­їв­ву­гі­л­ля»?

— На­сам­пе­ред, іні­ці­а­то­ром був сам клуб. Га­даю, це пи­та­н­ня ви­рі­ши­ло­ся на рів­ні пре­зи­ден­та та ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра. Я спіл­ку­вав­ся без­по­се­ре­дньо з ге­не­раль­ним ди­ре­кто­ром, однак Оле­ксій Не­снов — лю­ди­на дисциплінована, й по­ді­бні рі­ше­н­ня са­мо­стій­но ухва­ли­ти не мо­же, тож по­го­джу­вав моє при­зна­че­н­ня з пре­зи­ден­том Ана­то­лі­єм Акі­мо­чкі­ним. Зре­штою, із ци­ми лю­дьми я вже зна­йо­мий дав­но, бо ми з одно­го ре­гіо­ну, пра­цю­є­мо в одній сфе­рі. Зна­ють ме­не в клу­бі й мої ви­хо­ван­ці, ко­трих тут ви­сту­па­ло чи­ма­ло. У рі­зні ча­си за «Ма­кі­їв­ву­гі­л­ля» гра­ло від п’яти до се­ми мо­їх фут­бо­лі­стів. Га­даю, це й зі­гра­ло пев­ну роль у то­му, що ви­бір фун­кціо­не­ри ви­рі­ши­ли зу­пи­ни­ти са­ме на мо­їй кан­ди­да­ту­рі. Хо­чу ска­за­ти, що з ма­кі­їв­ським клу­бом я контактував іще пів­ро­ку то­му, однак то­ді очіль­ни­ки ви­рі­ши­ли не вда­ва­ти­ся до тре­нер­ських пе­ре­ста­но­вок і за­ли­ши­ли Спар­та­ка Жи­гу­лі­на.

— Го­ту­ю­чись до ін­терв’ю, шу­кав у Ме­ре­жі бо­дай якусь ін­фор­ма­цію про вас, однак пра­кти­чно ні­чо­го не зна­йшов. Де ви пра­цю­ва­ли до цьо­го?

— Я про­сто вмі­ло при­хо­вую ін­фор­ма­цію. До сво­го при­зна­че­н­ня я пра­цю­вав у до­не­цько­му ви­що­му учи­ли­щі олім­пій­сько­го ре­зер­ву іме­ні Сер­гія Буб­ки. 2011 ро­ку ви­грав мо­ло­ді­жні ігри Укра­ї­ни, ко­трі про­хо­ди­ли у Льво­ві. Пі­сля чо­го ба­га­то мо­їх ви­хо­ван­ців пе­ре­бра­ли­ся са­ме до «Ма­кі­їв­ву­гі­л­ля», на яких я на­ра­зі й пла­ную ро­би­ти став­ку. Окрім то­го, се­ред мо­їх ви­хо­ван­ців є й ті, хто вже за­явив про се­бе в до­ро­сло­му фут­бо­лі — це Сер­гій Бол­бат, Єв­ген Ба­на­да з «Оле­ксан­дрії», Яро­слав Ква­сов, ко­трий став чем­піо­ном Укра­ї­ни у скла­ді ду­бля «Зо­рі», Во­ло­ди­мир До­ро­нін із «Олім­пі­ка», За­ур Ма­ха­ра­дзе (хо­ча він і не мій учень, про­те я йо­го до­бре знаю, він за­ймав­ся в на­шій шко­лі), Оле­ксандр Фі­лі­пов, який по­грав в прем’єр­лі­зі за сто­ли­чний «Ар­се­нал», а на­ра­зі, на­скіль­ки ме­ні ві­до­мо, пі­сля скла­дної трав­ми пе­ре­бу­ває в ду­блі «Іл­лі­чів­ця». Та­кож ще є Юра Со­лом­ка із ФК «Пол­та­ва», Ар­тем Ба­ра­нов­ський у до­не­цько­му «Ме­та­лур­зі» та ще ба­га­то фут­бо­лі­стів, які ви­сту­па­ють у пер­шій та дру­гій лі­гах.

— Сер­гію Ге­ор­гі­йо­ви­чу, як нам по­ві­до­мив ге­не­раль­ний ди­ре­ктор клу­бу Оле­ксій Не­снов, ви пра­цю­ва­ти­ме­те з до­то­чкою «в. о.», по­ки не отри­ма­є­те ди­плом від­по­від­ної ка­те­го­рії. Отож, про яку са­ме ка­те­го­рію йде­ться, й ко­ли ви за­кін­чи­те на­вча­н­ня?

— На сьо­го­дні я про­йшов усі від­по­від­ні про­це­ду­ри, по­дав до­ку­мен­ти на на­вча­н­ня. Для то­го, що­би ке­ру­ва­ти ко­ман­дою дру­го­го ди­ві­зіо­ну, до­ста­тньо ди­пло­му ка­те­го­рії «В». Що­до тер­мі­нів на­вча­н­ня, то во­ни ко­ли­ва­ю­ться від чо­ти­рьох мі­ся­ців до п’яти. Себ­то все дру­ге ко­ло я пра­цю­ва­ти­му з до­то­чкою «в. о.». Однак ме­не це жо­дним чи­ном не бен­те­жить. Є пра­ви­ла, тож по­трі­бно їх ви­ко­ну­ва­ти.

— На­скіль­ки зро­зумі­ло, з по­пе­ре­днім на­став­ни­ком — Спар­та­ком Жи­гу­лі­ним — ви бу­ли зна­йо­мі?

— Так, був. Ми до­ста­тньо ча­сто спіл­ку­ва­ли­ся, я йо­му по­стій­но ре­ко­мен­ду­вав грав­ців. Не мо­жу ска­за­ти, що ми дру­зі, ско­рі­ше ко­ле­ги по ро­бо­ті.

— Пі­сля то­го, як ві­дбу­ли­ся пе­ре­ста­нов­ки в тре­нер­сько­му шта­бі «Ма­кі­їв­ву­гі­л­ля», ви з ним не спіл­ку­ва­ли­ся?

— Ні, не спіл­ку­вав­ся, бо моє при­зна­че­н­ня від­бу­ло­ся 13 чи 14 сі­чня.

— Але не мо­жна ска­за­ти, що за­про­ше­н­ня очо­ли­ти «си­ньо-чор­них» ста­ло для вас не­спо­ді­ван­кою?

— Одвер­то ка­жу­чи, ні. Ми пе­ред цим обго­во­рю­ва­ли та­ку ймо­вір­ність, але яко­їсь кон­кре­ти­ки не бу­ло. Так, у ме­не був кон­такт із ке­рів­ни­цтвом, про­во­див де­я­кі кон­суль­та­ції, однак ні­я­ких обі­ця­нок не бу­ло. Ме­ні да­ли шанс, спро­бую ним ско­ри­ста­ти­ся.

— Що­до ком­пле­кта­ції скла­ду. Скіль­ки на­ра­зі в клу­бі пе­ре­бу­ває фут­бо­лі­стів на кон­тра­кті?

— У ко­ман­ді на кон­тра­кті за­ли­ши­ло­ся всьо­го п’яте­ро грав­ців. Не­дав­но я за­про­сив іще чо­ти­рьох сво­їх ви­хо­ван­ців, від­так во­ни вже пе­ре­бу­ва­ють у Ні­ко­по­лі, тре­ну­ю­ться. Та­кож один із на­ших грав­ців мо­же вже най­ближ­чим ча­сом пра­це­вла­шту­ва­ти­ся в ін­шо­му клу­бі пер­шої чи дру­гої лі­ги, тож ціл­ком мо­жли­во, що на­ші ла­ви по­рід­ша­ють.

— Уже ві­до­мо, що на пер­шо­му збо­рі ваш ко­ле­ктив ві­зьме участь у Куб­ку При­дні­пров’я. Хто бу­де ва­ши­ми су­пер­ни­ка­ми на цьо­му тур­ні­рі?

— На­скіль­ки ме­ні ві­до­мо, це бу­де кри­во­різь­кий «Гір­ник», «АФП’яти­хат­ська» та но­во­ка­хов­ська «Енер­гія». Пер­ший матч зі­гра­є­мо 9 лю­то­го в Дні­про­пе­тров­ську про­ти «Гір­ни­ка». А пер­шо­го лю­то­го пла­ну­є­мо зі­гра­ти кон­троль­ний по­єди­нок про­ти дні­про­дзер­жин­ської «Ста­лі».

— Де на­ра­зі ба­зу­є­ться «Ма­кі­їв­ву­гі­л­ля» — в Ні­ко­по­лі чи у Чка­ло­ві?

— Вра­хо­ву­ю­чи, що в нас усьо­го чо­ти­ри лю­ди­ни, ми мо­же­мо ба­зу­ва­ти­ся й у мо­їй ма­ши­ні. На сьо­го­дні мі­сце­ва вла­да Ні­ко­по­ля до­по­ма­гає нам ви­на­йма­ти жи­тло. Хо­чу ска­за­ти, що ме­рія бе­ре актив­ну участь у жит­тє­ді­яль­но­сті клу­бу, всі­ля­ко спри­яє в усіх пи­та­н­нях. До ре­чі, не­дав­но зу­стрі­чав­ся з ме­ром мі­ста Ан­дрі­єм Пе­тро­ви­чем Фі­са­ком, і ска­жу, що він про­яв­ляє ма­кси­маль­ну за­ці­кав­ле­ність у про­е­кті.

— Де в но­во­му се­зо­ні ко­ман­да гра­ти­ме й тре­ну­ва­ти­ме­ться, адже во­се­ни ма­кі­їв­ці при­йма­ли сво­їх су­пер­ни­ків у Чка­ло­ві?

— На­скіль­ки знаю, те­пер ко­ман­да пов­ні­стю пе­ре­їжджає до Ні­ко­по­ля, й «Кре­мінь» уже при­йма­ти­ме­мо на мі­сце­во­му ста­діо­ні «Ме­та­лург». Що­до ба­зу­ва­н­ня, то на­ра­зі це пи­та­н­ня у ста­дії ви­рі­ше­н­ня. Є про­по­зи­ції обла­шту­ва­ти­ся в одно­му з мі­сце­вих про­фі­ла­кто­рі­їв чи орен­ду­ва­ти якийсь гур­то­жи­ток. Сво­єї ж ба­зи в нас не­має. Пер­ше ко­ло ми ві­ді­гра­ли в Чка­ло­во­му, там же й ме­шка­ла ко­ман­да.

— А чо­му б і на­да­лі не за­ли­ши­ти­ся у Чка­ло­ві?

— Я не го­то­вий від­по­ві­сти на це пи­та­н­ня. Пев­не, там про­бле­ми фі­нан­со­во­го ха­ра­кте­ру, бо, на­скіль­ки ро­зу­мію, за пер­ше ко­ло на орен­ду ба­зи, зар­пла­тню фут­бо­лі­стів і хар­чу­ва­н­ня бу­ло ви­тра­че­но пра­кти­чно увесь бю­джет клу­бу. Кон­церн «Ма­кі­їв­ву­гі­л­ля» вже не до­по­ма­гав, а все три­ма­ло­ся на НПГУ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.