Го­блін­ські ме­та­ли

Як мо­но­по­лія Ки­таю за­гро­жує сві­то­во­му ви­ро­бни­цтву аку­му­ля­то­рів

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ -

На­зва «ко­бальт» по­хо­дить від іме­ні зло­го ду­ха дав­ніх гер­ман­ців — го­блі­на-ко­боль­да, який, за пе­ре­ка­за­ми, хо­вав­ся під зем­лею, ка­по­стив се­ре­дньо­ві­чним гір­ни­кам. Ось і за­раз він зно­ву за­гро­жує не­при­єм­но­стя­ми, цьо­го ра­зу на ди­на­мі­чно­му рин­ку аку­му­ля­то­рів для еле­ктро­мо­бі­лів, на ви­го­тов­ле­н­ня ко­жно­го з яких ви­тра­ча­є­ться близь­ко 10 кг ко­баль­ту. Утім, дже­ре­ло про­блем уже не в Ні­меч­чи­ні, а в Ки­таї.

За­галь­но­ві­до­мий факт: біль­ше як по­ло­ви­на сві­то­вих за­па­сів і ви­до­бу­тку цьо­го ме­та­лу мі­стя­ться в не­без­пе­чно не­ста­біль­ній кра­ї­ні, Де­мо­кра­ти­чній Ре­спу­блі­ці Кон­го. Менш ві­до­мо те, що чо­ти­ри п’ятих суль­фа­тів і окси­дів ко­баль­ту, із яких ви­ро­бля­ють та­кі по­трі­бні ка­то­ди для лі­тій-іон­них ба­та­рей, про­хо­дять зба­га­че­н­ня в Ки­таї. (Зна­чна ча­сти­на ін­ших 20% пе­ре­ро­бля­є­ться у Фін­лян­дії, але си­ро­ви­на для них та­кож над­хо­дить із ша­хти в Кон­го, кон­троль­ний па­кет акцій якої на­ле­жить ки­тай­ській фір­мі China Molybdenum).

14 бе­ре­зня за­не­по­ко­є­н­ня що­до кон­тро­лю Пі­дне­бе­сної над ви­до­бу­тком ко­баль­ту в Кон­го по­гли­би­ло­ся, ко­ли ки­тай­ський ви­ро­бник аку­му­ля­то­рів GEM за­явив про на­мір при­дба­ти із 2018 по 2020 ро­ки тре­ти­ну всьо­го ме­та­лу, який по­ста­чає най­біль­ший йо­го ви­ро­бник у сві­ті, ком­па­нія Glencore. Це до­рів­нює май­же по­ло­ви­ні ви­до­бу­то­го ко­баль­ту у сві­ті за 2017-й (110 тис. т). Оче­ви­дно, це під­ви­щить по­пит, який уже під­няв ці­ну ме­та­лу з $26,5 тис. за т у се­ре­дньо­му в 2016 ро­ці до по­над $90 тис. за т. Ди­ре­ктор-роз­по­ря­дник кон­сал­тин­го­вої аген­ції Cairn Energy Research Advisors Сем Джефф вва­жає, що це ста­не тяж­ким уда­ром для де­яких ком­па­ній. Він по­рів­нює на­слід­ки ці­єї до­мов­ле­но­сті з ди­тя­чою грою «займи мі­сце», у якій ки­тай­ські ви­ро­бни­ки аку­му­ля­то­рів ово­ло­ді­ли всі­ма стіль­ця­ми, крім одно­го. Джефф сум­ні­ва­є­ться, що за­хо­пле­н­ня ре­сур­сів ко­баль­ту — це ре­зуль­тат на­ма­га­н­ня ки­тай­ських фірм за­хо- пи­ти ри­нок або ма­ні­пу­лю­ва­ти ним зі спе­ку­ля­тив­ною ме­тою. На­то­мість, ка­же він, ни­ми ціл­ком мо­же ру­ха­ти «від­чай­ду­шна по­тре­ба» ви­ко­на­ти ам­бі­тні пла­ни Ки­таю з на­ро­щу­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва еле­ктро­мо­бі­лів. Ін­ші ба­чать кар­ти­ну в по­хму­рі­ших фар­бах. Ана­лі­тик кон­сал­тин­го­вої аген­ції CRU Джордж Геп­пел пі­до­зрює: на до­да­чу до то­го, що ком­па­нія GEM за­хо­пи­ла та­ку зна­чну ча­сти­ну ви­до­бу­тку Glencore, фір­ма China Moly мо­же по­ча­ти від­прав­ля­ти кон­го­лезь­кий ко­бальт за­мість Фін­лян­дії до Ки­таю, що дасть кра­ї­ні 95% рин­ку ко­баль­тов­мі­сних спо­лук. «Се­ред на­ших клі­єн­тів чи­ма­ло пів­ден­но­ко­рей­ських і япон­ських те­хно­ло­гі­чних фірм, і їх ду­же не­по­ко­їть, що та­ка зна­чна ча­сти­на всьо­го сві­то­во­го по­ста­ча­н­ня суль­фа­ту ко­баль­ту ве­де­ться з Ки­таю».

Ма­ло хто з екс­пер­тів про­гно­зує пом’якше­н­ня си­ту­а­ції на рин­ку ко­баль­ту най­ближ­чим ча­сом. Ви­ро­бни­цтво йо­го в Кон­го на­сту­пні кіль­ка ро­ків, імо­вір­но, зро­ста­ти­ме, але ін­ве­сти­ці­ям час­тко­во мо­же пе­ре­шко­ди­ти не­що­дав­нє п’яти­кра­тне під­ви­ще­н­ня пла­ти за ви­до­бу­ва­н­ня. Ка­пі­та­ло­вкла­де­н­ня в ін­ших кра­ї­нах обме­же­ні, то­му що він май­же зав­жди до­бу­ва­є­ться ра­зом із мід­дю чи ні­ке­лем. На­віть за ни­ні­шніх цін по­трі­бної кіль­ко­сті не­до­ста­тньо для то­го, щоб бу­ло вигідно ви­до­бу­ва­ти сам ли­ше ко­бальт. Утім, по­пит мо­же різ­ко збіль­ши­ти­ся, якщо зро­сте по­пу­ляр­ність еле­ктро­мо­бі­лів. Геп­пел ка­же, що хо­ча біль­шість ви­до­бу­то­го ме­та­лу за­раз ви­тра­ча­є­ться на аку­му­ля­то­ри для смар­тфо­нів і су­пер­спла­ви для де­та­лей ре­актив­них дви­гу­нів (див. «Ко­баль­то­ва ли­хо­ман­ка») , йо­го ви­ко­ри­ста­н­ня в еле­ктро­мо­бі­лях мо­же під­ско­чи­ти з 9 тис. т у 2017 ро­ці до 107 тис. т у 2026-му. У ре­зуль­та­ті ви­щі ці­ни зре­штою зму­сять зна­йти но­ві дже­ре­ла по­ста­ча­н­ня. Але ви­ро­бни­ки аку­му­ля­то­рів за ме­жа­ми Ки­таю вже шу­ка­ють спосо­би за­хи­сти­ти­ся від по­тен­цій­но­го де­фі­ци­ту. По­ки що їхня най­кра­ща від­по­відь: ще один «го­блін­ський ме­тал», близь­кий до ко­баль­ту, ні­кель. Зі здо­ро­же­н­ням ко­баль­ту та змен­ше­н­ням йо­го про­по­зи­ції де­які ви­ро­бни­ки аку­му­ля­то­рів пе­ре­йшли на ви­ро­бни­цтво ка­то­дів зі зни­же­ним умі­стом цьо­го ме­та­лу й під­ви­ще­ним ні­ке­лю (у ві­сім ра­зів біль­ше, ніж ко­баль­ту). Та­ке рі­ше­н­ня дає змо­гу аку­му­ля­то­ру дов­ше пра­цю­ва­ти на одній за­ряд­ці, але ускла­днює ви­ро­бни­цтво й під­ви­щує не­без­пе­ку за­йма­н­ня.

Хоч як див­но, на ні­кель ці­ни не зро­ста­ють так, як на ко­бальт. На дум­ку Олі­ве­ра Рем­збот­то­ма, пар­тне­ра в кон­сал­тин­го­вій аген­ції Mckinsey, при­чи­на та­кої від­но­сної бай­ду­жо­сті кри­є­ться в си­ро­вин­но­му су­пер­ци­клі 2000–2012 ро­ків. То­ді Ін­до­не­зія та Фі­ліп­пі­ни на­ро­щу­ва­ли ви­до­бу­ток ні­ке­лю ІІ кла­су (про­ду­кти з умі­стом ме­та­лу мен­ше ніж 99%), зокре­ма ні­ке­лев­мі­сно­го ча­ву­ну, аж до­ки буль­ба­шка не лу­сну­ла. Пі­сля то­го зав­дя­ки на­дли­шко­вим по­ту­жно­стям і ве­ли­кій кіль­ко­сті си­ро­ви­ни на рин­ку ці­ни на ні­кель різ­ко впа­ли: з $29 тис. за т у 2011-му до ниж­че ніж $10 тис. за т то­рік. По­ки що по­пит на ви­со­ко­які­сний ні­кель, при­да­тний для ви­ро­бни­цтва еле­ктро­мо­бі­лів, не сти­му­лює ви­до­бу­ток. То­рік ви­го­тов­ле­н­ня ні­ке­лю І кла­су для еле­ктро­мо­бі­лів ста­но­ви­ло ли­ше 35 тис. т із усьо­го ви­го­тов­ле­но­го (2,1 млн т). Але, за про­гно­за­ми Mckinsey, до 2025-го по­пит на цей ме­тал для еле­ктро­мо­бі­лів зро­сте в 16 ра­зів, до 550 тис. т.

Те­о­ре­ти­чно най­кра­ще за­без­пе­чи­ти до­ста­тню про­по­зи­цію і ні­ке­лю, і ко­баль­ту мо­жна бу­ло б, під­няв­ши ці­ни на­стіль­ки, щоб зро­би­ти до­бу­ва­н­ня цих двох ме­та­лів ра­зом ви­гі­дні­шим. Однак це при­зве­ло б до здо­рож­ча­н­ня аку­му­ля­то­рів, а от­же, і са­мих еле­ктро­мо­бі­лів. Та­ка за­гад­ка до сна­ги тіль­ки го­блі­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.