НА­ЧХА­ТИ ЧИ НЕ НА­ЧХА­ТИ?

«УФ» ЗВЕР­ТАЄ УВА­ГУ НА СИ­ТУ­А­ЦІЮ В «МЕ­ТА­ЛІ­СТІ», З ЯКИМ ВІД­МО­ВИ­ЛИ­СЯ ПРО­ДОВ­ЖУ­ВА­ТИ СПІВ­ПРА­ЦЮ МАЙ­ЖЕ ВСІ ЛЕ­ГІО­НЕ­РИ. НА­ТО­МІСТЬ, КО­МАН­ДА ПРИ­ДИВ­ЛЯ­Є­ТЬСЯ В ОСНОВ­НО­МУ ДО НО­ВА­ЧКІВ ІЗ УКРА­ЇН­СЬКИМ ПА­СПОР­ТОМ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Сер­гій ТАЛИМОНЧИК.

Не так дав­но схо­жі ме­та­мор­фо­зи пе­ре­жив «Чор­но­мо­рець». Ро­ман Гри­гор­чук по кри­хтах від­шу­кав для «мо­ря­ків» Фран­ка Джа Дже­дже, Сі­то Рі­є­ру, Па­бло Фон­та­нел­ло, Мар­ку­са Бер­ге­ра, Ан­дер­со­на Сан­та­ну, іме­на яких за якийсь час бу­ли в усіх на устах. То­ді оде­си­ти за­ча­ро­ву­ва­ли грою у чем­піо­на­ті кра­ї­ни й у Лі­зі Єв­ро­пи, де ви­йшли з гру­пи, зма­га­ю­чись із ПСВ, за­греб­ським «Ди­на­мо» та «Лу­до­гор­цем». Але яко­їсь ми­ті всі ле­гіо­не­ри по­ма­ха­ли вбо­лі­валь­ни­кам ру­чень­кою й по­да­ли­ся шу­ка­ти на­ле­жної зар­пла­тні в ін­ших мі­сцях.

«Ме­та­ліст» ча­сів Ми­ро­на Мар­ке­ви­ча й Олександра Яро­слав­сько­го та­кож був ко­ман­дою із пле­я­дою ду­же вправ­них за­кор­дон­них ви­ко­нав­ців, зга­дай­мо: Тай­сон, Мар­лос, Джо­на­тан Кри­сталь­до, Хо­се Со­са, Азе­ве­до, Се­ба­стьян Блан­ко, Але­хан­дро Го­мес, Хав’єр, Кри­сті­ан Ві­лья­гра, Ді­є­го Со­у­за, Па­па Гуйє, Ро­дрі­го Мо­ле­до та ін­ші. При­га­дую, як ця че­сна ком­па­нія се­зо­ну­2011/12 у 1/16 фі­на­лу Лі­ги Єв­ро­пи за су­мою двох ма­тчів пе­ре­гра­ла спо­ча­тку «Зальц­бург» (що ви­тво­ря­ли Тай­сон із пар­тне­ра­ми в пер­шо­му ма­тчі, ко­ли роз­тро­щи­ли ав­стрій­ців — 4:0!), а в 1/8 фі­на­лу — гре­цький «Олім­пі­а­кос». На жаль, у то­му се­зо­ні хар­ків’янам не по­ща­сти­ло у чвер­тьфі­на­лі, де по­сту­пи­ли­ся «Спор­тин­гу». Але ні­чо­го ві­чно­го не бу­ває. У «Ме­та­лі­ста» ви­ни­кли про­бле­ми із фі­нан­са­ми, тож ве­ли­ка гру­па ле­гіо­не­рів чкур­ну­ла за пер­шої ж нагоди, а дру­га, се­ред якої ви­окрем­лю­вав­ся Хав’єр, який на­віть про­дов­жив кон­тракт із хар­ків’яна­ми до 2017 ро­ку, вте­кла вже цьо­го між­се­зо­н­ня. Так, ра­зом із Хав’єром, який пе­ре­брав­ся в бра­зиль­ський «Пал­мей­рас», офі­цій­но ро­зі­рвав сто­сун­ки з «Ме­та­лі­стом» Кри­сті­ан Ві­лья­гра. Із цьо­го ро­ку він ви­сту­па­ти­ме на ба­тьків­щи­ні за «Ро­са­ріо Сен­траль». За де­яки­ми да­ни­ми, за цей ар­ген­тин­ський клуб гра­ти­ме і Ча­ко­ww Тор­рес. Мар­ко Тор­сі­льє­рі сва­та­ють у «Бо­ка Ху­ні­орс». Як ін­фор­мує про­від­не мі­сце­ве ви­да­н­ня Ole, 27­рі­чний за­хи­сник при­єд­нав­ся до ко­ман­ди з Бу­е­нос­Ай­ре­са ще у се­ре­ди­ні сі­чня — мо­ва на­чеб­то йшла про рі­чну орен­ду з пра­вом ви­ку­пу. Але ар­ген­тин­ський клуб до­мо­вив­ся ли­ше з Тор­сі­льє­рі та йо­го аген­том, за­ли­шив­ши по­за спра­ва­ми укра­їн­ців. Це ви­кли­ка­ло не­вдо­во­ле­н­ня «Ме­та­лі­ста», який звер­нув­ся до «Бо­ка Ху­ні­орс» із ви­мо­гою ви­кре­сли­ти цен­траль­но­го обо­рон­ця із за­яв­ки на Ку­бок Лі­бер­та­до­рес, а та­кож ро­зі­рва­ти з ним уго­ду. Хар­ків’яни ма­ють на­мір до­мог­ти­ся дис­ква­лі­фі­ка­ції Тор­сі­льє­рі, вва­жа­ю­чи, що він са­мо­віль­но за­ли­шив ла­ви «жов­то­си­ніх ». У«Ме­та­лі­сті» під­кре­слю­ють, що в Тор­сі­льє­рі чин­ний кон­тракт до лі­та 2016 ро­ку. Хо­ча якось не ві­ри­ться, що Мар­ко по­вер­не­ться в Укра­ї­ну. За ін­фор­ма­ці­єю бра­зиль­ської пре­си, в по­слу­гах Ро­дрі­го Мо­ле­до, який дов­гий час був трав­мо­ва­ний, за­ці­кав­ле­ний «Ін­тер» із Пор­ту­Але­грі. Учо­ра ста­тус віль­но­го аген­та по­ви­нен був отри­ма­ти гол­кі­пер Во­ло­ди­мир Ди­шлен­ко­вич. До­ля Па­пи Гуйє за­ли­ша­є­ться не­ви­зна­че­ною. Існує дум­ка, що, мо­жли­во, в клу­бі спе­ці­аль­но на­ко­пи­чу­ва­ли за­бор­го­ва­ність по­над три мі­ся­ці, що­би спро­ва­ди­ти ко­штов­них ле­гіо­не­рів. Як би там не бу­ло, з іно­зем­ців ли­ше один Жа­жа при­єд­нав­ся до ко­ман­ди.

Во­дно­час клуб при­дбав до­во­лі сер­йо­зних ві­тчи­зня­них фут­бо­лі­стів, зокре­ма Іва­на Боб­ка, Ки­ри­ла Ко­валь­чу­ка і Сер­гія На­за­рен­ка. Ці грав­ці мо­жуть за­це­мен­ту­ва­ти центр по­ля, во­ни бу­ли на хо­ро­шо­му ра­хун­ку в Оде­сі, во­че­видь, отри­му­ва­ли при­стой­ну ви­на­го­ро­ду й, ма­буть, у Хар­ко­ві гра­ти­муть не на гір­ших умо­вах. Боб­ка вза­га­лі, обра­зно ка­жу­чи, зня­ли з по­тя­га в Пол­та­ву. На пе­ре­гля­ді та­кож пе­ре­бу­ва­ють ко­ли­шній пар­тнер Боб­ка й Ко­валь­чу­ка у «Чор­но­мор­ці» Во­ло­ди­мир При­йо­мов і Ми­ко­ла Іщенко, яко­го сво­го ча­су за­про­сив до се­бе «Ша­хтар». Але кон­ку­рен­ція у скла­ді «гір­ни­ків» за­шка­лює, й ви­окре­ми­ти­ся там не ко­жно­му ща­стить. Гол­кі­пер Сер­гій Погорілий, який уже пів­ро­ку пра­цює з «Ме­та­лі­стом», про­яв­ляв своє вмі­н­ня і в сто­ли­чно­му «Ар­се­на­лі», й у «Тав­рії», а за­раз йо­му, ймо­вір­но, не по­зи­ча­ти ба­жа­н­ня. Су­дя­чи зі сто­ро­ни, всі ці фут­бо­лі­сти мо­жуть ста­ти які­сним під­си­ле­н­ням. І що би це мо­гло зна­чи­ти: пев­не, ке­рів­ни­цтву не на­чха­ти на подаль­шу до­лю ко­ман­ди, тож є пла­ни що­до роз­ви­тку клу­бу?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.