Ро­ман САН­ЖАР: «БРОВ­ЧЕН­КО ТА ГО­ШКО­ДЕ­РЯ ДО­ВЕ­ЛИ, ЩО ГІ­ДНІ ВИ­СТУ­ПА­ТИ ЗА «ОЛІМ­ПІК»

ГО­ЛОВ­НИЙ ТРЕ­НЕР «ОЛІМ­ПІ­КА» ПРО­АНА­ЛІ­ЗУ­ВАВ ПІД­СУМ­КИ ДРУ­ГО­ГО ЗБО­РУ ДО­НЕ­ЦЬКОЇ КО­МАН­ДИ В ОАЕ Й РОЗ­ПО­ВІВ, НА­СКІЛЬ­КИ «ОЛІМ­ПІЙ­ЦІ» ГО­ТО­ВІ ДО ДРУ­ГОЇ ЧА­СТИ­НИ СЕ­ЗО­НУ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Дми­тро ДОЙНІКОВ.

— Яку за­галь­ну оцін­ку да­сте збо­ру в ОАЕ?

— Якщо го­во­ри­ти про тре­ну­валь­ний про­цес і про спа­рин­ги, які ма­ли, то ви­ко­на­ною ро­бо­тою за­до­во­ле­ний. Не за­до­во­ле­ний тим, що не вда­ло­ся до­сяг­ти по­зи­тив­но­го ре­зуль­та­ту в кон­троль­них ма­тчах. На збо­рі бу­ло чи­ма­ло та­ко­го, що ме­не ра­ду­ва­ло, але тра­пля­ли­ся й ігро­ві си­ту­а­ції, над яки­ми ще тре­ба пра­цю­ва­ти. Про­ве­ли хо­ро­ші спа­рин­ги, на­о­чно по­ка­за­ли, що на сьо­го­дні ми ще не го­то­ві до офі­цій­них ігор. Мо­жна ска­за­ти, що це пра­кти­чно був наш пер­ший збір, на яко­му тре­ну­ва­ли­ся в дво­ра­зо­во­му ре­жи­мі. На від­мі­ну від ро­бо­ти в Ки­є­ві, в ОАЕ грав­ці отри­ма­ли хо­ро­ші на­ван­та­же­н­ня. У сто­ли­ці Укра­ї­ни ми бра­ли участь у ме­мо­рі­а­лі Ма­ка­ро­ва, та пра­кти­чно біль­ше ні­чо­го не ро­би­ли. То­му в Емі­ра­тах збір був, по­вто­рю­ся, на­ван­та­жу­валь­ний, ін­тен­сив­ний, а кон­троль­ні ма­тчі про­ве­ли із силь­ни­ми су­пер­ни­ка­ми. Так, у де­яких по­єдин­ках я був за­до­во­ле­ний змі­стом гри, став­ле­н­ням хло­пців до спра­ви, але, на жаль, нам не вда­ло­ся до­ве­сти зу­стрі­чі до ло­гі­чно­го за­вер­ше­н­ня — до ви­гра­шу. Іще за­зна­чу, що в ОАЕ пра­цю­ва­ли в пре­кра­сних умо­вах.

— У чо­ти­рьох спа­рин­гах «Олім­пік» три ма­тчі про­грав і один звів вні­чию. На­скіль­ки у цих по­єдин­ках для вас був ва­жли­вий ре­зуль­тат?

— Ре­зуль­тат для ко­ман­ди ва­жли­вий завжди. Пе­ре­мо­ги окри­ля­ють ко­ле­ктив і за­ря­джа­ють по­зи­тив­ним то­ну­сом. А ко­ли ко­ман­да про­грає, то це не­га­тив­но впли­ває на пси­хо­ло­гію фут­бо­лі­стів. Але, об’єктив­но ка­жу­чи, в нас у Араб­ських Емі­ра­тах бу­ли ду­же хо­ро­ші су­пер­ни­ки, які сьо­го­дні ви­пе­ре­джа­ють нас у під­го­тов­ці. Якщо для нас це був пра­кти­чно пер­ший збір на трав’яно­му по­крит­ті, то су­пер­ни­ки по­ча­ли пра­цю­ва­ти в та­ких умо­вах ра­ні­ше. То­му не тіль­ки за кла­сом, а й за го­тов­ні­стю на сьо­го­дні во­ни нас ви­пе­ре­джа­ють. На­ші хло­пці отри­ма­ли ду­же сер­йо­зні на­ван­та­же­н­ня, їм бу­ло важ­ко. Усі грав­ці ста­ра­ли­ся, ні до ко­го не маю пре­тен­зій. Але є пев­ні ре­а­лії, що впли­ну­ли на під­сум­ко­ві ре­зуль­та­ти. Я з ро­зу­мі­н­ням до цьо­го став­лю­ся, тож із про­гра­шів зро­би­мо від­по­від­ні ви­снов­ки.

— Чи сві­до­мо на цьо­му ета­пі під­би­ра­ли на спа­рин­ги силь­них су­пер­ни­ків?

— Зви­чай­но. Ме­ні хо­ті­ло­ся по­ди­ви­ти­ся ко­ман­ду на тлі сер­йо­зних су­пер­ни­ків. У спа­рин­гах із силь­ни­ми ко­ман­да­ми зра­зу ба­чи­мо на­ші мі­ну­си, що не ви­хо­дить і над чим тре­ба пра­цю­ва­ти. Хо­ті­ло­ся пе­ре­ві­ри­ти се­бе з АІКом — ко­ман­дою, яка по­стій­но бе­ре участь у Лі­зі Єв­ро­пи. До ре­чі, вже без­по­се­ре­дньо пе­ред ці­єю грою, за день до ма­тчу, я про­вів одно­ра­зо­ве тре­ну­ва­н­ня, тоб­то змен­шив тро­хи на­ван­та­же­н­ня, що­би по­ди­ви­ти­ся хло­пців на тлі та­ко­го су­про­тив­ни­ка. І, в прин­ци­пі, на­ші фут­бо­лі­сти зі­гра­ли ду­же гі­дно, але наш фі­зи­чний стан за­ли­шав ба­жа­ти кра­що­го. Хо­ча АІК теж не зда­вав­ся сві­жим. У дру­го­му тай­мі взя­ли гру під свій кон­троль. У нас бу­ли мо­мен­ти, бу­ли кра­щи­ми за опо­нен­та, але пе­ре­мо­жно­го ре­зуль­та­ту, на жаль, до­сяг­ти не вда­лось.

— Хто з грав­ців най­кра­ще про­я­вив се­бе на збо­рі в ОАЕ? А від ко­го ви че­ка­ли біль­шо­го?

— Я не хо­тів би ні­ко­го ви­окрем­лю­ва­ти. Де­я­кі хло­пці під на­ван­та­же­н­ня­ми гі­дно про­я­ви­ли се­бе, а де­хто, від­вер­то ка­жу­чи, про­ва­лив­ся. На збо­рі в Емі­ра­тах хло­пці бу­ли де­що розба­лан­со­ва­ни­ми. Прав­да, в кін­ці всі тро­хи під­рів­ня­лись. Але, по­вто­рю­ся, наш фун­кціо­наль­ний, фі­зи­чний стан за­ли­шає ба­жа­ти кра­що­го. Ми ще не на­бра­ли ту фор­му, ті кон­ди­ції, які мо­же­мо.

— Ви зі­ткну­ли­ся з араб­ською, пів­ден­но­ко­рей­ською та швед­ською шко­ла­ми фут­бо­лу. Хто із су­пер­ни­ків на вас спра­вив най­кра­ще вра­же­н­ня?

— Ме­ні най­біль­ше спо­до­ба­ли­ся ко­рей­ці.

— Сво­єю ігро­вою ди­сци­плі­ною, агре­сив­ні­стю чи яки­мись ін­ши­ми аспе­кта­ми?

— І цим теж. Але да­вай­те про всіх по­чер­го­во. Якщо го­во­ри­ти про араб­ський ко­ле­ктив «Ба­ні Яс», то вва­жаю, що ми про­гра­ли по­єди­нок ко­ман­ді, яка слаб­кі­ша за нас. Пов­ні­стю кон­тро­лю­ва­ли гру, пі­сля за­нять на син­те­ти­чних по­лях, де м’яч, ка­жу­чи фут­боль­ною мо­вою, «жу­є­ться». Ви­йшли на іде­аль­ний трав’яний га­зон, який пе­ред грою по­ли­ва­є­ться, й на­по­ми­ля­ли­ся вдо­сталь. Два м’ячі пропу­сти­ли пі­сля то­го, як на­ші за­хи­сни­ки про­сто не роз­ра­ху­ва­ли від­ско­ку м’яча. Су­пер­ник ви­ко­ри­сто­ву­вав свої мо­мен­ти, то­му й ви­грав. Ми ж, нав­па­ки, ма­ю­чи пов­ну пе­ре­ва­гу й удо­сталь на­год для взя­т­тя во­ріт, не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли їх і, як на­слі­док, про­гра­ли.

Якщо го­во­ри­ти про ма­тчі з пів­ден­но­ко­рей­ця­ми, то су­пер­ник був сві­жі­шим од нас і силь­ні­шим. «Чон­бук Хен­де» — ду­же дисциплінована ко­ман­да, хло­пці там — справ­жні сол­да­ти, які з пер­шої й до остан­ньої хви­ли­ни ма­тчу чі­тко ви­ко­ну­ють ука­зів­ки тре­не­ра. У їхній грі про­сте­жу­є­ться за­лі­зна ор­га­ні­за­ція. Сло­вом, ця ко­ман­да ме­ні ду­же спо­до­ба­ла­ся. Пів­ден­но­ко­рей­цям по­сту­пи­ли­ся за­слу­же­но. А ось у ма­тчі зі швед­ським АІКом мо­гли як про­гра­ти, так і ви­гра­ти. Гра бу­ла рів­ною.

— У чо­ти­рьох ма­тчах у ОАЕ «Олім­пік» за­бив ли­ше три м’ячі, а пропу­стив ві­сім. На­пев­не, та­кий стан ре­чей вас не за­до­воль­няє?

— Спра­ва на­віть не в то­му, що ми ба­га­то пропу­сти­ли й ма­ло за­би­ли. Не за­до­воль­няє, по­вто­рю­ся, ре­зуль­тат. Але не тре­ба за­бу­ва­ти, що це — збо­ри. Ми по­вин­ні про­ана­лі­зу­ва­ти все, зро­би­ти ви­снов­ки. На­ше зав­да­н­ня — ви­гра­ва­ти не на збо­рах, а пі­ді­йти в опти­маль­ній фор­мі до офі­цій­них ма­тчів, аби ви­гра­ва­ти у чем­піо­на­ті.

— А що ж вас тур­бує най­біль­ше на да­но­му ета­пі під­го­тов­ки?

— Ве­ли­ких про­блем у ме­не не­має. Чо­му? То­му, що ба­чу став­ле­н­ня хло­пців до сво­єї спра­ви. Усі ста­ра­ю­ться. Про­сто є об’єктив­ні при­чи­ни, тож я їх ро­зу­мію. Як­би ба­чив, що хло­пці якось не­дба­ло або за­ро­зумі­ло під­хо­дять до ро­бо­ти, то, ма­буть, ме­не би це тур­бу­ва­ло. У нас же всі пра­цю­ють, отож ні до ко­го не­має пи­тань. То­му ни­ні­шні ре­зуль­та­ти об­умов­ле­ні про­мі­жним пе­рі­о­дом, який нам по­трі­бно пра­виль­но прой­ти.

— Мо­ха й Іса Ше­риф пропу­сти­ли пер­ший збір у Ки­є­ві. Який рі­вень їхньої під­го­тов­ки на сьо­го­дні?

— Якщо на по­ча­тку збо­ру в Емі­ра­тах у них бу­ли си­ли, то по­тім че­рез на­ван­та­же­н­ня хло­пці зне­си­ли­ли­ся, від­так у дру­гій ча­сти­ні, від­вер­то ка­жу­чи, «по­плив­ли».

— До ре­чі, че­рез за­пі­зне­н­ня на збо­ри ле­гіо­не­рів оштра­фу­ва­ли?

— У них бу­ли об’єктив­ні при­чи­ни. Я по­го­во­рив із хло­пця­ми, ми в усьо­му ро­зі­бра­ли­ся й не ста­ли штра­фу­ва­ти.

— Що ска­же­те про Ва­ле­рія Ле­бе­дя, який че­рез дис­ква­лі­фі­ка­цію дов­го не пра­цю­вав ра­зом із ко­ман­дою, ли­ше на збо­рах у ОАЕ по­чав­ши на­би­ра­ти фор­му?

— Ва­ле­рій і в іграх, і в тре­ну­валь­но­му про­це­сі з ве­ли­че­зним ба­жа­н­ням приступив до ро­бо­ти. Але зно­ву по­мі­че­но: якщо по­ча­ток збо­рів всі про­ве­ли на ба­жан­ні, в то­му чи­слі й Ва­ле­рій, то в дру­гій ча­сти­ні збо­рів він утра­тив уже на­дба­ні кон­ди­ції. Але й Лебідь, і ін­ші хло­пці все одно до­тер­пі­ли, ви­ко­нав­ши весь за­пла­но­ва­ний об­сяг ро­бо­ти. При­чо­му з ви­со­ким рів­нем від­по­від­аль­но­сті. То­му до Ле­бе­дя та­кож у ме­не не­має пре­тен­зій.

— На пе­ре­гля­ді в «Олім­пі­ку» в Емі­ра­тах пе­ре­бу­ва­ли Юрій Бров­чен­ко та Ві­та­лій Го­шко­де­ря. Їх до­лю ви вже ви­зна­чи­ли?

— Ці хло­пці теж гі­дно про­ве­ли збір і до­бре се­бе за­ре­ко­мен­ду­ва­ли. Швид­ше за все, й я вже по­го­див це пи­та­н­ня з пре­зи­ден­том клу­бу, з ни­ми бу­де­мо під­пи­су­ва­ти кон­тра­кти. Це від­бу­де­ться або на тре­тьо­му збо­рі, або пі­сля ньо­го. Якщо не бу­де яки­хось форс­ма­жо­рів, то Юрій та Ві­та­лій по­пов­нять наш ко­ле­ктив. Во­ни до­ве­ли, що гі­дні ви­сту­па­ти за «Олім­пік».

— На збір у ОАЕ че­рез трав­му спи­ни не по­їхав ви­хо­ва­нець клу­бної ака­де­мії во­ро­тар Яро­слав Ко­тля­ров. Як у ньо­го спра­ви?

— Увесь цей час він не тре­ну­вав­ся, від­нов­лю­вав­ся пі­сля трав­ми. На­скіль­ки знаю, спра­ва в ньо­го йде на по­прав­ку, але в ме­не ще не бу­ло ча­су де­таль­но з ним по­го­во­ри­ти.

— На­пев­не, на за­вер­шаль­ний збір до Ан­та­лії «Олім­пік» ви­ру­шить у то­му ж скла­ді, що й на дру­гий збір?

— Тре­тій збір про­ве­де­мо в то­му ж скла­ді. Змін по­ки не пе­ред­ба­ча­є­ться.

— На­скіль­ки ко­ман­да ни­ні го­то­ва до дру­гої ча­сти­ни чем­піо­на­ту?

— По­ки ми не го­то­ві на сто від­со­тків. На за­клю­чно­му збо­рі пла­ну­є­мо про­ве­сти чо­ти­ри спа­рин­ги, ще два ти­жні плі­дно по­пра­цю­ва­ти. До цьо­го на зе­ле­них по­лях тре­ну­ва­ли­ся всьо­го 12 днів. За та­кий пе­рі­од під­го­ту­ва­ти ко­ман­ду не ре­аль­но. То­му пі­сля не­ве­ли­ко­го від­по­чин­ку про­дов­жу­є­мо на­би­ра­ти кон­ди­ції на тре­тьо­му збо­рі в Ту­реч­чи­ні. Ду­маю, за на­сту­пні два ти­жні ви­йде­мо на по­трі­бний рі­вень і пі­ді­йде­мо до чем­піо­на­ту в опти­маль­но­му ста­ні.

«На­ше зав­да­н­ня — ви­гра­ва­ти не на збо­рах, а пі­ді­йти в опти­маль­ній фор­мі до офі­цій­них ма­тчів».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.