Принц-роз­коль­ник

Чо­му мо­ло­дий і про­гре­сив­ний са­у­дів­ський мо­нарх устиг на­жи­ти со­бі во­ро­гів

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - Майкл Бі­ніон

Майкл Бі­ніон про змі­ни в са­у­дів­ській по­лі­ти­ці

Му­хам­мад ібн Сал­ман ас- Са­уд, 32-рі­чний крон­принц Са­у­дів­ської Ара­вії, штур­мує Аме­ри­ку. При­був­ши у Ва­шинг­тон на по­ча­тку 20-ден­но­го ту­ру, він укрі­пив від­но­си­ни з пре­зи­ден­том До­наль­дом Трам­пом, від­ві­дав бі­зне­со­ві та осві­тні цен­три, за­ру­чив­ся під­трим­кою ін­ве­сто­рів і дав зро­зу­мі­ти, що Са­у­дів­ська Ара­вія — но­ва ди­на­мі­чна дер­жа­ва на Близь­ко­му Схо­ді. Принц вва­жа­є­ться ре­во­лю­ціо­не­ром: ве­де вла­сну, одно­о­сі­бну Араб­ську ве­сну, пе­ре­вер­та­ю­чи свою кра­ї­ну з ніг на го­ло­ву. Ти­ждень вже пи­сав про ці кар­ди­наль­ні змі­ни («Са­у­дів­ська Ара­вія: ігри пре­сто­лів чи шлях до лі­бе­ра­лі­зму?», Ти­ждень, № 51/2017).

Рік то­му, по­збув­шись су­пер­ни­ка в осо­бі ку­зе­на, Му­хам­мад став крон­прин­цом і фа­кти­чним пра­ви­те­лем ці­єї стра­те­гі­чно ва­жли­вої пу­стель­ної кра­ї­ни. За рік він іні­ці­ю­вав кар­ди­наль­ні змі­ни, не­ба­че­ні в Са­у­дів­ській Ара­вії з 1920-х, ко­ли ді­дусь мо­ло­до­го прин­ца ко­роль Абдель Азіз ас- Са­уд об’єд­нав ара­бів.

Принц устиг по­зба­ви­ти вла­ди все­мо­гу­тню ре­лі­гій­ну по­лі­цію, яка те­ро­ри­зу­ва­ла са­у­дів­ців: шма­га­ла не охо­чих хо­ди­ти в ме­че­ті чи по­ру­шни­ків су­во­рих пра­вил пу­ри­тан­сько­го вах­ха­бі­зму. Жін­ки з черв­ня на­ре­шті мо­жуть сі­сти за кер­мо, і ти­ся­чі ара­ві­йок уже за­пи­са­ли­ся на кур­си во­ді­їв. Крім то­го, жін­кам до­зво­ли­ли хо­ди­ти на спор­тив­ні зма­га­н­ня, слу­жи­ти в ар­мії, пре­тен­ду­ва­ти на ра­ні­ше за­бо­ро­не­ні для них по­са­ди, ски­ну­ти чор­ні ба­ла­хо­ни, що за­кри­ва­ють усе ті­ло, а та­кож віль­но пе­ре­су­ва­ти­ся та ко­ри­сту­ва­ти­ся ін­ши­ми сво­бо­да­ми. Як ска­зав крон­принц в ін­терв’ю аме­ри­кан­сько­му те­ле­ка­на­лу в Ер-рі­я­ді, жін­ки «пов­ні­стю рів­но­прав­ні» з чо­ло­ві­ка­ми: «Усі ми лю­ди й ні­чим не від­рі­зня­є­мо­ся». Ко­лись за­бо­ро­не­ні кон­цер­ти те­пер актив­но ре­кла­му­ю­ться, від­кри­ва­ю­ться кі­но­те­а­три, що ра­ні­ше бу­ли по­за за­ко­ном.

За­про­ва­джу­ю­чи всі ці мас­шта­бні со­ці­аль­ні змі­ни, Му­хам­мад ки­дає виклик ко­лись усе­мо­гу­тньо­му

му­суль­ман­сько­му ду­хів­ни­цтву й кон­се­рва­тив­ним тра­ди­ціо­на­лі­стам. Принц де­мон­струє сві­то­ві, що Са­у­дів­ська Ара­вія хо­че по­рва­ти з жорс­тки­ми іслам­ськи­ми тра­ди­ці­я­ми та ство­рює со­бі імідж су­ча­сної, по­мір­ко­ва­ної му­суль­ман­ської кра­ї­ни. Та­ким чи­ном, принц пра­гне до­не­сти жит­тє­во ва­жли­ву дум­ку для са­у­дів­ської молоді, що по­тер­па­ла від чи­слен­них су­спіль­них обме­жень: я ро­зу­мію, що вам до­шку­ляє, і хо­чу впу­сти­ти су­ча­сність до на­шої кра­ї­ни.

Го­лов­не — принц змі­нив під­хід до бі­зне­су в Са­у­дів­ській Ара­вії. Пе­ре­дав на при­ва­ти­за­цію ча­сти­ну ве­ли­че­зної, кон­тро­льо­ва­ної дер­жа­вою на­фто­вої про­ми­сло­во­сті, іні­ці­ю­вав­ши най­біль­шу у сві­ті емі­сію цін­них па­пе­рів. За­про­ва­див но­ві спо­жив­чі по­да­тки, урі­зав суб­си­дії та вжив жорс­тких за­хо­дів, щоб зменшити ви­тра­ти й зба­лан­су­ва­ти бю­джет (який мав ве­ли­кі бор­ги че­рез па­ді­н­ня цін на на­фту).

Ма­буть, най­сер­йо­зні­шим кро­ком прин­ца ста­ла зав­зя­та бо­роть­ба з корупцією. У ли­сто­па­ді він при­тя­гнув до від­по­від­аль­но­сті більш ніж 400 най­за­мо­жні­ших са­у­дів­ських бі­зне­сме­нів й екс-мі­ні­стрів, а та­кож що­най­мен­ше 11 пред­став­ни­ків ко­ро­лів­ської ро­ди­ни. Три­мав їх під до­ма­шнім аре­штом у RitzCarlton — одно­му з най­роз­кі­шні­ших го­те­лів ЕрРі­я­да. Крон­принц зви­ну­ва­тив їх (і, во­че­видь, не­без­під­став­но) у то­му, що во­ни упро­довж ба­га­тьох ро­ків бра­ли ве­ли­кі ха­ба­рі та ви­тра­ча­ли на вла­сні по­тре­би при­сво­є­ні дер­жав­ні ко­шти. За йо­го сло­ва­ми, іде­ться про $20 млрд на рік. Про­те ко­ру­пціо­не­рів не від­пра­ви­ли під суд: їх по­обі­ця­ли від­пу­сти­ти в обмін на ком­пен­са­цію за ко­ло­саль­ні су­ми, ви­кра­де­ні че­рез ко­ру­пцій­ні обо­руд­ки з дер­жав­ни­ми кон­тра­кта­ми (зде­біль­шо­го у сфе­рі обо­ро­ни). Вин­ні не­охо­че за­пла­ти­ли, і дер­жа­ва по­вер­ну­ла по­над $100 млрд.

Му­хам­мад ско­ли­хнув Близь­кий Схід і сво­єю но­вою зов­ні­шньою по­лі­ти­кою. За­го­стрив дав­ні­шній кон­флікт з Іра­ном: за­явив, що мо­жно­влад­ці в Те­ге­ра­ні по­во­дя­ться, як на­ци­сти; і як мі­ністр обо­ро­ни розв’язав спу­сто­шли­ву вій­ну в су­сі­дньо­му Ємені, щоб про­ти­сто­я­ти іран­сько­му впли­ву. Му­хам­мад пал­ко за­кли­кає пре­зи­ден­та Трам­па ро­зі­рва­ти ядер­ну уго­ду з Іра­ном. Са­у­дів­ські вій­ська ра­зом із за­го­ном кіль­кох ін­ших кра­їн Пер­ської за­то­ки при­ду­шу­ють пов­ста­н­ня ши­їт­ських бо­йо­ви­ків, ху­си­тів — угру­по­ва­н­ня з пів­но­чі Єме­ну, що ски­ну­ло обра­но­го на ви­бо­рах пре­зи­ден­та. То­ді як Іран під­три­мує остан­ніх і по­ста­чає їм зброю. Принц Му­хам­мад осо­би­сто ке­рує опе­ра­ці­єю та на­ка­зав бом­бар­ду­ва­ти за­хо­пле­ні пов­стан­ця­ми те­ри­то­рії. Та­кі дії при­зве­ли до ве­ли­ких втрат се­ред ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня, по­зба­ви­ли їх до­сту­пу до хар­чів і ме­ди­ка­мен­тів. За оцін­кою ООН, це одна з най­біль­ших на сьо­го­дні гу­ма­ні­тар­них ка­та­строф у сві­ті. У роз­мо­ві з Трам­пом, а та­кож на зу­стрі­чі в Лон­до­ні з прем’єр-мі­ні­стром Ве­ли­кої Бри­та­нії Те­ре­зою Мей принц за­кли­кав за­хі­дних со­ю­зни­ків і да­лі на­да­ва­ти во­єн­ну до­по­мо­гу й за­без­пе­чу­ва­ти збро­єю, по­при те що Захід за­су­джує бо­йо­ві дії са­у­дів­ців і на­по­ля­гає на пе­ре­мир’ ї.

Му­хам­мад ібн Сал­ман по-рі­зно­му де­мон­струє, що Са­у­дів­ська Ара­вія вже не ти­хий гі­гант, що шу­кав кон­сен­су­су в ре­гіо­наль­ній по­лі­ти­ці й не на­ва­жу­вав­ся ди­кту­ва­ти свою по­зи­цію су­сі­дам. То­рік принц пі­шов на кон­флікт із Ка­та­ром — ма­лень­кою кра­ї­ною з ве­ли­ки­ми по­кла­да­ми га­зу. Са­у­дів­ська Ара­вія за­кри­ла кор­до­ни, за­про­ва­ди­ла еко­но­мі­чну бло­ка­ду й на­по­ля­га­ла, щоб ка­тар­ці при­пи­ни­ли спів­пра­цю­ва­ти з Іра­ном, не під­три­му­ва­ли рух «Бра­тів-му­суль­ман», за­кри­ли те­ле­ка­нал «Аль-джа­зі­ра», що від­вер­то кри­ти­кує Са­у­дів­ську Ара­вію, а та­кож ви­зна­ли за ЕрРі­я­дом пра­во на «остан­нє сло­во» в по­лі­ти­ці що­до Ара­вій­сько­го пів­остро­ва. Ці дії, так са­мо як і вій­на в Ємені, при­зве­ли до розколу се­ред кра­їн Пер­ської за­то­ки й не до­по­мо­гли ре­а­лі­зу­ва­ти по­став­ле­ну ме­ту. На­то­мість принц за­во­ю­вав со­бі ре­пу­та­цію за­паль­но­го лі­де­ра.

Чи бу­де успі­шною ко­ро­лів­ська ре­во­лю­ція? Чи змо­же Му­хам­мад ви­тяг­ти ко­ро­лів­ство із Се­ре­дньо­віч­чя на пе­ре­до­ву те­хно­ло­гі­чно­го й со­ці­аль­но­го про­гре­су? Він уже на­жив со­бі ба­га­то во­ро­гів, особ ли­во се­ред пре­тен­ден­тів на трон із ве­ли­кої ко­ро­лів­ської ро­ди­ни, обі­йшов усіх ді­тей по­пе­ре­дніх ко­ро­лів (бра­тів і си­нів ко­ро­ля ібн Са­у­да). По­дей­ку­ють, із ко­ли­шнім крон­прин­цом, Му­хам­ма­до­вим ку­зе­ном, ко­роль Сал­ман по­га­но обі­йшов­ся. Слаб­кий і не­мі­чний 82-рі­чний ко­роль ви­рі­шив на­то­мість при­зна­чи­ти спад­ко­єм­цем сво­го улю­бле­но­го си­на. Абдул­лу, си­на по­пе­ре­дньо­го ко­ро­ля, за­а­ре­шту­ва­ли.

Кар­ди­наль­ні змі­ни в кра­ї­ні не по­до­ба­ю­ться вах­ха­бі­там — ду­хів­ни­цтву, що ра­ні­ше три­ма­ло в ру­ках усю вла­ду й ви­сту­пає про­ти лі­бе­ра­лі­за­ції пов­сяк­ден­но­го жи­т­тя та ста­но­ви­ща жі­нок. На дум­ку спостерігачів, якщо най­ближ­чим ча­сом крон­принц не покаже ре­зуль­та­тів в еко­но­мі­ці, не припинить вій­ну в Ємені, не створить біль­ше ро­бо­чих місць (осо­бли­во для молоді) і не заручиться під­трим­кою мо­ло­до­го покоління, йо­го мо­жуть усу­ну­ти від вла­ди або вби­ти.

За­кли­ка­ю­чи до де­мо­кра­ти­за­ції та лі­бе­ра­лі­за­ції су­спіль­ства, Му­хам­мад, утім, за­твер­джує жорс­ткий політичний кон­троль. Де­ся­тки ди­си­ден­тів бу­ло за­а­ре­што­ва­но. Ве­де­ться ре­тель­ний на­гляд за пре­сою й со­ці­аль­ни­ми ме­ре­жа­ми: ці за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться для то­го, щоб за­без­пе­чи­ти прин­ца під­трим­кою. Від­кри­та по­лі­ти­чна опо­зи­ція — не­без­пе­чна спра­ва в Са­у­дів­ській Ара­вії.

Одна­че принц на­ла­што­ва­ний дов­го пра­ви­ти. Аме­ри­кан­сько­му те­ле­жур­на­лі­сто­ві він ска­зав, що за­ли­ша­ти­ме­ться у вла­ді ще ро­ків 50. Він знає, що тре­ба на­до­лу­жу­ва­ти зга­я­ний час. На­се­ле­н­ня кра­ї­ни, яке вже ся­гає май­же 30 млн осіб, що­ро­ку зро­стає на 2%. Тре­ба не­гай­но ди­вер­си­фі­ку­ва­ти еко­но­мі­ку, щоб по­збу­ти­ся за­ле­жно­сті від на­фто­ви­до­бу­ва­н­ня. Зро­ста­ють рі­вень без­ро­бі­т­тя та не­вдо­во­ле­н­ня на­се­ле­н­ня че­рез під­ви­ще­н­ня цін. На Близь­ко­му Схо­ді Са­у­дів­ська Ара­вія му­сить про­ти­сто­я­ти сер­йо­зній су­пер­ни­ці — Ро­сії, во­дно­час по­бо­ю­ю­чись, що дав­ній со­ю­зник, США, мо­же по­ли­ши­ти ре­гіон. І це не­зва­жа­ю­чи на роз­кі­шний при­йом, який Му­хам­мад улаш ту­вав Трам­по­ві то­рік, ко­ли той ви­рі­шив здій­сни­ти свій пер­ший за­кор­дон­ний ві­зит са­ме до Са­у­дів­ської Ара­вії. Чи змо­же принц швид­ше ма­нев­ру­ва­ти, щоб втри­ма­ти­ся? Чи одно­о­сі­бна Араб­ська ве­сна скін­чи­ться так са­мо, як і по­пе­ре­дня 2011-го, — про­ва­лом і роз­ча­ру­ва­н­ням?

НА ДУМ­КУ СПОСТЕРІГАЧІВ, ЯКЩО НАЙ­БЛИЖ­ЧИМ ЧА­СОМ КРОН­ПРИНЦ НЕ ПОКАЖЕ РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТІВ В ЕКО­НО­МІ­ЦІ, НЕ ПРИПИНИТЬ ВІЙ­НУ В ЄМЕНІ, НЕ СТВОРИТЬ БІЛЬ­ШЕ РО­БО­ЧИХ МІСЦЬ (ОСО­БЛИ­ВО ДЛЯ МОЛОДІ) І НЕ ЗАРУЧИТЬСЯ ПІД­ТРИМ­КОЮ МО­ЛО­ДО­ГО ПОКОЛІННЯ, ЙО­ГО УСУНУТЬ ВІД ВЛА­ДИ АБО ВБ’ЮТЬ

Утри­ма­ти со­ю­зни­ка. До­по­мо­га США є жит­тє­во ва­жли­вою для без­пе­ки Са­у­дів­ської Ара­вії

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.