«Ін­фра­стру­ктур­ний про­рив» Оле­ксія Сав­чен­ка

Чо­му на Ми­ко­ла­їв­щи­ні по­мен­ша­ло спо­ді­вань на по­зи­тив­ні змі­ни

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - Ста­ні­слав Ко­злюк, Ми­ко­ла­їв

У жов­тні 2016 ро­ку Миколаївська ОДА че­рез від­кри­тий кон­курс отри­ма­ла но­во­го го­ло­ву: де­пу­та­та від БПП Оле­ксія Сав­чен­ка. Мі­сце­ві спо­ді­ва­ли­ся на по­зи­тив­ні зру­ше­н­ня в обла­сті, однак ці на­дії ви­яви­ли­ся пе­ред­ча­сни­ми. Сам Сав­чен­ко став ві­до­мий ши­ро­ко­му за­га­лу одра­зу пі­сля при­зна­че­н­ня. Свою роль у цьо­му ві­ді­грав кон­курс на по­са­ду го­ло­ви ОДА. На­га­да­є­мо, у пре­зен­та­ції вла­сної кон­кур­сної про­гра­ми Сав­чен­ко на­ро­бив ба­га­то гра­ма­ти­чних по­ми­лок: на кіль­кох сто­рін­ках пре­зен­та­ції мо­жна бу­ло по­мі­ти­ти де­ся­тки не­пра­виль­но на­пи­са­них слів. Зго­дом він зно­ву уві­рвав­ся в ін­фор­ма­цій­ний про­стір зав­дя­ки «своє­рі­дно­му» зов­ні­шньо­му сти­лю, який чо­мусь ду­же по­ді­бний до сти­лю пре­зи­ден­та Че­чні Рам­за­на Ка­ди­ро­ва. Пі­зні­ше ува­гу гро­мад­сько­сті при­вер­та­ли не­до­ре­чні ви­слов­лю­ва­н­ня очіль­ни­ка обла­сті, як- от про ди­тя­чі сел­фі в шкіль­но­му ду­ші. Але най­біль­ший резонанс та обу­ре­н­ня ви­кли­ка­ло са­мо­губ­ство ди­ре­кто­ра ае­ро­пор­ту Ми­ко­ла­є­ва Вла­ди­сла­ва Во­ло­ши­на. Актив­на гро­мад­ськість вба­чає у цій тра­ге­дії про­ви­ну Сав­чен­ка, адже, за сло­ва­ми мі­сце­вих акти­ві­стів і пра­ців­ни­ків ае­ро­пор­ту, ке­рів­ник обла­сті ти­снув на ко­ли­шньо­го вій­сько­во­го, ви­ма­га­ю­чи під­пи­са­ти не­за­кон­ні до­ку­мен­ти. Пі­сля смер­ті Во­ло­ши­на ча­сти­на су­спіль­ства ви­сту­пи­ла з ви­мо­га­ми від­сто­ро­ни­ти Сав­чен­ка від по­са­ди бо­дай на час роз­слі­ду­ва­н­ня. Сам очіль­ник ОДА ви­сту­пив «про­ти спе­ку­ля­цій» на смер­ті й за­ли­ша­ти по­са­ду, во­че­видь, не пла­нує.

ВІД­КРИ­ТИЙ КОН­КУРС?

До по­ча­тку кон­кур­су на по­са­ду го­ло­ви обл­адмі­ні­стра­ції про Оле­ксія Сав­чен­ка на Ми­ко­ла­їв­щи­ні май­же ні­чо­го не зна­ли. Адже він не мі­сце­вий, ро­дом із Чер­ні­гів­щи­ни. З то­го, що бу­ло ві­до­мо ши­ро­ко­му за­га­лу, — Сав­чен­ко встиг по­бу­ти ди­ре­кто­ром фут­боль­но­го клу­бу «Де­сна», став фі­гу­ран­том скан­да­лів нав­ко­ло ні­би­то до­го­вір­них ма­тчів пер­шої фут­боль­ної лі­ги, та­кож був пер­шим ві­це-пре­зи­ден­том Ки­їв­мі­ськ­бу­ду. Пі­зні­ше очо­лю­вав Укр­спирт (що­прав­да, ли­ше впро­довж двох мі­ся­ців). Був го­ло­вою на­гля­до­вої ра­ди ПАТ «Кон­верс­банк», а зго­дом го­ло­вою прав­лі­н­ня «Авант-бан­ку» (ни­ні збан­кру­ті­ло­го). З 2014 ро­ку на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни, член фра­кції Бло­ку Пет ра По­ро­шен­ка.

Але по­вер­ні­мо­ся до кон­кур­су на по­са­ду го­ло­ви ОДА. По­пе­ре­дній очіль­ник Ми­ко­ла­їв­щи­ни Ва­дим Ме­рі­ков звіль­нив­ся ні­би­то че­рез те, що не зміг по­до­ла­ти ко­ру­пцію в обла­сті. Ра­ні­ше в йо­го за­сту­пни­ка Ми­ко­ли Ро­ман­чу­ка під бу­дин­ком зна­йшли ці­лу ме­ре­жу під­зем­них ту­не­лів із сей­фа­ми, зо­ло­ти­ми зли­тка­ми, ко­штов­но­стя­ми та ва­лю­тною го­тів­кою. Са­мо­го Ро­ман­чу­ка за­три­ма­ли на ха­ба­рі в роз­мі­рі $90 тис. Во­се­ни 2016 ро­ку від­був­ся кон­курс на го­ло­ву Ми­ко­ла­їв­ської обла­сної дер­жав­ної адмі- ні­стра­ції. Пер­шість здо­був Оле­ксій Сав­чен­ко. 6 жов­тня йо­го офі­цій­но при­зна­чи­ли на по­са­ду. Про­те що­до ре­зуль­та­тів кон­кур­су ви­ни­кло кіль­ка пи­тань. По-пер­ше, якість пре­зен­та­цій­ної ро­бо­ти Сав­чен­ка, у якій ве­ли­ка кіль­кість гра­ма­ти­чних та пун­кту­а­цій­них по­ми­лок. Про­те це, зда­є­ться, зов­сім не збен­те­жи­ло чле­нів кон­кур­сної ко­мі­сії, попри те що зна­н­ня укра­їн­ської мо­ви є обов’яз­ко­вим для чи­нов­ни­ка. По-дру­ге, над­при­ро­дна швид­кість, з якою ни­ні­шній очіль­ник обла­сті ви­ко­ну­вав те­сто­ві зав­да­н­ня. Во­ни скла­да­ли­ся із 40 за­пи­тань, ко­жне з яких ма­ло чо­ти­ри ва­рі­ан­ти від­по­віді. Із цим об­ся­гом ро­біт Оле­ксій Сав­чен­ко впо­рав­ся за 6 хви­лин, пра­виль­но від­по­вів­ши на 34 за­пи­та­н­ня із 40. У той час як йо­го най­ближ­чий кон­ку­рент Ар­тем Ва­щи­лен­ко ви­тра­тив на це 32 хви­ли­ни. Але й це, як і у ви­пад­ку з пре­зен­та­ці­єю, ко­мі­сію не на­сто­ро­жи­ло.

«Без­пе­ре­чно, са­ма ідея про­ве­де­н­ня кон­кур­су хо­ро­ша. Але, зва­жа­ю­чи на ре­зуль­тат, ви­ни­кає за­пи­та­н­ня: а для чо­го йо­го по­трі­бно ор­га­ні­зо­ву­ва­ти? Се­ред чле­нів ко­мі­сії був Ігор Ко­лі­у­шко (за­снов­ник і го­ло­ва прав­лі­н­ня Цен­тру по­лі­ти­ко-пра­во­вих ре­форм. — Ред.). Він за­пи­ту­вав у нас,

мі­сце­вих (акти­ві­стів. — Ред.), хто є хто з кан­ди­да­тів, ко­го ми зна­є­мо. З мі­сце­вих пред­став­ни­ків на кон­кур­сі бу­ли Ар­тем Ва­щи­лен­ко і ще кіль­ка лю­дей. Я про них усе на­пи­сав. Ну й про Сав­чен­ка роз­по­вів, що він був ви­зна­ний гро­ма­дян­ською ме­ре­жею «ОПОРА» най­гір­шим на­ро­дним де­пу­та­том. І ко­ли пі­сля кон­кур­су ди­вив­ся ре­зуль­та­ти, то ба­чив, що Ко­лі­у­шко був про­ти Сав­чен­ка. Тож ро­блю ви­сно­вок, що це бу­ла про­сто по­ка­зу­ха. Але нас пе­ре­ко­ну­ють у то­му, що ні­би­то від­бір був за­кон­ним», — роз­по­від­ає Ти­жню Дми­тро Ба­што­вий, гро­мад­ський кон­суль­тант ГО «ОПОРА» в Ми­ко­ла­їв­ській обла­сті.

ІНФРАСТРУКТУРНІ ЗВИТЯГИ

Пер­ші мі­ся­ці Сав­чен­ка на Ми­ко­ла­їв­щи­ні сприймали до­во­лі спо­кій­но. Мі­сце­ві ка­жуть: бу­ло спо­ді­ва­н­ня, що він та­ки змо­же на­ве­сти лад в обла­сті й ро­зі­бра­ти­ся бо­дай із ча­сти­ною її про­блем. До всьо­го но­вий го­ло­ва ОДА роз­да­вав до­во­лі не­по­га­ні обі­цян­ки: тут і то­таль­ний ре­монт до­ріг, і за­вер­ше­н­ня про­е­ктів по­пе­ре­дни­ків. Як ви­яви­ло­ся зго­дом, чиновник був біль­ше орієнтований на ство­ре­н­ня картинки й перерізання стрічок.

ПЕР­ШІ МІ­СЯ­ЦІ САВ­ЧЕН­КА НА МИ­КО­ЛА­ЇВ­ЩИ­НІ СПРИЙМАЛИ ДО­ВО­ЛІ СПО­КІЙ­НО. МІ­СЦЕ­ВІ КА­ЖУТЬ: БУ­ЛО СПО­ДІ­ВА­Н­НЯ, ЩО ВІН ТА­КИ ЗМО­ЖЕ НА­ВЕ­СТИ ЛАД В ОБЛА­СТІ Й РО­ЗІ­БРА­ТИ­СЯ БО­ДАЙ ІЗ ЧА­СТИ­НОЮ ЇЇ ПРО­БЛЕМ. ЯК ВИ­ЯВИ­ЛО­СЯ ЗГО­ДОМ, ЧИНОВНИК БУВ БІЛЬ­ШЕ ОРІЄНТОВАНИЙ НА СТВО­РЕ­Н­НЯ КАРТИНКИ Й ПЕРЕРІЗАННЯ СТРІЧОК

«Так, за Сав­чен­ка, на­при­клад, з’яви­ла­ся га­ря­ча лі­нія, на яку мо­жна по­ві­дом­ля­ти про ви­пад­ки ко­ру­пції. Я ба­чив на сай­ті ОДА ін­фор­ма­цію про те, скіль­ки дзвін­ків і з яко­го ра­йо­ну Ми­ко­ла­їв­щи­ни зро­би­ли. Не біль­ше. Ме­ні не тра­пля­ли­ся від­кри­ті зві­ти про ре­зуль­та­ти цих те­ле­фон­них скарг. Ана­ло­гі­чна істо­рія бу­ла з ро­бо­чою гру­пою, у яку зби­ра­ли ко­ли­шніх го­лів ОДА. Спо­ча­тку бу­ло ба­га­то шу­му, але зго­дом він за­тих. Ін­фор­ма­ції про ді­яль­ність ці­єї гру­пи, зно­ву ж та­ки у від­кри­то­му до­сту­пі, я не ба­чив», — ка­же Ба­што­вий.

Один із го­ре­зві­сних про­е­ктів, який за­вер­шу­вав Сав­чен­ко, — фе­хту­валь­ний зал у Ми­ко­ла­є­ві. Іні­ці­а­ти­ву по­ча­ли ре­а­лі­зо­ву­ва­ти до Ре­во­лю­ції гі­дно­сті пред­став­ни­ки Пар­тії ре­гіо­нів. Ішло­ся про ці­ле спор­тив­не мі­сте­чко в мі­сце­во­му пар­ку Пе­ре­мо­ги. Фа­кти­чно вда­ло­ся май­же за­вер­ши­ти ста­діон і зве­сти ко­роб­ку фе­хту­валь­но­го за­лу. На цьо­му гро­ші за­кін­чи­ли­ся: Май­дан, ане­ксія Кри­му, вій­на. До всьо­го за­мов­ни­ки ли­ши­ли­ся вин­ні гро­ші під­ряд­чи­ку Гри­го­рі­є­ві Стер­пу­лу та йо­го ком­па­нії «Жи­тло­пром­буд-8». Пі­сля при­зна­че­н­ня на по­са­ду Сав­чен­ко за­ці­ка­вив­ся фе­хту­валь­ним за­лом. Як пе­ре­ко­ну­ють по­ін­фор­мо­ва­ні дже­ре­ла в Ми­ко­ла­є­ві, но­вий го­ло­ва ОДА по­обі­цяв Стер­пу­лу роз­ра­ху­ва­ти­ся з бор­га­ми, але ви­ма­гав, аби ро­бо­ти у фе­хту­валь­но­му за­лі за­вер­ши­ли впро­довж двох мі­ся­ців. Хо­ча бу­ді­вель­на ком­па­нія на­по­ля­га­ла на дов­ших тер­мі­нах — пів­ро­ку. Про­те пе­ре­міг Сав­чен­ко. Фе­хту­валь­ну за­лу від­кри­ли. І одра­зу по­ча­ли­ся труднощі.

«Ре­гу­ляр­но ви­ни­ка­ють про­бле­ми. То десь дах по­чне про­ті­ка­ти, то фе­хту­валь­ні до­ріж­ки від­ри­ва­ю­ться від під­ло­ги, то по­же­жна си­гна­лі­за­ція не пра­цює, то десь пли­тка від­па­дає. І ре­мон­том те­пер за­йма­ю­ться жур­на­лі­сти: при­їдуть, по­ка­жуть про­бле­му — ком­па­нія Стер­пу­ла бе­ре­ться за ре­монт», — роз­по­від­ає жур­на­ліст, юрист Не­за­ле­жної ме­діа-проф­спіл­ки Укра­ї­ни Те­тя­на Ло­ка­цька.

І до­дає: Сав­чен­ко роз­да­вав ба­га­то обі­ця­нок що­до ре­мон­ту ав­то­мо­біль­них до­ріг, зокре­ма що­до двох Н11 і Т1508, але й із цим ви­ни­кли про­бле­ми. Одній із ком­па­ній, яка ви­гра­ла тен­дер, ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет на три ро­ки за­бо­ро­нив бра­ти участь у тен­де­рах. А на ре­мон­ті обох зга­да­них до­ріг пе­ре­вір­ки ні­би­то ви­яви­ли зби­тків на 34 млн грн. Але різ­кої ре­а­кції на по­ру­ше­н­ня від ОДА не бу­ло. У ре­зуль­та­ті на тра­сі Н11 ма­ють зро­би­ти ще дві ча­сти­ни до­ро­ги, а на Т1508 че­ка­ють чер­го­ві тен­де­ри, оскіль­ки пе­ред зи­мою ре­монт не за­вер­ши­ли й ли­ши­ли під сні­гом пер­ший шар асфаль­то­во­го по­кри­т­тя. Мі­сце­ві ме­шкан­ці ка­жуть: пі­сля то­го як роз­та­нув сніг, до­ро­гу під­ми­ває з обох бо­ків, а на са­мо­му по­крит­ті з’яви­ли­ся ями. Мі­сце­ві жур­на­лі­сти під­ра­ху­ва­ли: ре­монт 45 км (тоб­то май­же по­ло­ви­на дов­жи­ни) до­ро­ги Т1508 ко­штує май­же 0,5 млрд грн.

«Чо­му стіль­ки гро­шей? Сав­чен­ко за­яв­ляв, що в ньо­го є зо­бов’яза­н­ня пе­ред ін­ве­сто­ра­ми зро­би­ти до­ро­гу. На цьо­му на­прям­ку в обла­сті цукро­вий і то­ма­тний за­во­ди, еле­ва­то­ри. Але ви­ни­кає на­сту­пне пи­та­н­ня: на­віть якщо цю до­ро­гу до­ре­мон­ту­ють, як її за­хи­сти­ти від ван­та­жі­вок? Хто кон­тро­лю­ва­ти­ме пе­ре­ван­та­же­н­ня авто? Ні­хто. За­раз по тій до­ро­зі їде ба­га­то ван­та­жі­вок, а ко­ли по­ве­зуть то­вар у пор­ти, по­чне­ться збір вро­жаю, їх ста­не ще біль­ше. До­ро­гу про­сто зни­щать», — пе­ре­ко­нує Ло­ка­цька.

І до­дає: ве­ли­кі під­ряд­чи­ки, попри ста­ра­н­ня обла­сної вла­ди, не йдуть на тен­де­ри, оскіль­ки не­має фі­нан­су­ва­н­ня. І во­дно­час в обла­сті є шля­хи, че­рез які не мо­гли сфор­му­ва­ти го­спі­таль­ні окру­ги. При­чи­на ба­наль­на: швид­ка не мо­же про­їха­ти.

«Улі­тку 2017-го в нас обго­во­рю­ва­ли ме­ди­чну ре­фор­му. І з’ясу­ва­ло­ся, що не мо­же сфор­му­ва­ти­ся го­спі­таль­ний округ. То­му що в до­ро­зі, яка з’єд­нує се­ла, про­ро­сли де­ре­ва

(!). Зда­є­ться, це до­ро­га Т1509. І швид­ка не те що за 60 хви­лин, а в прин­ци­пі ту­ди не змо­же при­їха­ти. Всі по­го­ди­ли­ся, що та­ку про­бле­му тре­ба ви­рі­шу­ва­ти. Але про­го­ло­су­ва­ли за ви­ді­ле­н­ня гро­шей на Т1508. Бо про це про­сив го­ло­ва ОДА Сав­чен­ко», — ка­же Ло­ка­цька.

Жур­на­ліст Ан­дрій Ло­хма­тов за­зна­чає: у пла­нах Сав­чен­ка та­кож бу­ло від­кри­ти ша­хо­вий клуб. Актив­но на пу­блі­ку за це ні­би­то ви­сту­пав йо­го за­сту­пник Оле­ксандр Ку­шнір. На ре­монт ма­ли на­мір ви­ді­ли­ти близь­ко 8 млн грн. Пі­дго­ту­ва­ли роз­по­ря­дже­н­ня, у яко­му 2017-го зби­ра­ли­ся ви­ді­ли­ти гро­ші на ре­монт май­же 20 об’єктів. Се­ред них і зга­да­ний клуб. Ко­шти обл­ра­да ви­ді­ли­ла. Про­е­ктну до­ку­мен­та­цію роз­ро­би­ли. Але во­на за­стря­гла в Ки­є­ві на екс­пер­ти­зі. А під кі­нець ро­ку ті гро­ші пе­ре­ки­ну­ли на ре­монт тер­мі­на­ла в ае­ро­пор­ту Ми­ко­ла­є­ва.

СКАНДАЛЬНЕ ЛЕТОВИЩЕ

Ае­ро­порт Ми­ко­ла­є­ва по­ча­ли ла­го­ди­ти на­ве­сні 2017го. Для цьо­го в ко­му­наль­не підприємство на­бра­ли ко­ман­ду, найня­ли спе­ці­а­лі­стів. Ра­зом із тим, за­ува­жу­ють мі­сце­ві акти­ві­сти, вла­да обла­сті ста­ла до­бро­віль­но-при­му­со­во зби­ра­ти гро­ші на ре­монт, зокре­ма й із се­ли­щних рад. Однак, за їхні­ми сло­ва­ми, осо­бли­во­го про­те­сту це не ви­кли­ка­ло, оскіль­ки від­нов­ле­н­ня ае­ро­пор­ту вва­жа­ли бла­гом. До се­ре­ди­ни лі­та 2017-го пра­ців­ни­ки за­вер­ши­ли ре­монт злі­тно-по­сад­ко­вої сму­ги, на чер­зі був тер­мі­нал. Але тут ви­ни­кли труднощі. Мі­сце­ві жур­на­лі­сти ка­жуть: фа­кти­чно ро­бо­ти по­ча­ли в сер­пні, але тен­де­рів під них ні­хто не ого­ло­шу­вав.

«Ми від­кри­ва­є­мо си­сте­му Prozorro, але не зна­хо­ди­мо там від­по­від­них тен­де­рів. Хо­ча ро­бо­ти в тер­мі­на­лі вже ве­ду­ться. І одно­го дня ке­рів­ник ро­бо­чої гру­пи з від­нов­ле­н­ня ае­ро­пор­ту, на­ро­дний де­пу­тат Да­вид Ма­кар’ян ка­же жур­на­лі­стам: «Ми по­ча­ли ре­мон­ту­ва­ти тер­мі­нал, під­ряд­чик «Жи­тло­пром­буд-8» обі­цяє за­вер­ши­ти ро­бо­ти за три мі­ся­ці». Але тен­дер для цих ро­біт ого­ло­си­ли аж на­при­кін­ці ли­сто­па­да, ко­ли пер­шу чер­гу бу­дів­ни­цтва май­же за­вер­ши­ли. У гру­дні я при­їхав зні­ма­ти сю­жет. На об’єкті пра­цю­ють лю­ди в жи­ле­тках «Жи­тло­пром­бу­ду-8», сто­їть ав­то­бус «Жи­тло­пром­буд-8», але всі за­пе­ре­чу­ють, що во­ни з «Жи­тло­пром­бу­ду-8». А ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ці­єї ком­па­нії вза­га­лі не ви­знає, що во­ни ре­мон­ту­ють тер­мі­нал ае­ро­пор­ту», — роз­по­від­ає Ан­дрій Ло­хма­тов.

Вла­сне, тен­дер на ро­бо­ти в тер­мі­на­лі ае­ро­пор­ту пе­ре­но­си­ли до кін­ця гру­дня. У цей час за­три­ма­ли то­ді­шньо­го ди­ре­кто­ра ле­то­ви­ща Ми­хай­ла Га­лай­ка. Він ні­би­то про­по­ну­вав Сав­чен­ко­ві ха­бар у роз­мі­рі 2,5 млн грн, аби той про­дов­жив йо­му тру­до­вий кон­тракт. Що­прав­да, у мі­сце­вих акти­ві­стів та­ке фор­му­лю­ва­н­ня викликає ба­га­то за­пи­тань, оскіль­ки за­ро­бі­тна пла­та ди­ре­кто­ра не та­ка вже й ви­со­ка, а пе­ре­вір­ки ро­біт на злі­тно-по­сад­ко­вій сму­зі на­чеб­то не ви­яви­ли роз­трат, які мо­жна бу­ло б про­по­ну­ва­ти ко­мусь як ха­бар. Та й ко­ле­ктив ае­ро­пор­ту ка­же: Га­лай­ко вже си­дів на ва­лі­зах і хо­тів звіль­ни­ти­ся, оскіль­ки ро­бо­та бу­ла ду­же нер­во­ва.

На­при­кін­ці ро­ку но­вим ди­ре­кто­ром ае­ро­пор­ту став Вла­ди­слав Во­ло­шин, вій­сько­вий льо­тчик, Ге­рой Укра­ї­ни. Мі­сце­ві жур­на­лі­сти з по­си­ла­н­ням на пра­ців­ни­ків ле­то­ви­ща пе­ре­ко­ну­ють: лю­ди Сав­чен­ка ти­сну­ли на Во­ло­ши­на, аби той про­вів тен­дер під «Жи­тло­пром­буд-8», оскіль­ки ком­па­нія пра­цю­ва­ла на об’єкті не­за­кон­но і її тре­ба бу­ло ле­га­лі­зу­ва­ти. Кон­курс від­був­ся в сі­чні. Але йо­го ви­гра­ла сто­ли­чна ком­па­нія «ЄІС» зі ста­ту­тним ка­пі­та­лом 5 тис грн. Мі­сце ре­є­стра­ції — при­ва­тний бу­ди­нок у се­лі Та­ра­сів­ка під Ки­є­вом. Сво­го ча­су фі­гу­ру­ва­ла в про­ва­джен­ні Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни за фі­ктив­ну під­при­єм­ни­цьку ді­яль­ність. Однак Во­ло­шин ні­би­то під ти­ском обл­держ­адмі­ні­стра­ції Ми­ко­ла­є­ва під­пи­сує до­го­вір зі зга­да­ною ком­па­ні­єю. У цей мо­мент під­клю­ча­ю­ться На­ціо­наль­не ан­ти­ко­ру­пцій­не бю­ро та Дер­жа­у­дит. Во­ни ка­жуть: тен­дер не­за­кон­ний, до­го­вір під­пи­су­ва­ти не мо­жна. Адже не мо­жна про­во­ди­ти тен­дер на вже ви­ко­на­ну ро­бо­ту, бо ж ви­хо­дить, що ЄІС має ре­мон­ту­ва­ти час­тко­во від­ре­мон­то­ва­ний об’єкт. Але цьо­го ра­зу вже з про­е­ктом ро­біт і те­хні­чним на­гля­дом. Да­лі Сав­чен­ко пи­ше Во­ло­ши­ну ли­ста, у яко­му ви­ма­гає ро­зі­рва­ти до­го­вір із ки­їв­ською ком­па­ні­єю. І за­яв­ляє про це пу­блі­чно.

«Як ми ро­зу­мі­є­мо, Во­ло­шин пі­сля ро­зір­ва­н­ня уго­ди мав про­ве­сти екс­пер­ти­зу ви­ко­на­них ро­біт, щоб по­тім ви­ве­сти їх із про­е­кту ре­мон­ту й ого­ло­си­ти но­вий тен­дер. Але не мо­жна про­во­ди­ти екс­пер­ти­зи не­за­мов­ле­них ро­біт, бо за до­ку­мен­та­ми ае­ро­порт жо­дно­го ре­мон­ту тер­мі­на­ла не за­мов­ляв. Зро­зумі­ло, що у Во­ло­ши­на це зро­би­ти не ви­йшло», — по­яснює Ло­хма­тов.

І до­дає: за­сту­пник Во­ло­ши­на та го­ло­ва про­фко­му пе­ре­ко­ну­ють, що остан­нім ча­сом за­ги­бло­го ди­ре­кто­ра ае­ро­пор­ту зму­шу­ва­ли під­пи­са­ти акти ви­ко­на­них у тер­мі­на­лі ро­біт. Без жо­дних до­го­во­рів, із са­ми­ми акта­ми на су­му ні­би­то 43 млн грн.

Во­ло­шин ско­ює са­мо­губ­ство у вла­сній квар­ти­рі 18 бе­ре­зня, у той час ко­ли там пе­ре­бу­ває йо­го сім’я. Сав­чен­ко три­ва­лий час мов­чить. Зго­дом по­яснює в со­цме­ре­жах, що на­чеб­то мав про­бле­ми зі здо­ров’ям, лі­ку­вав­ся, але ді­знав­ся про смерть Во­ло­ши­на й пе­ре­рвав лі­ку­ва­н­ня. У по­лі­ції обла­сті за­яви­ли: за фа­ктом смер­ті Во­ло­ши­на вже до­пи­та­ли Сав­чен­ка та йо­го за­сту­пни­ка Ва­лен­ти­на Гай­дар­жи. І во­ни, очі­ку­ва­но, за­пе­ре­чу­ють будь-який тиск на за­ги­бло­го. За­га­лом вер­сій смер­ті бу­ло кіль­ка: не­обе­ре­жне по­во­дже­н­ня зі збро­єю, про­фе­сій­на ді­яль­ність і до­ве­де­н­ня до са­мо­губ­ства, са­мо­губ­ство че­рез про­бле­ми по слу­жбі/у сім’ї, са­мо­губ­ство у ста­ні ду­шев­но­го хви­лю­ва­н­ня. Не­ща­сний ви­па­док у по­лі­ції від­ки­ну­ли. Як, зда­є­ться, і про­фе­сій­ну ді­яль­ність. Зва­жа­ю­чи на бри­фінг очіль­ни­ка На­цпо­лі­ції обла­сті Юрія Мо­ро­за, слід­ство біль­ше схиль­не до вер­сії про стан ду­шев­но­го хви­лю­ва­н­ня. Мов­ляв, мав пси­хо­ло­гі­чні про­бле­ми пі­сля вій­ни, від­мов­ляв­ся від ква­лі­фі­ко­ва­ної до­по­мо­ги. Як до­каз цьо­го Мо­роз роз­по­вів, що по­кін­чи­ти з жи­т­тям Во­ло­шин ні­би­то пла­ну­вав ще у 2016-му, однак то­ді йо­го від­мо­ви­ли. І во­дно­час ска­зав: ди­ре­ктор ле­то­ви­ща в остан­ній мі­сяць був у під­не­се­но­му на­строї, мав пла­ни ви­вчи­ти­ся на пі­ло­та ци­віль­ної авіа­ції, ні­би­то бу­ла до­мов­ле­ність із Сав­чен­ком про отри­ма­н­ня квар­ти­ри пі­сля то­го, як ае­ро­порт прой­де лі­цен­зу­ва­н­ня.

«Спо­ча­тку в са­мо­губ­стві на­ма­га­ли­ся зви­ну­ва­ти­ти жур­на­лі­стів. Мов­ляв, до тра­ге­дії при­зве­ли роз­слі­ду­ва­н­ня тру­дно­щів в ае­ро­пор­ту. По­тім на­ма­га­ли­ся про­су­ва­ти ме­седж про те, що Влад вчи­нив са­мо­губ­ство че­рез пост­трав­ма­ти­чний син­дром, на­ма­га­ли­ся при­пле­сти сім’ю. Але не ви­йшло. Сав­чен­ко, який мав зна­ти про пси­хо­ло­гі­чні про­бле­ми, який пу­блі­чно і з пом­пою пре­зен­ту­вав Во­ло­ши­на, ви­хо­дить і ка­же, що не ви­нен», — роз­по­від­ає Те­тя­на Ло­ка­цька.

Мі­сце­ві акти­ві­сти не над­то ві­рять слід­ству. Жур­на­лі­сти, зокре­ма Дми­тро Гнап, з’ясу­ва­ли, що Мо­роз був ві­це-пре­зи­ден­том із без­пе­ки «Авант-бан­ку», який очо­лю­вав Оле­ксій Сав­чен­ко. Тож ни­ні гро­мад­ськість ви­ма­гає як мі­ні­мум від­сто­ро­не­н­ня остан­ньо­го з по­са­ди на час об’єктив­но­го роз­слі­ду­ва­н­ня. А як ма­кси­мум ви­слов­ле­н­ня йо­му не­до­ві­ри обла­сною ра­дою. І щоб слід­ством зайня­ли­ся си­ло­ви­ки не з Ми­ко­ла­є­ва. Утім, зда­є­ться, ці ви­мо­ги най­ближ­чим ча­сом ли­ша­ти­му­ться не­по­чу­ти­ми, а пан Сав­чен­ко і да­лі бу­де на по­са­ді.

Ви­мо­ги змін. Пі­сля са­мо­губ­ства Ге­роя Укра­ї­ни Вла­ди­сла­ва Во­ло­ши­на ми­ко­ла­їв­ці по­ча­ли зби­ра­ти під­пи­си за від­став­ку го­ло­ви ОДА Оле­ксія Сав­чен­ка

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.