Пар­ла­мент­ська зи­ма

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - Ан­дрій Го­луб

Чо­му Ра­да втра­чає про­ду­ктив­ність

На по­ча­тку по­пе­ре­дньої се­сії Вер­хов­ної Ра­ди у ве­ре­сні спі­кер пар­ла­мен­ту Ан­дрій Па­ру­бій за­явив, що очі­кує «осо­бли­вої осе­ні, яка має від­бу­ти­ся під зна­ком ре­форм». Зго­дом цей ви­слів транс­фор­му­вав­ся про­сто в «осінь ре­форм». То­ді пар­ла­мент зміг ухва­ли­ти чи­ма­ло із за­пла­но­ва­но­го: осві­тню, ме­ди­чну та пен­сій­ну ре­фор­ми, а та­кож мас­шта­бні змі­ни до ко­де­ксів су­до­чин­ства. Влада на чо­лі з пре­зи­ден­том під­но­сить це як істо­рію сво­го успі­ху.

У вів­то­рок, 3 кві­тня, Па­ру­бій по­да­ру­вав но­ву ци­та­ту, яка на­вряд чи ста­не по­пу­ляр­ною се­ред мо­жно­влад­ців. «Це пов­на не­від­по­від­ність між тим, що ми го­во­ри­мо на ефі­рах, і тим, як го­ло­су­є­мо в за­лі», — за­зна­чив спі­кер. Ці сло­ва про­лу­на­ли пі­сля 21-го не­вда­ло­го го­ло­су­ва­н­ня на ту са­му те­му ска­су­ва­н­ня так зва­но­го еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня для ан­ти­ко­ру­пціо­не­рів.

На сло­вах пре­зи­дент і біль­шість де­пу­та­тів одно­зна­чно під­три­му­ють ідею. По­над те, у цьо­му пи­тан­ні ні­би­то єди­ні влада й опо­зи­ція. Під час остан­ньої прес-кон­фе­рен­ції в лю­то­му По­ро­шен­ко на­звав йо­го ви­рі­ше­н­ня се­ред пер­шо­чер­го­вих зав­дань: «Не так ба­га­то ча­су за­ли­ши­ло­ся до 1 кві­тня. Ні, це не те, про що ви по­ду­ма­ли. Це кін­це­вий тер­мін за­пов­не­н­ня еле­ктрон­них де­кла­ра­цій за рік, що ми­нув. Тож слід якнай­швид­ше зро­би­ти крок на­зу­стріч гро­ма­дян­сько­му су­спіль­ству». На­по­ля­га­ли на ска­су­ван­ні еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня для ан­ти­ко­ру­пціо­не­рів і ко­ле­ги по ко­а­лі­ції з «На­ро­дно­го фрон­ту», і опо­зи­цій­ні «Са­мо­по­міч» та «Ба­тьків­щи­на», лі­дер якої Юлія Ти­мо­шен­ко остан­нім ча­сом на­дає цій те­мі осо­бли­вої ува­ги.

Зда­ва­ло­ся б, пи­та­н­ня ви­рі­ше­не. Однак, ко­ли спра­ва ді­йшла до се­сій­ної за­ли, ари­фме­ти­ка да­ла збій. За­ко­но­про­е­кти пре­зи­ден­та й Ти­мо­шен­ко на­би­ра­ють при­бли­зно одна­ко­ву кіль­кість ко­ло­сів — 156 та 157. Не доби­ра­ють не­об­хі­дних 226 го­ло­сів під­трим­ки й ін­ші про­е­кти на ту са­му те­му, зокре­ма які про­по­ну­ють бо­дай від­кла­сти на­бра­н­ня чин­но­сті нор­ма­ми про по­ка­ра­н­ня за не­прав­ди­ві да­ні або нев­ча­сну по­да­чу де­кла­ра­цій пра­ців­ни­ків ГО.

Зві­сно ж, за­ко­но­про­е­кти від­рі­зня­ли­ся один від одно­го. І де­та­лі в цій спра­ві ва­жли­ві. По­ле для дис­ку­сії до­ста­тньо ши­ро­ке. Зокре­ма, мо­жна дов­го спе­ре­ча­ти­ся сто­сов­но до­ціль­но­сті, ба­жа­н­ня або йо­го від­су­тно­сті в са­мих пред­став­ни­ків НГО де­мон­стру­ва­ти дже­ре­ла фі­нан­су­ва­н­ня та ви­да­тки ор­га­ні­за­цій. Однак та­кої дис­ку­сії якраз і не­має. На­то­мість істо­рія з де­кла­ра­ці­я­ми ан­ти­ко­ру­пціо­не­рів ви­не­сла на по­верх­ню но­вий тренд у ро­бо­ті нар­де­пів. Якщо ра­ні­ше сло­ва лі­де­рів по­лі­тсил бо­дай час­тко­во збі­га­ли­ся з ді­я­ми в тих чи ін­ших на­пря­мах, то те­пер це вза­га­лі не обов’яз­ко­во. Мо­жна мі­ся­ця­ми роз­по­від­а­ти про те, що ти під­три­му­єш пев­ну іні­ці­а­ти­ву, а по­тім при­кри­ти­ся ко­ле­ктив­ною від­по­від­аль­ні­стю, мов­ляв, ми бу­ли за й біль­шість на­шої фра­кції го­ло­су­ва­ла, однак ін­ші під­три­ма­ли не­до­ста­тньо. Спри­яє та­ко­му ста­но­ві справ са­ма кон­фі­гу­ра­ція ни­ні­шньо­го пар­ла­мен­ту, де ко­а­лі­ція існує тіль­ки на па­пе­рі й по­стій­но по­тре­бує обов’яз­ко­вої під­трим­ки ко­гось зі сто­ро­ни. Якщо рі­ше­н­ня під­три­му­ють не ли­ше на сло­вах, то пар­тне­рів від­шу­ко­ву­ють, якщо ж нав­па­ки, то спо­кій­но го­ло­су­ють са­мі, зна­ю­чи, що цьо­го то­чно не ви­ста­чить. Ви­сло­ви­ти пре­тен­зії фа­кти­чно ні­ко­му: біль­шість фра­кції го­ло­су­ва­ла, але ре­зуль­та­ту не­має.

Схо­жа істо­рія ста­ла­ся в се­ре­ди­ні бе­ре­зня зі ска­су­ва­н­ням по­пра­вок Ло­зо­во­го, які про­штов­хну­ли до Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу під час «осе­ні ре­форм». За­ко­но­про­ект про бо­дай час­тко­ве ска­су­ва­н­ня цих норм одно­го­ло­сно під­три­ма­ли на за­сі­дан­ні про­філь­но­го ко­мі­те­ту й уже на­сту­пно­го дня про­ва­ли­ли в се­сій­ній за­лі. Чо­му не ви­ста­чи­ло го­ло­сів? Кон­кре­тних від­по­від­аль­них зно­ву не­має, адже «біль­шість ко­а­лі­ції» го­ло­су­ва­ла.

Від та­кої си­ту­а­ції стра­жда­ють ін­сти­ту­ції, — пар­тії та ор­га­ни вла­ди, — рі­вень до­ві­ри до яких і так дав­но у ве­ли­ко­му мі­ну­сі. Однак зов­сім не стра­ждає політичний образ кон­кре­тних на­ро­дних обран­ців, що «за все хо­ро­ше й про­ти всьо­го по­га­но­го». Са­ме то­му де­пу­та­ти ку­ди біль­ше опі­ку­ю­ться тим, який ви­гляд во­ни ма­ти­муть у телеефірі, ніж тим, як ухвалені рі­ше­н­ня позначаться на рейтингах партій, котрі во­ни пред­став­ля­ють. Остан­ню зав­жди мо­жна змі­ни­ти, якщо є до­бре побудований політичний образ. А не змі­ни­ти, то пе­ре­йме­ну­ва­ти, ви­ста­вив­ши на чо­лі спи­ску тих, хто най­кра­ще вміє роз­да­ва­ти обі­цян­ки та про­по­нує най­біль­ше пра­виль­них кро­ків, які не по­спі­ша­ють за­про­ва­джу­ва­ти в жи­т­тя. Вла­сне, мо­же йти­ся про пев­не укра­їн­ське ноу-хау — пер­со­на­лі­зо­ва­ний по­пу­лізм. Якщо у сві­ті най­біль­шою про­бле­мою по­пу­лі­стів є те, що пі­сля здо­бу­т­тя вла­ди слід ви­ко­на­ти бо­дай ча­сти­ну обі­ця­но­го, то в Укра­ї­ні зав­жди мо­жна при­кри­ти­ся за спи­ною ко­ле­кти­ву. Ко­ли зва­жи­ти ни­ні­шні рей­тин­ги по­лі­тсил, де шан­си на по­до­ла­н­ня про­хі­дно­го бар’єра ма­ють ще біль­ше партій, то стає зро­зумі­ло, що та­ка тен­ден­ція мо­же тіль­ки по­си­ли­ти­ся в на­сту­пно­му скли­кан­ні.

Як на­слі­док — ро­бо­та ни­ні­шньо­го скла­ду пар­ла­мен­ту оста­то­чно пе­ре­тво­рю­є­ться на чер­го­ве те­ле­ві­зій­не шоу, де про­цес ку­ди ва­жли­ві­ший за ре­зуль­тат. Одра­зу ж пі­сля про­ва­ле­но­го го­ло­су­ва­н­ня що­до еле­ктрон­них де­кла­ра­цій де­пу­та­ти в єди­но­му по­ри­ві під­три­ма­ли за­про­ше­н­ня до Вер­хов­ної Ра­ди ди­ре­кто­ра НАБУ Ар­те­ма Си­тни­ка та го­ло­ви САП На­за­ра Хо­ло­дни­цько­го. Як ві­до­мо, між ни­ми дво­ма ни­ні від­бу­ва­є­ться кон­флікт, пов’яза­ний із про­слу­хо­ву­ва­н­ням ка­бі­не­ту ке­рів­ни­ка спец­про­ку­ра­ту­ри.

Що­до цьо­го мо­жна по­ста­ви­ти без­ліч за­пи­тань. Що но­во­го ска­жуть Холодницький і Си­тник, окрім то­го, що вже за­яви­ли в ЗМІ? Як це спіл­ку­ва­н­ня до­по­мо­же вста­но­ви­ти істи­ну що­до за­ки­дів на адре­су го­ло­ви САП? Мо­жли­во, пар­ла­мент звіль­нить одно­го або обох пі­сля по­чу­то­го? Ні, за­про­ше­н­ня жо­дним чи­ном не пов’яза­не з пе­ре­ра­хо­ва­ним. Пар­ла­мент вза­га­лі ні­як не впли­ває на до­лю Си­тни­ка й Хо­ло­дни­цько­го на по­са­дах. Сам ві­зит пра­во­охо­рон­ців до пар­ла­мен­ту за­пам’ятав­ся пе­ред­усім жар­том Хо­ло­дни­цько­го про «ве­зі­н­ня в ло­те­рею» Оле­га Ля­шка, та аж ні­як не при­скі­пли­вим обго­во­ре­н­ням си­ту­а­ції у від­но­си­нах НАБУ та САП і ан­ти­ко­ру­пцій­ній по­лі­ти­ці за­га­лом.

При­чи­на за­про­ше­н­ня про­ста — акту­аль­на те­ма, на якій ко­жен охо­чий де­пу­тат мо­же отри­ма­ти свою ча­сто­чку ме­дій­ної ува­ги. Та­кі істо­рії ма­кси­маль­но ви­гі­дні ни­ні­шньо­му скла­ду пар­ла­мен­ту. Жо­дних рі­шень ухва­лю­ва­ти вза­га­лі не тре­ба, а кіль­кість пе­ре­гля­дів транс­ля­цій із Ра­ди зро­стає. Ще кра­ще, якщо ге­не­раль­ний про­ку­рор при­но­сить чер­го­ві плів­ки та­єм­но­го про­слу­хо­ву­ва­н­ня ко­гось із ко­лег по пар­ла­мен­ту. У су­ді во­ни на­вряд чи ста­нуть до­ка­зом, а от ре­зо­нанс ство­ре­но. За умов до­ста­тніх ора­тор­ських на­ви­чок по­дія мо­же ста­ти ви­гі­дною на­віть са­мо­му фі­гу­ран­ту за­пи­сів.

По­ки ж ски­да­є­ться на те, що пі­сля те­плої ре­фор­ма­тор­ської осе­ні в Ра­ді на­стає дов­га й тем­на зи­ма. Ухва­лю­ва­ти­ме­ться ку­ди мен­ше рі­шень на на­галь­ні, однак важ­кі з по­гля­ду ство­ре­н­ня те­ле­ві­зій­ної кар­тин­ки те­ми. Із на­бли­же­н­ням ви­бо­рів усі змі­ни в кра­ї­ні вза­га­лі за­мо­ро­зять. З огля­ду на те що до ви­бо­рів ще пів­то­ра ро­ку, зи­ма в сті­нах бу­дів­лі на Гру­шев­сько­го, 5 мо­же ста­ти за­дов­гою.

ДЕ­ПУ­ТА­ТИ КУ­ДИ БІЛЬ­ШЕ ОПІ­КУ­Ю­ТЬСЯ ТИМ, ЯКИЙ ВИ­ГЛЯД ВО­НИ МА­ТИ­МУТЬ У ТЕЛЕЕФІРІ, НІЖ ТИМ, ЯК УХВАЛЕНІ РІ­ШЕ­Н­НЯ ПОЗНАЧАТЬСЯ НА РЕЙТИНГАХ ПАРТІЙ, КОТРІ ВО­НИ ПРЕД­СТАВ­ЛЯ­ЮТЬ. ПАРТІЮ ЗАВ­ЖДИ МО­ЖНА ЗМІ­НИ­ТИ, ЯКЩО Є ДО­БРЕ ПОБУДОВАНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ОБРАЗ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.