НО­ВИ­НИ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга -

Ди­ре­кція прем’єр-лі­ги за­твер­ди­ла да­ти про­ве­де­н­ня та час по­ча­тку ма­тчів 15 ту­ру чем­піо­на­ту кра­ї­ни.

«Чор­но­мо­рець» — «Іл­лі­чі­вець» (19:00).

«Зо­ря» — «Олім­пік» (14:00), «Ша­хтар» — «Вор­скла» (17:00).

«Го­вер­ла» — «Ме­та­лург» Зп (14:00), «Ме­та­лург» Д — «Кар­па­ти» (17:00), «Дні­про» — «Во­линь» (17:00), «Ди­на­мо» — «Ме­та­ліст» (19:30).

Матч «Ме­та­лі­ста» з «Ди­на­мо» під за­гро­зою зри­ву. Як по­ві­дом­ляє fc­metalist.com, грав­ці хар­ків­ської ко­ман­ди не отри­му­ють зар­пла­тню май­же впро­довж чо­ти­рьох мі­ся­ців. Фут­бо­лі­сти, якщо в най­ближ­чі два ти­жні ситуація не змі­ни­ться й не по­чне­ться ви­пла­та за­бор­го­ва­но­стей, по­гро­жу­ють, що не ви­йдуть на матч про­ти ки­їв­сько­го «Ди­на­мо».

Мо­жуть не ви­йти на гру з «Олім­пі­ком» і фут­бо­лі­сти «Зо­рі». Як по­ві­дом­ляє Ес­пре­со.TV, при­чи­на в за­бор­го­ва­но­сті по зар­пла­тні. Про це на умо­вах ано­нім­но­сті роз­по­вів один із грав­ців ко­ман­ди. За­раз «Зо­ря» в Ту­реч­чи­ні, де про­во­дить під­го­тов­ку до дру­гої ча­сти­ни се­зо­ну. Пі­сля за­кін­че­н­ня пер­шо­го збо­ру у фут­бо­лі­стів від­бу­ла­ся роз­мо­ва з Єв­ге­ном Гел­ле­ром. Під час роз­мо­ви, за ін­фор­ма­ці­єю дже­ре­ла, Гел­лер обі­цяв роз­ра­ху­ва­ти­ся з бор­га­ми. По­ві­дом­ля­є­ться, що в ко­ман­ді не ви­пла­чу­ють за­ро­бле­не вже кіль­ка мі­ся­ців. За сло­ва­ми одно­го з фут­бо­лі­стів, якщо пі­сля збо­рів грав­цям не ви­пла­тять зар­пла­тню, то «Зо­ря» не ви­йде на пер­ший матч ве­сня­ної ча­сти­ни чем­піо­на­ту про­ти до­неч­чан. У свою чер­гу, ген­ди­ре­ктор лу­ган­ців Сер­гій Ра­фа­ї­лов спро­сту­вав цю ін­фор­ма­цію.

За де­яки­ми да­ни­ми, опор­ний пів­за­хи­сник «Кар­пат» Олег Го­ло­дюк дру­гу ча­сти­ну се­зо­ну про­ве­де в «Дні­прі». Клу­би до­мо­ви­ли­ся про орен­ду до кін­ця се­зо­ну, пі­сля чо­го дні­пря­ни змо­жуть ви­ку­пи­ти кон­тракт фут­бо­лі­ста. По­ві­дом­ля­є­ться, що Го­ло­дюк при­єд­на­є­ться до «Дні­пра» на збо­рі в Ту­реч­чи­ні. Во­дно­час, є ін­фор­ма­ція, що уго­да по­ки не за­вер­ше­на. «Кар­па­ти» хо­ті­ли би спо­ча­тку про­дов­жи­ти кон­тракт із Го­ло­дю­ком, а по­тім від­пу­сти­ти йо­го в орен­ду. Рі­ше­н­ня за­ли­ша­є­ться за грав­цем. Очі­ку­є­ться, що дня­ми все ста­не зро­зумі­ло. Схо­жа ситуація з пе­ре­хо­дом у «Дні­про» за­хи­сни­ка «Кар­пат» Пав­ла Ксьон­за.

На­ве­сні вбо­лі­валь­ни­ки «Ме­та­лі­ста» мо­жуть не по­ба­чи­ти в рі­дно­му мі­сті ма­тчів за уча­стю «жов­то­си­ніх ». Ке­рів­ни­цтво хар­ків­сько­го клу­бу ні­як не мо­же до­мо­ви­ти­ся з обла­сною вла­дою, яка хо­че отри­му­ва­ти за орен­ду ОСК «Ме­та­ліст» біль­ше, ніж во­се­ни. За­зна­чи­мо, що ра­ні­ше орен­да аре­ни об­хо­ди­ла­ся «Ме­та­лі­сту» в 250 ти­сяч гри­вень. Са­ме то­му ке­рів­ни­цтво хар­ків­сько­го клу­бу впро­довж двох ти­жнів ве­де пе­ре­го­во­ри з пред­став­ни­ка­ми сум­сько­го ста­діо­ну «Юві­лей­ний». Як мі­ні­мум, пер­ші до­ма­шні ма­тчі хар­ків’яни пла­ну­ють про­во­ди­ти у су­сі­дньо­му обла­сно­му цен­трі.

«Справ­ді, ве­ли­ся пе­ре­го­во­ри про те, що­би «Ме­та­ліст» про­вів матч або кіль­ка ма­тчів на «Юві­лей­но­му». По­ки що оста­то­чно­го рі­ше­н­ня не­має, ми на ста­дії пе­ре­го­во­рів. Про фі­нан­со­ві умо­ви го­во­ри­ти по­ки ра­но, бо ми ще не до­мо­ви­ли­ся оста­то­чно, це бу­де пе­ред­ча­сно. Ми го­то­ві прийня­ти «Ме­та­ліст», го­то­ві за­без­пе­чи­ти на­ле­жним чи­ном про­ве­де­н­ня ма­тчів. У нас один із най­кра­щих га­зо­нів у пер­шій лі­зі. Єди­не, клуб усе­та­ки до остан­ньо­го спо­ді­ва­є­ться гра­ти у Хар­ко­ві», — за­явив в ін­терв’ю ка­на­лу «Фут­бол 1» ди­ре­ктор сум­сько­го ста­діо­ну Ва­дим За­кор­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.