Юрій ОКУЛ: «ВІД­ВЕР­ТО КА­ЖУ­ЧИ, «ЕНЕР­ГІЯ» НА РОЗ­ДО­РІЖ­ЖІ…»

ГО­ЛОВ­НИЙ НА­СТАВ­НИК НО­ВО­КА­ХОВ­СЬКО­ГО КЛУ­БУ РОЗ­ПО­ВІВ «УФ» ПРО ФІ­НАН­СО­ВІ ПРО­БЛЕ­МИ КО­МАН­ДИ, ПЕ­РЕ­ГЛЯД НО­ВИХ ФУТ­БО­ЛІ­СТІВ І ПРА­ГНЕ­Н­НЯ ДЕ­ЯКИХ ГРАВ­ЦІВ ПЕ­РЕД ЗУ­СТРІЧ­ЧЮ З «ОБОЛОННЮ-БРОВАРЕМ»

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга - Во­ло­ди­мир БОБИР.

Но­ви­на від Ко­мі­те­ту з ети­ки і че­сної гри ФФУ що­до ма­тчу «Обо­ло­ньБро­вар» — «Енер­гія», який бу­ло ви­зна­но не до­го­вір­ним, бу­ла ще одним при­во­дом для то­го, що­би по­спіл­ку­ва­тись із на­став­ни­ком но­во­ка­хов­сько­го клу­бу, який остан­нім ча­сом при­вер­тає до се­бе чи­ма­ло ува­ги.

— Юрію Во­ло­ди­ми­ро­ви­чу, ми­ну­ло­го ти­жня від­бу­ло­ся за­сі­да­н­ня Ко­мі­те­ту з ети­ки і че­сної гри ФФУ що­до ма­тчу між «Оболонню-Броварем» і «Енер­гі­єю», який бу­ло ви­зна­но не до­го­вір­ним. Пред­став­ник но­во­ка­хов­сько­го клу­бу за­зна­чив, що це був де­марш фут­бо­лі­стів «Енер­гії» че­рез кон­флікт із ке­рів­ни­цтвом клу­бу. Мо­же­те про­ясни­ти, у чо­му цей кон­флікт по­ля­гав?

— Зро­зу­мій­те, це не кон­флікт… Суть цьо­го пи­та­н­ня, на­скіль­ки ме­ні ві­до­мо, в на­дбав­ці до зар­пла­тні. Чи бу­ло це про­ха­н­ня фут­бо­лі­стів, чи ви­мо­га — ме­ні не ві­до­мо. Пе­ред грою грав­ці пі­ді­йшли з про­по­зи­ці­єю до пре­зи­ден­та клу­бу, й він їм ска­зав, що на­дбав­ки до зар­пла­тні не бу­де (мо­жли­во, йо­му це по­трі­бно бу­ло ска­за­ти вже пі­сля ма­тчу). Во­че­видь, хло­пці роз­ча­ру­ва­лись… Ось та­ка історія. Оскіль­ки біль­ше я ні­чо­го кон­кре­тно не знаю, то­му й не бу­ду ствер­джу­ва­ти.

— На­скіль­ки ро­зу­мію, цих фут­бо­лі­стів уже не­має в ко­ман­ді?

— У нас за­раз у ко­ле­кти­ві за­ли­ши­ли­ся ли­ше одні мо­ло­ді хло­пці, яким є над чим пра­цю­ва­ти.

— Якщо го­во­ри­ти у від­со­тках — на­скіль­ки ко­ман­да

оно­ви­ться пе­ред стар­том дру­гої ча­сти­ни се­зо­ну?

— Якщо за­ли­ши­ти мо­ло­дих ви­ко­нав­ців, то від­со­тків на сім­де­сят, ду­маю, то­чно. Ми за­раз шу­ка­є­мо мі­сце­вих ви­хо­ван­ців, адже нас за­ли­ши­ла до­во­лі сер­йо­зна гру­па грав­ців. На­при­клад, Во­ло­ди­мир Ше­ше­ня, який пе­ре­брав­ся до скла­ду «Кри­ста­лу». Ми на них роз­ра­хо­ву­ва­ли, але якщо їм тре­ба, то не­хай ідуть, що ж ро­би­ти… За­раз до нас при­хо­дять на пе­ре­гляд ду­же ба­га­то мо­ло­дих ви­ко­нав­ців, але, по­вір­те, рі­вень їхньої ви­ко­нав­ської май­стер­но­сті за­ли­шає ба­жа­ти кра­що­го. За остан­ній час ми пе­ре­гля­ну­ли май­же ші­ст­де­сят фут­бо­лі­стів, і, по­вір­те, на­віть тяж­ко ко­гось ви­окре­ми­ти. До то­го ж, не слід за­бу­ва­ти, що в нас за­раз мі­ні­маль­не фі­нан­су­ва­н­ня в клу­бі. На пе­ре­гляд їдуть хло­пці 1995­го, 1996­го ро­ку на­ро­дже­н­ня, які би ма­ли гра­ти за U­19 чи за дубль, а про дру­гу лі­гу ду­ма­ють так — ли­ше про­сто по­гра­ти у фут­бол… Це чу­до­во, до ре­чі, бу­ло по­мі­тно під час не­дав­ньо­го то­ва­ри­сько­го ма­тчу про­ти «Гір­ни­ка».

— По­при все, мо­жна ска­за­ти, що в дру­гій ча­сти­ні се­зо­ну ми по­ба­чи­мо ко­ман­ду, грав­ці якої по-ін­шо­му бу­дуть ста­ви­ти­ся до сво­єї спра­ви?

— Ска­жу, що тут пи­та­н­ня сто­їть зов­сім по­ін­шо­му. Суть йо­го ось у чо­му: не­хай фут­бо­ліст про­сто бі­гає два тай­ми, ніж про­сто ви­слов­лю­ва­ти якісь осо­би­сті пла­ни чи не­вдо­во­ле­н­ня. По­вір­те, ми з та­ким тру­дом утри­му­є­мо цю ко­ман­ду на пла­ву не для то­го, що­би нас по­тім про­га­ня­ли по всіх ЗМІ… Кра­ще не­хай у грав­ця бу­дуть якісь по­мил­ки, але він, го­лов­не, бу­де ста­ра­ти­ся! Ме­ні про­сто по­трі­бно ба­чи­ти йо­го ба­жа­н­ня гра­ти. Зро­зумі­ло, що умов­но фут­бо­ліст мо­же десь слаб­ко зі­гра­ти з то­чки зо­ру та­кти­ки, десь у ньо­го те­хні­чні огрі­хи, але на­яв­ність ба­жа­н­ня — це най­го­лов­ні­ше. По­вто­рю­ся, за­раз пе­ре­гля­да­є­мо лю­дей, ні­би є й усі да­ні, але ра­птом чо­мусь ви­клю­ча­ю­ться з бо­роть­би на по­лі, щось там по­чи­на­ють роз­по­від­а­ти… Нам із та­ки­ми лю­дьми про­сто не по до­ро­зі. Ін­ший при­клад: од нас був на пе­ре­гля­ді в «Кар­па­тах» мо­ло­дий на­па­дник Сер­гій Гай­да­єн­ко. Він за­раз грає за нас, і два тай­ми в не­дав­ньо­му ма­тчі він про­сто «на­пру­жу­вав» за­хи­сни­ків су­пер­ни­ка. Ось це я ро­зу­мію — ро­бо­та.

— «Енер­гія» роз­по­чи­нає участь на Куб­ку При­дні­пров’я ( роз­мо­ва від­бу­ва­лась у не­ді­лю. — В. Б.). Цей тур­нір мо­жна на­зва­ти для вас «плю­сом» у пла­ні під­го­тов­ки до ве­сня­ної ча­сти­ни чем­піо­на­ту?

— Без­пе­ре­чно, для нас це ве­ли­че­зний плюс. Осо­бли­во, зва­жа­ю­чи на те, на­скіль­ки тяж­ко нам за­раз да­ю­ться ці фі­нан­си. Ли­ше уявіть, нам че­рез день по­трі­бно їзди­ти в Кри­вий Ріг. Скіль­ки ко­штує транс­порт… Ми вже не один раз обго­во­рю­ва­ли це пи­та­н­ня з пре­зи­ден­том, який, до сло­ва, всі свої зо­бов’яза­н­ня пе­ред клу­бом виконав на сто від­со­тків або на­віть і пе­ре­ви­ко­нав. За­раз зно­ву пі­ді­йшли до ньо­го з про­ха­н­ням: де ди­ви­ти­ся но­вих грав­ців? У Хер­сон­ській обла­сті не­має жо­дно­го по­ля зі шту­чним по­кри­т­тям. У нас жа­хли­ві умо­ви для під­го­тов­ки. Най­ближ­чі по­ля — це Ні­ко­поль за 160 км і Ми­ко­ла­їв — 160 км. Ду­маю, ви са­мі ро­зу­мі­є­те: що­дня не на­їзди­шся… На ма­тчі, тре­ну­ва­н­ня. То­му, на­віть якщо ми не ви­йде­мо до плей­оф цьо­го тур­ні­ру, це за­раз не го­лов­не. Що­до на­ших су­пер­ни­ків, то, мо­жли­во, ли­ше з «Ма­кі­їв­ву­гі­л­лям» ми на одно­му рів­ні, то­ді як ре­шта — ви­ще. На­ше зав­да­н­ня — зна­йти хо­ро­ших фут­бо­лі­стів, справ­жніх ви­ко­нав­ців, які би нас під­си­ли­ли. Зві­сно, для нас бу­де ду­же ко­ри­сно по­гра­ти, по­ди­ви­ти­ся, на що на­ші мо­ло­ді хло­пці зда­тні на тлі ін­ших фут­бо­лі­стів. Це чу­до­вий до­свід для них. — Що ж да­лі? — За­раз цей тур­нір, а по­тім… Щи­ро ка­жу­чи, ми на пев­но­му роз­до­ріж­жі. За­раз ді­зна­є­мо­ся, чи до­по­мо­же нам мі­сто по­їха­ти, бо ми хо­че­мо до­мо­ви­ти­ся й по­їха­ти в Ми­ко­ла­їв, до Оде­си — до «Ре­ал Фар­ми». Але все це за­ле­жа­ти­ме від на­ших фі­нан­со­вих мо­жли­во­стей.

«У нас за­раз у ко­ле­кти­ві за­ли­ши­ли­ся ли­ше одні мо­ло­ді хло­пці».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.