ПО­ВЕР­НЕ­Н­НЯ «СИ­ВО­ЧО­ЛИХ ВЕ­ТЕ­РА­НІВ», АБО ЖИ­ТИ­МЕ­МО ПО-НО­ВО­МУ ЗІ СТА­РИ­МИ ЛЮ­ДЬМИ И

ПЕР­ШЕ ЗА­СІ­ДА­Н­НЯ РО­БО­ЧОЇ ГРУ­ПИ З ПІД­ГО­ТОВ­КИ ПО­ЗА­ЧЕР­ГО­ВО­ГО КОН­ГРЕ­СУ ФЕ­ДЕ­РА­ЦІЇ ПІД­ТВЕР­ДИ­ЛО НАЙПЕСИМІСТИЧНІШІ ОЧІ­КУ­ВА­Н­НЯ

Ukrainskiy Futbol - - Головна сторінка - Во­ло­ди­мир БАНЯС.

По­бу­вав­ши на за­хо­ді, що про­йшов ми­ну­ло­го вів­тор­ка, ме­ні, пі­сля по­ча­тко­во­го при­гні­че­н­ня, при­га­дав­ся фільм, зня­тий май­же одра­зу пі­сля роз­ва­лу Се­Ру­Се­Ру. На жаль, не при­га­дую на­зви кі­но­стрі­чки, за­пам’ятав сю­жет — про ко­ру­пцію у вла­ді, а осо­бли­во фі­наль­ний кадр. Там сце­на, де роз­мов­ля­ють два чи­нов­ни­ки, й один за­спо­ко­ює дру­го­го сло­ва­ми, мов­ляв: «Не пе­ре­ймай­те­ся, на цю ро­бо­ту у нас при­їдуть но­ві лю­ди». Від­так по­ка­зу­ють отих «но­вих лю­дей», а се­ред них — са­мі ли­шень то­ва­ри­ші «зі ста­жем»…

Ко­ли ав­тор цих ряд­ків по­ба­чив спи­сок осіб, яких про­по­ну­ють на по­са­ди пер­шо­го ві­це­пре­зи­ден­та і ре­шти ві­це­пре­зи­ден­тів… Оле­ксандр Бан­дур­ко (!!), Ва­дим Костюченко, Ва­силь Ор­ле­цький, Ві­та­лій Пи­ли­пен­ко, Во­ло­ди­мир Ла­шкул (!), Ігор Ко­че­тов, Во­ло­ди­мир Ав­ра­мен­ко, Ігор Га­та­ул­лін, Ві­ктор Ме­жей­ко (!!!), Ми­хай­ло Ла­ньо, Олег Шкре­ба. Тоб­то вся ста­ра сур­кі­сів­ська гвар­дія, ко­тру, як нам ви­да­ва­ло­ся, «по­хо­ва­ли» 2012 ро­ку, по­ка­за­ла, що во­на — «жи­ві­ша за жи­вих». До цьо­го спи­ску «ве­те­ра­нів си­во­чо­лих» бра­ку­ва­ло тіль­ки двох — Бо­ри­са Во­скре­сен­сько­го та Сер­гія Та­ту­ля­на, з ни­ми був би пов­ний ком­плект.

Бе­зу­мов­но, якщо но­вим очіль­ни­ком ві­тчи­зня­но­го сок­ке­ра ста­не Ан­дрій Па­вел­ко, май­же всі пе­ре­ра­хо­ва­ні фун­кціо­не­ри за­ймуть по­са­ди, на яких си­ді­ли до ве­ре­сня 2012­го. У зво­ро­тно­му ви­пад­ку мо­жли­вий ана­ло­гі­чний сце­на­рій, але з ва­рі­а­ці­я­ми. Та­ким чи­ном під­твер­ди­ли­ся чу­тки, що Ан­дрій Ва­си­льо­вич зу­стрів­ся з Гри­го­рі­єм Ми­хай­ло­ви­чем, від­так во­ни укла­ли не­гла­сний до­го­вір: пер­шо­го че­кає «вве­де­н­ня у ви­со­ке то­ва­ри­ство» чле­нів Ви­кон­ко­му УЄФА, а за це він на­во­днить Бу­ди­нок фут­бо­лу «пе­ре­ві­ре­ни­ми ка­дра­ми» по «кво­ті» дру­го­го.

Справ­ді, фут­бол Укра­ї­ни — яви­ще уні­каль­не, не під­вла­дне за­галь­ним тен­ден­ці­ям. При­найм­ні лю­стра­ція йо­му не за­гро­жує.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.