Єв­ген СЕ­ЛЕ­ЗНЬОВ: «ДЛЯ НАС ГО­ЛОВ­НЕ — ЧЕМ­ПІО­НАТ»

ФОР­ВАРД «ДНІ­ПРА» ПО­ДІ­ЛИВ­СЯ ВРА­ЖЕ­Н­НЯ­МИ ПРО ДРУ­ГИЙ ЗБІР В ІСПАН­СЬКІЙ МАР­БЕ­ЛЬЇ ТА РОЗ­ПО­ВІВ ПРО ПІД­ГО­ТОВ­КУ ДО МА­ТЧУ ЛІ­ГИ ЄВ­РО­ПИ ПРО­ТИ «ОЛІМ­ПІ­А­КО­СА»

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Ро­ман КИ­РІ­ЄН­КО.

— Єв­ге­не, дру­гий на­вчаль­но-тре­ну­валь­ний збір «Дні­про» про­во­див у іспан­ській Мар­бе­льї. На­скіль­ки цей етап під­го­тов­ки був ін­тен­сив­ним і ко­ри­сним для ко­ман­ди?

— Ми про­ро­би­ли ве­ли­кий об­сяг ро­бо­ти, зі­гра­ли кіль­ка то­ва­ри­ських по­єдин­ків. Однак по­трі­бно ро­зу­мі­ти, що для нас го­лов­не — чем­піо­нат, і на збо­рах ми плі­дно пра­цю­є­мо над тим, що­би дру­гу ча­сти­ну пер­шо­сті про­ве­сти на хо­ро­шо­му рів­ні. За­га­лом, тре­ну­валь­ний цикл у Іспа­нії осо­би­сто ме­ні ду­же спо­до­бав­ся, й, га­даю, ко­ман­ді він пі­шов тіль­ки на ко­ристь.

— Якось до­ве­ло­ся по­ба­чи­ти ці­ка­ву фо­то­гра­фію, де Ні­ко­ла Ка­ли­нич виконує де­що не­зви­чну впра­ву — ме­тає спи­са. Це но­во­вве­де­н­ня тре­нер­сько­го шта­бу чи ініціатива са­мо­го грав­ця?

— Та ні­я­ке це не но­во­вве­де­н­ня. Ні­ко­ла про­сто ви­рі­шив пе­ре­ві­ри­ти свої на­ви­чки в ме­тан­ні спи­са.

— На дру­го­му збо­рі, пев­не, пра­цю­ва­ли біль­ше над пра­кти­чни­ми та та­кти­чни­ми на­пра­цю­ва­н­ня­ми, чи все ж зна­йшло­ся мі­сце й для фі­зи­чних на­ван­та­жень?

— Біль­ше пра­цю­ва­ли над та­кти­кою та ви­ко­ну­ва­ли ігро­ві впра­ви. Та­кої бі­га­ни­ни, як це бу­ло на пер­ших збо­рах, у Іспа­нії, тре­нер­ський штаб не за­сто­со­ву­вав. Як ві­до­мо, ми в Мар­бе­льї про­ве­ли біль­ше то­ва­ри­ських по­єдин­ків, при­чо­му су­пер­ни­ки, як на ме­не, бу­ли силь­ні­ши­ми за тих, із яки­ми гра­ли в Емі­ра­тах. Отож по­сту­по­во під­хо­ди­мо до стар­ту в Лі­зі Єв­ро­пи, на­би­ра­є­мо опти­маль­них кон­ди­цій.

— У Іспа­нії «Дні­про» роз­мі­щу­вав­ся в то­му ж го­те­лі, що й за Ра­мо­са. По­рів­ня­но з ми­ну­лою зи­мою там щось змі­ни­лось?

— Ні, ні­чо­го не змі­ни­ло­ся. Ком­фор­та­бель­ний, чу­до­вий го­тель, зру­чний, із хо­ро­шим сер­ві­сом. За­га­лом, пра­цю­ва­ти в Мар­бе­льї та­кож до­бре, як і в ОАЕ.

— На пер­ший збір у Араб­ських Емі­ра­тах тре­нер­ський штаб «Дні­пра» до­зво­лив грав­цям узя­ти із со­бою сім’ї. До Мар­бе­льї дні­про­пе­тров­ці та­кож по­їха­ли з рі­дни­ми чи цьо­го ра­зу все про­хо­ди­ло за стан­дар­тною схе­мою?

— Ні, до Мар­бе­льї нам ні­ко­го не до­зво­ли­ли бра­ти. Бу­ла ли­ше офі­цій­на де­ле­га­ція клу­бу.

— Із чо­ти­рьох спа­рин­гів на іспан­ських збо­рах «бі­ло-си­ньо­бла­ки­тні» в двох здо­бу­ли пе­ре­мо­гу та ще дві­чі зі­гра­ли уні­чию. Осо­би­сто вам про­ти ко­го бу­ло най­важ­че гра­ти?

— Пев­не, най­скла­дні­ше бу­ло з бол­гар­ським «Лу­до­гор­цем». У них хо­ро­ша, швид­кі­сна ко­ман­да. Отож ну­льо­ва ні­чия в то­му ма­тчі — ціл­ком за­ко­но­мір­ний ре­зуль­тат.

— Єв­ге­не, до стар­ту в Лі­зі Єв­ро­пи за­ли­ши­ло­ся зов­сім не­ба­га­то ча­су. Ма­тчі за уча­стю чем­піо­на Греції — «Олім­пі­а­ко- са» — пе­ре­гля­да­ли чи ви­вча­ти­ме­те су­пер­ни­ка пі­зні­ше?

— Яко­гось ко­ле­ктив­но­го пе­ре­гля­ду ма­тчів «Олім­пі­а­ко­са» не бу­ло. Хло­пці в ін­ди­ві­ду­аль­но­му по­ряд­ку слід­ку­ють за гре­ка­ми, див­ля­ться їхні по­єдин­ки. Та, по­при це, всі зна­ють, що су­пер­ник нам ді­став­ся не з про­стих, по­ту­жно ви­сту­пає в рі­дних сті­нах. На­при­клад, у Лі­зі чем­піо­нів во­ни пе­ре­гра­ли «Атле­ти­ко», «Ювен­тус» і «Маль­ме». Пі­рей­ська ко­ман­да зов­сім не­про­ста, й по­трі­бно до­кла­сти чи­ма­ло зу­силь, аби прой­ти в на­сту­пний етап зма­гань. Га­даю, де­таль­не ви­вче­н­ня су­пер­ни­ка від­бу­де­ться вже пе­ред ма­тчем.

— Ча­сом, у зв’яз­ку з ви­сту­па­ми в єв­ро­пей­ській Лі­зі, Маркевич не фор­сує під­го­тов­ку до се­зо­ну?

— Ні, все про­хо­дить за пла­ном. Ні­хто ні­чо­го не фор­сує, яко­гось при­ско­ре­но­го ре­жи­му не­має. Го­ту­є­мо­ся як завжди, по­сту­по­во під­хо­ди­мо до се­зо­ну.

— За рі­зно­ма­ні­тни­ми чу­тка­ми, впро­довж усьо­го трансфер­но­го ві­кна й до­те­пер Єв­ген Ко­но­плян­ка по­трі­бен ба­га­тьом топ-клу­бам Єв­ро­пи — «Ро­мі», «Мі­ла­ну», «Ін­те­ру», «Ман­че­стер Юнай­тед», «Лі­вер­пу­лю», «Тот­тен­хе­му». Ча­сом, із Єв­ге­ном не спіл­ку­ва­ли­ся із цьо­го при­во­ду? Які в ньо­го вза­га­лі пла­ни на май­бу­тнє?

— Із по­ді­бни­ми за­пи­та­н­ня­ми по­трі­бно звер­та­ти­ся без­по­се­ре­дньо до Ко­но­пи (Ко­но­плян­ки. — Р.К.). Га­даю, крім ньо­го, біль­ше про цю си­ту­а­цію ні­хто не роз­по­вість. Отож, ме­ні щось го­во­ри­ти із цьо­го при­во­ду не­має жо­дно­го сен­су.

— Те, що пер­ший по­єди­нок у Лі­зі Єв­ро­пи «Дні­про» про­во­ди­ти­ме вдо­ма — це на ко­ристь ва­шій ко­ман­ді чи ні?

— Да­лі прой­де та ко­ман­да, ко­тра за під­сум­ка­ми двох по­єдин­ків бу­де силь­ні­шою. Мо­жна про­гра­ти вдо­ма, але по­їха­ти в го­сті й там пе­ре­гра­ти су­пер­ни­ка. Зві­сно, стра­те­гія до­ма­шньо­го ма­тчу де­що від­рі­зня­є­ться від ви­їзно­го, хо­ча, за ве­ли­ким ра­хун­ком, осо­бли­вої рі­зни­ці, де са­ме гра­ти, не­має. Одна­ко­во до­бре по­трі­бно ві­ді­гра­ти як у Ки­є­ві, так і в Пі­реї. Як во­но ви­йде на пра­кти­ці, по­ди­ви­мо­ся, про­те так про­сто за­ли­ша­ти єврокубки ми не зби­ра­є­мо­ся.

— На­о­ста­нок хо­тів би по­ці­ка­ви­ти­ся, як «Дні­про» про­во­ди­ти­ме фі­наль­ну ста­дію під­го­тов­ки? Ко­ман­да за­ли­ши­ться в Дні­про­пе­тров­ську чи по­ле­тить у те­плі­ші краї?

— Ні, в Укра­ї­ні ми не за­ли­ши­мо­ся. Де­ся­то­го лю­то­го ви­лі­та­є­мо до Ту­реч­чи­ни (роз­мо­ва від­бу­ла­ся 9 лю­то­го. — Р. К.), де про­ве­де­мо збір із двох ча­стин. Пер­ша три­ва­ти­ме до 18 лю­то­го, пі­сля чо­го ви­ле­ти­мо до Ки­є­ва на матч із «Олім­пі­а­ко­сом». А дру­га роз­по­чне­ться вже пі­сля по­єдин­ку з гре­ка­ми, від­так три­ва­ти­ме до 25 чи­сла по­то­чно­го мі­ся­ця.

«Яко­гось ко­ле­ктив­но­го пе­ре­гля­ду ма­тчів «Олім­пі­а­ко­са» не бу­ло».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.