Ва­дим При­стай­ко: «Зав­жди ви­ни­ка­ють су­пе­ре­чки між кра­ї­на­ми, які від­чу­ва­ють без­по­се­ре­дню за­гро­зу, і ти­ми, хто ві­рить, що все обі­йде­ться»

«Зав­жди ви­ни­ка­ють су­пе­ре­чки між кра­ї­на­ми, які від­чу­ва­ють без­по­се­ре­дню за­гро­зу, і ти­ми, хто ві­рить, що все обі­йде­ться»

Ukrainskiy Tyzhden - - Contents - Спіл­ку­вав­ся Юрій Ла­па­єв

Го­ло­ва Мі­сії Укра­ї­ни при НАТО про єв­ро­пей­ську без­пе­ку

Ти­ждень обго­во­рив пер­спе­кти­ви роз­ши­ре­н­ня Альян­су, осо­бли­во­сті пла­нів Укра­ї­ни та вплив по­лі­ти­ки на без­пе­ко­ву скла­до­ву бло­ку з го­ло­вою Мі­сії Укра­ї­ни при НАТО Ва­ди­мом При­стай­ком.

Як ви мо­же­те оці­ни­ти ви­ко­на­н­ня Рі­чної на­ціо­наль­ної про­гра­ми (РНП) на 2017 рік і які від­гу­ки від іно­зем­них пар­тне­рів є з цьо­го при­во­ду? — Не­що­дав­но ми ді­ста­ли ре­ко­мен­да­ції кра­їн — чле­нів Альян­су що­до то­го, як во­ни оці­ню­ють ви­ко­на­н­ня Укра­ї­ною РНП про­тя­гом 2017­го. Важ­ко про це ска­за­ти дво­ма сло­ва­ми, адже са­ма про­гра­ма — це 60 сто- рі­нок текс­ту, який по­ді­ле­ний на п’ять роз­ді­лів, по­чи­на­ю­чи з по­лі­ти­чно­го й за­кін­чу­ю­чи вій­сько­вим та обо­рон­ним. А її оцін­ка пар­тне­ра­ми — це 24 сто­рін­ки су­ціль­но­го текс­ту. РНП — до­ку­мент, що дає змо­гу нам сфо­к­усу­ва­ти­ся на зу­си­л­лях, які по­трі­бно Украї ні до­кла­сти для ре­фор­му­ва­н­ня, а не до­каз то­го, що НАТО щось очі­кує від нас. Са­ме то­му пер­ший роз­діл РНП аб­со­лю­тно не має ні­чо­го спіль­но­го ні з обо­ро­ною, ні з без­пе­кою. Він пов’яза­ний із по­лі­ти­чни­ми пи­та­н­ня­ми. У ньо­му за­фі­ксо­ва­ні змі­ни на­шо­го з ва­ми кур­су, які від­бу­ли­ся про­тя­гом 2017 ро­ку. У цьо­му роз­ді­лі та­кож за­зна­че­ні всі ре­фор­ми, які ми са­мі со­бі по­ста­ви­ли за

умов­но, ко­ре­лю­є­ться за­раз із на­ши­ми по­тре­ба­ми на Схо­ді. Але на­віть до цьо­го ча­су 40 укра­їн­ських вій­сько­во­слу­жбов­ців пе­ре­бу­ва­ють у Ко­со­ві. Та­кож бе­ре­мо участь у си­лах швид­ко­го ре­а­гу­ва­н­ня НАТО (це си­ли, які ма­ють бу­ти го­то­ви­ми до роз­гор­та­н­ня в будь­якій ча­сти­ні Альян­су за 24 год). Наш лі­так сто­їть на чер­гу­ван­ні й мо­же за­сто­со­ву­ва­ти­ся в опе­ра­ці­ях бло­ку. Ми до­да­тко­во під­ко­ву­є­мо де­сан­тни­ків і спе­ці­а­лі­стів із Рхбя­за­хи­сту. На­ші вій­сько­ві ма­ють бу­ти го­то­ви­ми до спіль­но­го про­ве­де­н­ня опе­ра­цій, за­без­пе­чу­ва­ти ло­гі­сти­ку за на­тов­ським зраз­ком, ке­ру­ва­ти­ся за­галь­ни­ми для Альян­су вій­сько­ви­ми стан­дар­та­ми й пра­ви­ла­ми ве­де­н­ня бою. Вла­сне, над цим ми за­раз пра­цю­є­мо, та­ка пов­сяк­ден­на ро­бо­та не зав­жди ці­ка­ва, але на­справ­ді са­ме во­на є най­ва­жли­ві­шою та від­би­рає біль­шість ча­су.

А крім вій­сько­вої сфе­ри? — На­ші вче­ні пра­цю­ють у на­у­ко­вих про­е­ктах ра­зом із фа­хів­ця­ми НАТО. Є спе­ці­аль­ний фонд, який ви­вчає про­я­ви гі­бри­дної вій­ни та ви­зна­чає зда­тність про­ти­сто­я­ти їй. Тоб­то ми на­ко­пи­чу­є­мо зна­н­ня, хо­ча, на жаль, у цій си­ту­а­ції є суб’єктом, від­чу­ва­є­мо

все на со­бі. І те­пер мо­же­мо здо­бу­ти­ми зна­н­ня­ми по­ді­ли­ти­ся з НАТО. Не­що­дав­но за­кін­чи­ли ва­жли­вий про­ект із нім­ця­ми що­до де­з­акти­ва­ції ді­лян­ки від ра­діо­актив­но­го за­бру­дне­н­ня, де ко­лись збе­рі­га­ли­ся та ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся ядер­ні боє­при­па­си. Це в смт Ва­ку­лен­чук Жи­то­мир­ської обла­сті. На той про­ект бу­ло ви­тра­че­но близь­ко міль­йо­на єв­ро. Не­що­дав­но ми пре­зен­ту­ва­ли йо­го ре­зуль­та­ти в НАТО. За­раз пе­ре­хо­ди­мо до но­во­го ета­пу зга­да­но­го про­е­кту, адже ні­ме­цька сто­ро­на го­то­ва йо­го про­фі­нан­су­ва­ти й ви­сту­пи­ти ке­рів­ни­ком. Та­кі про­е­кти без­по­се­ре­дньо не сто­су­ю­ться без­пе­ки чи обо­ро­ни, во­ни є ви­клю­чно еко­ло­гі­чни­ми. Ін­ший ва­жли­вий мо­мент — опе­ра­тив­ний обмін ін­фор­ма­ці­єю про по­ві­тря­ний рух. Це не тіль­ки по­кра­щує ро­зу­мі­н­ня вій­сько­вих, де яка ціль пе­ре­бу­ває, а та­кож сут­тє­во спри­яє без­пе­ці ци­віль­ної авіа­ції. І та­ких про­е­ктів ще ба­га­то.

До ре­чі, про обмін ін­фор­ма­ці­єю: чи всі сто­ро­ни діа­ло­гу за­до­во­ле­ні тим, як він від­бу­ва­є­ться? — Ми що­дня по­чи­на­є­мо ро­бо­ту з то­го, що ін­фор­му­є­мо сво­їх пар­тне­рів із НАТО про по­дії в Укра­ї­ні. На жаль, ін­ко­ли це по­ві­дом­ле­н­ня про кіль­кість на­ших за­ги­блих вій­сько­вих. Крім то­го, роз­по­від­а­є­мо про пе­ре­біг основ­них опе­ра­цій, про те, що вза­га­лі

ЗА ВІЙСЬКОВОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ, НАТО — ЦЕ «РУХОМА ЦІЛЬ». ТОБ­ТО ЗА­РАЗ ВИ ПЛАНУЄТЕ ПРИ­ЄД­НА­ТИ­СЯ ДО СЬОГОДНІШНЬОГО БЛО­КУ, АЛЕ ЧЕ­РЕЗ 10 РО­КІВ ТО БУ­ДЕ ВЖЕ ІН­ША ОР­ГА­НІ­ЗА­ЦІЯ, З ІНА­КШИ­МИ ВИ­МО­ГА­МИ Й ОЧІКУВАННЯМИ

Хар­чі та без­ал­ко­голь­ні на­пої 50,9% Жи­тло та опла­та ко­му­наль­них по­слуг 11,8% Хар­чу­ва­н­ня по­за до­мом 2,3%

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.