Майкл Бі­ніон про на­слід­ки най­біль­шої ви­сил­ки ро­сій­ських ди­пло­ма­тів з ча­сів хо­ло­дної вій­ни

Із за­хі­дних кра­їн ви­дво­ре­но по­над 100 ро­сій­ських ди­пло­ма­тів. Яке зна­че­н­ня це має для Мо­скви та Єв­ро­пи

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - Майкл Бі­ніон, Лон­дон

На­віть у роз­пал хо­ло­дної вій­ни Ро­сія ні­ко­ли не сти­ка­ла­ся з та­кою мас­шта­бно ско­ор­ди­но­ва­ною від­січ­чю з бо­ку За­хо­ду. Видворення по­над 120 ро­сі­ян, яких вва­жа­ють аген­та­ми роз­від­ки, із більш ніж 20 єв­ро­пей­ських кра­їн, а та­кож США, Ка­на­ди, Ав­стра­лії, по­си­лає жорс­ткий си­гнал Мо­скві: За­хід не то­ле­ру­ва­ти­ме про­дов­же­н­ня спроб Крем­ля вби­ва­ти сво­їх во­ро­гів за кор­до­ном, втру­ча­ти­ся у ви­бо­ри на За­хо­ді та зла­му­ва­ти комп’ютер­ні си­сте­ми кри­ти­чної ін­фра­стру­кту­ри За­хо­ду.

Ви­сил­ка ро­сій­ських ди­пло­ма­тів — це ре­а­кція на отру­є­н­ня нер­во­во-па­ра­лі­ти­чною ре­чо­ви­ною ко­ли­шньо­го ро­сій­сько­го роз­ві­дни­ка Сєр­ґєя Скрі­па­ля та йо­го до­чки в сон­но­му ан­глій­сько­му мі­сте­чку Солс­бе­рі. Ве­ли­ка Бри­та­нія ви­ма­гає по­яснень у Мо­скви сто­сов­но то­го, як і чо­му Скрі­па­ля отру­ї­ли «Но­ви­чком», хі­мі­чною збро­єю, яка ви­ро­бля­ла­ся тіль­ки в РФ. Але во­на від­ки­дає будь-які зви­ну­ва­че­н­ня в при­че­тно­сті до зло­чи­ну, на­то­мість при­пи­сує Бри­та­нії роз­па­лю­ва­н­ня не­на­ви­сті до Ро­сії.

Те­ре­за Мей за­кли­ка­ла дру­зів і пар­тне­рів Бри­та­нії до со­лі­дар­но­сті й бу­ла вра­же­на роз­ма­хом під­трим­ки. Жорс­тко від­ре­а­гу­ва­ли США, ви­рі­шив­ши ви­дво­ри­ти 60 ро­сій­ських ди­пло­ма­тів і за­кри­ти ро­сій­ське кон­суль­ство в Сі­ет­тлі. По чо­ти­ри ди­пло­ма­ти ви­си­ла­ють Фран­ція, Ні­меч­чи­на та Поль­ща, а ба­га­то ін­ших кра­їн — по одно­му чи двоє. Укра­ї­на, яка біль­ше за ін­ших по­стра­жда­ла від на­па­дів Ро­сії, ви­дво­ряє 13 осіб.

У Мо­скві, на­пев­не, спо­ді­ва­ли­ся, що за­клик Мей про­і­гно­ру­ють, а Єв­ро­па не за­хо­че ста­ви­ти під за­гро­зу свої зв’яз­ки з Ро­сі­єю та ва­жли­ве дже­ре­ло по­ста­ча­н­ня га­зу. Вла­ді­мір Пу­тін дав­но роз­ра­хо­вує на те, що мо­же роз­ко­лю­ва­ти За­хід, про­ти­став­ля­ю­чи одні кра­ї­ни ін­шим. Але він не­до­оці­нив роз­лю­че­н­ня в Єв­ро­пі че­рез ро­сій­ську по­ве­дін­ку, яка вва­жа­є­ться не­прийня­тною, що по­гли­блю­є­ться вже остан­ні шість- сім ро­ків. Тут іде­ться про втру­ча­н­ня в пре­зи­дент­ські ви­бо­ри США, яке при­пи­су­ють Ро­сії, ви­ко­ри­ста­н­ня про­ро­сій­ських бо­тів і тро­лів в ін­тер­не­ті для по­ши­ре­н­ня де­з­ін­фор­ма­ції та про­па­ган­ди, ха­кер­ські зла­ми си­стем кри­ти­чної ін­фра­стру­кту­ри в кра­ї­нах Бал­тії та За­хі­дної Єв­ро­пи, а та­кож де­да­лі біль­шу кіль­кість убивств ро­сі­ян за ме­жа­ми Ро­сії.

Мі­ністр за­кор­дон­них справ Ве­ли­кої Бри­та­нії Бо­ріс Джон­сон у ко­лон­ці вів­тор­ко­вої Times опу­блі­ку­вав та­ке: «Ви­ко­ри­ста­н­ня за­бо­ро­не­ної нер­во­во-па­ра­лі­ти­чної ре­чо­ви­ни на бри­тан­ській те­ри­то­рії впи­су­є­ться в за­галь­ні­шу мо­дель без­роз­су­дної по­ве­дін­ки пре­зи­ден­та Пу­ті­на. За остан­ні чо­ти­ри ро­ки Кремль ане­ксу­вав Крим, роз­па­лив по­лум’я кон­флі­кту на Дон­ба­сі в Украї ні, зла­мав комп’юте­ри ні­ме­цько­го Бун­де­ста­гу, втру­чав­ся у ви­бо­ри по всьо­му сві­ту, на­ма­гав­ся при­хо­ва­ти за­сто­су­ва­н­ня отруй­но­го га­зу Аса­дом і при­єд­нав­ся до остан­ньо­го у вій­ні про­ти си­рій­сько­го на­ро­ду».

Джон­сон на­пи­сав, що «щи­ро вдя­чний» усім кра­ї­нам, які ви­рі­ши­ли ді­я­ти про­ти Мо­скви, на­віть зна­ю­чи, що ри­зи­ку­ють отри­ма­ти ре­а­кцію остан­ньої у від­по­відь. І що дії Крем­ля — це по­во­ро­тна то­чка.

Ро­сія, як і очі­ку­ва­ло­ся, від­по­ві­ла пре­зир­ством. Мо­сква зви­ну­ва­ти­ла За­хід у то­му, що він про­ва­дить кам­па­нію істе­рії, та по­обі­ця­ла не­від­кла­дні дії у від­по­відь. Пу­тін, без­пе­ре­чно, ско­ри­ста­є­ться ви­дво­ре­н­ня­ми сво­їх ди­пло­ма­тів із за­хі­дних кра­їн, щоб по­си­ли­ти на­ціо­на­лі­сти­чну ри­то­ри­ку про те, що Ро­сія — це жер­тва ско­ор­ди­но­ва­ної ро­бо­ти За­хо­ду на при­ни­же­н­ня кра­ї­ни й на шко­ду про­стим ро­сі­я­нам. Цей при­від він ви­ко­ри­стає (як і пе­ред пре­зи­дент­ськи­ми ви­бо­ра­ми) для змі­цне­н­ня під­трим­ки се­бе в ро­лі за­хи­сни­ка дер­жа­ви від за­хі­дної агре­сії.

Але видворення ди­пло­ма­тів усе- та­ки за­шко­дить Мо­скві. Біль­шість тих, ко­го за­раз відправляють до­до­му, вважаються аген­та­ми роз­від­ки. Ви­слав­ши 23 аген­тів, що пра­цю­ва­ли під ди­пло­ма­ти­чним при­кри­т­тям у Лон­до­ні, Джон­сон по­ві­до­мив, що Бри­та­нія «ви­хо­ло­сти­ла ре­тель­но ор­га­ні­зо­ва­ну опе­ра­цію Крем­ля в Бри­та­нії». Те са­ме, най­імо­вір­ні­ше, мо­жна ска­за­ти й про США. Видворення фа­кти­чно знищить ме­ре­жу мо­сков­ських шпигунів за кор­до­ном. Ко­ли ві­до­мі іме­на ви­сла­них осіб, ін­ші кра­ї­ни не схочуть при­йма­ти їх у ро­лі ди­пло­ма­тів. Тоб­то час і ко­шти, вкладені в їхню під­го­тов­ку як які­сних шпигунів, змарновано.

На­йма­со­ві­ше видворення ро­сі­ян із кра­ї­ни від­бу­ло­ся в 1971-му, ко­ли бри­тан­ський прем’єр Едвард Гіт ви­слав 90 роз­ві­дни­ків із ра­дян­сько­го по­соль­ства й за­бло­ку­вав по­вер­не­н­ня ще 15 до Бри­та­нії. Та­кий сер­йо­зний крок, ви­кли­ка­ний од­кро­ве­н­ня­ми ко­ли­шньо­го топ- офі­це­ра КГБ, який утік до Лон­до­на, роз­лю­тив Мо­скву. Адже Бри­та­нія одним ма­хом змен­ши­ла штат ра­дян­сько­го по­соль­ства, де пра­цю­ва­ло 550 осіб, на 20%.

Те рі­ше­н­ня за­вда­ло КГБ уда­ру, який від­чу­вав­ся ще дов­го. На від­бу­до­ву ді­яль­но­сті в Бри­та­нії в ро­сій­ської роз­від­ки пі­шли ро­ки. Очі­ку­ва­на від­по­відь ви­яви­ла­ся стри­ма­ною: Мо­сква ви­сла­ла ли­ше 18 бри­тан­ських ди­пло­ма­тів. Сер­йо­зні­ше ро­сі­я­ни вда­ри­ли в 1985-му, ко­ли з Лон­до­на ви­дво­ри­ли ще 25 пра­ців­ни­ків ди­пмі­сії: че­рез два дні та­кій са­мій кіль­ко­сті бри­тан­ських ди­пло­ма­тів на­ка­за­ли по­ки­ну­ти Мо­скву.

Бо­лю­чою для Ро­сії ви­яви­ться опе­ра­тив­на й ма­со­ва ви­сил­ка ди­пло­ма­тів зі США. Пу­тін дов­гий час вва-

БІЛЬ­ШІСТЬ РО­СІ­ЯН, ЯКИХ ЗА­РАЗ ВІДПРАВЛЯЮТЬ ДО­ДО­МУ, ВВАЖАЮТЬСЯ АГЕН­ТА­МИ РОЗ­ВІД­КИ. ВИДВОРЕННЯ ФА­КТИ­ЧНО ЗНИЩИТЬ МЕ­РЕ­ЖУ МО­СКОВ­СЬКИХ ШПИГУНІВ ЗА КОР­ДО­НОМ. ІН­ШІ КРА­Ї­НИ НЕ СХОЧУТЬ ПРИ­ЙМА­ТИ ЇХ У РО­ЛІ ДИ­ПЛО­МА­ТІВ. ЧАС І КО­ШТИ, ВКЛАДЕНІ У ЇХНЮ ПІД­ГО­ТОВ­КУ, ЗМАРНОВАНО

жав, що До­нальд Трамп, який усу­пе­реч ре­ко­мен­да­ці­ям при­ві­тав ро­сій­сько­го лі­де­ра з пе­ре­ви­бо­ра­ми ми­ну­ло­го ти­жня, спро­бує по­лі­пши­ти аме­ри­кан­ські від­но­си­ни з Ро­сі­єю. Але при­зна­че­н­ня ястру­ба Джо­на Бол­то­на на по­са­ду ра­дни­ка Білого до­му з на­ціо­наль­ної без­пе­ки та більш ан­ти­ро­сій­ська по­зи­ція но­во­го держ­се­кре­та­ря Май­ка Пом­пео по­ка­зує, що по­лі­ти­ка США сто­сов­но Мо­скви актив­ні­ше змі­сти­ла­ся у во­ро­жий бік без­від­но­сно до то­го, чо­го хо­тів чи не хо­тів би Трамп.

Чи зму­сить видворення ди­пло­ма­тів Мо­скву змі­ни­ти свій курс? Най­імо­вір­ні­ше, ні. Пу­тін зав­жди ви­хва­ляв­ся тим, що не по­сту­пи­ться пе­ред ти­ском і не до­зво­лить при­ни­же­н­ня Ро­сії. Але ти­хцем за за­чи­не­ни­ми две­ри­ма Кремль мо­же спро­бу­ва­ти вга­му­ва­ти ха­ке­рів і бо­тів, які за­раз пра­цю­ють із Санкт-пе­тер­бур­га. Ко­ли їхні від­би­тки зна­йдуть на всіх ха­кер­ських втру­ча­н­нях, спро­ба по­сла­би­ти За­хід че­рез під­ри­ва­н­ня ви­бо­рів та кри­ти­чних ко­му­ні­ка­цій­них ме­реж обер­не­ться уда­ром у від­по­відь.

Та­кож Мо­сква мо­же за­ва­га­ти­ся сто­сов­но «актив­них за­хо­дів» на кшталт мас­шта­бних кі­бе­ра­так на обо­рон­ні, еле­ктро- або енер­го­ме­ре­жі За­хо­ду. Це спри­чи­нює ри­зик но­вих сан­кцій, атак у від­по­відь на ро­сій­ські ме­ре­жі та ін­ших сер­йо­зних ре­а­кцій. Ро­сій­ська еко­но­мі­ка за­раз ста­бі­лі­зу­ва­ла­ся, але Мо­сква має ве­ли­че­зну за­ле­жність від ко­штів за про­даж на­фти. Та­кож їй по­трі­бні за­хі­дні ін­ве­сти­ції. Подаль­ше по­си­ле­н­ня по­лі­ти­чної на­пру­ги від­штов­хне іно­зем­них ін­ве­сто­рів, зму­сить За­хід шу­ка­ти аль­тер­на­тив­ний ім­порт енер­ге­ти­ки та ізо­лює Ро­сію еко­но­мі­чно. Ре­зуль­тат — подаль­ше по­гір­ше­н­ня стан-

дар­тів жи­т­тя та де­да­лі біль­ше не­вдо­во­ле­н­ня се­ред про­стих ро­сі­ян.

Про­ти­сто­я­н­ня із За­хо­дом уже ко­шту­ва­ло Ро­сії сво­бод і прав, які мо­ло­де по­ко­лі­н­ня спри­йма­ло як на­ле­жне. За­кри­т­тя кон­сульств ускла­днить по­до­ро­жу­ва­н­ня й ту­ризм. Бу­де важ­че отри­ма­ти ві­зи. Будь-які на­дії на роз­ши­ре­н­ня на­у­ко­вих, куль­тур­них та осві­тніх зв’яз­ків із За­хо­дом за­мо­ро­зя­ться на три­ва­лу пер­спе­кти­ву. За­кри­т­тя Бри­тан­ської ра­ди в Ро­сії на­шко­дить яко­сті ви­вче­н­ня ан­глій­ської.

За­хі­дні кра­ї­ни по­си­лю­ють обо­ро­ну від «аси­мет ри­чної вій­ни», тоб­то ви­ко­ри­ста­н­ня де­з­ін­фор­ма­ції та ха­ке­рів в ін­тер­не­ті, спря­мо­ва­них на під­ри­ва­н­ня за­хі­дних су­спільств. Бри­та­нія про­тя­гом на­сту­пних п’яти ро­ків ін­ве­стує £100 млн у про­ти­дію де­з­ін­фор­ма­ції вдома та в ре­шті Єв­ро­пи, зокре­ма в кра­ї­нах Бал­тії. За сло­ва­ми мі­ні­стра обо­ро­ни Бри­та­нії, пі­сля отру­є­н­ня в Солс­бе­рі Ро­сія по­ча­ла де­з­ін­фор­ма­цій­ну кам­па­нію, у якій взя­ли участь близь­ко 2800 ака­ун­тів у со­цме­ре­жах, що вважаються бо­та­ми. Ме­та — роз­по­всю­джу­ва­ти ме­се­джі, які ма­ють сі­я­ти спро­тив ді­ям бри­тан­сько­го уря­ду.

У вів­тор­ко­вій ко­лон­ці Бо­ріс Джон­сон на­пи­сав: «Був час, ко­ли та­кти­ка сі­я­н­ня сум­ні­вів мо­гла бу­ти ефе­ктив­ною, але сьо­го­дні ні­ко­го не обду­риш». Він ска­зав, що ци­нізм мо­сков­ської про­па­ган­дист­ської ма­ши­ни ви­кри­то. Спів­зву­чні на­строї па­ну­ють у ці­лій Єв­ро­пі. І мо­же бу­ти так, що Пу­тін ви­явить: та­кти­ка по­сла­бле­н­ня за­хі­дних су­спільств за­ра­ди по­си­ле­н­ня ро­лі Ро­сії на сві­то­вій аре­ні на­ткну­ла­ся на мі­цний спро­тив.

Чер­во­на лі­нія. Ро­сія мар­но спо­ді­ва­ла­ся на від­су­тність ре­а­кції за­хі­дних кра­їн

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.