ТО ВСЕ ВИ­РІ­ШЕ­НО?

МА­БУТЬ, УЖЕ НІ­ЩО НЕ ЗА­ВА­ДИТЬ АН­ДРІ­Є­ВІ ПА­ВЕЛ­КУ СТА­ТИ НО­ВИМ ГО­ЛО­ВОЮ ФФУ

Ukrainskiy Futbol - - Головна сторінка - Во­ло­ди­мир БАНЯС.

Пер­ший офі­цій­ний матч на про­фе­сіо­наль­но­му рів­ні ки­їв­ський «Ар­се­нал» мо­же про­ве­сти вже в кін­ці бе­ре­зня, й одра­зу в пер­шій лі­зі. Та­кий ва­рі­ант став мо­жли­вий пі­сля від­мо­ви ал­чев­ської «Ста­лі» про­дов­жу­ва­ти участь у зма­га­н­нях че­рез по­дії на схо­ді кра­ї­ни. Від­по­від­но сто­ли­чний клуб мо­же зайня­ти мі­сце «ста­ле­ва­рів». Офі­цій­но­го під­твер­дже­н­ня ця ін­фор­ма­ція по­ки не отри­ма­ла. Утім, у ПФЛ нам по­ві­до­ми­ли, що до­гра­ти чем­піо­нат мо­же ли­ше ООО «Сталь» (Ал­чевськ). Во­дно­час, мо­жли­вий ва­рі­ант, що це мо­же бу­ти і «Сталь-Ар­се­нал». На­га­да­є­мо, ки­я­ни по­да­ли за­яв­ку до ФФУ на пра­во отри­ма­ти з но­во­го се­зо­ну ста­тус про­фе­сіо­на­лів і роз­по­ча­ти зма­га­н­ня в дру­гій лі­зі. Та за сце­на­рі­єм, ви­кла­де­ним ви­ще, ця про­це­ду­ра мо­же не ли­ше при­ско­ри­ти­ся, а і сут­тє­во спро­сти­ти­ся.

Упро­довж остан­ньо­го ти­жня в ма­ра­фо­ні виборів на­сту­пно­го бо­са Бу­дин­ку фут­бо­лу ста­ли­ся три по­дії, ко­жна з яких, так чи іна­кше, свід­чить на ко­ристь не­у­ни­кно­сті пе­ре­мо­ги до­ві­ре­ної осо­би Пре­зи­ден­та Пе­тра По­ро­шен­ка.

Про які три по­дії йде­ться? Ось во­ни: зня­т­тя сво­єї кан­ди­да­ту­ри Мар­кі­я­ном Луб­ків­ським; нев­пин­на кри­ти­ка ни­ні­шньо­го ста­ну справ од Владислава Ва­щу­ка (до ре­чі, ку­ма Ан­дрія Ва­си­льо­ви­ча), що схо­же, рад­ше, на без­си­л­ля; від­су­тність за ці сім днів яко­гось по­ту­жно­го но­ва­чка в кам­па­нії, що міг би скла­сти кон­ку­рен­цію Па­вел­ко­ві.

Остан­ній на­ра­зі їздить по ре­гіо­нах, «зби­рає під­трим­ку», май­же не со­ром­ля­чись «те­а­траль­но­сті по­ста­но­вок» сво­їх зу­стрі­чей із ке­рів­ни­цтвом обла­сних ФФ. Це вам ні­чо­го не на­га­дує? Утім, чо­го ж со­ро­ми­ти­ся, ко­ли в ньо­го все має від­би­ток по­ста­но­во­чно­сті? Як, на­при­клад, «роз­мо­ва з фа­на­та­ми» то­рік, 18 гру­дня, пі­сля чер­го­во­го Кон­гре­су на Че­ре­па­но­вій го­рі (ба­чив осо­би­сто, то­му маю пра­во так ка­за­ти).

До 6 лю­то­го за­ли­ша­є­ться три дні. Якщо до п’ятни­ці від­по­від­ну за­яв­ку не по­дасть справ­ді ма­сив­на фі­гу­ра… То, пе­ред­ба­чаю, ро­ків за 20­30 на­ші жур­на­лі­сти й істо­ри­ки пи­са­ти­муть, що пі­сля фа­хо­во­го ди­кта­то­ра Гри­го­рія Сур­кі­са на чо­лі ФФУ пе­ре­бу­вав ко­ру­пціо­нер і «май­же зра­дник Ба­тьків­щи­ни» Ана­то­лій Конь­ков, за яким на­ста­ла чер­га осо­би, ко­тра спо­ча­тку «роз­ви­ва­ла» фут­бол у Дні­про­пе­тров­ській обла­сті, а опі­сля…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.