Три ту­зи в ру­ка­ві

Ukrainskiy Tyzhden - - Contents - Юрій Ла­па­єв

Яки­ми мо­жуть бу­ти сце­на­рії втру­ча­н­ня в май­бу­тні укра­їн­ські ви­бо­ри

Ко­ли сі­да­єш за гру в кар­ти із шу­ле­ром, важ­ко спо­ді­ва­ти­ся, що во­на бу­де че­сною. Осо­бли­во ко­ли зна­єш, що він не­що­дав­но обду­рив тво­їх дру­зів. За рік в Укра­ї­ні від­бу­ду­ться пре­зи­дент­ські та пар­ла­мент­ські ви­бо­ри. З огля­ду на ми­ну­лий до­свід пре­зи­дент­ських пе­ре­го­нів у США та Фран­ції, го­ло­су­ва­н­ня в Ні­меч­чи­ні та ре­фе­рен­дум що­до Brexit бу­де пра­виль­но че­ка­ти на те, що в РФ при­па­се­но кіль­ка «ту­зів у ру­ка­вах» і для на­шої дер­жа­ви.

ТРИ СЦЕ­НА­РІЇ

Імо­вір­не втру­ча­н­ня в про­цес ви­бо­рів мо­жна умов­но роз­ді­ли­ти на три на­пря­ми. Пер­ший — дав­ні кла­си­чні те­хно­ло­гії. Це ві­до­мі па­ке­ти з гре­чкою, вки­да­н­ня бю­ле­те­нів і «ка­ру­се­лі» на ді­лян­ках та будь­які ін­ші спосо­би впли­ву на ре­зуль­тат во­ле­ви­яв­ле­н­ня. Їх важ­ко на­зва­ти ви­клю­чно ро­сій­ськи­ми, усі ми­ну­лі укра­їн­ські пе­ре­го­ни по­ка­за­ли, що ми ма­є­мо до­ста­тньо вла­сних про­фе­сіо­на­лів ці­єї про­ти­за­кон­ної спра­ви. Еко­но­мі­чна си­ту­а­ція в кра­ї­ні, на жаль, ще біль­ше сти­му­лює лю­дей по­го­джу­ва­ти­ся на та­кі ма­хі­на­ції за­ра­ди хоч яко­гось при­бу­тку.

НАЙ­ІМО­ВІР­НІ­ШЕ, ПРО­ТИ УКРА­Ї­НИ БУ­ДЕ ВИ­КО­РИ­СТА­НИЙ УВЕСЬ СУ­ЧА­СНИЙ АРСЕНАЛ ЗА­СО­БІВ ВПЛИ­ВУ, ЩОБ ПРИ­ВЕ­СТИ ДО ВЛА­ДИ ПО­ТРІ­БНІ КРЕМ­ЛЮ ПО­ЛІ­ТИ­ЧНІ СИ­ЛИ. П’ЯТА КОЛОНА, КОМПРОМАТИ ТА ФЕЙКИ ЧИ DDOS-АТА­КИ НА ЦВК — ЦЕ ЛИ­ШЕ ДО­ДА­ТКО­ВИЙ ФРОНТ У ГІБРИДНІЙ ВІЙ­НІ ПРО­ТИ НА­ШОЇ ДЕР­ЖА­ВИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.