БЕЗ «СУ­ПЕР» І «МЕ­ГА»

ЯК І В УКРА­Ї­НІ, РИ­НОК ЗА­КУ­ПІ­ВЕЛЬ У ЄВ­РО­ПІ ЦЬО­ГО­РІЧ СУТ­ТЄ­ВО РІ­ЗНИ­ТЬСЯ НА ТЛІ ПО­ПЕ­РЕ­ДНІХ

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга - Во­ло­ди­мир БАНЯС.

ТЕНДЕНЦІЇ-2015

Зи­мо­вий пе­рі­од при­дбань-про­да­жів завжди про­гра­вав по­рів­ня­но з лі­тнім: як що­до кіль­ко­сті пе­ре­хо­дів, так і су­мар­ної фі­нан­со­вої вар­то­сті, а ще — гу­чно­сті, ре­зо­нан­сно­сті.

До цьо­го ро­ку всі лю­ди, мі­ні­маль­но обі­зна­ні з та­ким по­ня­т­тям, як «професіональний фут­бол», усві­дом­лю­ва­ли, що в ба­зи­сі та­ко­го ста­ну справ дві при­чи­ни — про­сті й ло­гі­чні для ро­зу­мі­н­ня. При­чи­на пер­ша: зи­мо­ве ві­кно хро­но­ло­гі­чно ко­ро­тше, ніж лі­тнє: по су­ті — втри­чі. При­чи­на дру­га: та ку­цість, уку­пі з дав­ньою єв­ро­пей­ською си­сте­мою про­ве­де­н­ня се­зо­ну «осінь — ве­сна», дав­но при­ве­ла до то­го, що основ­ні при­дба­н­ня єв­ро­пей­ські ФК здій­сню­ють у те­плу по­ру ро­ку, на­то­мість упро­довж зи­мо­вої — пе­ре­ва­жно до­уком­пле­кто­ву­ю­ться (це, зві­сно, сто­су­є­ться пра­гма­ти­чних ко­манд).

Утім, яко­гось мо­мен­ту тра­пля­є­ться ре­во­лю­ція (чи мі­ні-ре­во­лю­ція), від­так у сі­чні 2015-го спо­сте­рі­га­є­мо са­ме це. Да­вай­те спро­бу­є­мо сти­сло ви­зна­чи­ти зна­ко­ві мо­мен­ти остан­ньої на ча­сі «трансфер­ної га­ря­чки» на За­хо­ді — їх, як ба­чи­ться, три:

а) чи не впер­ше за остан­ні кіль­ка де­ся­ти­літь упро­довж зи­мо­во­го трансфер­но­го пе­рі­о­ду Єв­ро­па не по­да­ру­ва­ла нам жо­дно­го пе­ре­хо­ду, до яко­го мо­жна при­єд­на­ти пре­фі­кси «су­пер» чи «ме­га»;

б) за жо­дно­го з при­дба­них ви­ко­нав­ців їхній но­вий клуб не за­пла­тив гі­гант­ських ко­штів;

в) ні­би бе­ру­чи при­клад із Укра­ї­ни, ФК Ста­ро­го Сві­ту актив­но взя­ли на озбро­є­н­ня та­кти­ку по­пов­ню­ва­ти­ся віль­ни­ми аген­та­ми чи за­про­шу­ю­чи чу­жих грав­ців у орен­ду; най­про­мо­ви­сті­ший при­клад — ве­ли­кий шо­тланд­ський «Рейн­джерс», який узяв п’ятьох (!) за­па­сних «Нью­ка­сла».

Чо­му так? І чо­му — са­ме сьо­го­дні? Тут теж не тре­ба бу­ти осо­бли­во ви­со­ко­чо­лим, аби зба­гну­ти.

Ви­зна­чаль­них при­чин двій­ко, при­чо­му я би не став ви­окрем­лю­ва­ти го­лов­ну з них, оби­дві рів­но­ва­жли­ві, як ме­ні зда­є­ться.

Та, що на по­верх­ні, — на­слід­ки «прин­ци­пу фі­нан­со­во­го фейр-плею» від УЄФА. Від­так ма­є­мо, що пі­сля йо­го вве­де­н­ня чи­ма­ло «жир­них» клу­бів, не схиль­них бу­ти аку­ра­тни­ми в «ма­га­зи­нах» (ПСЖ, «Ман­че­стер Сі­ті» то­що), зму­ше­ні по­во­ди­ти­ся чем­ні­ше, бо від ми­ну­ло­го ро­ку, за кон­ти­нен­таль­ним фут­боль­ним за­ко­но­дав­ством, при­дба­н­ня му­сять бу­ти па­ри­те­тно під­крі­пле­ні за­ро­бі­тка­ми. Опріч то­го, кіль­кох гранд­клу­бів уза­га­лі по­зба­ви­ли пра­ва пев­ний час ку­пу­ва­ти ко­гось, на­клав­ши на це своє­рі­дне «ем­бар­го» (чи «мо­ра­то­рій», якщо хо­че­те): мо­ва про «Бар­се­ло­ну», «Ре­ал» та ін­ших (ось що зна­чить єв­ро­пей­ська де­мо­кра­тія — пе­ред за­ко­ном усі рів­ні!).

На до­да­чу до ви­ще­на­зва­ної при­чи­ни — еко­но­мі­чна кри­за в Єв­ро­пі, що, за ве­ли­ким ра­хун­ком, пер­ма­нен­тно три­ває з ве­сни 2008-го, а то­рік, че­рез су­ку­пність при­чин (у т. ч. — че­рез ро­сій­сько-укра­їн­ську вій­ну), ста­ла­ся її ре­мі­сія.

То­му нинішній стан справ — більш, аніж ло­гі­чний. Тут ці­ка­ві­ше до­че­ка­ти­ся (до­жи­ти…) лі­та й по­ба­чи­ти, що бу­де то­ді. Якщо тру­дно­щі еко­но­мік дер­жав ЄС по­гли­бля­ться, якщо ує­фів­ський «прин­цип фі­нан­со­во­го фейр-плею» з’явив­ся у сві­то­во­му фут­бо­лі всер­йоз і на­дов­го, ни­ні­шня зи­ма бу­де не ви­ня­тком, а стар­то­вою то­чкою но­ві­тньої епо­хи.

ТОП-10 ТРАНСФЕ­РІВ-2015

1. Ху­ан Ку­а­дра­до («Фі­о­рен­ти­на» — «Чел­сі»)

2. Ан­дре Шюрр­ле «Воль­фс­бург»)

(«Чел­сі» —

3. Філіп Джу­ри­чич («Бен­фі­ка» — «Са­ут­гем­птон»)

4. Ві­ктор Ібар­бо «Ро­ма»)

5. Аа­рон Лен­нон («Тот­тен­хем» — «Евер­тон»)

6. Мо­ха­мед Сал­лах «Фі­о­рен­ти­на»)

7. Віль­фред Бо­ні («Ва­лен­сія» — «Ман­че­стер Сі­ті»)

8. Ен­со Пе­рес («Бен­фі­ка» — «Ва­лен­сія»)

9. Габріель Па­у­лі­ста («Ві­льяр­ре­ал» — «Ар­се­нал»)

10. Тім Ке­хілл («Нью-Йорк Ред Булл» — «Шан­хай Шен­хуа»)

(«Ка­лья­рі» —

УКРАЇНСЬКИЙ СЛІД

(«Чел­сі» —

По­ки кон­ста­ту­є­мо два вартісні пе­ре­хо­ди — від­но­сно зна­чи­мі, зві­сно… От­же, «ві­чно пер­спе­ктив­ний» Оле­ксандр Яковенко пе­ре­йшов у орен­ду до ні­дер­ланд­сько­го «Ден Ха­а­гу». Та й «Ди­на­мо» та­ки всти­гло при­дба­ти лі­во­го бе­ка з Пор­ту­га­лії Ві­то­ру­но Ан­ту­не­ша (за «спе­ци­фі­чний» зов­ні­шній ви­гляд ки­їв­ські вбо­лі­валь­ни­ки вже обі­зва­ли йо­го «бом­жем»).

Бе­зу­мов­но, го­лов­ним трансфе­ром мав ста­ти пе­ре­хід Єв­ге­на Ко­но­плян­ки, про­те… Ви про це і са­мі зна­є­те.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.