Еко­бом­ба від се­па­ра­ти­стів

Чим мо­же обер­ну­ти­ся вар­вар­ська де­ін­ду­стрі­а­лі­за­ція Дон­ба­су на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - Де­нис Ка­зан­ський

Про мо­жли­ві на­слід­ки де­ін­ду­стрі­а­лі­за­ції оку­по­ва­них те­ри­то­рій

Влада так зва­ної ДНР ого­ло­си­ла про свій на­мір за­то­пи­ти за­кри­ту ша­хту «Юний ко­му­нар» («Юн­ком»), що в Єна­кі­є­во­му, вже до кін­ця цьо­го мі­ся­ця. Зда­ва­ло­ся б, но­ви­на бу­ден­на, не по­вин­на ні­ко­го ди­ву­ва­ти. Остан­ні чо­ти­ри ро­ки ша­хти в ОРДІЛО без­жаль­но зни­щу­ю­ться й за­то­плю­ю­ться. За да­ни­ми ОБСЄ, від по­ча­тку кон­флі­кту на Схо­ді Укра­ї­ни бу­ло зни­ще­но 36 шахт, які не під­ля­га­ють подаль­шій екс­плу­а­та­ції че­рез під­то­пле­н­ня або пов­не за­то­пле­н­ня. Але «Юн­ком» осо­бли­вий. У 1979-му в йо­го ви­роб­ках про­во­ди­ли­ся ядер­ні ви­про­бу­ва­н­ня, то­му за­то­пле­н­ня мо­же ма­ти для еко­ло­гії ре­гіо­ну не­пе­ре­дба­чу­ва­ні на­слід­ки. Про­те в угру­по­ван­ні «ДНР» вва­жа­ють, що жо­дної не­без­пе­ки для на­се­ле­н­ня за­то­пле­н­ня атом­ної ша­хти не ста­но­ви­ти­ме. А щось за­пе­ре­чи­ти на це жи­те­лі під­кон­троль­ної не­за­кон­ним зброй­ним фор­му­ва­н­ням те­ри­то­рії зі зро­зумі­лих при­чин не мо­жуть.

Про різ­ке по­гір­ше­н­ня еко­ло­гі­чної си­ту­а­ції в ОРДІЛО, що пов’яза­не з без­кон­троль­ним і без­дум­ним за­то­пле­н­ням шахт, пи­са­ли вже чи­ма­ло. За да­ни­ми ті­єї са­мої ОБСЄ, на сьо­го­дні зов­сім не пра­цює во­до­від­ве­де­н­ня на не­під­кон­троль­них Ки­є­ву те­ри­то­рі­ях — від Єна­кі­є­во­го до Гор­лів­ки, у ра­йо­ні Пер­во­май­ська, а та­кож час­тко­во в До­не­цьку, Ма­кі­їв­ці та Ша­хтар­ську. Кон­цен­тра­ція за­бру­дню­ю­чих ре­чо­вин у ґрун­тах, зокре­ма рту­ті, ва­на­дію, ка­дмію, строн­цію, у ра­йо­ні ве­де­н­ня бо­йо­вих дій по­де­ку­ди пе­ре­ви­ще­на в 17 ра­зів. За сло­ва­ми за­сту­пни­ка мі­ні­стра з пи­тань тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій Юрія Грим­ча­ка, до­слі­дже­н­ня, опу­блі­ко­ва­ні ро­сій­ськи­ми ЗМІ у 2017 ро­ці, свід­чать про під­ви­ще­н­ня рів­ня со­лі у во­ді на те­ри­то­рії ОРДІЛО уво­сьме­ро. 80 дже­рел пи­тної во­ди на не­кон­тро­льо­ва­ній те­ри­то­рії ста­ли не­при­да­тни­ми для ви­ко­ри­ста­н­ня.

Смер­то­но­сний «Юн­ком». Ар­гу­мен­ти «вче­них ДНР» що­до не­без­пе­ки за­то­пле­н­ня об’єкта не ви­кли­ка­ють ні­чо­го, окрім три­во­ги за дов­кі­л­ля Дон­ба­су

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.