2–7 кві­тня

че­ка­є­мо Вас на та­ких за­хо­дах у Кни­гар­нях «Є»

Ukrainskiy Tyzhden - - КУЛЬТУРА -

Ки­їв (вул. Ли­сен­ка, 3):

4 кві­тня, 18:30 — «Я з ін­шої пла­не­ти зем­ля»: Со­ло­мія Чу­бай та «Ко­ли­ско­ві для Оле­кси». Музика, ані­ма­ція і роз­мо­ва про ау­тизм.

Ки­їв (вул. Хре­ща­тик, 46):

3 кві­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція ро­ма­ну Ольги Дер­ка­чо­вої «Дім Те­ре­зи» за уча­стю ав­тор­ки. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом Discursus. Мо­де­рує Мі­ла Іван­цо­ва.

5 кві­тня, 18:00 — пре­зен­та­ція книж­ки Оле­ксан­дра Гри­цен­ка «Пе­га­си пе­ре­бу­до­ви». Уча­сни­ки: Ма­ксим Стрі­ха, Ми­ко­ла Ряб­чук, Лю­дми­ла Та­ран, Оле­ксандр Гри­цен­ко. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «К. І. С.». 7 кві­тня, 15:00 — Ди­ску­сій­ний фі­ло­соф­ський клуб. Мар­тін Гай­деґ­ґер: «Ек­зи­стен­цій­на ана­лі­ти­ка Dasein». До­по­від­ач Оле­ксандр Ко­ма­ров. Спіль­но з Club of Creative Philosophy.

Запоріжжя (просп. Со­бор­ний, 137):

4 кві­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція книж­ки Єв­ге­на Лі­ра «Під­зем­ні рі­ки те­чуть» за уча­стю автора. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Жу­пан­сько­го. Мо­де­рує Олесь Бар­ліг. 5 кві­тня, 18:30 — до 100-річ­чя Укра­їн­ської ре­во­лю­ції. Ле­кція істо­ри­ка Юрія Щу­ра «Весна 1918 ро­ку у бо­роть­бі за Запоріжжя». Спіль­но із За­по­різь­ким на­у­ко­во-до­слі­дним цен­тром «Спад­щи­на». 7 кві­тня, 11:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 6–9 ро­ків. Май­стер­клас із роз­ма­льо­ву­ва­н­ня пи­сан­ки фар­ба­ми. Ре­є­стра­ція за но­ме­ром (099) 201-63-87.

Іва­но-фран­ківськ (вул. Не­за­ле­жно­сті, 31):

2 кві­тня, 18:30 — Книж­ко­вий клуб «Ма­лень­ка фран­ків­ська кни­гар­ня». Обго­во­ре­н­ня книж­ки Озре­на Ке­бо «Са­ра­є­во для по­ча­тків­ців» (ви­дав­ни­цтво Discursus). Уча­сни­ки: Сві­тла­на Бре­слав­ська, Ва­силь Ба­бій та Єв­ген Ба­ран. 3 кві­тня, 18:00 — пре­зен­та­ція книж­ки Артема По­ле­жа­ки «На­ві­сні пі­сні» за уча­стю автора. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Лю­та Спра­ва». 5 кві­тня, 18:00 — пре­зен­та­ція по­е­ти­чної збір­ки Сві­тла­ни По­ва­ля­є­вої «Пі­сля Кри­му» за уча­стю ав­тор­ки. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Ста­ро­го Ле­ва. Мо­де­рує Юрій Іздрик.

Луцьк (вул. Ле­сі Укра­їн­ки, 30):

4 кві­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція книж­ки Ольги Дер­ка­чо­вої «Дім Те­ре­зи» за уча­стю ав­тор­ки. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом Discursus. Мо­де­рує Га­ли­на Ястру­бе­цька.

Львів (просп. Сво­бо­ди, 7):

2 кві­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція по­е­ти­чної збір­ки Артема По­ле­жа­ки «На­ві­сні сни» за уча­стю автора. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Лю­та Спра­ва».

3 кві­тня, 18:30 — ле­кція етно­ло­га Юрія Пу­ків­сько­го «Ве­лик­день в на­ро­дній куль­ту­рі укра­їн­ців: тра­ди­ції і су­ча­сність».

Су­ми (Со­бор­на, 44):

7 кві­тня, 11:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 5–7 ро­ків. Квест «Та­єм­ни­ця ве­ли­ко­дньо­го кро­ли­ка». Ігро­ва про­гра­ма за книж­кою Же­нев’єви Юр’є «Ве­се­лий кар­на­вал» (ви­дав­ни­цтво Vivat). Ре­є­стра­ція за но­ме­ром (066) 424-47-68.

Тер­но­піль (вул. Ва­ло­ва, 7–9):

3 кві­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція книж­ки Вір­джи­нії Вулф «Флаш» за уча­стю пе­ре­кла­да­чки На­та­лії Се­ме­нів. Спіль­но з O.K. Publishing. Мо­де­рує Юрій Ма­те­во­щук.

Хар­ків (вул. Сум­ська, 3):

4 кві­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція книж­ки Ві­ри Аге­є­вої «Ві­зе­ру­нок на ка­ме­ні. Ми­ко­ла Ба­жан: жит­тє­пис (не)ра­дян­сько­го по­е­та» за уча­стю ав­тор­ки. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Ста­ро­го Ле­ва. Мо­де­рує Те­тя­на Тро­фи­мен­ко. 7 кві­тня, 18:00 — пре­зен­та­ція книж­ки Мар­кі­я­на Ка­ми­ша «Чор­мет» за уча­стю автора. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Но­ра­Друк».

Хмель­ни­цький (вул. Про­ску­рів­ська, 2):

7 кві­тня, 12:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 4–8 ро­ків. «Фан­та­сти­чні істо­рії на­до­бра­ніч. Зна­йо­ми­мо­ся з Ер­ві­ном Мо­зе­ром».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.