Де­нис ДЕ­ДЕ­ЧКО: «ДО БЕ­РЕ­ЗНЯ КО­ГОСЬ ПРИ­ДБА­Є­МО»

ПОЛ­ТАВ­СЬКИЙ ХАВ­БЕК РОЗ­ПО­ВІД­АЄ ПРО ПІД­ГО­ТОВ­КУ, БРАКОВАНІ СІ­ТКИ НА ВО­РО­ТАХ, А ТА­КОЖ ПРО ТЕ, ЩО УКРА­ЇН­СЬКІ КО­МАН­ДИ ОДНО­ТИ­ПНІ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Во­ло­ди­мир БАНЯС.

— Де­ни­се, го­ту­ю­чись до ін­терв’ю, про­чи­тав усі ма­те­рі­а­ли на офі­цій­но­му сай­ті ва­шо­го клу­бу за остан­ні два ти­жні. Най­біль­ше за­ці­ка­ви­ла но­ви­на, де йшло­ся, що на дру­го­му збо­рі Ва­силь Са­чко за­про­по­ну­вав під­ле­глим ори­гі­наль­ну ме­то­ду під­го­тов­ки, на­то­мість кі­пер «Вор­скли» Дми­тро Не­по­го­дов ска­зав ме­ні, що ні­чо­го ці­ка­во­го в Ту­реч­чи­ні не бу­ло… Ко­му ві­ри­ти?

— Для ме­не все про­йшло… в прин­ци­пі, спо­кій­но. Не мо­жу ска­за­ти, що бу­ло ну­дно. Пра­цю­ва­ли в зви­чай­ній атмо­сфе­рі, я отри­мав по­зи­тив­ні емо­ції. Ця ча­сти­на під­го­тов­ки до ве­сни осо­бли­ва тим, що ми до­во­лі ба­га­то ча­су за­йма­ли­ся з м’ячем, а го­лов­не — наш тре­нер акцен­ту­вав на та­кти­чній під­го­тов­ці. Та­кти­ка — ось, що бу­ло основ­не. Мо­жли­во, для де­ко­го — я не го­во­ри­ти­му про ін­ших хло­пців, про­сто при­пу­скаю — та­кі ре­чі не над­то ці­ка­ві. Ме­не все вла­што­ву­ва­ло. Тим па­че, на про­ти­ва­гу пер­шо­му збо­ру, цей про­хо­див у по­лег­ше­но­му, що­до «фі­зи­ки», ре­жи­мі.

— Пе­ре­гля­да­ю­чи зві­ти з Ту­реч­чи­ни, звер­нув ува­гу, що то­ва­ри­ську зу­стріч із ка­зах­ським «Ати­рау» ви від­бі­га­ли на по­лі, де сі­тка во­ріт у кіль­кох мі­сцях бу­ла по­шко­дже­на…

— Хо­че­те за­пи­та­ти про умо­ви? Нор­маль­ні! Я жо­дних по­шко­джень не ба­чив, мо­жли­во, не при­гля­дав­ся. Усе бу­ло так до­бре, що по­за­і­гро­вих мо­мен­тів ми не по­мі­ча­ли.

— А як би ви по­ясни­ли те, що та­ка мо­дель зи­мо­вої під­го­тов­ки — три ета­пи, де на стар­то­во­му «за­кла­да­є­ться фі­зи­чний фун­да­мент», на дру­го­му фут­бо­лі­стів під­пу­ска­ють до м’яча, на тре­тьо­му гра­ють спа­рин­ги — ви­ко­ри­сто­ву­є­ться всі­ма ві­тчи­зня­ни­ми клу­ба­ми? Усі пра­цю­ють, на­че під ко­пір­ку!

— Скла­дно на це від­по­ві­сти. Те, що все «під ко­пір­ку», — десь так і є. У ме­не бу­ли збо­ри в «Ди­на­мо», «Крив­ба­сі», те­пер — у «Вор­склі», й по­всю­ди схо­жі прин­ци­пи — плюс­мі­нус де­я­кі ко­ре­кти­ви… Зна­чить, так і має бу­ти! Ма­буть, ко­лись про­бу­ва­ли го­ту­ва­ти­ся по­ін­шо­му, але по­ба­чи­ли, який спо­сіб на­справ­ді опти­маль­ний.

— Зав­тра ( роз­мо­ва від­бу­ла­ся ми­ну­ло­го вів­тор­ка. — В.Б.) стар­тує збір № 3. На ньо­му за­пла­но­ва­но про­ве­сти п’ять кон­троль­них ігор. Чи не за­ба­га­то за 11 днів?

— Спра­ва в то­му, що ці п’ять ма­тчів бу­дуть зі­гра­ні за три дні — дві­чі ма­ти­ме­мо по два спа­рин­ги. Зро­бле­но це для то­го, що­би всі фут­бо­лі­сти отри­ма­ли май­же рів­ну кіль­кість хви­лин на по­лі.

— Ближ­че до ве­сни: Пол­та­ва де­кла­рує зма­га­н­ня за єврокубки, але до­сі не ба­чи­мо ка­дро­вої під­мо­ги. Пі­шли че­тве­ро віль­них аген­тів, а по­пов­не­н­ня одне — у ви­гля­ді по­вер­ну­то­го з орен­ди.

— Це не зов­сім до ме­не, про це кра­ще — до ке­рів­ни­цтва. Ме­ні зда­є­ться, що до бе­ре­зня ко­гось при­дба­є­мо, є мі­сця, які тре­ба під­си­лю­ва­ти. Якщо ні — скла­дно нам до­ве­де­ться… Пі­шли силь­ні хло­пці, во­ни ко­лись ду­же нам до­по­ма­га­ли, їх ба­жа­но ки­мось за­мі­ни­ти.

— На­о­ста­нок за­пи­та­н­ня, ко­тре не всім по­до­ба­є­ться: на­скіль­ки ува­жно сте­жи­те за роз­ви­тком вій­ни в Укра­ї­ні? Пе­ре­бу­ва­ю­чи за мо­ря­ми…

— Ува­жно слід­ку­є­мо. Ми ж не з ко­смо­су, так са­мо пе­ре­жи­ва­є­мо. У нас рі­дні по всій дер­жа­ві. Ду­же пе­ре­жи­ва­є­мо. Це все, що мо­жу ска­за­ти.

«Для ме­не все про­йшло… в прин­ци­пі, спо­кій­но».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.