УДВІ­ЧІ СИЛЬ­НІ­ШІ

ПІВ­ДЕН­НА КО­РЕЯ ТА АВ­СТРА­ЛІЯ РО­ЗІ­ГРА­ЮТЬ ТРО­ФЕЙ

Ukrainskiy Futbol - - Меморіал макарова - Ро­ман КИ­РІ­ЄН­КО.

Пів­ден­на Ко­рея — Ірак — 2:0 Го­ли: Лі Джон Хеп (20), Кім Ен Гвон (50). Ав­стра­лія — ОАЕ — 2:0 Го­ли: Сейнс­бе­рі (3), сон (14).

Не ви­йшло бо­роть­би в пів­фі­наль­них по­єдин­ках. Пів­ден­но­ко­рей­ці, як і ав­стра­лій­ці, впев­не­но обі­гра­ли сво­їх опо­нен­тів, із лег­кі­стю про­йшов­ши до фі­на­лу.

Пер­ши­ми офор­ми­ли пу­тів­ку до ви­рі­шаль­но­го ма­тчу «ти­гри», ко­трі про­ве­ли зу­стріч про­ти Іра­ку на день ра­ні­ше. Стар­то­ві хви­ли­ни су­пер­ни­ки роз­по­ча­ли до­во­лі обе­ре­жно, зо­се­ре­див­шись пе­ре­ва­жно на бо­роть­бі за се­ре­ди­ну по­ля. Однак «чер­во­но­си­нім» уда­ло­ся ви­ко­на­ти кіль­ка не­без­пе­чних на­ві­сних пе­ре­дач, одна з яких і за­вер­ши­ла­ся взя­т­тям во­ріт. Пер­ший тривожний дзві­нок бі­ля во­ло­дінь гол­кі­пе­ра «пер­сів» Хас­са­на про­лу­нав ще в пер­шій де­ся­ти­хви­лин­ці, ко­ли на даль­ній стій­ці Ан Ге Во­ну за­бра­кло лі­че­них сан­ти­ме­трів, аби

Девід­ пе­ре­пра­ви­ти м’яч за при­зна­че­н­ням. За кіль­ка хви­лин пра­кти­чно в іден­ти­чно­му епі­зо­ді Лі Джон Хеп не ви­ба­чив «бі­ло­зе­ле­них», зму­сив­ши їх роз­во­ди­ти м’яч із цен­тра по­ля. Але на­віть пропу­ще­ний м’яч не зму­сив іра­кців гра­ти актив­ні­ше, яким геть ні­чо­го не вда­ва­ло­ся вді­я­ти про­ти май­стер­ні­шо­го су­пер­ни­ка. Єди­ний не­без­пе­чний мо­мент у пер­шій со­ро­кап’яти­хви­лин­ці ко­ман­да Рад­хі Ше­най­ши­е­ла ство­ри­ла зу­си­л­ля­ми Ка­ла­фа, але з йо­го уда­ром із­за меж кар­но­го май­дан­чи­ка вмі­ло впо­рав­ся гол­кі­пер ко­рей­ців Кім Чжин Хен.

Май­же зра­зу з по­нов­ле­н­ням гри «ти­гри» оста­то­чно по­хо­ва­ли на­дії Іра­ку на фі­нал. Дру­гий гол ви­йшов де­що ха­о­ти­чним, але не менш кра­си­вим. Пі­сля по­да­чі з ку­то­во­го фут­бо­лі­сти обох ко­манд дов­го «гра­ли­ся» з м’ячем, аж по­ки Кім Ен Гвон кра­си­вим уда­ром зле­ту про­бив то­чно у «шіс­тку». Вла­сне, на цьо­му мо­жна бу­ло б і за­кін­чу­ва­ти, однак пі­до­пі­чні Шті­лі­ке на­стіль­ки за­хо­пи­ли­ся грою, що ле­две не до­зво­ли­ли пе­ре­мож­цям Куб­ка Азії 2007 ро­ку від­зна­чи­ти­ся го­лом пре­сти­жу. Ви­грав­ши бо­роть­бу на дру­го­му по­вер­сі, Ібра­гім пе­ре­ки­нув м’яч че­рез гол­кі­пе­ра і во­ро­та. У під­сум­ку — 2:0, і ко­рей­ці не тіль­ки взя­ли ре­ванш за по­раз­ку в пів­фі­на­лі тур­ні­ру се­ми­рі­чної дав­ни­ни, а й упер­ше з 1988 ро­ку про­би­ли­ся до фі­на­лу.

Якщо ко­рей­цям, аби за­би­ти два м’ячі, зна­до­би­ло­ся біль­ше та­йму, то ав­стра­лій­ці «вка­та­ли» сво­го су­пер­ни­ка за 14 хви­лин. Як за­зна­чив ко­мен­та­тор зві­тно­го по­єдин­ку одно­го з те­ле­ка­на­лів, ко­ман­да ОАЕ, не­на­че той учень на іспи­ті, яко­го пер­шо­го ви­кли­ка­ли від­по­від­а­ти. Мов­ляв, і до­по­мог­ти ні­ко­му, і спи­са­ти ні­де. Вла­сне ка­жу­чи, десь во­но так і бу­ло. Ле­две ре­фе­рі спо­ві­стив про по­ча­ток гри, як Сейнс­бе­рі, ско­ри­став­шись на­ві­сом із ку­то­во­го, зму­сив ка­пі­ту­лю­ва­ти Емі­ра­ти. Пропу­стив­ши гол, грав­ці ОАЕ акти­ві­зу­ва­ли­ся й ма­ло не зрів­ня­ли ра­ху­нок. Ха­ліл звіль­нив­ся від опі­ки, ви­йшов на опе­ра­тив­ний про­стріл і та­ки до­че­кав­ся то­чної пе­ре­да­чі. Однак араб­сько­го фут­бо­лі­ста під­ве­ла влу­чність — м’яч пі­сля йо­го уда­ру у кіль­кох сан­ти­ме­трах роз­ми­нув­ся зі стій­кою во­ріт. «Жов­то­зе­ле­ні », у свою чер­гу, від­по­ві­ли ще одною ре­зуль­та­тив­ною ата­кою. Про­стріл із пра­во­го флан­гу зму­сив па­ні­ку­ва­ти за­хист ОАЕ. І якщо спер­шу обо­рон­цям уда­ло­ся за­бло­ку­ва­ти два по­спіль уда­ри ав­стра­лій­ців, то на під­клю­че­н­ня Де­від­со­на зре­а­гу­ва­ти не всти­гли.

По пе­ре­р­ві пі­до­пі­чні Ан­ге Па­сте­ко­глу по­ча­ли ді­я­ти за ре­зуль­та­том, най­пер­ше, зо­се­ре­див­шись на без­пе­ці сво­їх во­ріт. Вар­то від­зна­чи­ти, що за­хист «сок­ке­руз» у цьо­му ма­тчі від­пра­цю­вав без­до­ган­но, й грав­ці ОАЕ по­пе­ре­ду за­пам’ята­ли­ся хі­ба що на­пів­мо­мен­та­ми. Так, «де­ся­тка» Емі­ра­тів Омар, на­кру­тив­ши по­ло­ви­ну ав­стра­лій­ської збір­ної, зда­ва­ло­ся, ви­вів Ха­лі­ла на по­ба­че­н­ня з во­ро­та­рем, але обо­рон­цю в остан­ній мо­мент уда­ло­ся ви­би­ти м’яч із­під ніг фор­вар­да. Ще один не­без­пе­чний ви­пад «шей­хи» ство­ри­ли під за­ві­су по­єдин­ку, ко­ли ав­тор пер­шо­го за­би­то­го м’яча Сейнс­бе­рі, за­бло­ку­вав не­без­пе­чний про­хід Аль­Ка­тхі­рі. Фінальна си­ре­на за­фі­ксу­ва­ла зви­тя­гу Ав­стра­лії — 2:0, і «сок­ке­руз» удру­ге по­спіль ви­хо­дять до фі­на­лу Куб­ка Азії. На­га­даю, що ав­стра­лій­ці та пів­ден­но­ко­рей­ці на гру­по­вій ста­дії вже зу­стрі­ча­ли­ся на цьо­му тур­ні­рі, й то­ді пе­ре­мо­гу від­свя­тку­ва­ла са­ме ко­ман­да Улі Шті­лі­ке — 1:0. Отож нав­ряд чи го­спо­да­рів азій­ської пер­шо­сті мо­жна вва­жа­ти та­ки­ми вже без­за­пе­ре­чни­ми фа­во­ри­та­ми, тим па­че, що й за грою, й за ка­дро­вим по­тен­ці­а­лом, ко­рей­ська збір­на сим­па­ти­чні­ша.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.