Бру­дні трю­ки Ро­сії

Як Пу­тін втру­ча­є­ться в жи­т­тя за­хі­дних де­мо­кра­тій, і чо­му За­хід ре­а­гує не­до­ста­тньо

Ukrainskiy Tyzhden - - Contents -

Як Кремль ви­ко­ри­сто­вує вра­зли­вість де­мо­кра­ти­чно­го сві­ту

У дру­гій по­ло­ви­ні 1980­х, ко­ли по­ча­ла­ся ґор­ба­чов­ська пе­ре­бу­до­ва, Ро­сія по­ми­ри­ла­ся із За­хо­дом. То­ді ві­ри­ло­ся, що обоє від­мов­ля­ться від спроб на­шко­ди­ти одне одно­му не­прав­дою і те­о­рі­я­ми змов пе­рі­о­ду хо­ло­дної вій­ни. Пі­сля то­го як 16 лю­то­го спе­ці­аль­ний про­ку­рор США Ро­берт Мюл­лер ви­су­нув офі­цій­не обви­ну­ва­че­н­ня 13 ро­сі­я­нам, ста­ло зро­зумі­ло, якою ж не­трив­кою ви­яви­ла­ся ця ві­ра.

Він ствер­джує, що у 2014 ро­ці Ро­сія роз­по­ча­ла та­єм­ну опе­ра­цію про­ти аме­ри­кан­ської де­мо­кра­тії, і впев­не­ний, що змо­же сво­ї­ми до­ка­за­ми спро­сту­ва­ти за­пе­ре­че­н­ня ро­сі­ян пе­ред су­дом. Мо­жли­во, че­рез пе­ре­ко­на­н­ня ро­сій­сько­го пре­зи­ден­та Вла­ді­мі­ра Пу­ті­на, що ЦРУ го­тує пов­ста­н­ня в Укра­ї­ні, Агент­ство ін­тер­нет­до­слі­джень (фі­нан­со­ва­не близь­ким до Крем­ля олі­гар­хом) ор­га­ні­зу­ва­ло ко­ман­ду тро­лів із пла­ті­жни­ми си­сте­ма­ми та фаль­ши­ви­ми ака­ун­та­ми. Її зав­да­н­ням бу­ло по­си­ли­ти роз­кол між аме­ри­кан­ця­ми, а пі­зні­ше, у 2016­му, — пе­ре­тя­гну­ти ви­бор­ців від Гіл­ла­рі Клін­тон на бік До­наль­да Трам­па.

АГЕНТ­СТВО ІН­ТЕР­НЕТ-ДО­СЛІ­ДЖЕНЬ (ФІ­НАН­СО­ВА­НЕ БЛИЗЬ­КИМ ДО КРЕМ­ЛЯ ОЛІ­ГАР­ХОМ) ОР­ГА­НІ­ЗУ­ВА­ЛО КО­МАН­ДУ ТРО­ЛІВ. ЇЇ ЗАВ­ДА­Н­НЯМ БУ­ЛО ПО­СИ­ЛИ­ТИ РОЗ­КОЛ МІЖ АМЕ­РИ­КАН­ЦЯ­МИ. В ЄВ­РО­ПІ РО­СІЯ ФІ­НАН­СУЄ ПО­ЛІ­ТИ­КІВ-ЕКС­ТРЕ­МІ­СТІВ, ЗЛА­МУЄ КОМП’ЮТЕР­НІ СИ­СТЕ­МИ, ОР­ГА­НІ­ЗО­ВУЄ МАР­ШІ ТА ПО­ШИ­РЮЄ БРЕ­ХНЮ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.