Дми­тро СЕЛЮК: «ЯКЩО ФФУ НЕ ЗУ­ПИ­НИТЬ «МЕ­ТА­ЛІСТ», ЙО­ГО ЗУ­ПИ­НИТЬ ФІФА»

МІ­ЖНА­РО­ДНИЙ ЮРИСТ ДІ­ЛИ­ТЬСЯ З «УФ» ВРА­ЖЕ­Н­НЯ­МИ ПРО БЛІ­ДЕ ВІ­КНО ПЕ­РЕ­ХО­ДІВ НА ЗА­ХО­ДІ ТА В УКРА­Ї­НІ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Пав­ло РО­МА­НЕН­КО.

У по­пе­ре­дньо­му но­ме­рі на­шої га­зе­ти ми сти­сло огля­ну­ли те, як єв­ро­пей­ські ко­ле­кти­ви про­ве­ли зи­му: фут­боль­на зи­ма для них за­вер­ши­ла­ся 1 лю­то­го, ко­ли офі­цій­но за­чи­ни­ло­ся ві­кно, впро­довж яко­го мо­жна бу­ло здій­сню­ва­ти пе­ре­хо­ди. Кіль­ка ві­тчи­зня­них екс­пер­тів по­ді­ли­ли­ся з на­ми вра­же­н­ня­ми про укра­їн­ські ре­а­лії, те­пер чи­та­є­мо дум­ку фа­хів­ця про між­на­ро­дні. Й ку­ди ж без Укра­ї­ни.

Трансфе­ри-2015: тенденції. На­справ­ді, з мо­єї то­чки зо­ру, ні­чо­го незвичного цьо­го ро­ку не тра­пи­ло­ся. Ба­чу все те ж, що й завжди. Спра­ва в то­му, що взим­ку клу­би тра­ди­цій­но ку­пу­ють не­ба­га­то, не­зрів­нян­но мен­ше, ніж улі­тку, те­пер ця тен­ден­ція тіль­ки під­твер­ди­ла­ся. Сер­йо­зних кро­ків на рин­ку не слід бу­ло че­ка­ти. Хто ку­пу­вав? Або ау­тсай­де­ри, в яких тра­ди­цій­но про­бле­ми зі скла­дом, де ба­га­то про­бо­їн, або нав­па­ки — ве­ли­кі клу­би, пе­ред ко­три­ми сер­йо­зні ці­лі, для до­ся­гне­н­ня ко­трих ін­ко­ли тре­ба по­кра­щу­ва­ти хо­ро­ше. На­при­клад, са­ме із цих мір­ку­вань «Чел­сі» про­дав Шюр­ле й при­дбав Ку­а­дра­до. Ін­ший при­клад: «Ман­че­стер Сі­ті», ко­трий узяв Бо­ні, бо має кіль­кох ви­ко­нав­ців у ла­за­ре­ті. Із укра­їн­ських трансфе­рів го­лов­ним міг ста­ти не Ко­но­плян­ка, як усі вва­жа­ють: маю пе­ре­ві­ре­ну ін­фор­ма­цію, що та ж «Ро­ма» на­ба­га­то біль­ше хо­ті­ла до­неч­ча­ни­на Лу­ї­са Адрі­а­но, про­те по­ки «Ша­хтар» не по­го­див­ся від­пу­сти­ти бра­зиль­ця. Чо­му? За мо­ї­ми да­ни­ми, влі­тку ймо­вір­ність цьо­го пе­ре­хо­ду зна­чно ви­ща, бо «Ша­хтар», як ні­хто в Схі­дній Єв­ро­пі, вміє про­да­ва­ти сво­їх фут­бо­лі­стів. Ви­гі­дно про­да­ва­ти й вча­сно.

«Фі­нан­со­вий фейр-плей» і кри­за. Пе­ре­ко­на­ний, що ці фа­кто­ри вза­га­лі ні­яко­го впли­ву не ма­ють. Ві­зьме­мо дру­гий: так, це сер­йо­зний мо­мент, але він існує ду­же дов­го. При­пу­сті­мо, в рі­дній ме­ні Іспа­нії фі­нан­со­ві тру­дно­щі по­ча­ли­ся, ко­ли не по­ми­ля­ю­ся, ще 2007 ро­ку. І що, бу­ло цьо­го ро­ку щось но­ве? Ні. Що змі­ни­ло­ся: ра­ні­ше, че­рез сві­то­ву фі­нан­со­ву кри­зу, з клу­бів при­ме­ри до­ро­гих ви­ко­нав­ців ку­пу­ва­ли тіль­ки «Ре­ал» і «Бар­се­ло­на», ни­ні ФІФА за­бо­ро­ни­ла їм від­по­від­ну ді­яль­ність, за­те актив­ність про­яв­ля­ла «Ва­лен­сія», ко­тру влі­тку при­дбав сер­йо­зний ма­гнат із Сін­га­пу­ру. Якщо взя­ти по кра­ї­нах, то ба­га­то гро­шей ма­ють ФК Ан­глії та Ні­меч­чи­ни, ре­шта чем­піо­на­тів так чи іна­кше бі­дує, про­те це, на­го­ло­шую, три­ває не один і не два ро­ки. Якщо все ж зро­би­ти зу­си­л­ля й ви­окре­ми­ти но­ву тен­ден­цію, то я би зга­дав зро­ста­н­ня фі­нан­со­вої по­ту­жно­сті клу­бів Ки­таю та США. Із ін­те­ре­сом слід­ку­ва­ти­му за роз­ви­тком по­дій і там.

Три най­біль­ші пе­ре­хо­ди. Ку­а­дра­до, Шюр­ле, Сал­лах.

«До на­ших ба­ра­нів». Дня­ми (роз­мо­ва від­бу­ла­ся ми­ну­ло­го че­твер­га. — П.Р.) один із фут­бо­лі­стів, яко­му я до­по­ма­гаю, а са­ме Бо­г­да­нов із «Ме­та­лі­ста», ро­зі­рвав із клу­бом кон­тракт. Че­рез пов­не й три­ва­ле не­ви­ко­на­н­ня хар­ків’яна­ми умов. Іще, за мо­ї­ми да­ни­ми, не­вдов­зі це зро­бить Ди­шлен­ко­вич. Та­кож знаю, що ана­ло­гі­чно вчи­нять або вже вчи­ни­ли Хав’єр і Гуйє. Ли­це­мір­ство си­ту­а­ції в то­му, що, не ви­ко­ну­ю­чи кон­тра­ктних зо­бов’язань пе­ред іно­зем­ни­ми ви­ко­нав­ця­ми, про­від­ни­ми ви­ко­нав­ця­ми, «Ме­та­ліст» бе­ре но­вих, да­ю­чи їм ви­со­кі зар­пла­тні. На­ві­що взя­ли Ко­валь­чу­ка? На­ві­що 35­лі­тньо­го На­за­рен­ка, ко­трий звик отри­му­ва­ти міль­йо­ни? Тіль­ки то­му, що На­за­рен­ко — кум Бой­ца­на, но­во­го ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра клу­бу? Ко­ри­сту­ю­чись на­го­дою, хо­чу че­рез ва­шу га­зе­ту звер­ну­ти­ся до но­во­го пре­зи­ден­та укра­їн­сько­го фут­бо­лу, який бу­де обра­ний 6 бе­ре­зня: якщо ФФУ сьо­го­дні не зу­пи­нить «Ме­та­ліст», зав­тра це обов’яз­ко­во зро­бить ФІФА! Я чи­тав ін­терв’ю, що йо­го дав Яро­слав­ський ва­шій га­зе­ті, де він ка­же, мов­ляв, йо­го ко­ли­шній клуб ни­ні до­ни­щу­ють. По­вір­те: якщо не зу­пи­ни­ти цей про­цес (або те, що ко­ї­ться в Ужго­ро­ді), зав­тра бу­де до­ни­ще­но весь фут­бол Укра­ї­ни. Та­кі клу­би, як «Ме­та­ліст» і «Го­вер­ла», тре­ба, що­най­мен­ше, по­збав­ля­ти про­фе­сій­ної лі­цен­зії. Зро­зу­мій­те: ін­ко­ли, що­би вря­ту­ва­ти ор­га­нізм, до­во­ди­ться ам­пу­то­ву­ва­ти де­я­кі гни­лі ор­га­ни.

«Та­кі клу­би, як «Ме­та­ліст» і «Го­вер­ла», тре­ба, що­най­мен­ше, по­збав­ля­ти про­фе­сій­ної лі­цен­зії».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.